Відділ проблем інтерферону та імуномодуляторів - ІМВ НАН України 🇺🇦

Керівник відділу: Бабенко Лідія Павлівна

Микола Якович Співак – Mykola Spivak

Тел.: +38 (044) 294 69 68

E-mail: n.spivak@ukr.net

Під керівництвом професора Співака М.Я. захищено 7 докторських та 34 кандидатських дисертацій.

У відділі щорічно проходять практику, а також виконують курсові і дипломні роботи студенти вищих навчальних закладів.

Наукові напрямки роботи відділу

 • Визначення фундаментальних основ фізіологічної ролі системи інтерферону та інших імунорегуляторних цитокінів в нормі та при патологічних процесах (інфекційно-запальних захворюваннях бактерійного, вірусного або змішаного вірусно-бактерійного ґенезу, а також при передпухлинних і пухлинних захворюваннях, індукованих канцерогенними вірусами).
 • Розроблення науково обґрунтованих підходів до оптимізації технологій отримання нових високоефективних препаратів рекомбінантного інтерферону, а також інтерфероногенних та антивірусних препаратів, створених на основі похідних і аналогів аміксину та молекулярних комплексів одно-ланцюгових РНК у поєднанні з мономерними синтетичними інтеркаляторами, лектинів тощо.
 • Розроблення принципово нових науково-обґрунтованих підходів до конструювання біобезпечних та біосумісних наноконструкцій на основі наночастинок оксидів металів та ключових молекул антивірусної відповіді з метою підвищення їх активності та удосконалення таргетної доставки.
 • Визначення імуномодулювальних, антибактеріальних, протизапальних та гіпохолестеринемічних властивостей пробіотичних штамів лактобацил та біфідобактерій, та створення на їх основі високоефективних новітніх пробіотичних препаратів – імунобіотиків. 
 • Розроблення біотехнологічних основ конструювання діагностичних тест-систем для ідентифікації збудників вірусних та бактеріальних інфекцій на основі рекомбінантних білків вірусів людини і тварин.

Визначено механізми функціонування систем інтерферону та цитокінів за інфекційних та неінфекційних патологічних станів, перебіг яких супроводжується розвитком запальної реакції організму: інфекційних захворювань бактеріального та вірусного ґенезу (папіломавірусної та герпетичної інфекції сечостатевої системи, вагініту та дисбіозу піхви, герпетичного менінгоенцефаліту), а також ожиріння, діабету 2 типу, медикаментозного гепатиту, гіпертензії тощо.

Отримані результати дозволили встановити нові закономірності механізмів цитокінової регуляції патогенезу захворювань різних нозоологічних груп, внаслідок чого може формуватись недостатність імунної відповіді на локальному і системному рівнях, змінюватись обмін речовин (білків, жирів та вуглеводів), порушуватись про- та антиоксидантні системи та мікробіота різних екосистем організму.

У доклінічних дослідженнях визначено антибактеріальні, протизапальні, гіпохолестеринемічні та імуномодулювальні властивості пробіотичних штамів лактобацил (ЛАБ), біфідобактерій, бактерій виду Bacillus subtilis, а також їх окремих клітинних структур, які можуть бути агоністами рецепторів, задіяних при забезпеченні імунної відповіді стосовно тих чи інших патоген-асоційованих молекулярних патернів. Відібрано нові пробіотичні композиції із максимальним рівнем антибактеріальних, протизапальних, гіпохолестеринемічних властивостей, здатних індукувати балансуючі цитокіни (інтерферони, інтерлейкін-12, -4, -10 тощо), зменшувати активність прозапальних цитокінів і вирівнювати дисбаланс між Th1/Th2 імунною відповіддю, а також нормалізувати мікробіоту різних екосистем організму в разі того чи іншого рівня їх порушення внаслідок інфекційних, а також неінфекційних патологічних станів.

На основі цих досліджень запропоновано науково обґрунтовані підходи до технології створення новітніх бактеріальних імунотропних препаратів, основними перевагами яких є природне походження, цілеспрямована імуномодулювальна дія, повна безпечність, відсутність побічних ефектів і ускладнень, можливість використання для всіх вікових груп та застосування разом із хіміотерапевтичними препаратами чи іншими лікарськими засобами.

Узагальнена систему знань про роль мікробіоти в розвитку хронічних захворювань на прикладі метаболічного синдрому в концепції ПППМ на основі проведених досліджень на власних та удосконалених моделях та в клінічних досліджень, запропоновано нові підходи до трансляції результатів біологічних досліджень, на основі чого створені нові методи для лікування та профілактики.

Визначено механізми реалізації антивірусної дії нанобіокомпозитів на основі наночастинок та цитокінів, що продукуються організмом у відповідь на розвиток інфекційних та неінфекційних процесів. Проведено відбір ефективних форм та схем застосування розроблених нанобіокомпозитів, що передбачають як монотерапію, так і комплексне застосування препаратів індукторів цитокінового каскаду та нанобіокомпозитів. а також створення моделей для відбору ефективних форм та схем застосування розроблених нанобіокомпозитів.

Розроблено експериментальні моделі для визначення антибактеріальних, протизапальних та імуномодулювальних властивостей пробіотичних штамів бактерій in vivo: моделі ожиріння та диклофенак-індукованої гепатотоксичності, які імітують типові прояви метаболічного синдрому. Результатицих досліджень стали основою для подальшої розробки рекомендацій щодо профілактики патологічних процесів інфекційного та соматичного ґенезу, перебіг яких супроводжується змінами рівня цитокінів, вуглеводного, ліпідного обміну та мікробіоти шлунково-кишкового тракту та сечостатевої системи.

До основних напрямів діяльності відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів останнім часом додано:

 1. створення та дослідження біобезпечності, біологічної активності наноматеріалів на основі наночастинок металів, оксидів металів та неметалів;
 2. підвищення ефективності вакцинації під впливом пробіотичних штамів лактобацил та/або наночастинок металів;
 3. розроблення стратегічних підходів до підвищення вірусостійкості рослин.
 4. розроблення наукових основ біотехнології отримання безпечних, селеновмісних пробіотичних препаратів та біогенного наноселену для підвищення продуктивності та збереження поголів’я птиці.

Ключові слова: інтерферон, цитокіни, патологічні процеси, пробіотики, наночастки, пребіотики, метаболічний синдром

Історична довідка

Відділ проблем інтерферону і імуномодуляторів організовано у 1990 р, за сприяння д.б.н., проф., академіка НАН України Співака М.Я. У відділі працюють 11 наукових співробітників, серед яких 2 доктори наук і 10 кандидатів наук.

У відділі вперше теоретично обґрунтовано, експериментально доведено і клінічно підтверджено новий науковий напрямок інтерферонології: визначення антибактеріальної ефективності препаратів інтерферону при бактеріальних інфекціях (сепсисі, гнійно-септичних процесах, сальмонельозі, токсикоінфекційному шоку тощо). Було сформульовано поняття про систему інтерферону та виявлено її прямі та зворотні зв’язки з імунною та нейроендокринною системами організму. Розроблена методогія визначення інтерферонового статусу організму, що дозволяє встановити роль та місце системи інтерферону на популяційному рівні. Вивчаючи біологічні особливості клітин лімфоїдних органів організму, співробітниками відділу розроблено біотехнологічні основи отримання препаратів інтерферону зі спленоцитiв тварин різних видів. Встановлено, що під час індукції інтерферону клітини продукують ще й інші цитокіни, насамперед фактор некрозу пухлин, макрофаг-активуючі цитокіни та низькомолекулярні дефензиноподібні пептиди з антибактеріальною активністю. Це дозволило розробити науково обґрунтовані оптимальні схеми використання імуномодуляторів та визначити їх оптимальні дози, запропоновані для лікування хворих із різними патологічними процесами (сепсисом, променевими ураженнями тощо) та застосувати нові підходи до профілактики та лікування молодняка сільськогосподарських тварин (свиней, великої рогатої худоби тощо).

Пріоритетні результати отримані при з’ясуванні загальної проблеми індукованого біосинтезу α-інтерферону та конструюванні принципово нових індукторів – молекулярних комплексів одноланцюгових полірибонуклеотидів з низькомолекулярними лігандами-інтеркаляторами. Була визначена закономірність ефекту утворення дволанцюгових ділянок в складі одноланцюгової РНК від структури  низькомолекулярного ліганду. Вивчення індукції інтерферону під дією молекулярних комплексів дозволило запропонувати нову гіпотезу щодо універсального механізму інтерфероногенезу, який зводиться до локальної деформації певної ділянки мембрани клітин з подальшим включенням регуляторної системи вторинних клітинних месенджерів. Експерименти з різними індукторами інтерферону підтвердили теоретичне обґрунтування.

За допомогою сучасних методів імунобіотехнології одержано препарати інтерферону першого та другого покоління, а також перспективні індуктори інтерферону. Визначено індивідуальні показання та протипоказання для клінічного застосування препаратів інтерферону і його індукторів при вірусних, бактеріальних захворюваннях та інших патологічних процесах.

На основі результатів проведених досліджень У відділі було додано інформацію стосовно загальної архітектури та морфогенезу складних вірусів тварин та рослин, віднесених до одного таксону, що пов’язано з розумінням фундаментальних проблем вірусології в плані еволюції фіто- та зоопатогенних рабдовірусів.

Cтворено та досліджено біобезпечність, біологічну активність наноматеріалів на основі наночастинок металів та неметалів. Розроблено принципово нові науково обгрунтовані  підходи до конструювання біобезпечних та біосумісних наноконструкцій на основі наночастинок металів та лікарських засобів з метою підвищення їх адресної доставки при патологічних станіх людини. Розроблено стратегічні підходи до підвищення вірусостійкості рослин.

Відділ має високу публікаційну активність. Співробітники берутьактивну участь у виконанні міжнародних проектів, проектах, діяльності керівних органів міжнародних наукових організацій. На базі відділу створено наукову школу Іммунобіологія та імуномодулятори, метою яко є. роз’яснення фізіологічноїролі інтерферону та інших цитокінів в нормі та при патологічних процесах (інфекційно-запальних захворюваннях бактерійного, вірусного або змішаного вірусно-бактерійного ґенезу, а також при передпухлинних і пухлинних захворюваннях, індукованих канцерогенними вірусами).

Відділ проблем інтерферону і імуномодуляторівприділяє значну увагу налагодженню контактів із зарубіжними науковими організаціями з метою проведення спільних досліджень.

Співробітники  відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів докладають великих зусиль для організації розвитку не лише фундаментальних, але й перспективних прикладних досліджень з актуальних проблем сучасної вірусології, імунології, мікробіології та біотехнології, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, наукоємних технологій, впровадженню розробок у виробництво. 

Наукова робота

Визначено фундаментальні основи фізіологічної ролі системи інтерферону (ІФН) та інших імунорегуляторних цитокінів в нормі та при патологічних процесах: інфекційних, передпухлинних, нейродегенеративних та інших захворюваннях. Встановлено, що пригнічення продукції ІФН-γ на тлі тенденції до підвищення продукції цитокінів Th2-типу – інтерлейкіну (ІЛ)-4 та ІЛ-10 та суттєвої активації продукції протизапального цитокіну – трансормуючого фактора росту-β1 при клінічно несприятливому перебігу інфекційно-запальних та передпухлинних захворювань шийки матки (ШМ), індукованих папіломавірусами людини (ВПЛ) та вірусами простого герпесу (ВПГ) 1 та 2 типів, що свідчить про активацію невідповідних ефекторних механізмів імунного захисту організму, може призвести до посилення сприйнятливості до вірусних антигенів, та підтверджує ключову роль цитокінового профілю у патогенезі цих захворювань. З метою поліпшення діагностики, профілактики та лікування хворих на ПВІ розроблено панель біомаркерів ВПЛ-індукованих передпухлинних та пухлинних захворювань аногенітальної ділянки: фенотипових, генотипових, імунологічних, візуальних та анамнестичних. Підтверджено, що ВПГ-2 є важливим кофактором передпухлинних захворювань ШМ, викликаних ВПЛ, та можуть сприяти росту ВПЛ-індукованих пухлин. Удосконалено діагностику диспластичних процесів ШМ за допомогою ультрасонографії.

Встановлено, що пробіотичні штами бактерійLactobacillus casei ІМВ В-7280,L. acidophilus ІМВ В-7279,L. delbrueckii subsp.bulgaricus ІМВ В-7281,Bifidobscterium animalis VKL та B. animalis VKB у монокультурі та в складі різних пробіотичних композицій характеризуються високим рівнем імуномодулювальної, а також антибактеріальними та протизапальними властивостями за інфекційно-запальних процесів, тому можуть бути використані для  створення високоефективних новітніх пробіотичних препаратів – імунобіотиків. Доведено, що пробіотичні штами лактобацил можуть підвищити ефективність вакцинації проти гепатиту В, що відкриває перспективи покращення клінічної ефективності вакцин, а також їх біобезпечності.

Визначено біопезпечність, а також біологічні властивості нанокристалічного діоксиду церію (НДЦ). Доведено його  вибіркову дію стосовно пухлинних клітин, яка проявляється у активації продукції молекул оксидативного стресу: активних форм кисню (АФК) та нітрит-іону. Розроблено нанобіокомпозит на основі НДЦ та ІФН, який має у 2-10 разів ефективнішу біологічну дію порівняно з ІФН (окремо).  Показано, що НДЦ у системі лейкоцити-вірус хвороби Ньюкасла справляє праймуючу дію, забезпечуючи суттєве збільшення продукції ІФН. Застосування нанобіокомпозиту ІФН-НДЦ у інтактних тварин супроводжується пролонгованою активацією системи ІФН. На фоні системної герпетичної інфекції застосування НДЦ пролонговано стимулює систему ІФН, активує продукцію фактору некрозу пухлин на ранніх етапах інфікування, а також модулює метаболічну активність фагоцитарних клітин. Доведено, що НДЦ доцільно застосовувати для модифікації протигрипозної вакцини Vaxigrip, що підтверджується підвищенням її імуногенності. На основі цитратних форм НДЦ та пантенолу розроблено гель-бальзам, який отримав дозвіл на використання для лікування хворих на діабет із синдромом діабетичної стопи.

Розроблено стратегічні підходи до підвищення вірусостійкості рослин. Визначено симптоми прояву захворювань, індукованих вірусом опіку гречки, їх поширення. Доведено шкодочинність цього вірусу, виділено та клоновано послідовності його геномної РНК, проведено аналіз амінокислотних послідовностей, а також виявлено зворотну залежність між нуклеазною активністю рослин гречки та їх чутливістю до цього вірусу. Показано, що трансгенні рослини тютюну із експресованим геном ІФН альфа 2b людини проявили стійкість до інфікування вірусом опіку гречки. Встановлено, що рослини гречки частіше мають комплексну інфекцію, індуковану вірусами, бактеріями та мікроскопічними грибами.

В ході проведення скринінгової роботи з бактерій роду Lactobacillus на підставі детального вивчення їх біологічних властивостей було відібрано два штами Lactobacillus casei ІМВ В-7280 та L.plantarum IMВ В-7679, які здатні до трансформації селеніту натрію з утворенням біогенного наноселену.

Запропоновано наукові основи отримання безпечних, селеновмісних пробіотичних препаратів, які здатні до трансформації селеніту натрія з утворенням з біогенного наноселену (Nano-Se) з внутріклітинною та екстра клітинною локалізацією.

Унікальність відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів пов’язана з визначенням фундаментальних основ фізіологічної ролі системи інтерферону та інших імунорегуляторних цитокінів за фізіологічної норми та патологічних процесів, розробка підходів до їх корекції, виявленням прямих та зворотних зв’язків системи інтерферону з імунною та нейроендокринною системами організму.

