Докторантура - ІМВ НАН України 🇺🇦

При Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України існує докторантура за спеціальностями:

03.00.07 – мікробіологія

03.00.06 – вірусологія

03.00.20 – біотехнологія

Докторантура є формою підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.

До докторантури Інституту приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата біологічних наук, опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і можуть на високому науковому рівні проводити наукові дослідження.

Список документів, необхідних для вступу до докторантури

1. Заява на ім’я директора Інституту;

2. Особовий листок з обліку кадрів;

3. Автобіографія;

4. Список опублікованих наукових праць і винаходів;

5. Медична довідка про стан здоров’я за формою N 286-у;

6. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;

7. Копія паспорта (1 і 2 сторінки);

8. Копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук;

9. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (далі – докторська дисертація);

10. Копія ідентифікаційного коду.

Документи, необхідні для вступу до докторантури, надаються особисто і повному обсязі у швидкозшивачу або папці вченому секретарю Інституту. Оригінали документів про вищу освіту, диплом кандидата наук та паспорт майбутній докторант пред’являє при здачі документів.

Майбутній докторант на засіданні відділу, до якого він вступає, виступає з доповіддю та представляє план роботи над дисертацією. Відділ шляхом голосування визначає можливість зарахування до докторантури.

Вчена рада Інституту розглядає рекомендації відділу, документи, надані докторантом, заслуховує наукову доповідь докторанта по темі майбутньої дисертації і приймає рішення про зарахування до докторантури і призначення наукового консультанта.

Зарахування до докторантури відбувається на основі Рішення Вченої ради і відповідного наказу директора Інституту.

Докторантам, що навчаються за державним замовленням, щомісячно виплачується стипендія згідно Законодавства України. Стипендія призначається із розрахунку середньої місячної заробітної плати за останнім місцем роботи, але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу доцента (докторантом обов’язково надається довідка про середню заробітну плату за останні три місяця з основного місця роботи).

Іногороднім докторантам надається на час навчання ліжко-місце у гуртожитку НАН України. Для проживання у гуртожитку докторант заключає угоду на користування жилим приміщенням (див. розділ «Аспірантура»).

Не пізніше 3-х місяців з дня зарахування до докторантури на засіданні Вченої ради Інституту докторанту затверджується тема докторської дисертації і науковий консультант, який несе персональну відповідальність за якісну і вчасну подачу дисертації до спеціалізованої вченої ради.

Час навчання в докторантурі складає 3 роки.