Конференції
 1. The 12th Congress of International Society for Musculoskeletal Ultrasound (ISMUS) in Szeged, Hungary:16-18 October 2014; Szeged; 2014:32-33
 2. EPMA-World Congress (European Association for Predictive, Preventive and Personalised Medicine), 2013, Brussels, Belgium, 20-21 September 2013:
 3. EPMA-World Congress (European Association for Predictive, Preventive and Personalised Medicine), Bonn, Germany 3-5 September , 2015:
 4. UEG Week, Fira de Barcelona – Gran Via Venue, Barcelona, Spain, 2015 October 24-28:
 5. EASL monothematic conference Microbiota, metabolism and NAFLD, Innsburuck, Austria, February 26-28, 2015:
 6. International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC2016, Hungary, Budapest, 21-23 June, 2016:
 7. Conference Paper EPMA, World Congress,·Brussels, Belgium,  Sep 2017:
 8. The 3rd CEE Meeting on Viral Hepatitis and Co-infection with HIV, Ljubliana, Slovenia, 27-28 September 2017:
 9. The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences), Trabzon – Turkey, September 11th – 12th, 2017:
 1. EPMA World Congress Supplement 2020. EPMA Journal 2020 (11): 124-125. https://doi.org/10.1007/s13167-020-00206-1
 2. European Headache Federation Congress. Abstract book: 142-143.
 3.  The 22nd European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM 2020) in Belgrade, Serbia, 19th to 23rd September 2020. Abstract book: 581.
 4. The 22nd European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM 2020) in Belgrade, Serbia, 19th to 23rd September 2020. Abstract book: 504.
 5. Науково- практична конференція «Мікробіологічні читання пам’яти професора Юрія Леонідовича Волянського» 12 лютого 2020 м. Харків. С.51-52
 6. Міжнародна науково-практичної конференція Фізіолого-біохімічні та технологічні аспекти тваринництва присвяченої 100-річчю створення кафедри хімії та 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора, академіка Української Академії Наук, Нью-Йоркської Академії Наук, Російської Академії Ветеринарних Наук КОНОНСЬКОГО Олексія Івановича 14–15 травня 2020 року Біла Церква – 2020
 7. MDS Virtual Congress 2020,Abstract Number: 152
 8. EPMA World Congress Supplement 2020. EPMA Journal 2020 (11): 124-125. https://doi.org/10.1007/s13167-020-00206-1
 9. Bubnov R, Radchenko D, Golubnitschaja O. Microbiome in leanness: potential impacts for stratifying suboptimal health conditions and preventive treatments tailored to the person.  In 10th Anniversary of the European Association for Predictive, Preventive and Personalised (3P) Medicine – EPMA World Congress Supplement 2020. EPMA Journal 2020 (11): 122-124. https://doi.org/10.1007/s13167-020-00206-1
 10. Bubnov R., Golubnitschaja O. Migraine activity strongly associated with myofascial pain, posture and Flammer syndrome.  European Headache Federation Congress. Abstract book: 142-143.
 11. Ковальчук І.І., Цап М.М., Бабенко Л.П., Пилипець А.З., Андрошулік Р.Л. Вплив пробіотиків Laсtobaсillus сasei і Lactobacillus plantarum на життєздатність бджіл. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасне бджільництво: проблеми – досвід – нові технології», 18 серпня 2022. Київ, С. 37-41.
 12. Kryvtsova M., Salamon I., Kostenko Y., Spivak M. Antimicrobial and antibiofilm activities of thyme essential oil with emphasis on the development of oral hygiene compositioans. 52-nd International symposium on Essential oils: Programme and book of absracts (Wroclav, Poland, 4-7 September, 2022). Wroclav, 2022. Р. 52.
 13. Bubnov R., Kalika L. Comparative study of usingultrasound totarget focused, defocused and radial shock wave therapy forlow backpain. Congress of Association of Academic Physiatrists (AAP) Physiatry ’22 in New Orleans, Louisiana USA Bubnov R.., Petrenko L. Respiratory rehabilitation for post-COVID-19 patients with asthma: Dx, Txprotocol // Congress of Association of Academic Physiatrists (AAP) Physiatry ’22 in New Orleans, Louisiana USA. https://www.eventscribe.net/2022/Physiatry22/fsPopup.asp?Mode=posterinfo&PosterID=486655
 14. Grzegorz Pilecki, Luboš Hrazdira, Beata Sitek, Rostyslav Bubnov, Marcin Hajzyk , Zbigniew Pilecki Wrodzone i nabyte deformacje mostka u dzieci (congenital and acquired sternum deformations in children in own material). Materialy konferencji ”Standaryzacja, kompleksowość i bezpieczeństwopacjentów z deformacją ścianyk latkipiersiowej”, Chorzów, Poland: Р. 133-139.
 15. Bubnov R, Lev Kalika, Grzegorz Pilecki, Zbigniew Pilecki Zastosowanie suchego igłowania pod kontrolą ultrasonografii jest skuteczną metodą przy bólach i deformacjach klatki piersiowej (targeted dry needle under ultrasonography control as an effective method for pain and chest deformations). Materialy konferencji ”Standaryzacja, kompleksowość i bezpieczeństwopacjentów z deformacjąścianyklatkipiersiowej”, Chorzów, Poland: Р. 77-81.
 16. Przemysław Miodek, Beata Sitek , Grzegorz Pilecki, Anna Pilis, Rostyslav Bubnov, Zbigniew Pilecki, Wiesław Pilis. Poziom aktywności i powrót do sportu po zabiegu rekonstrukcji ściany klatki piersiowej (activity level and return to sports after chest wall reconstruction). Materialy konferencji”Standaryzacja, kompleksowość i bezpieczeństwopacjentów z deformacjąścianyklatkipiersiowej”, Chorzów, Poland: Р. 83-89.
 17. Grzegorz Pilecki, Luboš Hrazdira, Marcin Bociański, Rostyslav Bubnov, Bartosz Szurlej , Zbigniew Pilecki- wrodzone i nabyte deformacje żeber u dzieci Materialy konferencji”Standaryzacja, kompleksowość i bezpieczeństwopacjentów z deformacjąścianyklatkipiersiowej”, Chorzów, Poland: Р. 123-131.
 18. Bubnov R, Z. Pilecki, G. Pilecki Segmental lung anatomy for ultrasound assessment for post-COVID conditions. European Respiratory Society (ERS) International Congress 2022, Barcelona, Spain, 4-6 September https://live.ersnet.org/ers/ers2022/en-GB/presentation/544117https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/m-anage.com.storage.ers/abstract_2022/91822.html.pdf
 19. Bubnov R, A. Serhiienko Doppler resistive indexis informative for assessment lymphnodeson EBUS for predictive diagnosis of sarcoidosis. European Respiratory Society (ERS) International Congress 2022, Barcelona, Spain, 4-6 September. https://live.ersnet.org/ers/ers2022/en-GB/presentation/544602
 20. Bubnov R, Lev Kalika Dryneedling under ultrasound guidance effectively treat low back pain in advanced disc herniation WCNR 2022. Vienna. Р. 14-17. https://programme.conventus.de/wcnr-2022/program/program-points/a378d63c-48d9-450b-918c-9e9084e6c6e1
 21. Bubnov R, Lev Kalika, Grzegorz Pilecki, Zbigniew Pilecki Ultrasound-guided dry needling demonstrate effectiveness for decreasing pain and Cobb Angle in mild scoliosis – PTU193 / IASP 2022 World Congress on Pain, Toronto, 2022, Р. 19-23 Sept. https://iaspworldcongress2022.org/poster-presentations/
 22. Портніченко В.І., Цапенко П.К., Янко Р.В., Павлович С.І. , Співак М.Я., Портниченко А.Г. Фазові зміни патерну дихання, енергетичного метаболізму та морфологічний стан легень при експериментальній пневмонії та її корекції / Матеріали Пленуму Українського наукового товариства патофізіологів «Особливості науково-педагогічного процесу в період пандемії СOVID-19» 15–17 вересня 2022. Тернопіль. 2022. C. 68-69.
 23. Vasyliuk O.M., Babenko L.P., Kharkhota M.A., Kharchuk M.S. Influence of cerium dioxide nanoparticles on antagonistic activity of lactic acid bacteria. IV International Scientific Conference Microbiology and Immunology – the development outlook in the 21st century (September 22-23, 2022, Kyiv). Р.54.
 24. Kharchuk M., Kharkhota M., Vasyliuk O., Babenko L. Metabolism of Lactobacillus, Bifidobacterium and Bacillus probiotic strains in the presence of CeO2 nanoparticles in the cultivation medium. Conference materials of the ІV young scientists conference “Youth and modern problems of microbiology and virology” (15-17 November 2022. Kyiv, Ukraine). P.12.
 25. Vasyliuk O., Babenko L., Kharkhota M., Kharchuk M. Effect of cerium dioxide nanoparticles on biofilm formation and autoaggregation of Bifidobacterium animalis strains. Conference materials of the ІV young scientists conference “Youth and modern problems of microbiology and virology” (15-17 November 2022, Kyiv, Ukraine). P.28.
 26. Цехмістренко С.І., Бітюцький В.С., Цехмістренко О.С. & Демченко О.А. Екологічний синтез наночастинок селену // Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали IІ Міжнародної наукової конференції (Волинський національний університет імені Лесі Українки , 1-3 червня 2022 року) – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. С. 114-117.
 27. Бітюцький, В. С., Харчишин, В. М., Цехмістренко, С. І., Мельниченко, О. М., Демченко, О. А., Тимошок, Н. О., & Мельниченко, Ю. О. (2022). Біотехнологія трансформації неорганічного селена бактеріями: утворення наночастинок селена і селенамінокислот. Features of the development of modern science in the pandemic’s era: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Berlin, European Scientific Platform. July 15, 2022). Berlin, 2022. Vol. 1. С. 82-88. DOI 10.36074/scientia-15.07.2022
 28. V. Bityutskyy, S. Tsekhmistrenko, O. Tsekhmistrenko, A. Demchenko Eco-friendly biotechnology for biogenic nanoselenium production and its use in combination with probiotics in poultry feeding: innovative feeding concepts. International scientific innovations in human life: Proceedings of the 8th International scientific and practical conference (16-18 February 2022). Manchester, 2022.- P. 13-21.
 29. Demchenko A., V. Bityutskyy, S. Tsekhmistrenko Synthesis of functionalized selenium nanoparticles with the participation of flavonoids. Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice: The ХVII International Scientific and Practical Conference (May 03 – 06, 2022). Tokyo, 2022. P. 29-35. DOI – 10.46299/ISG.2022.1.17
 30. Бітюцький В.С., В.М. Харчишин, Н.О. Тимошок Метаболічна регуляція синтезу селеноцистеїну, селенопротеїнів та наноселену у бактерій: інноваційний підхід. Modern development of science and the latest perspectives: Proceedings of the ХХXII International Scientific and Practical Conference (Vancouver, Canada August 16 – 19). Vancouver, 2022 .P. 17-24. DOI – 10.46299/ISG.2022.1.32
 31. Kryvtsova M., Salamon I., Kostenko Y., Spivak M. Oral care composition with antimicrobial and antibiofilmforming properties based on medicinal herbs The Sixth International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences (ISPBS-6): Abstracts & proceedings book (26-28 May 2022, Gaziantep University-Türkiye). Gaziantep, 2022. P. 25.
 32. Zholudenko Y., Zholobak N. 2022. Concentration effect on the antiherpetic activity of trivalent cerium salts. Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA»; with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference (Vol.2), April 22, 2022. Chicago, USA: European Scientific Platform. Section 11. Biology and biotechnology. P.8-10.
 33. Fesenko O.M., Klochek A.V., Zholobak N.M. Detection of Vesicular Stomatitis Virus and Betacoronavirus by SERS spectroscopy. The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomatherials” (NANO-2022). Session 9. Nanoscale physics. – Abstract Book of participants of the International research and practice conference, 25-27 August 2022, Lviv, Ed.by Dr Olena Fesenko. – Kyiv: LLC APF Polygraph Service, 2022. P.509.
 34. Yaroshko O., Ovcharenko O., Zholobak N., Guzyk M., Zozulia Y., Rudas V., Kuchuk M. 2022. Oral administration of transgenic HuIFN-containing tomatoes alters the cytokine profile and ensures the survival if VSV-infected BALB/c mice. Cytokines 2022&ILC4 2022 – 10th Annual Meeting of the International Cytokine & Interferon Society. Abstract ABS22-1534. P.1.
 35. Yaroshko O., Ovcharenko O., Zholobak N., Rudas V., Moseiko V., Morgun B., Sherbak N., Kuchuk M. 2022. Expression of huIFNalpha-2b gene in transgenic tomato plants of the cv. Shedevr long shelf-life variety and maintenance of physiologically active human interferon alpha-2b during fruit storage. P-04/4-022. P.1. FEBS Open Bio 12 (Suppl. S1). 2022. P. 67-336 DOI: 10.1002/2211-5463.13440.
 36. Bubnov R. The use of contrast-enhanced ultrasonography of muscle spasticity and myofascial trigger points. Mov Disord. – 2023. Vol. 38 (suppl 1). S.376.
 37. Bubnov R., Petrenko L., Spivak M. Assessment of skin vascularity changes in allergic reactions using ultrasound and sensitive doppler flow measurement. Journal of Investigative Dermatology. – 2023. Vol. 143, № 11. S362. https://doi.org/10.1016/j.jid.2023.09.187
 38. Bubnov R., Spivak M. Personalized probiotic therapy for post-COVID patients: Efficacy evaluated by multiparameter ultrasound markers. Neurogastroenterology & Motility. – 2023. Vol. 35. (Suppl. 2). P.22. https://doi.org/10.1111/nmo.14637#nmo14637-sec-0185-title
 39. Bubnov Rostyslav, Petrenko Liudmyla. Development of a quantitative scale for assessing skin vascularity changes in allergic reactions using ultrasound and sensitive doppler flow measurement. Internal Medicine Journal. – 2023. – 53. – Р. 25-26. https://doi.org/10.1111/imj.70_16230.
 40. Bubnov R., Кalika L., Pilecki Z., Pilecki G. Conditions that mechanically block shoulder movement and can be evaluated using ultrasound – considerations for dry needling under ultrasound guidance. 7th European Congress of NeuroRehabilitation, 30 August–2 September 2023, Lyon, France. Neurologie & Rehabilitation. –  2023; Vol. 29(S1). S46. https://www.hippocampus.de/media/316/cms_65574285f05c4.pdf#page=50 https://doi.org/10.14624/NR23S1001#page=50
 41. Bubnov R., Кalika L., Pilecki Z., Pilecki G.Imaging evaluation for shoulder soft tissue sarcoma – the significance of ultrasound in diagnosis and management. 7th European Congress of NeuroRehabilitation, 30 August–2 September 2023 Lyon, France. Neurologie & Rehabilitation. –  2023; Vol. 29(S1). S57. https://www.hippocampus.de/media/316/cms_65574285f05c4.pdf#page=61 https://doi.org/10.14624/NR23S1001#page=61
 42. Bubnov R., Кalika L., Pilecki Z., Pilecki G. Ultrasound-guided dry needling for wrist tenosynovitis and carpal tunnel syndrome – efficacy and outcomes. 7th European Congress of NeuroRehabilitation, 30 August–2 September 2023 Lyon, France. Neurologie & Rehabilitation. –  2023; Vol. 29(S1). S81. https://www.hippocampus.de/media/316/cms_65574285f05c4.pdf#page=85
 43. Bubnov R.,Kalika L., Pilecki Z., Pilecki G. Suche igłowanie pod kontrolą ultrasonograficzną w leczeniu łagodnej skoliozy. Badanie Pilotażowe. Materiały konferencji naukowej “Spersonalizowane metody leczenia wad rozwojowych i schorzeń u dzieci”, Zabrze. – 2023. Р. 91-98.
 44. Bubnov R., Kalika L., Pilecki Z., Pilecki G. Badanie skuteczności ultrasonografii w diagnozowaniu urazów nerwów powstałych na polu walki i ich leczenia za pomocą suchego igłowania pod kontrolą ultrasonografii. Doniesienie wstępne. Materiały konferencji naukowej “Spersonalizowane metody leczenia wad rozwojowych i schorzeń u dzieci”, Zabrze. – 2023. Р. 99-106.
 45. Zbigniew Pilecki, Jan Marciniak,Grzegorz pilecki, Rostysław Bubnov, Agnieszka Łydka, Yelyzaveta Petrenko, Zenon Piotr Halaba   Zastosowanie techniki „sleeper plate” w leczeniu deformacji kurzej klatki piersiowej. Materiały konferencji naukowej “Spersonalizowane metody leczenia wad rozwojowych i schorzeń u dzieci”, Zabrze. – 2023. Р. 141-146.
 46. Zbigniew Pilecki, Paweł Gruchalski, Rostyslav Bubnov, Luboś Hrazdira, Karmen Czernia- Pokrywka, Grzegorz Pilecki Guzy łagodne ściany klatki piersiowej u dzieci. Materiały konferencji naukowej “Spersonalizowane metody leczenia wad rozwojowych i schorzeń u dzieci”, Zabrze. – 2023. Р.  73-80. 
 47. Bubnov R. Contrast-enhanced ultrasound evaluation of muscle trigger point vascularity: clinical relevance and potential applications. The XXVI World Congress of Neurology, 15-19 October 2023 Montreal, Canada. – PV0790 (ID 1838) https://cslide.ctimeetingtech.com/wcn23/attendee/eposter/poster/1838?q=Bubnov
 48. Bubnov R. Ultrasound-guided dry needling effects on the architecture of multifidus muscles in the lumbar region: a prospective study. The XXVI World Congress of Neurology, 15-19 October 2023 Montreal, Canada. – PV1520(ID 1229).
 49. Bubnov R., Spivak M. Individualized Probiotic Therapy for Post-COVID-19 Patients: Monitoring Efficacy Using Multiparameter Ultrasound Markers. 12th probiotics, prebiotics & new food. 17-19 September 2023, Rome, Italy. – P. 87. https://probiotics-prebiotics-newfood.com/wp-content/uploads/2023/09/Pogramme-web.pdf#page=94
 50. Tymoshok N.O., Demchenko O.A., Kharchuk M.S., Bityutkyi V.S., Tsekhmistrenko S.I., Pavluk T.V. Extra and intercellular synthesis of selenium nanoparticles using probiotic bacteria. Конференція «Сучасні аспекти мікробіології, вірусології та біотехнології у воєнний та післявоєнний час». 15-16 листопада 2023, Київ, Україна.
 51. Grzegorz Pilecki, Rostyslav Bubnov, Andrzej Janicki, Daria Juraszek, Łukasz Krakowczyk, Zbigniew Pilecki, Jan Marciniak. QoL after sepsis. Case report. «Сучасні аспекти мікробіології, вірусології та біотехнології у воєнний та післявоєнний час», 15-16 листопада 2023 р., м. Київ, Україна
 52. Samchenko Yu.M., Dybkova S.M., Zholobak N.M., Kernosenko L.O., Pasmurtseva N.O., Poltoratska T.P., Vorotytskyi P.V., Mamyshev I.E. Hybrid pH sensitive hydrogel implants with incorporated gold nanoparticles and controlled release of bactericidal and cytostatic agents. Ukrainian Conference with International Participation “Chemistry, Physics and Technology of Surface”: Book of abstracts, Kyiv. 11-12 October, 2023. P.77.
 53. Dubova I.V., Zholobak N.M., Shcherbakov A.B. Antiviral properties of modified nanoceria. Book of abstracts the X International Conference „Bioresources and Viruses“ September 11-13, 2023, Kyiv, Ukraine. Р. 67.
 54. Zholobak N.M., Shcherbakov A.B. Nanoceria in virology. Book of abstracts the X International Conference „Bioresources and Viruses“ September 11-13, 2023, Kyiv, Ukraine. P. 30. https://www.researchgate.net/publication/374005644_Nanoceria_in_virology
 55. Співак М.Я., Стегній Б.Т., Корнейков А.Н., Рибалко С.Л., Тимошок Н.О., Демченко О. А. Антивірусна дія нанокристалічного діоксиду церію на тест- моделі збудника вірусної діареї великої рогатої худоби. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
 56. «Сучасні аспекти біологічної безпеки за емерджентних інфекційних хвороб тварин у контексті стратегії ООН «Єдине здоров’я», присвяченої 100-річчю заснування ННЦ “ІЕКВМ”. 16 листопада 2023. – С.14.
 57. Bubnov R. Effects of US-Guided trigger point interventions on ophthalmic artery doppler parameters and eye symptoms in patients with migraine and headache. 17th European Headache Congress. Headache: Expanding the Horizon. 6-9 December 2023, Barcelona, Spain – P. 001  https://programme.conventus.de/en/ehc-2023/program/program-points/743279fa-f7e6-4090-a413-2a638242e746
Публікації
2023

Іноземні

 1. Hanzha, V. V., Rozumna, N. M., Kravenska, Y. V., Spivak, M. Y., & Lukyanetz, E. A. The effect of cerium dioxide nanoparticles on the viability of hippocampal neurons in Alzheimer’s disease modeling. Frontiers in Cellular Neuroscience. – 2023. Vol.17, Р.1131168.   https://doi.org/10.3389/fncel.2023.1131168
 2. Dupkalová D., Kosto Y., Kalinovych V., Deineko A., Franchi S., Nováková J., Matolínová I., Skála T., Prince K. C.., Fučíková A., Shcherbakov A. B., Zholobak N. M., Tsud N. Histidine-and glycine-functionalized cerium oxide nanoparticles: physicochemical properties and antiviral activity. Applied Surface Science – 2023.- Vol. 636, Р.157793. ISSN 0169-4332, https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2023.157793.

Вітчизняні

 1. Tymoshok N.O., Demchenko О.А., Bityutskyy V.S., Tsekhmistrenko S.I., Kharchuk M.S., Tsekhmistrenko О.S. Bionanotechnology of Selenite Ions Recovery into Nanoselenium by Probiotic Strains of Lactobacteria and Tolerance of Lactobacteria to Sodium Selenite. Microbiological journal. – 2023. Vol.85. №4. P. 9—20.  https://doi.org/10.15407/microbiolj85.04.009
 2. Fedoruk, R. S., Kovalchuk, I. I., Pylypets, A. Z., Tsap, M. M., Lesyk, Y. V., Androshulik, R. L., O.A. Demchenko. N.O. Tymoshok, Babenko, L. P. (2023). The Effect of Probiotic Microorganisms on Catalase Activity, Fractional Composition of Soluble Proteins, and Intestinal Microbiota of Honey Bee. Microbiological journal. – 2023. Vol.85. №4. Р. 46-57. https://doi.org/10.15407/microbiolj85.04.046
 3. Mykhailyshyn, H. I., Klumnyuk, S. I., Spivak, M. Y., Sverstiuk, A. S., & Lazarenko, L. M. (2023). The Effect of Probiotic Therapy on the Vagina Microbiota and the Humoral Link of Immunity in Bacterial Vaginosis. Microbiological journal. – 2023. Vol.85. № 3, Р. 32-47.
 4. Lazarenko, L. M., Babenko, L. P., Safronova, L. A., Demchenko, O. M., Bila, V. V., Zaitseva, G. M., & Spivak, M. Y.  Antimicrobial and Immunomodulatory Action of Probiotic Composition of Bacilli on Bacterial Vaginitis in Mice. Microbiological journal. – 2023. Vol.85. № 3, Р. 48-60.
 5. Buzun A.I., Stegniy B.T., Paliy A.P., Spivak M.Y., Bogach M.V., Stegniy M.Y., Pavlichenko O. V. Experimental Epizotology of Low-Virulent Variants of African Swine Fever Virus. Mikrobiolohichnyi Zhurnal. 2023 – Vol. 85 № 3. Р. 71-87. https://doi.org/10.15407/microbiolj85.03.070
 6. Starovoitova S.O., Kishko K.M., Demchenko O.M., Bila V.V. Encapsulated Probiotic Microorganisms in Functional Food Products. Microbiological journal. 2023. Vol. 85. № 6. P. 77—94. https://doi.org/10.15407/ microbiolj85.06.077
 7. Frunza O.E., Khuda L.V., Lazarenko L.M., Khudyi O.I., Karpenko O.V., Spivak M.Y. The usage of probiotic microorganisms in production technology of European grayling fish stock. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. – 2023. – 1254 (012093). P.1-9. doi:10.1088/1755-1315/1254/1/012093
 8. Демченко О.А., Бітюцький В.С., Цехмістренко С.І., Мельниченко Ю.О., Цехмістренко О.С. Вплив різних форм селену (селеніту, біогенногонаноселену) у комплексі з пробіотиком на метаболічні показники курчат-бройлерів. Технологія виробництва і пере­робки продукції тваринництва. – 2023. – № 1. С. 47-56. doi: 10.33245/2310-9289-2023-178-1-47-56
 9. Shayenko Z.O., Akimov O.E., Neporada K.S., Ligonenko O.V., Spivak M.Y. The influence of nanodispersed cerium oxide on the development of oxidative stress and the production of nitric oxide in patients with type 2 diabetes mellitus. International journal of endocrinology (Ukraine). – 2023. Vol. 19. №3. Р. 183-187. https://doi.org/10.22141/2224-0721.19.3.2023.1269
 10. Адель В. Руденко, Оксана В. Ромащенко, Аліна М. Романенко, Микола Я. Співак, Залежність розвитку гістологічних змін тканин маткових труб у дівчат- підлітків та юних жінок із запальною хворобою геніталій від таксономічної належності збудників.  Клінічна та профілактична медицина. – 2023. Т. 27, №5. С. 53-61. https://doi.org/10.31612/2616-4868.5.2023.08
 11. Rudenko A.V., Romashchenko O.V., Romanenko A.M., Spivak M.Y., Yakovenko L.F., Mitchenko M.V. Dependence of the development of histological changes in the tissues of the fallopian tubes in adolescent girls and young women with inflammatory genital disease on the taxonomic affiliation of pathogens. Clinical and Preventive Medicine. 2023, № 5, 53-61. https://doi.org/10.31612/2616-4868.5.2023.08

Методичні рекомендації

 1. Системи менеджменту якості у виробництві: [Електронний ресурс] методичні рекомендації для самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», освітньо-професійних програм «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія» денної форми навчання / уклад.: С.О. Старовойтова – К.: НУХТ, 2023. – 15 с.
2022

Іноземні

 1. Kozlova T.O., Popov A.L., Kolesnik I.V., Kolmanovich D.D., Baranchikov A.E., Shcherbakov A.B., & Ivanov V.K. Amorphous and crystalline cerium (iv) phosphates: biocompatible ROS-scavenging sunscreens. Journal of Materials Chemistry B. 2022. Vol.10(11), Р. 1775-1785. DOI https://doi.org/10.1039/D1TB02604F ( Q1, IF = 5,719).
 2. Baranchikov A.E., Razumov M.I., Kameneva S.V., Sozarukova M.M., Beshkareva T.S., Filippova A.D., Kozlov D.A, Ivanova O.S., Shcherbakov A.B., Ivanov V.K. Facile Synthesis of Stable Cerium Dioxide Sols in Nonpolar Solvents. Molecules. 2022. Vol.27(15), Р. 5028. https://doi.org/10.3390/molecules27155028 (Q1, IF = 4,67).
 3. Yaroshko O., Ovcharenko O., Zholobak N., Rudas V., Moseiko V., Morgun B. & Kuchuk M. Expression of HuINFalpha-2b gene in transgenic tomato plants of the cv. Shedevr long shelf-life variety and maintenance of physiologically active human interferon alpha-2b during fruit storage. In FEBS OPEN BIO. 2022. Vol. 12, P. 278-278; (Q2, IF =2,79).
 4. Honcharova O.O., Dmytrenko O.P., Lesiuk A.I., Kulish M.P., Pavlenko O.L., Naumenko A.P., Zholobak N.M. & Kaniuk M.I. Binding parameters and conjugation mechanisms in the solutions of BSA with antioxidant CeO2 nanoparticles. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2022. P. 1-11. (Q3, IF =0,706).
 5. Babenko L.P., Tymoshok N.O., Safronova L.A., Demchenko O.M., Zaitseva G.M., Lazarenko L.M., Spivak M.J. Antimicrobial and therapeutic effect of probiotics in cases of experimental purulent wounds. Biosystems Diversity. 2022. Vol. 30. №.1. P. 22-30. doi: 10.15421/012204 (Q3).
 6. Cheban L. M., Shcherbakov A. B., Zholobak N. M., Marchenko M. M. The specificity of changes in key performance indicators of green algae of the family Scenedesmaceae under the influence of cerium. Nova Biotechnologica et Chimica. 2022. xx(x): e954, P.1-10. ; DOI: 10.36547/nbc.954 (Q4, IF =0,4).
 7. Derevianko S., Vasylchenko A., Kaplunenko V., Kharchuk M., Demchenko O., Spivak M. Antiviral Properties of Cerium Nanoparticles. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2022. Vol. 70(3), P.187-204. DOI: 10.11118/actaun.2022.01 (Q4, IF =0,7).
 8. Savenko M., Kryvtsova M., Skliar I., Fohel I. Potential risks of the spread of antibiotic-resistant microorganisms and antibiotic-resistent genes in potable water-human organism chain. Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland: 1960). 2022. Vol. 75 (4 pt 2). Р. 987-992. (Scopus, Q4). https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2022/04/WLek202204212.pdf
 9. Horzov L, Kryvcova M, Kostenko S, Yurzhenko A. Dentistsʼ mobile phones as a means of spreading conditionally pathogens. Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Polan: 1960). 2022. Vol. 75 (1). Р. 7-10. (Scopus, Q4); https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2022/01/WLek202201101.pdf
 10. Salamon I., Kryvtsova M., Hrytsyna M., Lapos A. Production Fields of Peppermint at University of Presov, Slovakia, and their Analyses of Essential Oilsfor 5 Years. World Journal of Agriculture and Soil Science. 2022. Vol. 8 (2). P. 1-3. (Q4, IF =0,611)

Вітчизняні

 1. Sakhno L.A., L.P. Babenko, L.M. Lazarenko, V.G. Korotych, V.V. Sarnatskaya, E.A. Snezhkova, M.Ya. Spivak, VG Nikolaev Efficacy of dispersed fibrous carbon sorbent in treatment of malignant fungating wounds. Experimental Oncology. 2022. Vol. 43, No. 4, P. 359-364. Q4.
 2. Spivak M.YA. «Lyme Borreliosis: a Monograph» by M.A. Andreychin, M.M. Korda, M.I. Shkil’na, O.L. Ivakhiv and others. Mikrobiol. Z. 2022. Vol. 84(2). Р. 73-75. Q4.
 3. Starovoitova S., Demchenko O., Bila V., Spivak M. The Role of Intestinal Microbiota and Its Recovery in COVID-19. Mikrobiol. Z. 2022. Vol. 84(1). Р.63-71. Q4. doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj84.01.057
 4. Popov, A. L., Savintseva, I. V., Ermakov, A. M., Popova, N. R., Kolmanovich, D. D., Chukavin, N. N., Shcherbakov. A. B., & Ivanov, V. K. Synthesis and analysis of cerium-containing carbon quantum dots for bioimaging in vitro. Наносистемы: физика, химия, математика. 2022. Vol.13(2), Р. 204-211. DOI 10.17586/2220-8054-2022-13-2-206-213
 5. Sluchevska O.O., Pavlenko O.V., Mochalov I.O., Kryvtsova M.V., Tsaryk V.V., Karbovanets O.I. Pecularities of the periodontal pockets microbiota during acute duration of generalized periodontitis. Світ медицини та біології. 2022. № 2 (80). С. 151-156.
 6. Цехмістренко О.С., Бітюцький В.С., Цехмістренко С.І., Співак M.Я., Тимошок Н.О., Демченко О.А. Синтез наночастинок селену з використанням «зелених» технологій. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2022. № 1. С.98-113. DOI – 10.33245/2310-9289-2022-170-1-98-113
 7. Zholudenko Y., Zholobak N. 2022 Antiherpetic acton of cerium salts. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологія. 2022. Vol. 2(89). Р. 28-31. DOI:10.17721/1728.2748.2022.89.28-31
 8. Нікітіна Л.М., Засєкін Д.А., Жолобак Н.М., Постоєнко В.О., Єфіменко Т.М., Односум Г.В. Біологічна ефективність колоїдного (нанорозмірного) церію діоксиду у бджіл Apis mellifera. Вісник Полтавської державної аграрної академії: наук.-вироб. фаховий журн. (кат.Б). 2022. № 12, С. 32-36.
 9. Постоєнко О.В., Нікітіна Л.М., Жолобак Н.М., Засєкін Д.А., Єфіменко Т.М., Односум Г.В., Постоєнко Г.В. Вплив пробіотика «АПІНОРМІН» та наноцерію на показники тривалості життя бджіл у лабораторних умовах. Бджільництво України: наук.-вироб. журн. / ННЦ «Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича» НААН України, Ін-т біології тварин НААН України. 2022. Т. 2 №8. С.24-32.

2021

Іноземні

 1. Lazarenko, L. M., Babenko, L. P., Gichka, S. G., Sakhno, L. O., Demchenko, O. M., Bubnov, R. V., Sichel.L.M… Spivak, M. Y. (2021). Assessment of the Safety of Lactobacillus casei IMV B-7280 Probiotic Strain on a Mouse Model. Probiotics and Antimicrobial Proteins, 1-14. doi: 10.1007/s12602-021-09789-1
 2. Golubnitschaja, O., Liskova, A., Koklesova, L., Samec, M., Biringer, K., Büsselberg, D. Bubnov, R. V.,, … & Kubatka, P. (2021). Caution,“normal” BMI: health risks associated with potentially masked individual underweight—EPMA Position Paper 2021.EPMA Journal12(3), 243-264.  doi: 10.1007/s13167-021-00251-4
 3. Bubnov, R., Neporada, K., & Spivak, M. (2021). The Oral Health For Profiling Patients With Metabolic Syndrome And Prediabetic Conditions. Metabolism-Clinical and Experimental116. DOI:10.1016/j.metabol.2020.154643
 4. Bityutskyy, V., Tsekhmistrenko, O., Merzlo, S., Tymoshok, N., Melnichenko, A., Polishcuk, S, Melnichenko A., Demchenko A, Yakymenko, I. (2021). BIONANOTECHNOLOGIES: SYNTHESIS OF METALS’NANOPARTICLES WITH USING PLANTS AND THEIR APPLICATIONS IN THE FOOD INDUSTRY: A REVIEW. Journal of microbiology, biotechnology and food sciences10(6), e1513-e1513.
 5. Salamon I, M Kryvtsova, D Bucko, AH Tarawneh Chemical characterization and antimicrobial activity of some essential oils after their industrial large-scale distillation Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences 2021, 984-988
 6. Tsekhmistrenko, S., Bityutskii, V., Tsekhmistrenko, О., Kharchyshyn, V., Tymoshok, N., Demchenko, O.,. Spivak M.Ya,. Kushnir I.M, Rozputnyy  O.I., Polishchuk V.M., Ponomarenko N.V.,.Rol1 N.V, Prysiazhniuk N.M., Pertsovyi I.V., Tokarchuk T.S.. (2021). Ecological and toxicological characteristics of selenium nanocompounds. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(3), 199-204, doi: 10.15421/2021_163
 7. Salamon, I., Şimşek Sezer, E. N., Kryvtsova, M., & Labun, P. (2021). Antiproliferative and Antimicrobial Activity of Anthocyanins from Berry Fruits after Their Isolation and Freeze-Drying. Applied Sciences11(5), 2096. https://doi.org/10.3390/app11052096
 8. Horlov, A. Y., Serdiuk, V. H., Kiselova, O. K., Shevchuk, A. O., Melnykova, O. I., Chumak, O. M., … & Spivak, M. Y. (2021). Comparative analysis of the analytical sensitivity of ELISA test system DIAR-SARS-CoV-2-Ag-R with rapid tests for viral antigen SARS-CoV-2 detection. Mikrobiologichnii Zhurnal, 66-71.
 9. Bubnov R, Kalika L POS1284 FASCIAL ULTRASOUND: THE CONTEXT FOR DRY NEEDLING TRIGGER POINTS IN TREATMENT OF MYOFASCIAL PAIN, POSTURAL IMBALANCE Annals of the Rheumatic Diseases 2021;80:924-925. DOI: 10.1136/ANNRHEUMDIS-2021-EULAR.3843
 10. Rostyslav Bubnov , Liudmyla Petrenko  Respiratory rehabilitation protocol for post-COVID-19 patients with asthma November 2021 Respirology 26(S3):369-370 DOI:10.1111/resp.14150_721

Вітчизняні

 1. Верещак В.Г., Скиба М.і., Баскевич О.С., Жолобак Н.М. Одержання, властивості та застосування метансульфонату церію (ІІІ) // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2021, No. 5, pp. 30-36.
 2. Олешко О.А., Бітюцький В.С.,  Мельниченко О.М. , Демченко О.А. Тимошок Н.О. ВПЛИВ ПРОБІОТИКУ ТА БІОГЕННОГО НАНОСЕЛЕНУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ І БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ НИВКІВСЬКОГО ЛУСКАТОГО КОРОПА –Водні біоресурси та аквакультура 2021 c.86-100. DOI https://doi.org/10.32851/wba.2021.1.7
 3. Харчишин, В., Бітюцький, В., Онищенко, Л., Тимошок, Н., & Демченко, О.(2021). МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ВПЛИВУ НАНОМАТЕРІАЛІВ І БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs. ukrlogos. in. ua/index. php/scientia/article/view/11124
 4. Шевчук, А. А., Сердюк, В. Г., Горлов, А. Ю., Киселева, Е. К., Голубовская, О. А., Демчишина, И. В., .Черниченко Л.Н., Кизин И.В.,Щевчук А.А. Спивак Н.Я.., Фаворов, М. О. (2021). Прямое выявление вирусного антигена SARS-Co V-2 в носоглоточных мазках методом иммуноферментного анализа с помощью тест системы DIA®-SARS-Co V-2-Ag-R. Здравоохранение Кыргызстана, (2), 3-15.
 5. Цехмістренко, О. С., Бітюцький, В. С., Цехмістренко, С. І., Харчишин, В. М., Тимошок, Н. О., Демченко, О. А., & Співак, М. Я. (2021). Визначення токсичності наносполук Селену. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, (7), 157-162. DOI: 10.31890/vttp.2021.07.24.
 6. Zabolotny D.I., Melnykov O.F., Spivak M.Ya.,Kryvohatska L.D., Gorlov A.U., Serdiuk V.G., Faraon I.V., Sydorenko T.V., Tymchenko M.D., Babenko, L. P., Shevchuk A.O. Experimental intranasal immunization against respiratory viruses Мікробіол журнал № 5, 2021 , C.82-89.
 7. Савенко М. В. , Кривцова М. В.1 , Костенко Є. Я. , Анісімов Є. М. , Скляр І.І. ЦИРКУЛЯЦІЯ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНИХ ІЗОЛЯТІВ Б РОДИНИ Enterobacteriaceae У СИСТЕМІ ЛЮДИНА – ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 3 (31) c.232-237.
 8. Rybalko S., Demchenko O,  D. Starosyla, O. Deriabin, Rudenko L, Shcherbakov O, Babenko, L., Bubnov R., Spivak M.Ya. Nanoceria Can Inhibit the Reproduction of Transmissible Gastroenteritis Virus: Consideration for Use to Prevent and Treat Coronavirus Disease Мікробіол журнал № 5, 2021 , C.67-75. DOI: 10.15407/MICROBIOLJ83.05.067
 9. Зайченко А.В., Жолобак Н.М. Застосування солі церію (ІІІ) як модифікуючого агенту для підвищення антивірусної активності рекомбінінтного інтерферону. // Наука майбутнього 2(6), 2020. С.219-224. 

Інформаційний лист

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 75 – 2021 «Застосування пробіотика Діалак з вмістом штаму Lactobacillus casei ІМВ В-7280 при бактеріальних вагінозах», Климнюк С.І., Маланчук Л.М. Михайлишин Г.І., Співак М.Я. Лазаренко Л.М., Бубнов Р.В., 2021, 5 с.

Колесников, С. И., НМ Жолобак. (2020). Функциональная Биоэнергетика и Механизмы Старения Организма Человека

Скрипник М. І., Непорада К. С., Петрушанко Т. О., Співак М. Я. Кривцова М. В. Спосіб лікування  запальних та запально дистрофічних захворювань пародонта. Інформаційний лист. Протокол № 65 від.21.12.20.

2020

Іноземні

 1. L. Lazarenko, R. Bubnov, L. Babenko, O. Melnykova, M. Spivak Methodical approaches of estimation of probiotics` quality and rational principles of their usage in clinical practice, ScienceRise: Biological Science, 2020, № 1 (22), с. 25-30. http://journals.uran.ua/sr_bio/issue/view/12263
 2. Golubnitschaja O, Topolcan O, Kucera R, Costigliola V, EPMA (Bubnov R, Spivak M, et al.) 10th Anniversary of the European Association for Predictive, Preventive and Personalised (3P) Medicine – EPMA World Congress Supplement 2020. EPMA Journal 2020 (11):1-133. https://doi.org/10.1007/s13167-020-00206-1 Web of Science, IF = 4.9
 3. Bubnov R, Spivak M. Individualized short-term probiotic therapy of metabolic syndrome according to the host’s phenotype. Journal of Clinical Gastroenterology. 2020; 54:S25-S26. WOS:000521110200092 Web of Science, IF = 2,973
 4. Bubnov R, Spivak, M. Probiotics and aerobic physical activity improve symptoms of MetS, muscle and nerves structure and posture in overweight patients. European journal of neurology 2020 (27): 1012-1012. WOS:000534616802499 Web of Science, IF = 4,516
 5. Bubnov R, Spivak M. Fractal analysis of muscle ultrasound imaging to evaluate muscle health and spasticity. Movement disorders. 2020; 34(S1): 152. Web of Science, IF = 8.679
 6. Bubnov R, Golubnitschaja O. AB0961 MYOFASCIAL TRIGGER POINTS ARE THE UNDEREVALUATED HYPOXIC NISCHES ALTERING POSTURE AND PHENOTYPE. Annals of the Rheumatic Diseases 2020;79:1777. Web of Science, IF = 16.1. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-eular.1962
 7. V. KolesnikA. B. ShcherbakovT. O. KozlovaD. A. Kozlov ,V. K. Ivanov Comparative Analysis of Sun Protection Characteristics of Nanocrystalline Cerium Dioxide Russian Journal of Inorganic Chemistry 2020-07 | journal-article DOI: 10.1134/s0036023620070128
 8. Kozlov D. A, Shcherbakov A. B, Kozlova T. O, Borislav Angelov, Gennady P Kopitsa, Alexey V Garshev, Alexander E Baranchikov, Olga S Ivanova, Vladimir K Ivanov Photochromic and Photocatalytic Properties of Ultra-Small PVP-Stabilized WO3 Nanoparticles // Molecules 2020, 25(1), 154; https://doi.org/10.3390/molecules25010154
 9. Meleshko T., Babenko L., Lazarenko L., Boyko N. Creation of lactobacilli based Immunobiotics for prevention and treatment of infectious-inflammatory diseases of the human urogenital system, EPMA World Congress 2019, September 19-22, Pilsen, Czech Republic. EPMA Journal (2020) 11(Suppl 1):S1–S133, P.127-129

Вітчизняні

 1. Tymoshok N.O., M.S. Kharchuk, V.G. Kaplunenko,V.S. Bityutskyy, S.I. Tsekhmistrenko, O.S. Tsekhmistrenko, M.Ya. Spivak, О.М.Melnichenko Effects of nano-selenium on Bacillus Subtilis  //Regul. Mech. Biosyst., 2019, 10(4). С. 544-552 https://medicine.dp.ua/index.php/med/article/view/580
 2. Tsekhmistrenko S.I., Bityutskyy V.S., Tsekhmistrenko О.S., Melnichenko О.М., Kharchyshyn V.M., Tymoshok  N.O., N.V. Ponomarenk  , Polishchuk S.A., Rol N.V., Fedorchenko M.M., Melnichenko Yu.О., Merzlova H.V., Shulko O.P.,. Demchenko A.A. Effects of selenium compounds and toxicant action on oxidative biomarkers in quails // Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(2), 232-239, doi: 10.15421/2020_89.
 3. Tsekhmistrenko S.I., Bityutskyy V.S., Tsekhmistrenko О.S.,  Horalskyi  L.P., Tymoshok  N.O., Spivak M.Ya. Bacterial synthesis of nanoparticles: A green approach //Biosystems Diversity 28(1):9-17, doi: 10.15421/012002
 4. Shcherbakov A.B., Zholobak N.M., Ivanov V.K. Biological, biomedical and pharmaceutical applications of cerium oxide in Book Cerium Oxide (CeO₂): Synthesis, Properties and Applications, 279-358. doi: 10.1016/B978-0-12-815661-2.00008-6
 5. Zholobak N.M., Shcherbakov A.B., Ivanova O.S., Reukov V, Baranchikov A.E., Ivanov V.K. Nanoceria-curcumin conjugate: Synthesis and selective cytotoxicity against cancer cells under oxidative stress conditions….Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 111921. doi:10.1016/j.jphotobiol.2020.111921.
 6. Khuda, L., Spivak, M., Demchenko, О., Karucheru, О., Khudyi, О. (2020). Probiotic correction of Daphnia magna microbial profile using Lactobacillus casei UCM 7280. Biological systems. 12 (1): 3–8.
 7. Meleshko T., Babenko L., Lazarenko L., Boyko N. Creation of lactobacilli based Immunobiotics for prevention and treatment of infectious-inflammatory diseases of the human urogenital system, EPMA World Congress 2019, September 19-22, Pilsen, Czech Republic. EPMA Journal (2020) 11(Suppl 1):S1–S133, P.127-129
 8. Kryvtsova M. V., Salamon I., Koscova J., Spivak M. Y. (2020). Antibiofilm forming, antimicrobial activity and some biochemical properties of Vaccinium vitis idaea leaf and berry extracts on Staphylococcus aureus. Biosystems Diversity, 28(3), –. doi:10.15421/012031
 9. Kryvtsova M. V., J. Király , J. Koščová  , Ye. Ya. Kostenko , R. V. Bubnov , M. Ya. Spivak Determination of biofilm formation and associated gene detection in staphylococcus genus isolated from the oral cavity under inflammatory periodontal diseases // Biol. Stud. 2020: 14(3); 49–64 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1403.627
 10. Tsekhmistrenko S.I., Bityutskyy V.S., Tsekhmistrenko О.S., Melnichenko О.М., Kharchyshyn V.M., Tymoshok  N.O., N.V. Ponomarenk  , Polishchuk S.A., Rol N.V., Fedorchenko M.M., Melnichenko Yu.О., Merzlova H.V., Shulko O.P.,. Demchenko A.A. Effects of selenium compounds and toxicant action on oxidative biomarkers in quails // Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(2), 232-239, doi: 10.15421/2020_89.
 11. Tsekhmistrenko S.I., Bityutskyy V.S., Tsekhmistrenko О.S.,  Horalskyi  L.P., Tymoshok  N.O., Spivak M.Ya. Bacterial synthesis of nanoparticles: A green approach //Biosystems Diversity 28(1):9-17, doi: 10.15421/012002
 12. Khuda, L., Spivak, M., Demchenko, О., Karucheru, О., Khudyi, О. (2020). Probiotic correction of Daphnia magna microbial profile using Lactobacillus casei UCM 7280. Biological systems. 12 (1): 3–8.
 13. Kryvtsova M. V., Salamon I., Koscova J., Spivak M. Y. (2020). Antibiofilm forming, antimicrobial activity and some biochemical properties of Vaccinium vitis idaea leaf and berry extracts on Staphylococcus aureus. Biosystems Diversity, 28(3), –. doi:10.15421/012031
 14. Kryvtsova M. V., J. Király , J. Koščová  , Ye. Ya. Kostenko , R. V. Bubnov , M. Ya. Spivak Determination of biofilm formation and associated gene detection in staphylococcus genus isolated from the oral cavity under inflammatory periodontal diseases // Biol. Stud. 2020: 14(3); 49–64 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1403.627
 15. Tsekhmistrenko O. S. , Bityutsky V. S. , Tsekhmistrenko S. I., V. M. Kharchyshyn, N. O. Tymoshok, M. Ya. Spivak Efficiency of application of inorganic and nanopreparations of selenium and probiotics for growing young quails Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 8(3), 206‒212 doi: 10.32819/2020.83030
 16. Цехмістренко О. С., Бітюцький В. С., Цехмістренко С. І., Співак М. Я.Вплив наночастинок діоксиду церію на біохімічні показники в організмі курчат-бройлерів // ВЕТЕРИНАРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ ТВАРИННИЦТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Науково-практичний журнал №6 с.112-117

Інформаційний лист МОЗ України

Застосування пробіотика діалак з вмістом штаму Lactobacillus casei ІМВ В-7280 при бактеріальних вагінозах, Климнюк С.І., Маланчук Л.М., Михайлишин Г.І., Співак М.Я. Лазаренко Л.М., Бубнов Р.В.

2019

Іноземні

 1. Arefeh Amiri, Nikitina NS , Stepanova LI , Berehovyi SM , Beregova TV1, Spivak M Ya. Effect Of Cerium Dioxide Nanocrystal (Nanoceria) On The Concentration Of Some Growth Factors During The Wound Healing Process In Rat Model. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 2019 RJPBCS 10(2) P. 1537-1555 ,  Impact Factor 0.35
 2. Kondro ММ, О Voieikova  , LІ Stepanova, АV Antonenko , M Ya Spivak, ТV Beregova The Phospholipid Composition Of Internal Membrane Of Hepatocytes In Rats With Glutamat-Induced Steatohepatitis And Its Correction By Cerium Dioxide Nanoparticles. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences March–April 2019 RJPBCS 10(2) P. 411-417 Impact Factor 0.35
 3. Bubnov, R., Babenko, L., Lazarenko, L. Maryna Kryvtsova Oleksandr Shcherbakov Nadiya Zholobak Olga Golubnitschaja Mykola Spivak Can tailored nanoceria act as a prebiotic? Report on improved lipid profile and gut microbiota in obese mice // EPMA Journal (2019).
 4. Nazarii Kobyliak ,  Ludovico Abenavoli , Liudmyla Kononenko , Dmytro Kyriienko  , Mykola Spivak Neuropathic diabetic foot ulcers treated with cerium dioxide nanoparticles: A case report Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews  13 (2019) 228e234Impact Factor  .2,08
 5. Vadym Goncharenko, Rostyslav Bubnov, Jiri PolivkaJr, Pavol Zubor, Kamil Biringer, Tibor Bielik, Walther Kuhn, Olga Golubnitschaja Vaginal dryness: individualised patient profiles, risks and mitigating measures EPMA Journal (2019) 10: 73. https://doi.org/10.1007/s13167-019-00164-3 Стаття  (Scopus, Web of Science, IF=4,661)
 6. Rostyslav BubnovVincenzo CostigliolaRomano DanesiJosef Flammer, et al. .Predictive, Preventive and Personalised Medical Approach – Multiprofessional Expertise EPMA Journal Volume 10, Issue 2, June 2019 Pages 101-193 https://link.springer.com/journal/13167/10/2
 7. Popov A. L, A. M. Ermakov , T. O. Shekunova , A. B. Shcherbakov, O. N. Ermakova1 , O. S. Ivanova , N. R. Popova , A. Ye. Baranchikov , V. K. Ivanov. PVP-stabilized tungsten oxide nanoparticles inhibit proliferation of NCTC L929 mouse fibroblasts via induction of intracellular oxidative stress Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 2019, 10 (1), P. 92–101
 8. Krysanov E.Yu, Demidova T., Ivanova Polezhaeva O., Ordzhonikidze K.G., Shcherbakov A ,Ivanov V. Synergetic action of ceria nanoparticles and doxorubicin on the early development of two fish species, Danio rerio and Puntius tetrazona Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics.-2019, VL  – 10,Р. 289-302. DO  – 10.17586/2220-8054-2019-10-3-289-302
 9. Shekunova T., Lapkina L., Shcherbakov A., Meshkov I., Ivanov V., Tsivadze A., Gorbunova Yu. Deactivation of Singlet Oxygen by Cerium Oxide Nanoparticles Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry -2019.- VL  – 382. P  – 111925 DO  – 10.1016/j.jphotochem.2019.111925 ; Impact Factor: 3.261
 10. Evdokimova, O.L., Kusova, T.V., Ivanova, O.S., A. B. Shcherbakov, Kh. E. Yorov, A. E. Baranchikov, A. V. Agafonov, V. K. Ivanov  Highly reversible photochromism in composite WO3/nanocellulose films Cellulose (2019) 26: 9095. https://doi.org/10.1007/s10570-019-02716-2
 11. Popov A. L., I. V. Savintseva , N. R. Popova1 , T. O. Shekunova , O. S. Ivanova , A. B. Shcherbakov , D. A. Kozlov , V. K. Ivanov PVP-stabilized tungsten oxide nanoparticles (WO3) nanoparticles cause hemolysis of human erythrocytes in a dose-dependent manner Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 2019, 10 (2), P. 199–205 http://nanojournal.ifmo.ru/en/wp-content/uploads/2019/04/NPCM102P199-205.pdf
 12. Han B., A. L. Popov , T. O. Shekunova , D. A. Kozlov , O. S. Ivanova , A. A. Rumyantsev , A. B. Shcherbakov , N. R. Popova , A. E. Baranchikov, V. K. Ivanov Highly Crystalline WO3 Nanoparticles Are Nontoxic to Stem Cells and Cancer Cells // Hindawi Journal of Nanomaterials Volume 2019, Article ID 5384132, 13 pages https://doi.org/10.1155/2019/5384132 Impact Factor 2.233
 13. Ermakov A., Popov А., Ermakova О., Ivanova Polezhaeva О., Baranchikov А., Kamenskikh K., Shekunova T., Shcherbakov А., Popova N., Ivanov V. The first inorganic mitogens: Cerium oxide and cerium fluoride nanoparticles stimulate planarian regeneration via neoblastic activation Materials Science and Engineering: C. – 2019.- VL  – 104 , P  – 109924. DO  – 10.1016/j.msec.2019.109924 Impact Factor: 4.959. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31499991

Вітчизняні

 1. Лазаренко Л.М., Л.П. Бабенко, М.Я. Співак, Імуномодулювальна дія пробіотичного штаму Lactobacillus casei ІМВ В-7280 за фізіологічної норми в експериментальних тварин// Мікробіол. журн., 2019, Т. 81, № 6 C.58-71.
 2. Кондро М.М., Д.О. Воєйкова, Л.І. Степанова, Співак М.Я. .Вплив нанокристалічного діоксиду церію на ліпідний склад внутрішньої мембрани мітохондрій гепатоцитів у щурів з глутумат-індукованим стеатогепатозом. Гепатологія, 2018, № 3,с.23-29.
 3. Kryvtsova M. V., Trush K., Eftimova J., Koščová J., Spivak M. J. Antimicrobial, Antioxidant and some Biochemical Properties of Vaccinium vitis-idaea L.. – Мікробіол. журнал 2019 , Т.81. №3 ,C. 40-52..
 4. Kiseleva E.K., Ganova L.A. Trochimchuk T.Yu. Serdyuk V.G., Spivak MY Diagnostic characteristic of the ELISA test for the hepatitis B virus surface antigen detection //Biotechnologia Acta Vol.12, N1,2019 p.58-65
 5. Kryvtsova M. V., I. Salamon J. Koscova, D. Bucko, M. Spivak Antimicrobial, antibiofilm and biochemichal properties of Thymus vulgaris essential oil against clinical isolates of opportunistic infections Biosyst. Divers., 2019, 27(3), 270– 275 doi: 10.15421/011936
 6. Salamon I., M. V. Kryvtsova, K. I. Trush, A. I. Fandalyuk, M. J. Spivak Agro-ecological cultivation, secondary metabolite characteristics and microbiological tests of lemon balm (Melissa officinalis) – the variety Citronellа Regul. Mech. Biosyst.,  2019, 10(2), Р.264-268.
 7. А.С. Драніцина , М.М. Кондро , Л.І. Степанова , М.Я. Співак, Л.І. Остапченко Експресія генів Tgfb1, Ptgs2 в гепатоцитах щурів за умов розвитку глутамат-індукованого стеатогепатозу та при використанні нанокристалічного діоксиду церію Experimental and clinical physiology and biochemistry, ECPB 2019, 1(85): 26–31.
 8. Starosyla, D. B., Lazarenko, L. M., Hryhorieva, S., Babenko, L. P., Rybalko, S. L.,  Spivak, M. Y. Antiherpetic efficacy of lactobacilli and bifidobacteria probiotic strains in experimental genital herpes in guinea pigs, Інфекційні хвороби, 2019; № 2, 34-44. https://doi.org/10.11603/1681-2727.2019.2.10324
 9. Орябинская Л.Б., Прасанна Д.Б., Лазаренко Л.Н Пробиотические и биотерапетические свойства танназопозитивного штамма Lactobacillus plantarum МТСС 2621 Антибиотики и химиотерапия, 2019, № 7-8.
 10. Лазаренко Л.М., Бабенко Л.П., Співак М.Я. Імуномодулювальна дія пробіотичного штаму Lactobacillus casei ІМВ В-7280 за фізіологічної норми в експериментальних тварин, Мікробіологічний журнал, № 6, с.
 11. Babenko LP, Lazarenko LM, Bubnov RV, Spivak MJ. Prophylactic effect of lactobacilli and bifidobacteria probiotic strains on experimental bacterial vaginitis Biosystems Diversity, 2019, Т. 27, № 2, С. 170-176. DOI: 10.15421/011923 Стаття  Impact Factor:  (Scopus, Web of Science)
 12. Klimova E.M. Bozhkov A.I. Bychenko E.A. Lavinskaya E.V. Zholobak N.M. Korobov A.M. Characteristics of the response of the microalga (Dunaliella viridis) to cerium compounds in culture Biosyst. Divers., 2019, 27(2), Р. 142-147. DOI: https://doi.org/10.15421/011919
 13. Волошина І.М., Шкотова Л.В., Скороход С.О., Апполонова І.Є., Жолобак Н.М. Бактерії роду Lactobacillus: біологічні та лікувальні властивості Мікробіол. журн., 2019, Т. 81, № 6, С.107-122.
 14. Синдаровская Я. Р., Олевинская З. М., Демченко А. А., Спивак Н. Я., Кучук Н. В. Nicotiana cavicola as a host for production of recombinant proteins by Agrobacterium-mediated transient gene expression Biopolym. Cell. 2019;35(5):340-348. http://dx.doi.org/10.7124/bc.000A11
 15. Tymoshok N.O., M.S. Kharchuk, V.G. KaplunenkoV.S. Bityutskyy,S.I. Tsekhmistrenko, O.S. Tsekhmistrenko, M.Ya. Spivak, О.М.Melnichenko Evaluation of effects of selenium nanoparticles on Bacillus subtilis Regulatory Mechanisms in Biosystems  Vol 11 No 4 (2019) https://doi.org/10.15421/02191003  (Scopus)
 16. Tsekhmistrenko, O., Bityutskyy, V., Tsekhmistrenko, S., Melnichenko, O., Tymoshok, N., & Spivak, M. (2019). Use of nanoparticles of metals and nonmetals in poultry farming. Animal Husbandry Products Production and Processing, 2, 113–130. DOI:10.33245/2310-9289-2019-150-2-113-130
2018

Іноземні

 1. Nazarii Kobyliak, Liudmyla Kononenko, Liudmyla Kononenko, Dmytro Kyriienko, Spivak M. Neuropathic diabetic foot ulcers treated with cerium dioxide nanoparticles: A case report Diabetes and metabolic syndrome Web of Science 2018 DOI: 10.1016/j.dsx.2018.08.027 Impact factor  2.25
 2. Bubnov RV, Babenko LP, Lazarenko LM, Mokrozub VV, Spivak MY Specific properties of probiotic strains: relevance and benefits for the host EPMA J. 2018 Apr 13;9(2):205-223. doi: 10.1007/s13167-018-0132-z. eCollection 2018 Jun. Web of Science, Impact factor4
 3. Bubnov RV, L Kalika, Babenko LP Dynamic ultrasound for multilevel evaluation of motion and posture in lower extremity and spine Annals of the Rheumatic Diseases 2018; 77 (Suppl 2), 1699-1699 http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2018-eular.3949(Web of Science, Impact factor -12,8)
 4. Babenko L.P., Bubnov R.V., Lazarenko L.M., Spivak M.Y. AB0043 The elasticity properties of probiotic bacteria wall associated with beneficial modulatory activity on innate immunity of the host Annals of the Rheumatic Diseases 2018;77:1221-1222. Web of Science, Impact factor -12,8 http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2018-eular.6888
 5. Lazarenko, L.; Melnikova, O.; Babenko, L.; Bubnov, R.; Beregova, T.; Falalyeyeva, T.; Spivak, M Lactobacillus and Bifidobacteria Probiotic Strains Improve Glycemic and Inflammation Profiles in Obesity Model in Mice. Preprints 2018, 2018080169 (doi: 10.20944/preprints201808.0169.v1)
 6. Bubnov R, M Spivak Towards Individualized Use of Probiotics and Prebiotics for Metabolic Syndrome and Associated Diseases Treatment: Does Pathophysiology-Based Approach Work and Can Anticipated  Preprints. org 2018 doi:10.20944/preprints201809.0185.v1
 7. Bubnov RV,  MV Drahulian, PV Buchek, TP Gulko High regenerative capacity of the liver and irreversible injury of male reproductive system in carbon tetrachloride-induced liver fibrosis rat model EPMA Journal 2018; 9 (1), 59-75. https://doi.org/10.1007/s13167-017-0115-5 Стаття  (Scopus, Web of Science, Impact Factor -4)
 8. Arefeh Amiri, Beregova TV , Nikitina NS., Stepanova LI., Vovk A, Kondratiuk T.O.., Spivak M Ya Cerium Dioxide Nanocrystal (Nanoceria): A Promising Pioneer Therapeutic …. we have examined cerium oxide nanoparticles as a therapeutic agent in wound Healing Process Research Journal of Pharmaceutical, Biological and  Chemical Scienses – RJPBCS -2018.v9(4). P859-871. https://www.rjpbcs.com/pdf/2018_9(4)/[119].pdf Scopus, Impact Factor –  7.296
 9. Yuri Malyukin, Pavel Maksimchuk, Vladyslav Seminko, Elena Okrushko, Nikolai Spivak Limitations of Self-Regenerative Antioxidant Ability of Nanoceria Imposed by Oxygen Diffusion J. Phys. Chem. C, 2018, 122 (28), pp 16406–16411 Scopus, Impact Factor-4.484
 10. Popov A.L., N.M. Zholobak, O.I. Balko, O.B. Balko, A.B. Shcherbakov, N.R. Popova, O.S. Ivanova, A.E. Baranchikov, V.K. Ivanov Photo-induced toxicity of tungsten oxide photochromic nanoparticles Journal of Photochemistry and Photobiology B Biology 01/2018; 178:395-403. Scopus, Impact Factor – 2.673
 11. Pashynska V.A., Zholobak N.M., Kosevich M.V., Gomory A., Holubiev P.K., Marynin A.I. Study of intermolecular interactions of antiviral agent tilorone with RNA and nucleosides Біофізичний вісник, 2018, Вип.39(1), С.15-26. Scopus,
 12. Шидловська О.А., Харченко Є., Осінній І.М., Співак М.Я., Щербаков О.Б. Жолобак Н.М. Nanoparticles of cerium dioxide as effective antiviral agent and adjuvant of biologically active molecules Scientific Journal «ScienceRise:Biological Science», 2018, №1(10), С.26-30. Scopus
 13. Shydlovska О., Kharchenko E., Zholobak N Cerium oxide nanoparticles increase the cytotoxicity of TNF-alpha in vitro NANOSYSTEMS: PHYSICS, CHEMISTRY, MATHEMATICS, 2018, V. 9 № 4, P. 537–543.  Impact Factor   – 0,503.
 14. Centeno CJ, H Al-Sayegh, MD Freeman, J Smith, WD Murrell, R Bubnov Correction to: A multi-center analysis of adverse events among two thousand, three hundred and seventy two adult patients undergoing adult autologous stem cell therapy for orthopaedic conditions // International orthopaedics 42 (1), 223-223. https://doi.org/10.1007/s00264-016-3162-y Стаття  (Scopus, Web of Science, Impact Factor = 2,520).

Вітчизняні

 1. Співак М.Я..; Рибалко С.Л.; Старосила Д.Б., Завелевич М.П., Олексієнко І.П., Дядюн С.Т., Руденко А.В., Атаманюк В.П Оцінка впливу флавоноїдвмісного препарату Протефлазид на моделі папілома вірусної інфекції in vitro . Доповіді НАН України, 2018, № 10. С.103-111
 2. Lazarenko L.M., L.P. Babenko, М.Yu. Hryhorash, V.V. Mokrozub, O.M. Demchenko, L.M. Sichel, M.Ya. SpivakThe effect of probiotic strains of lactic acid bacteria and bifidobacteria on the Th1 and Th2 type cytokines production in intravaginal staphylococcosis in mice // Fiziol. Zh. 2017; 63(6): 16-24. DOI: https://doi.org/10.15407/fz63.06.016
 3. Hordiienko L.P., T.V. Beregova, K.S. Neporada, T.M. Falalyeyeva, N.M. Zholobak, O.B. Shcherbakov, R.V. Bubnov, M.Ya. Spivak Nanoceria alleviate oxidative and nitrosative stress in salivary glands glutamate-induced obesity rats //Fiziol. Zh. 2018; 64(2): 3-11 DOI: 10.15407/fz64.02.003
 4. Tsekhmistrenko S., Bityutsky V.,Tsekhmistrenko О., Polishuk V.M., Polishuk S.A., Ponomarenko N.V. , Melnychenko Y, Spivak M. Enzime-like activity of nanomaterial Regulatory Mechanisms in Biosystems V9.-N3. P. 469-476 http://orcid.org/0000-0002-7813-6798 DOI https://doi.org/10.15421/021870 Scopus
 5. Vorobets N. M., M. V. Kryvtsova, O. Y. Rivis, M. Y. Spivak, H. V. Yavorska, H. M. Semenova  Antimicrobial activity of phytoextracts on opportunistic oral bacteria, yeast and bacteria from probiotics  Regulatory Mechanisms in Biosystems V9.-N3. P. 374-378 DOI https://doi.org/10.15421/021855  Scopus,
 6. Бубнов Р.В. БУДЬМО ЗДОРОВІ Прогноз. Попередження. Персоніфікація Вечірній Київ | 15 листопада 2018 року | №46 (19331) –  стор 11 https://vechirniykiev.com.ua/data/archive/pdf/5bed2b081b66a.pdf
2017

Іноземні

 1. Rostyslav V Bubnov, Lidiia P. Babenko,Liudmyla Mikolaivna Lazarenko,.Mykola Ya. Spivak Comparative study of probiotic effects of Lactobacillus and Bifidobacteria strains on cholesterol levels, liver morphology and the gut microbiota in obese mice // EPMA Journal 2017 DOI: 10.1007/s13167-017-0117-3; Published online: https://link.springer.com/epdf/10.1007/s13167-017-0117-3?author_access_token=C4csEQEFJFru3x1L3iwSLve4RwlQNchNByi7wbcMAY70HquGDED9i9BG_BbobmigsXOAVUv7ApHuLKqZa7y-a0VR7c9TDFEHt88m6rrUctSh8ZaDAImfJXi5xAyS22hg_RIFQ0pMAISfcm2GIjP6fQ%3D%3D Impact Factor –3.25
 2. Shydlovska O, Zholobak N, S Dybkova, S Osinsky, L Bubnovskaya, Oleksandr Yelenich, Sergii Solopan, Anatolii Belous Synthesis and comparative characteristics of biological activities of (La, Sr)MnO3 and Fe3O4nanoparticles //European Journal of Nanomedicine 9 (1), 33-43 Published Online: 2017-03-22 | DOI: https://doi.org/10.1515/ejnm-2016-0028 Impact Factor – 0.64
 3. Kobyliak N1, Virchenko O2, Falalyeyeva T3, Kondro M4, Beregova T3, Bodnar P1, Shcherbakov O5, Bubnov R5, Caprnda M6, Delev D7, Sabo J8, Kruzliak P9,Rodrigo L10, Opatrilova R11, Spivak M5. Cerium dioxide nanoparticles possess anti-inflammatory properties in the conditions of the obesity-associated NAFLD in rats.// Biomed Pharmacother. 2017 Jun;90:608-614. doi: 10.1016/j.biopha.2017.03.099. Epub 2017 Apr 12. Impact Factor -2.759 
 4. Malyukin Y. , Klochkov V., Maksimchuk P., Seminko V. Spivak N Oscillations of Cerium Oxidation State Driven by Oxygen Diffusion in Colloidal Nanoceria (CeO2 − x) // Nanoscale Research Letters (2017) 12:566  DOI 10.1186/s11671-017-2339-7 Impact Factor – 2.726
 5. Akhmetov Ildar, Rostyslav V. Bubnov Innovative payer engagement strategies: will the convergence lead to better value creation in personalized medicine? EPMA J. 2017 Mar; 8(1): 5–15. Published online 2017 Feb 13. doi: 10.1007/s13167-017-0078-6 ; Impact Factor –3.25
 6.  Beregova Tetyana V., Neporada Karine S.,Tetyana M Falalyeyeva, Oleksandr B Sherbakov, Rostyslav V Bubnov, Mykola Ya Spivak   Efficacy of nanoceria for periodontal tissues alteration in glutamate-induced obese rats-Multidisciplinary considerations for personalized dentistry and prevention // · EPMA Journal, 2017 , 8: 43-49;
 7. Rusinchuk N.M, Lozovski V.Z., O.A. Shydlovska, N.M. Zholobak Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2016. V. 19, N 3. P. 299-302. doi: 10.15407/spqeo19.03.299 © 2016
 8.  Kobyliak N., Falalyeyeva T., Beregova T., Spivak M. Probiotics for experimental obesity prevention: focus on strain dependence and viability of composition // Endokrynologia Polska DOI: 10.5603/EP.a2017.0055
 9. Bubnov, R.V., Drahulian, M.V., Buchek, P.V. et al. (2017). High regenerative capacity of the liver and irreversible injury of male reproductive system in carbon tetrachloride-induced liver fibrosis rat model EPMA Journal, 11 October 2017 https://doi.org/10.1007/s13167-017-0115-5; Impact Factor –3.25
 10. Reid G1,2, Abrahamsson T3, Bailey M4,5, Bindels LB6, Bubnov R7, Ganguli K8, Martoni C9, O’Neill C10, Savignac HM11, Stanton C12, Ship N13, Surette M14,Tuohy K15, van Hemert S16. How do probiotics and prebiotics function at distant sites? Benef Microbes. 2017 Aug 24;8(4):521-533. doi: 10.3920/BM2016.0222. Epub 2017 Jul 20. Impact Factor-  2.923
 11. Bubnov R, Polivka J Jr, Zubor P, Koniczka K, Golubnitschaja O. “Pre-metastatic niches” in breast cancer: are they created by or prior to the tumour onset? “Flammer syndrome” relevance to address the question. EPMA J. 2017; doi:10.1007/s13167-017-0092-8. Impact Factor –3.25
 12. Konopelniuk Victoria V. , Ievgenii I. Goloborodko, Tetyana V. Ishchuk, Tetyana B. Synelnyk, Ludmila I. Ostapchenko, Rostyslav V. Bubnov   Efficacy of Fenugreek-based bionanocomposite on renal dysfunction and endogenous intoxication in high-calorie diet-induced obesity rat model—comparative study  · EPMA Journal, June 2017 DOI: 10.1007/s13167-017-0098-2; Impact Factor –3.25.
 13. . Popova N. R., Popov A. L., Shcherbakov A. B., Ivanov V. K. Layer-by-layer capsules as smart delivery systems of CeO2 nanoparticle-based theranostic agents // Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 2017, 8 (2), P. 282–289
 14. Shcherbakov Alexander B, Maria A Teplonogova, Olga S Ivanova, Taisiya O Shekunova,Ivan V Ivonin, Alexander Ye Baranchikov , Vladimir K Ivanov  Facile method for fabrication of surfactant-free concentrated CeO2 sols //Materials Research ExpressVolume 4, Issue 5, article id. 055008 (2017).Impact Factor – 1.068
 15. Losytskyy M. Y., Kuzmenko L V.,  Shcherbakov O B., Gamaleia N F.,  Marynin A I.,Yashchuk V M.  Energy Transfer in  Ce0.85Tb0.15F3 Nanoparticles-CTAB Shell-Chlorin e6System // Nanoscale Res Lett. 2017; 12: 294. Published online 2017 Apr 24. doi:  10.1186/s11671-017-2077-x PMCID: PMC5403780 Impact Factor – 2.726
 16. Иванов В, Жолобак Н, Щербаков А  Оксид церия повышает эффективность вакцин против гриппа Иммунология // Журнал “Коммерсантъ Наука” №1 от 24.02.2017, стр. 23 Published online: https://www.kommersant.ru/doc/3212072
 17. Christopher J. Centeno, Hasan Al-Sayegh, Michael D. Freeman, Jay Smith, William D. Murrell, Rostyslav Bubnov: Correction to: A multi-center analysis of adverse events among two thousand, three hundred and seventy two adult patients undergoing adult autologous stem cell therapy for orthopaedic conditions. International Orthopaedics 11/2017;, DOI:10.1007/s00264-017-3680-2 Impact Factor 2.520
 18. Centeno CJ, Al-Sayegh H, Freeman MD, Smith J, Murrell WD, Bubnov R Correctionto: A multi-centeranalysisofadverseeventsamongtwothousand, threehundredandseventytwoadultpatientsundergoingadultautologousstemcelltherapyfororthopaedicconditions // Int Orthop. 2017 Nov 6. doi: 10.1007/s00264-017-3680-2 Impact Factor 2.520
 19. RizvanAbdullaiev, RostyslavBubnov, VitaliyTsymbalyuk, OlenaGrechanyk, LevKalika, ZbigniewPilecki Ultrasonography for the Diagnosis the Degenerative-Dystrophic ChangesintheVertebralMotorSegmentas a PotentialCauseofBackPain: PictorialEssay// J Spine 2017, Vol 6(5): 394. DOI: 10.4172/2165-7939.1000394
 20. RostyslavBubnov,VincenzoCostigliola, Kurt Krapfenbauer, B.C. Choo, Xianquan Zhan Predicitve, PreventiveandPersonalisedMedicineinCancer, Healthcare, Innovative Technologies, PainManagement // Printed issue of EPMA Journal ISSN: 1878-5077 (Print) 1878-5085 (Online) under Springer Nature – Volume 8, Issue 1, March 2017

Вітчизняні

1. Lazarenko L. M. Imunobiotics are the Novel Biotech Drugs with Antibacterial and Immunomodulatory Properties / L. M. Lazarenko, L. P. Babenko, R. V. Bubnov, O. M. Demchenko, V. M. Zotsenko, N. V. Boyko, M. Ya. Spivak // Мікробіологічний журнал. – 2017. – Т. 79, № 1. – С. 66-75.  

2. Falalyeyeva T.M., Leschenko I.V., Beregova T.V., Lazarenko L.M., Savchuk O.M., Sichel L.M., Tsyryuk O.I., Vovk T.B., Spivak M.Ya. Probiotic strains of lactobacilli and bifidobacteria alter pro- and anti-inflammatory cytokines production in rats with monosodium glutamate-induced obesity . Фізіол. журн., 2017, Т. 63, № 1 , С. 17-25.

3 I. S. Bityutskyy, О. S. Tsekhmistrenko, S. I. Tsekhmistrenko, M. Y. Spyvack, U. M. Shadura PERSPECTIVES OF CERIUM NANOPARTICLES USE IN AGRICULTURE //Біологія тварин Том 19, №3, 2017р. Published online http://dx.doi.org/10.15407/animbiol19.03.009

4 Pinchuk A. P., A. F. Likhanov, L. P. Babenko, M. V. Kryvtsova, O. A. Demchenko, O. B. Sherbakov, L. M. Lazarenko, M. Ya. Spivak  The influence of cerium dioxide nanoparticles on germination of seeds and plastic exchange of pine seedlings (Pinus Sylvestris l.) Biotehnology Acta №4

5. Lazarenko L.M., Babenko L.P., Mokrozub V.V., Voronkevych M.A., Loseva D.V., Sichel L.M., Spivak M.Ya. The effect of lactic acid bacteria and bifidobacteria on the number of natural killer cells in normal conditions and in cases of intravaginal staphylococcosis in mice // 2017 / 3 Наукові вісті НТУУ “КПІ”, №3, 2017, Р. 48-56 – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2017_3_9.

6. Lazarenko L.M., Babenko L.P., Mokrozub V.V., Demchenko O.M., Bila V.V., SpivakM.Ya. Effects of oral and vaginal administration of probiotic bacteria on the vaginal microbiota and cytokines production in the case of experimental staphylococcosis in mice / Microbiol G, 2017, V. 79, N6, Р. 105-119.

7.Коломієць-Бабенко Л. А., Богорад-Кобельська О. С. , Співак М. Я. , Корнелюк О. І. Вплив нанокомпозиту емар іі на на фактор некрозу пухлин та інтерферон // Ж-л “Biotechnologia Acta” Т. 9, № 5, 2016

2016

Іноземні

 1. Kobyliak N, Falalyeyeva T, Virchenko O, Mykhalchyshyn G, Bodnar P, Spivak M, Yankovsky D, Beregova T, Ostapchenko L. Comparative experimental investigation on the efficacy of mono- and  multiprobiotic strains in non-alcoholic fatty liver disease prevention. //BMC Gastroenterol. 2016 Mar 15;16:34. doi: 10.1186/s12876-016-0451-Impact Factor 2.101
 2. Kobyliak N, Abenavoli L, Falalyeyeva T, Virchenko O, Natalia B, Beregova T, Bodnar P, Spivak M. Prevention of NAFLD development in rats with obesity via the improvement of pro/antioxidant state by cerium dioxide nanoparticles.//Clujul Med. 2016;89(2):229-35. doi: 10.15386/cjmed-632. Epub 2016 Apr 15. Impact Factor 2015: 0.742
 3. Zholobak NM, Mironenko AP, Shcherbakov AB, Shydlovska OA, Spivak MY, Radchenko LV, Marinin AI, Ivanova OS, Baranchikov AE, Ivanov VK. Cerium dioxide nanoparticles increase immunogenicity of the influenza vaccine//. Antiviral Res. 2016 Mar;127:1-9. doi: 10.1016/j.antiviral.2015.12.013. Epub 2016 Jan 6. Impact Factor: 4.909
 4. Moiseyenko YV, Sukhorukov VI, Pyshnov GY, Mankovska IM, Rozova KV, Miroshnychenko OA, Kovalevska OE, Madjar SA, Bubnov RV, Gorbach AO, Danylenko KM, Moiseyenko OI. Erratum to: Antarctica challenges the new horizons in predictive, preventive, personalized medicine: preliminary results and attractive hypotheses for multi-disciplinary prospective studies in the Ukrainian “Akademik Vernadsky” station.// EPMA J. 2016 Jul 18;7:17. doi: 10.1186/s13167-016-0067-1. eCollection 2016. Impact Factor -3.17;  H Index: 9
 5. Moiseyenko YV, Sukhorukov VI, Pyshnov GY, Mankovska IM, Rozova KV, Miroshnychenko OA, Kovalevska OE, Madjar SA, Bubnov RV, Gorbach AO, Danylenko KM, Moiseyenko OI.   Antarctica challenges the new horizons in predictive, preventive, personalized medicine: preliminary results and attractive hypotheses for multi-disciplinary prospective studies in the Ukrainian “Akademik Vernadsky” station. EPMA J. 2016 May 31;7:11. doi: 10.1186/s13167-016-0060-8. eCollection 2016. Erratum in: EPMA J. 2016;7:17. Impact Factor -3.17;  H Index: 9
 6.  Centeno CJ, Al-Sayegh H, Freeman MD, Smith J, Murrell WD, Bubnov R. A multi-center analysis of adverse events among two thousand, three hundred and seventy two adult patients undergoing adult autologous stem cell therapy for orthopaedic conditions. // Int Orthop. 2016 Aug;40(8):1755-65. doi: 10.1007/s00264-016-3162-y. Epub 2016 Mar 30. Impact Factor- 2.387
 7. Golubnitschaja Olga, Babak Baban, Giovanni Boniolo, Wei Wang, Rostyslav Bubnov, Marko Kapalla, Kurt Krapfenbauer, Mahmood S. Mozaffari and Vincenzo Costigliola Medicine in the early twenty-first century: paradigm and anticipation – EPMA position paper 2016 // The EPMA Journal EPMA JournalA journal of predictive, preventive and personalized medicine2016 7:23 Impact Factor -3.17;  H Index: 9
 8.  Bubnov Rostyslav V · Sergiy A Grabovetskyi · Olena M Mykhalchenko · Timoshok N.A. · Mykola Y Spivak Magnetic resonance imaging of nanoparticles in mice, potential for theranostic and contrast media development – pilot results  // in EPMA Journal, The 7(Suppl 1):A11 May 2016 Impact Factor -3.17;  H Index: 9
 9.  Bubnov Rostyslav V.· Nazarii M. Kobyliak · Nadiya M. Zholobak · Mykola Ya. Spivak  Ultrasound for stratification patients with diabetic foot ulcers for prevention and personalized treatment – pilot results // EPMA Journal, The 7(Suppl 1):A13 · May 2016 Impact Factor -3.17;  H Index: 9
 10. Liudmyla M. Lazarenko, Tetyana M. Falalyeyeva, Lidiia P. Babenko, Rostyslav V. Bubnov, Olga M. Demchenko and Nadia V. Boyko Probiotic strains alter the cytokines production at monosodium glutamate-induced obesity in rats. International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC2016, 21-23 June, 2016.
 11. Beregova T V, Neporada K S, Skrypnyk M, Falalyeyeva T M, Zholobak N M, Shcherbakov O B,  SpivakM Y, Bubnov R V // Efficacy of nanocrystalline ceria for periodontal tissues alteration in glutamate-induced obese rats – multidisciplinary considerations for personalized dentistry and prevention // The EPMA Journal EPMA JournalA journal of predictive, preventive and personalized medicine2016  in press Impact Factor -3.17;  H Index: 9
 12. Golyshkin D, Kobyliak N, Virchenko O, Falalyeyeva T , BeregovaT , Ostapchenko L , Caprndac M, Skladanyd L, Opatrilovae R, Rodrigof L, Kruzliake P,  Shcherbokov A, Spivak M. Nanocrystalline cerium dioxide efficacy for prophylaxis of erosive and ulcerative lesions in the gastric mucosa of rats induced by stress  // Biomedicine & Pharmacotherapy 2016 
 13. Virchenko Oleksandr, Kobyliak Nazarii, Falalyeyeva Tetyana, Kruzliak Peter, Beregova Tetyana, Bodnar Petro, Spivak Mykola Cerium Dioxide Nanoparticles Possess Anti-inflammatory Properties in the Conditions of the Obesity-associated NAFLD in Rats

Вітчизняні

 1. Шевчук В.К. Віруси та вірусні хвороби гречки: екологія, властивості патогенів, перспективи та профілактика/  В.К. Шевчук, Л.В. Юзвенко, О.А. Демченко, А.Л. Бойко // Агробіологія. – 2016. – №1 (117).  – С. 26-32.
 2. Demchenko O.A. Investigation of the resistance of different varieties of buckwheat to infectious diseases after the pre-sowing treatment of seeds and vegetating plants with biological preparations / O.A. Demchenko,  V.K. Shevchuk, L.V. Yuzvenko, O.A. Boyko, L.P. Babenko, V.V. Mokrozub, L.М. Lazarenko, A.V. Kalinichenko, A.L. Boyko // Агробіологія. – 2016. – №2. – С. 57-67
 3. Demchenko O.A. The sensitivity of buckwheat plants to pathogens under conditions of mixed viral and mycoplasmal infection /  O.A. Demchenko,  V.K. Shevchuk, L.V. Yuzvenko, O.A. Boyko, L.P. Babenko, V.V. Mokrozub, L.М. Lazarenko, A.V. Kalinichenko, A.L. Boyko // Наукові доповіді НУБіП України. – № 59. – 2016. – Електронний журнал.
 4. Степанюк C. В, В. О. Шевчук, М. Я. Співак  Оцінка мультиплексного варіанту taqman real-time rt-Pcr аналізу для виявлення пандемічного вірусу грипу A(H1N1)PDM в клінічних зразках хворих на грип. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2016 Електронний журнал.
 1. Антонович Г. В. Жолобак, Н.Я. Спивак Н.Я. Антивірусна активність деяких похідних 6h-індоло [2,3-b]хіноксаліну на моделі системної інфекції, викликаної вірусом везикулярного стоматиту // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2016, № 1 (58). Електронний доступ: http://nd.nubip.edu.ua/2016_1/7.pdf
 2. Гузик О. Й., Демченко О. А., Співак М. Я. Особливості взаємодії вірусу опіку гречки і трансгенних рослин тютюну, які експресують ген інтерферону альфа 2B людини / Гузик О. Й., // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2016. – № 58 (1). – 12 с.
 3. Жолобак Н.М., Щербаков А.Б., Иванов  В.К., Нанотехнології проти грипу // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва. -2016- № 3-4. С. 25-29.
 4. Трохимчук Т.Ю., Иванская Н.В., Ганова Л.А., Шевчук В.А. Оценочные испытания тест-системы «DIA-HIVAg/Ab» для диагностики ВИЧ.// Ж. Лабораторна діагностика, друкується.
 5.  Трохимчук Т.Ю., Чумак Е.Н., Мойса Л.Н., Шевчук В.А., Ганова Л.А., Сердюк В.Г., Спивак Н.Я. Прогнозирование срока годности иммуноферментной комбинированной тест-системы для диагностики ВИЧ1/2 с использованием модели ускоренного хранения по Аррениусу.// J. Biotechnologia Acta, в печати.
 6. Жолобак Н.М  The state and prospects of the modern-day antiviral therapy [Состояние и перспективы современной противовирусной терапии]// Научний медицинский весник 2016 №1 (3) с.89-105
 7. Gretsky I.A. · Zholobak N.M · Scherbakov A.B. · Gromozova E.N. Photobacterium phosphoreum as an object for studying the biological effects of the CeO2 nanoparticles   Живые и биокосные системы №15, Apr 2016, Електронний журнал.
 8.  Zholobak N. On the mechanisms of antibacterial and probiotic effect of colloidal (nano-sized) cerium dioxide // Вісник проблем біології і медицини -2016- Вип.1,Том 2 (127) с.9-15
 9. Лещенко, О. Вірченко, О. Гаділія, Т. Фалалєєва, Л. Лазаренко Параметри вуглеводного обміну при глутамат-індукованому ожирінні у щурів за умов корекції пробіотичними штамами лактобацил та біфідобактерій // ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія.  –  2015. – 2(70). – С. 20-22.

Методичні рекомендації:

Співак М. Я., Бабіч Е.М., Калініченко С.В., Лазаренко Л. М., Мокрозуб В.В., Коротких О.О.,  Антушева Т.І, Тимошок Н.О.,  Бабенко Л.П., Демченко О. А., Большакова Г.М., Демченко О.М., Шевчук В.О., Ганова Л.О., Жолобак Н.М. Методи оцінки властивостей потенційних про біотичних штамів лактобацил і біфідобактерій- Київ:2016

2015

Іноземні

 1. Bubnov R, Mykola Spivak, Liudmyla Lazarenko, Alojz Bomba, Nadiya Boyko Probiotics and immunity: provisional role for personalized diets and disease prevention // EPMA Journal 2015, 6:14 (14 July 2015) Impact Factor -3.17;  H Index: 9
 2.  Kobyliak N. ,  Virchenko O.,· . Falalyeyeva T, · Kondro M. ,·  Mykhalchyshyn G.·, Spivak  M.·  Beregova T. ,·  Bodnar P.   P0968 : Are the type of probiotic strains and their amount equally effective for NAFLD prevention? Experimental comparative study Journal of Hepatology 04/2015; V.62: Page  S709. · Impact Factor 11.34
 3.  Iefimenko O.· Iu. Savchenko · T. Falalyeyeva · T. Beregova · M. Spivak The influence of Nanocrystalline Cerium Dioxide on Motor Function of Stomach and Colon in Rats // Digestive Diseases and Sciences 08/2014; 59(8):1656-1656. · Impact Factor 2.61
 4. Shcherbakov A B ,·  Zholobak N M ,·  Baranchikov A E, ·  Ryabova A V ,·  Ivanov V K Cerium fluoride nanoparticles protect cells against oxidative stress // Materials Science and Engineering C 01/2015; 50:151-159.  Impact Factor -3.09
 5. Yefimenko O · Savchenko O Y · Falalyeyeva M T · Beregova V  · Zholobak M N · Spivak M · Shcherbakov B O · Bubnov V R Nanocrystaline cerium dioxide efficacy for gastrointestinal motility. Potential for prokinetic treatment and prevention in elderly // EPMA Journal, The 03/2015; 6(6). Impact Factor -3.17;  H Index: 9
 6. Мokrozub V., Liudmyla Lazarenko, Liubov Sichel, Lidia Babenko, Petro Lytvyn, Olga Demchenko, Yulia Melnichenko, Nadiya Boyko, Bruno Biavati, Diana DiGioia, Rostyslav Bubnov, Mykola Spivak  The role of beneficial bacteria wall elasticity in regulating innate immune response //EPMA Journal 2015, 6:13 (19 June 2015) Impact Factor -3.17;  H Index: 9
 7. Kobyliak N, Falalyeyeva T, Kuryk O, Beregova T., Bodnar P, Zholobak N, Shcherbakov O, Bubnov R, Spivak M Antioxidative effects of cerium dioxide nanoparticles ameliorate age-related male infertility: optimistic results in rats and the review of clinical clues for integrative concept of men health and fertility  // EPMA Journal 2015, 6:12 (10 June 2015) Impact Factor -3.17;  H Index: 9
 8. Grech G, Zhan X, Yoo B, Bubnov R, Hagan S, Danesi R, Vittadini G, Desiderio D M EPMA position paper in cancer: current overview and future perspectives //EPMA Journal 2015, 6:9 (15 April 2015) Impact Factor -3.17;  H Index: 9
 9. Stepaniuk SV, Shevchuk V.O., Spivak M.Y.  Evaluation of a Multiplex One-Step TaqMan Real-Time Reverse Transcription-PCR Assays for the Detection of H5N1 Avian Influenza Viruses in Clinical Specimens //  Journal of Infectious Diseases and Therapy 2015,V3:5.p.2-7
  Bubnov RV · Tymoshok NO · Nechypurenko OO · Spivak MY  Pros and cons, prospects and gender differences of use of diclofenac on rat models. The capabilities of musculoskeletal ultrasound for experimental osteoarthritis in rats. // J Musculoskelet Ultrasound 03/2015; 1(1):5. Impact Factor: 2.02
 10. Akhmetov I, Bubnov R V   Assessing value of innovative molecular diagnostic tests in the concept of personalized, predictive and preventive, medicine // EPMA Journal, The 09/2015; 6:19. Impact Factor -3.17;  H Index: 9
 11. Bubnov R V  FRI0541 Trigger Points Dry Needling Under Ultrasound Guidance for Low Back Pain Therapy. Comparative Study // Annals of the Rheumatic Diseases 06/2015; 74(Suppl 2):624. DOI:10.1136/annrheumdis-2015-eular.2323 · Impact Factor 10.38

Вітчизняні

 1. Maistrenko O.M. · Luchakivska Yu.S. · Zholobak N.M. · Spivak M.Ya · Kuchuk M.V.: Obtaining of the transgenic Heliantus tuberosus L. plants, callus and “Hairy” root cultures able to express the recombinant human interferon alpha-2b gene  // Cytology and Genetic,2015,vol. 49. N 5, pp. 308-305. Impact Factor 0.379
 2. Iefimenko · O. Yu, Savchenko I.O. ,· Falalyeyeva T.M. ,·  Beregova T.V.,· Zholobak N.M., · Shcherbakov  O.B. ,·  Malyukin · Yu.V.,  Spivak M. Ya  Вплив нанодисперсного діоксиду церію на онтогенетичні зміни антиоксидантної системи в слизовій оболонці шлунка та кишечника щурів  // Фізіол. Журнал  2015;Т. 61, №3, С.44-50.  Impact Factor  0.195
 3. О.В. Вірченко, Фавалєєва Т.М., Береговая Т.В., Співак М.Я., Лазаренко Л.М. Демченко О.М. Вплив моно-, полі- та комбінованих пробіотиків на виразкоутворення, викликане іммобілізованим стресом / Фізіологічний журнал, 2015. – Т. 61, № 1 – С. 35-41.
 4. Babenko L.P., Lazarenko L.M., Demchenko O.A., Konarbaeva Z.K,. Spivak M.Ja. Antibacterial activity of Lactobacillus casei IMV B-7280 in cases of experimental urogenital staphylococcosis // Biotechnologia Acta – 2015 – V. 8, N 3 . – P.
 5. Zholobak N.  Аntibacterial effects of the colloidal (nanosized) cerium dioxide [Антибактеріальні ефекти колоїдного (нанорозмірного) діоксиду церію] //  Вісник проблем біології і медицини 2015,  Вип 3, Том 2, (123), р. 23-28.
 6. Авдєєва Л.В., Лазаренко Л.М., Хархота М.А., Мокрозуб В.В., Бабенко Л.П., Мельниченко Ю.А., Співак М.Я. Імуномодулювальні властивості синбіотичних композицій пробіотичних штамів Bacillus subtilis, лактиту або лактулози // Мікробіол. журн. – 2015. – 77, № 1. – С. 20-25.
 7. Scherbakov A.B. ,· N.M. Zholobak · N.Ya.Spivak · V.K.Ivanov  Advances and prospects of using nanocrystalline ceria in cancer theranostics // Russian Journal of Inorganic Chemistry 12/2014; 59(13):1556-1575. Impact Factor -0.512.
 8. Zanoza S.O.,· Maltzev G.V.·, Lyakhov S.A.·, Andronati S.A., ·Zubritskiy M.Yu.,· Bogorad-Kobelska O.S. ,· Plotka O.V.·, Zholobak N.M. ,· Spivak  M.Ya.Synthesis and cytotoxicity of aminoethoxydiphenyls [Синтез і цитотоксичність аміноетоксидифенілів] // Журнал органічної та фармацевтичної хімії     2014, т.12, вип. 3; (47):38-44.
 9. Демченко О.А., Юзвенко Л.В., Радченко В.Г., Шевчук В.К., Бойко А.Л.Фітопатологічні дослідження колекції  Fagopyrum tataricum Gaertn//// Агробіологія –2014– №2. – С. 23-26.
 10. Єфіменко О.Ю., Савченко Ю.О., Фалалєєва Т.М., Берегова Т.В., Щербаков О.Б., Іванов В.К., Жолобак Н.М.,Малюкин Ю.В., Співак М.Я. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на моторну функцію шлунка та товстої кишки у щурів // Фізіол. Журнал,  Том 60, 2014  , C.   67-74  Impact Factor – 0.195.
 11. Коцюруба А.В., Б.С.Копяк, В.Ф.Сагач, М.Я.Співак Відновлення  стійкості  еритроцитів  старих  щурів  до кислотного  гемолізу наноцерієм // Fiziol Zh. 2014;60(6)  Ukrainian. Impact Factor – 0.195
 12. Єфіменко О.Ю., Савченко Ю.О., Фалалєєва Т.М., Берегова Т.В., Щербаков О.Б., Іванов В.К. , Жолобак Н.М., Малюкин Ю.В., Співак М.Я. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на моторну функцію шлунка та товстої кишки у щурів // Науковий Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія “Біологічні науки”, 2015, № 2 С.156-164
Монографії
 1. Иванов В.К, Щербаков А.Б., Баранчиков А.Е., Козик В.В. Под редакцией Спивака Н.Я и Третьякова Ю.Д. Нанокристалический диоксид церия: свойства, получение, применение // Издательство Томского университета 2013. С.283.
 2. Abdullaiev R., Gayko G., Bubnov R., Fodor D., Pilecki Z., Semeniv I., Hrazdira L., Pilecki G.: Ultrasonography of the joints. The Manual. 2013; Kharkiv: Nove slovo.: 152. ISBN: 978-966-. 97317-8-4.
 3. Фітопатологія. Посібник / Шевчук В.К., Демченко О.А., Юзвенко Л.В., Співак М.Я. – Київ: Фітосоціоцентр, 2015. С.160.
 4. Синтез и биомедицинские применения нанодисперсного диоксида церия / Щербаков А.Б., Иванова О.С., Спивак Н.Я., Козик В.В., Иванов В.К. – Томск: Издательский Дом Томского государственного унивеситета, 2015. С.476
 5. Петриченко В.Ф., Патика, Л.А. Пасічник, Н.В. Житкевич, Гуляєва Г.Б., Токовенко І.П., Коробкова К.С.Лазаренко Л.М., Литвинчук О.О., ЗахароваО.М.,Киреленко Л.В.,О.А. Демченко, Бабенко Л.П, (та ін.). Хвороби сої: моніторинг, діагностика. захист / В.Ф. Петриченко, В.П – Київ, Вінниця, Ченстохова, Ополє: друк. ТОВ Віндрук., 2016. С.106 Ум. Друк. Арк.. 6,12 Наклад 300 прим.Зам. ISBN 978-617-7295-03-6
 6. Zholobak Nadezhda M., Vladimir K. Ivanov, Alexander B. Shcherbakov Chapter: Interaction of nanoceria with microorganisms In book: Nanobiomaterials in Antimicrobial Therapy, Chapter: 12 · Mar 2016, Publisher: Elsevier, pp.419-450Copyright © 2016 Elsevier B.V. ISBN: 978-0-323-42864-4Available on line http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323428644000129
 7. Абдуллаев Р.Я., Цымбалюк В.И., Марченко В.Г., Бубнов Р.В. Ультрасонография периферических нервов и спинного мозга. Харьков: Факт., 2016. С. 172. с ил. ISBN: 978-617-568-032-2
 8. Veronica Tuffrey, Thomas Krikser, Antonia Trichopoulou, Adnan M. S. Fakir, Rostyslav V. Bubnov, Ghose Bishwajit: Modern Nutrition and Food Hygiene. 07/2016; Scientific Research Publishing, Inc., USA. (2016)., ISBN: ISBN: 978-1-61896-161-7; ISBN: 978-1-61896-160-0 https://www.scirp.org/book/DetailedInforOfABook.aspx?bookID=2361
 9. Abdullaev RY, Bubnov RV, Tsymbalyuk VI, Grechanyk OI, Kalika L, et al. (2017) Ultrasound of the spine, peripheral nerves and for pain management – Kharkiv: Fact, pp: 172. ISBN: 978-966-97317-8-4
 10. Kobyliak N, Falalyeyeva T M., Virchenko O. V., Mykhalchyshyn G. P., Petro M. Bodnar, Dmitro S. Yankovsky, Mykola Ya. Spivak, Tetyana V. Beregova and Lyudmyla I. Ostapchenko Probiotic Use in Obesity and Metabolic Syndrome Chapter 12 Pediatrics – laboratory and clinical research Probiotics in children // Marco Manfredi, Gian Luigi De’angelis EDITORS Copyright © 2016 by Nova Science Publishers, Inc. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data ISBN: 978-1-63483-886-3 (eBook) Library of Congress Control Number: 2015951300
 11. Abdullaev R.Ya., R.V. Bubnov, V.I. Tsymbalyuk, O.I. Grechanyk, L. Kalika, Z. Pilecki: Ultrasound of the spine, peripheral nerves and for pain management. 09/2017; Kharkiv: Fact, 172 p., ISBN: 978-617-568-032-2 Book Chapters
 12. Lev Kalika, R Bubnov: Novel approaches of physical therapy and pain management. Ultrasound of the spine, peripheral nerves and for pain management [R.Ya. Abdullaev, R.V. Bubnov, V.I. Tsymbalyuk, O.I. Grechanyk, L. Kalika, Z. Pilecki], 09/2017: pages 150-163; -Fact, 2017. – 172 p.
 13. Kobyliak N, Falalyeyeva T M., Virchenko O. V., Mykhalchyshyn G. P., Petro M. Bodnar, Dmitro S. Yankovsky, Mykola Ya. Spivak, Tetyana V. Beregova and Lyudmyla I. Ostapchenko Probiotic Use in Obesity and Metabolic Syndrome Chapter 12 
 14. Pediatrics – laboratory and clinical research Probiotics in children //  Marco  Manfredi , Gian Luigi De’angelis EDITORS Copyright © 2016 by Nova Science Publishers, Inc. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data ISBN: 978-1-63483-886-3 (eBook) Library of Congress Control Number:  2015951300
 15. Shcherbakov A.B., Zholobak N.M., Ivanov V.K. Biological, biomedical and pharmaceutical applications of cerium oxide in Book Cerium Oxide (CeO₂): Synthesis, Properties and Applications, 279-358. 2020 | book-chapter doi: 10.1016/B978-0-12-815661-2.00008-6
 16. Golubnitschaja O.,Bubnov R. Flammer syndrome Golubnitschaja O. (eds) Flammer Syndrome. Advances in Predictive, Preventive and Personalised Medicine, vol 11. Springer, Cham Springer Nature: From Phenotype to Associated Pathologies, Prediction, Prevention and Personalisation Part of the Advances in Predictive, Preventive and Personalised Medicine book series (APPPM, volume 11) Switzerland. Springer Nature Switzerland AG 2019. 371 с. eBook PackagesMedicine ISBN 978-3-030-13552-2 https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-13550-8
 17. Пасічнік Л.А., Буценко Л.М., Гуляєва Г.Б., Токовенко І.П., Курченко І.М. Сирчин С.О., Юр’єва О.М., Снігур Г.О., Щевченко О.В., Будзанівська І.Г., Киреленко Л.В., Сушанович Д., Калініченко  А.В.,  Демченко О.А., ПатикаВ.П., Хвороби пшениці  Монографія, Київ, Ополє -2019 ISBN
 18. Щербаков А.Б., Иванов В.К. Практикум по наноматериалам и нанотехнологиям, 2-е издание. Электронное издание. 2022. Научно-популярное электронное издание. https://www.researchgate.net/publication/360015276_Praktikum_po_nanomaterialam_i_nanotehnologiam
 19. Екологічні біотехнології “зеленого” синтезу наночастинок металів, оксидів металів, металоїдів та їх використання: наукова монографія / С.І. Цехмістренко, В.С. Бітюцький, О.С. Цехмістренко, О.А. Демченко, Н.О. Тимошок, О.М. Мельниченко. За редакцією С.І.Цехмістренко. Біла Церква, 2022. – 279 с. ISBN: 978-966-2122-71-8; http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7815
 20. Golubnitschaja, O., Bubnov, R. (2023). Microbiome in Lean Individuals: Phenotype-Specific Risks and Outcomes. In: Boyko, N., Golubnitschaja, O. (eds) Microbiome in 3P Medicine Strategies. Advances in Predictive, Preventive and Personalised Medicine, vol 16. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19564-8_4
 21. Bubnov, R., Spivak, M. (2023). Pathophysiology-Based Individualized Use of Probiotics and Prebiotics for Metabolic Syndrome: Implementing Predictive, Preventive, and Personalized Medical Approach. In: Boyko, N., Golubnitschaja, O. (eds) Microbiome in 3P Medicine Strategies. Advances in Predictive, Preventive and Personalised Medicine, vol 16. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19564-8_6
 22. Bubnov, R.V., Babenko, L.P., Lazarenko, L.M., Mokrozub, V.V., Spivak, M. (2023). In Vitro Study of Specific Properties of Probiotic Strains for Effective and Personalized Probiotic Therapy. In: Boyko, N., Golubnitschaja, O. (eds) Microbiome in 3P Medicine Strategies. Advances in Predictive, Preventive and Personalised Medicine, vol 16. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19564-8_13
 23. Liudmyla L., Melnykova O., Babenko L., Bubnov R., et al. (2023). Probiotic Concepts of Predictive, Preventive, and Personalized Medical Approach for Obesity: Lactic Acid Bacteria and Bifidobacteria Probiotic Strains Improve Glycemic and Inflammation Profiles. In: Boyko, N., Golubnitschaja, O. (eds) Microbiome in 3P Medicine Strategies. Advances in Predictive, Preventive and Personalised Medicine, vol 16. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19564-8_14
Патенти

Технічні умови України:

 1. Добавка кормова «Наноцерій»Технічні умови України (ТУ У) 10.9-2960512097-003:2013
 2. Лактокас: Технічні умови України (ТУУ) 24.4.00493712.005-2013. ОКП. 933730. / В.С.Підгорський, М.Я. Спивак, Л. М. Лазаренко, Н. О. Тимошок
 3. Настанова до застосування Лактокасу: розглянута та схвалена вченою радою ДНДКІВПКД (протокол № 2 від 12.02.2013 р.). – Затверджено Головою Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України 04.03.03 № 15-14/130.
 4. Пробіфід: Технічні умови України (ТУ У) 24.4.00493712.005-2013. ОКП. 933730. / В. С. Підгорський, М.Я. Спивак, Л. М. Лазаренко, Н. О. Тимошок, О. Н. Мельниченко, В.С. Бітюцький, В. М. Зоценко, Л. П. Бабенко, В. В. Мокрозуб, О. А. Демченко, В. П. Музика, Д. Д. Маляр, Ю. О. Мельниченко, Ю. М. Шадура. – Нормативно-технічна документація пройшла експертизу у Держдепартаменті ветеринарної медицини і Державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок МАП України; зареєстровано у Всеукраїнському державному науково-виробничому центрі стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт) Держспоживстандарту України 10.07.2003. № 081/027788.
 5. Настанова до застосування Пробіфіду: розглянута та схвалена вченою радою ДНДКІВПКД (протокол № 2 від 12.02.2013 р.). – Затверджено Головою Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України 04.03.03 № 15-14/130.
 6. ТУ «Добавки дієтичні мінеральні та з вмістом пробіотиків» ТУУ 10.8-2960512097-004:2015; 15.05.2015, Співак М.Я., Жолобак Н.М., Щербаков О.Б., Лазаренко Л.М., Тимошок Н.О., Бабенко Л.П., Бубнов Р.В., Любима Ю.В., Мокрозуб В.В., Сокольвяк О.Ю., Малюкін Ю.В., Ефімова С.Л., Клочков В.К.
 7. ТУ «Концентрат ліофілізований пробітичних мікроорганізмів» ТУ У 21.1-2960512097-004:2015, Співак М. Я., Лазаренко Л.М, Бабенко Л.П., Демченко О. А., Тимошок Н. О.,ЛюбимаЮ. О., МокрозубВ. В
 8. Дієтична добавка ЛАКТОКАС Технічні умови ТУ У 46.15.257-97/ М.Я. Співак, Л. М. Лазаренко Л. П. Бабенко, О. А. Демченко
 9. ТУУ 10.9-00493712-001:2017 Добавка кормова біологічно активна для сільськогосподарських тварин, птиці та риби. Співак М. Я., Мельниченко О. М., В. С. Бітюцький, Лазаренко Л. М., Кушнір І. М., Олешко О. А., Тимошок Н. О., Харчишин В. М., Кривцова Н. В., Цехмістренко О. С., Бабенко Л. П., Мельниченко Ю. О., Демченко О. А., 2017 р.
 10. ТУУ 10.9-00493712-002:2017 Добавка кормова пробіотична комплексна для сільськогосподарських тварин та птиці. Співак М. Я., Мельниченко О. М., В. С. Бітюцький, Лазаренко Л.М., Кушнір І.М., Олешко О.А., Тимошок Н.О., Харчишин В.М., Кривцова Н.В., Цехмістренко О.С., Бабенко Л.П., Мельниченко Ю.О., Демченко О.А., 2017 р.
 11. Співак М.Я., Лазаренко Л.М., Бабенко Л.П., Демченко О.А., Кладницька Л.В., Каплуненко В.Г. Добавка кормова пробіотична «Імунобіотик». Технічні умови ТУУ 10.9-05417087-015:2023.

Патенти

 1. Скрипник Петро Миколайович Непорада Каріне Степанівна,Петру-шанко Т.О., Ананьева М.М., Н. О. Тимошок , Бабенко Л.П.,М.В. Кривцова, Щербаков О.Б.,Співак М.Я. Спосіб підсилення протимікробної дії антисептиків групи четвертиних амонієвих сполук Патент України на корисну модель № 137432; Бюл №20 від 25.10.2019
 2. Скрипник Петро Миколайович Непорада Каріне Степанівна,Петру-шанко Т.О., Ананьєва М.М., Лобань Г.А.,Н. О. Тимошок , Бабенко Л.П.,М.В. Кривцова, Щербаков О.Б.,Співак М.Я. Спосіб підсилення протимікробної дії антисептиків Патент України на корисну модель № 134206 , Бюл №9 від 10.05.2019
 3. Співак М.Я., Бубнов Р.В., Кобиляк Н.М., Бондар П.М.,, Щербаков О.Б., Кирієнко Д.В. Спосіб лікування ран та синдрому діабетичної стопи Патент України на корисну модель № 136485,  Бюл №16 від 27.08.2019.
 4. Кривцова М.В., Тимошок Н.О.,Співак М.Я., Калиниченко С. .Композиція інгредієнтів фітобіотику “Vitis-lact” Патент України на корисну модель № 135936, Бюл №14 від 25.07.2019.
 5. Бубнов Р. В.,Співак М. Я., Лазаренко Л.М., Бабенко Л.П ,Тимошок Н. О. Спосіб моделювання ожиріння Патент України на корисну модель № 136486, Бюл №16 від 27.08.2019
 6. Бітюцький В.С., Харчишин В. М., Мельниченко О.М., Співак М. Я., Тимошок Н. О Цехмістренко О. С., Мельниченко Ю.О. Цехмістренко С. І., Олешко О.А. Спосіб ефективного застосування нових форм селену у перепелівництві. Патент України на корисну модель № 135635  Бюл №13 від 10.07. 2019.
 7. Бітюцький В.С., Харчишин В. М., Мельниченко О.М., Співак М. Я., Цехмістренко С. І., Тимошок Н. О Мельниченко Ю.О. Цехмістренко О. С., Олешко О.А., Поліщук В.М. Спосіб інтенсифікації білкового обміну у перепелів. Патент України на корисну модель № 135682, Бюл №13 від 10.07. 2019
 8. Співак М.Я., Тимошок Н.О., Гуляєва Г.Б., Бабенко Л.П., Лазаренко Л.М., Кривцова М.В., Спосіб стимуляції росту та розвитку рослин зернових культур під впливом Bacillus subtilisта її метаболітів Патент України на корисну модель № 123162: Бюл №3 від 12.02.2018
 9. Патент України на корисну модель u201910960 Супозиторії з пробіотичною активністю для вагінального застосування, Полова Жанна Миколаївна, Співак Микола Якович, Алейник Світлана Леонідівна, Лазаренко Людмила Миколаївна, Глущенко Олена Миколаївна, 25.03.2020
 10. Патент України на корисну модель UA 141888 Спосіб променевої діагностики вогнепальних ран в експерименті [UA] опубл. 27.04.2020. Гречаник Олена Іванівна [UA]; Дикан Ірина Миколаївна [UA]  Хоменко Ігор Петрович [UA]; Бубнов Ростислав Володимирович [UA] та співавт. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1425538/
 11. Патент України на корисну модель № 140181 Спосіб отримання рибопосадкового матеріалу коропа підвищеної ваги? Бітюцький В.С., Олешко О.А., Мельниченко О.М., Співак М.Я, Тимошок Н. О., Харчишин В. М., Поліщук В.М., Поліщук С. А. , Гейко Л.М., Онищенко Л.С., Бюл № 3 від 10.02. 2020
 12. Патент України на корисну модель № 143813 Спосіб ефективного вирощування перепелів за використання кормової добавки біотехнологічного походження,  Бітюцький В.С., Харчишин В. М., Мельниченко О.М., Цехмістренко С. І., Співак М.Я, Тимошок Н. О., Олешко О.А., Мельниченко Ю.О., Цехмістренко О. С Харчишина О. М., Злочевский М.В., Бюл № 15 від 10.08. 2020
 13. Патент України на винахід № 122470 Спосіб одержання бінарного комплексу на основі високомолекулярного хітозану і наночастинок діоксиду церію,  Ліханов Артур Федорович; Клюваденко Андрій Андрійович; Співак Микола Якович., Бюл № 21 від 10.11. 2020
 14. Патент України на  корисну модель № 139875 СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА,  Скрипник Максим Ігорович; Непорада Каріне Степанівна ; Петрушанко Тетяна Олексіївна; Співак Микола Якович ., Бюл № 2 від 27.01. 2020
 15. Патент України на  корисну модель № 141286 СУПОЗИТОРІЇ З ПРОБІОТИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ ДЛЯ ВАГІНАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ,  Жанна Миколаївна ; СпівакМикола Якович ; Алейник Світлана Леонідівна ; Лазаренко ЛюдмилаМиколаївна ; Глущенко ОленаМиколаївна., Бюл № 6 від 25.03. 2020
 16. Співак М.Я, Щербаков Олександр Борисович Спосіб пригнічення репродукції корона вірусів Патент України на корисну модель № 145774 , Бюл №1 від 6.01. 2021
 17. Лазаренко Людмила Миколаївна; Бабенко Лідія Павлівна; Співак Микола Якович СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ВАГІНІТУ У МИШЕЙ Патент України на корисну модель № 147018 , Бюл №14 від 07.04.2021
 18. Бітюцький В.С.,  Олешко О.А., Мельниченко О.М., Співак М. Я., Тимошок Н.О.,  Демченко О.А., Харчишин, В. М., Гейко Л.М., Куновський Ю.В.  Спосіб зниження оксидативного стресу Патент України на корисну модель № 149290 , Бюл №44 від 03.11. 2021
Співпраця

Співробітники відділу співпрацюють з наступними навчальними закладами:

Київським національним університетом імені Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології та медицини», читання лекцій «Нейроімунологія» в учбовій практиці, 2014-2017 рр.,

Київським національним університетом технологій і дизайну МОН України (КНУДТ), читання лекцій «Мікробіологія і гігієна», «Біологія клітин» в учбовій практиці, 2016-2017 рр.,

Національним університетом харчових технологій (робота зі студентами),

НТУУ «КПІ» ім.Сікорського (робота зі студентами).

Співробітники відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів у рамках виконання науково-дослідної роботи співпрацюють з:

 1. Одеським національним медичним університетом
 2. Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця
 3. Ужгородським національним університетом
 4. Київським національним універсистетом імені Тараса Шевченка
 5. Державною установою «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України»
 6. Білоцерківським Національним Аграрним Університетом
 7. Харківським національним університетом ім.Каразіна
 8. Інститутом сцинциляційних матеріалів НАН України
 9. Фізико-хімічним інститутом ім.Богатського НАН України
 10. Київським національним університетом технологій і дизайну МОН України
 11. Національним університетом харчових технологій
 12. НТУУ «КПІ» ім.Сікорського
 13. ПрАТ НВК «ДіапрофМед», Київ, Україна
 14. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер №1»
Співробітники відділу

Бабенко Лідія Павлівна

Зав. відділу, к.б.н.

Напрями наукової діяльності: Визначення імуномодулювальних, антибактеріальних, протизапальних та гіпохолестеринемічних властивостей пробіотичних штамів лактобацил та біфідобактерій. Підвищення ефективності вакцинації під впливом пробіотичних штамів лактобацил. Розробка стратегічних підходів до підвищення вірусостійкості рослин. Вплив наночастинок діоксиду церію на умовно-патогенні для людини, тварин та патогенні для рослин мікроорганізми in vitro та in vivo.

Scopus

Google Scholar

ResearchGate

Співак Микола Якович

Провідний науковий співробітник, д.б.н., професор,  академік НАНУ

Напрями наукової діяльності:

Визначення фундаментальних основ фізіологічної ролі системи інтерферону та інших імунорегуляторних цитокінів в нормі та при патологічних процесах. Розробка стратегічних підходів до підвищення вірусостійкості рослин. Розробка біотехнологічних основ конструювання діагностичних тест-систем для ідентифікації збудників вірусних та бактеріальних інфекцій на основі рекомбінантних білків вірусів людини і тварин.

Лазаренко Людмила Миколаївна

Провідний науковий співробітник

Д.б.н., старший науковий співробітник

Визначення фундаментальних основ фізіологічної ролі системи інтерферону та інших імунорегуляторних цитокінів в нормі та при патологічних процесах. Визначення імуномодулювальних, антибактеріальних, протизапальних та гіпохолестеринемічних властивостей пробіотичних штамів лактобацил та біфідобактерій.

Розробка принципово нових науково-обгрунтованих підходів до конструювання біобезпечних та біосумісних наноконструкцій з метою підвищення ефективності доставки лікарських засобів. Підвищення ефективності вакцинації під впливом пробіотичних штамів лактобацил

Жолобак Надія Михайлівна

старший науковий співробітник,

к.б.н., старший дослідник

e-mail: n.zholobak@imv.org.ua

Напрями наукової діяльності
Вивчення закономірностей молекулярних механізмів вірус-клітинної взаємодії на моделі рабдо-, ентеро-, рота-, корона- та герпес вірусів.
Розробка стратегії дослідження антивірусної та цитокініндукуючої активності речовин різної природи в системі in vitro та in vivo; проведення доклінічних досліджень.
Розробка біотехнологічних аспектів створення специфічних імунобіологічних препаратів направленої дії та діагностичних засобів.
Пошук, вивчення та розробка методів використання низькомолекулярних природних та синтетичних речовин, наноматеріалів для лікування та профілактики інфекційних захворювань.
Вперше запропоновано та розробляється принципово новий напрям – нанотерапія вірусних інфекцій, що грунтується на застосуванні наночасток діоксиду церію (нанорозмірних речовин з широким спектром біологічних властивостей) у формуванні антивірусної резистентності.
Загалом має більше 150 публікацій, з них більше 100 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у тому числі 2 глави у книгах, 15 патентів України на корисну модель та 11 – на винахід.

Персональний сайт: zholobak.com
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Js0G38kAAAAJ&hl=ru
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603236139
https://publons.com/researcher/1287352/nadiya-zholobak/
https://www.researchgate.net/profile/Nadezhda-Zholobak
https://orcid.org/0000-0003-2792-9787

Тимошок Наталія Олександрівна

старший науковий співробітник

напрямок роботи – Визначення імуномодулювальних, антибактеріальних, протизапальних властивостей пробіотичних штамів  лактобоктерій та бактерій виду Bacillus subtilis.

Розробка стратегічних підходів до підвищення вірусостійкості рослин.

Запропоновано наукові основи отримання безпечних, селеновмісних пробіотичних препаратів, які здатні до трансформації селеніту натрія з утворенням з біогенного наноселену (Nano-Se) з внутріклітинною та екстра клітинною локалізацією.

Ганова Лариса Олександрівна

К.б.н., старший науковий співробітник

Розробка біотехнологічних основ конструювання діагностичних тест-систем для ідентифікації збудників вірусних та бактеріальних інфекцій на основі рекомбінантних білків вірусів людини і тварин

Щербаков Олександр Борисович

61 статья5 книг5 докладов на конференциях2 тезисов докладов2 патента

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 504, Scopus: 481

IstinaResearcherID (IRID): 190779928

Демченко Олександр Анатолійович

Провідний інженер, к.с-г.н.

Напрямок роботирозробка стратегічних підходів до підвищення вірусостійкості рослин. Досліджено поширення рабдовірусу опіку гречки в екологічних умовах агроценозів України за умов змішаної інфекції – інфікування бактеріями, вірусами, мікроскопічними грибами, фітоплазмою

Богорад-Кобельска Олена Сергіївна

Провідний інженер, К.б.н.

Визначення фундаментальних основ фізіологічної ролі системи інтерферону та інших імунорегуляторних цитокінів в нормі та при патологічних процесах. – створення та дослідження біобезпечності, біологічної активності наноматеріалів. Пошук та дослідження властивостей нових перспективних антивірусних сполук

Бубнов Ростислав Володимирович

к.м.н., старший науковий співробітник (НАН України, ІМВ), лікар з ультразвукової діагностики Клінічної лікарні Феофанія ДУС, Національний представник Європейської Асоціації предиктивної, превентивної та персоніфікованої медицини в Україні (ПППМ / EPMA з 2011  р.), має другу вищуа освіту «правознавство» (2016), Міжнародний Соломонів Університет (Київ), є визнаним експертом (учасник міжнародних експертних панелей) у галузі: предиктивної превентивної персоніфікованої медицини (ПППМ / 3П медицини); мікробіому, пробіотиків; м’язово-скелетного ультразвуку, медицини болю.  Автор та співавтор понад 500 публікацій (72 статей індексованих у Web of Science), в т.ч., 12 монографій, 20 патентів, має десятки високоцитованих робіт, 2000+ посилань на роботи, індекс Хірша 23 (за даними Scholar), 19 (Scopus).

ОRCID:http://orcid.org/0000-0003-3148-9884

1. Publons mentor

2. MDS member (https://www.movementdisorders.org/)

3. членство в Royal Society of Chemistry

Напрямок роботи –  пробіотики та пребіотики для корекції метаболічних порушень,

Вперше в роботі вирішена наукова проблема –вивчена можливість індивідуалізованого призначення пробіотиків та пробіотиків для поліпшення стану пацієнтів з проявами и метаболічного синдрому.

Кривцова Марина Валеріївна – доктор біологічних наук, професор.

Scopus

Researcher ID

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Нагороди

Премію Президента України для молодих вчених отримали:

Шевчук В.О. – за цикл наукових робіт «Фундаментальні закономірності вірус-клітинної взаємодії для діагностики та лікування герпетичної та папіломавірусної інфекції» (2008)
Левчук О.Б., Юзвенко Л.В., Сабірова Т.Ю. – за цикл наукових робіт «Молекулярно-біологічна характеристика структурних компонентів фіторабдовірусів» (2009)
Бабенко Л.П., Мокрозуб В.В. – за цикл наукових робіт «Роль молекулярних структур клітин та мікроорганізмів у формуванні імунорезистентності організму в нормі та при патології» (2010)
Лозовая О.Й. – за цикл наукових робіт «Отримання фармацевтичних цінних білків у рослинах та дослідження стійкості трансгенних рослин до фітопатогенних вірусів» (2011)
Бубнов Р.В. – за цикл наукових робіт «Новаторські технології діагностики та лікування вертеброгенних синдромів» (2012)
Богорад-Кобельська О.С . – за цикл наукових робіт «Розробка та біо-тестування нових сполук з противірусною та протипухлинною активністю»(2015).

Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок була присуджена:

Бабенко Л.П. та Мокрозуб В.В. – за цикл робіт «Розробка нових підходів до створення пробіотичних препаратів для профілактики та корекції порушень мікробіоценозу та імунодефіцитних станів» (2013).

Богорад-Кобельська О.С., Премія Президента України, 2014 р.

Бабенко Л.П., Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних та прикладних досліджень та науково-технічних розробок, 2014 р.

Бабенко Л.П., Грант НАН України для наукових проектів молодих вчених, 2014 р.

Бабенко Л.П., Стипендія НАН України для молодих вчених, рр. 2016-2018

Бубнов Р. В. Друга вища освіта «правознавство» (2016), Міжнародний Соломонів Університет (Київ). Лауреат ряду нагород, як Премія Президента України для молодих вчених 2012 року, премія «Сторож науки 2016» у галузі Медицини, «Кращий рецензент в галузі біології та біохімії» – вересень 2019 року .

Бабенко Л.П. Стипендія ім. Б.Е. Патона для молодих вчених Бабенко Л.П. 2021 р

Додаткова інформація

Популяризація науки:

Відео-виступи

інтерв’ю інтернет-телеканалу Ukrlife.tv

https://www.youtube.com/watch?v=DVlA_dGKaOY&t=1445s
30 січня 2020 р Паника вокруг китайского коронавируса во многом надуманна, – вирусолог Надежда Жолобак

351 718 переглядів

https://www.youtube.com/watch?v=p3ri1KD-zQU&t=1s
25 березня 2020 р. Вирусолог: Проблема не в коронавирусе, а в общей системе здравоохранения и образования

893 027 переглядів

https://www.youtube.com/watch?v=yfth6x_DU68&t=742s
30 квітня 2020 р. Вирусолог: Был ли коронавирус создан искусственно?

105 343 переглядів

https://www.youtube.com/watch?v=tuRUpEk23aQ&t=1679s
9 червня 2020 р. Вакцина от коронавируса: нужна ли она вообще? — вирусолог Надежда Жолобак

346 629 переглядів

інтерв’ю інтернет-телеканалу обозреватель
11 квітня 2020 р. Вакцина от коронавируса может быть опасна для пожилых – биолог

інтерв’ю інтернет-телеканалу Politeka Online.

15 квітня 2020 р. ВИРУСОЛОГ про коронавирус, маски, карантин и теории заговоров – Жолобак: самоизоляция, медицина

141 389 переглядів.

Публікації в ЗМІ

Обозреватель – мед обоз

Часть 1

19 лютого 2020 р. Коронавирус и грипп: вирусолог рассказала, как можно и как нельзя противостоять вирусам
https://www.obozrevatel.com/health/pulmonology/koronavirus-i-gripp-virusolog-rasskazala-kak-mozhno-i-kak-nelzya-protivostoyat-virusam1.htm

Часть 2

19 лютого 2020 р. Коронавирус и грипп: вирусолог рассказала, как можно и как нельзя противостоять вирусам. Часть II
https://www.obozrevatel.com/health/pulmonology/koronavirus-i-gripp-virusolog-rasskazala-kak-mozhno-i-kak-nelzya-protivostoyat-virusam2.htm

и рерайтинг текста

13 березня 2020. ОТВЕЧАЕТ ВИРУСОЛОГ: 6 НАИВНЫХ ВОПРОСОВ О COVID-19, ГРИППЕ И ВИРУСАХ В ЦЕЛОМ
http://pharma.net.ua/publications/articles/22850-otvechaet-virusolog-6-naivnyh-voprosov-o-covid-19-grippe-i-virusah-v-celom  

рерайтинг интервью http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6239 

Новое время
26 березня 2020 р. «Брудну руку можна не рубати, а помити». Інтерв’ю з вірусологом: коли чекати кінця пандемії та чи ефективний карантин в Україні
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/koronavirus-v-ukrajini-koli-chekati-kincya-epidemiji-interv-yu-z-virusologom-novini-ukrajini-50077806.html?fbclid=IwAR3zm_D56VPGa3OmZIwkBxzH5W6D9AtSKuu8p0qPn0EVBFQ4UTzEWgSiYqk

УНИАН

18 березня 2020 р. Вирусолог Надежда Жолобак: Вирус “не заинтересован” в смерти человека, его “задача” – не убить, а максимально долго существовать в окружающий среде
https://www.unian.net/health/country/10920707-virusolog-nadezhda-zholobak-virus-ne-zainteresovan-v-smerti-cheloveka-ego-zadacha-ne-ubit-a-maksimalno-dolgo-sushchestvovat-v-okruzhayushchiy-srede.html

Виступи на радіо

Громадське радіо

17 березня 2020 р.

та рерайтинг:

http://www.mukachevo.net/ua/news/view/1042080

Бубнов Р.В.

1. Publons mentor

2. MDS member (https://www.movementdisorders.org/)

3. членство в Royal Society of Chemistry

Редактор 3 видань

У т.ч. першого видання з  COVID-19

Predictive, Preventive and Personalised Strategies in Combatting COVID-19 Pandemic and Non-Communicable Disorders
Issue editors
Rostyslav Bubnov, Vincenzo Costigliola, Marko Kapalla, Kristina Yeghiazaryan,  Byong Chul Yoo
https://link.springer.com/journal/13167/volumes-and-issues/11-1
Prediction, Targeted Prevention and Personalisation of Medical Services in Chronic Diseases
Issue editors
Rostyslav Bubnov,  Vincenzo Costigliola, Suzanne Hagan, Marko Kapalla, Friedemann Paul


https://link.springer.com/journal/13167/volumes-and-issues/11-3
3PM Lessons and Recommendations in COVID-19 Pandemic, Biobanks, Prenatal Screening, Dementia and Cancer – Application of Multiomics, Artificial Intelligence and Machine Learning
Issue editors
Babak Baban, Rostyslav Bubnov, Vincenzo Costigliola, Marko Kapalla, Kneginja RichterKristina Yeghiazaryan, Byong Chul Yoo, Xianquan Zhan

Volume 11, issue 1, March 2020
https://link.springer.com/journal/13167/volumes-and-issues/11-1
Prediction, Targeted Prevention and Personalisation of Medical Services in Chronic Diseases
Issue editors
Rostyslav Bubnov,  Vincenzo Costigliola, Suzanne Hagan, Marko Kapalla, Friedemann Paul


Volume 11, issue 3, September 2020

https://link.springer.com/journal/13167/volumes-and-issues/11-3
3PM Lessons and Recommendations in COVID-19 Pandemic, Biobanks, Prenatal Screening, Dementia and Cancer – Application of Multiomics, Artificial Intelligence and Machine Learning
Issue editors
Babak Baban, Rostyslav Bubnov, Vincenzo Costigliola, Marko Kapalla, Kneginja RichterKristina Yeghiazaryan, Byong Chul Yoo, Xianquan Zhan