Вчена Рада - ІМВ НАН України 🇺🇦

Вчена рада інституту є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-організаційною діяльністю інституту. Директор Інституту, його заступники з наукової роботи, вчений секретар Інституту є членами Вченої ради за посадою, всі члени НАН України (академіки та члени-кореспонденти НАН України), що працюють в Інституті, є членами Вченої ради. До складу Вченої ради входить голова ради молодих вчених Інституту та керівник первинної профспілкової організації Інституту.

Структура та персональний склад Вченої ради затверджуються Бюро Відділення БФМБ НАН України на строк повноважень директора Інституту. Часткові зміни у складі Вченої ради Інституту затверджуються Бюро Відділення БФМБ НАН України за поданням директора Інституту.

До виключної компетенції Вченої ради Інституту належать питання:

– визначення стратегії розвитку Інституту та перспективних наукових напрямів його наукової та науково-технічної діяльності; представлення їх на розгляд та затвердження Відділенню БФМБ НАН України та Президії НАН України.

– проведення наукової та науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт, що виконуються в Інституті;

– затвердження тематичних та річних робочих планів науково-дослідних робіт;

– удосконалення та розвитку структури Інституту;

– затвердження тем дисертацій аспірантам та здобувачам на третьому (освітньо-науковому) та докторантам на науковому рівнях вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);

– затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів;

– затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;

– висунення видатних наукових праць на присудження премій, медалей та інших видів відзнак, в тому числі міжнародних;

– порушує клопотання про присвоєння працівникам Інституту почесних звань, державних та відомчих нагород тощо;

– присвоєння працівникам Інституту вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності;

– затвердження річних звітів про діяльність Інституту та розгляд кошторисів Інституту;

– ухвалення рішень про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах державного сектору;

– погодження переліку професій і посад Інституту, на яких може застосовуватись гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці;

Вчена рада Інституту також:

– заслуховує, обговорює та ухвалює заключні та проміжні звіти державної, програмно-цільової та конкурсної, відомчої тематики;

– обговорює заходи щодо належного функціонування об’єкта Національного надбання України – Колекції мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

– розглядає питання, пов’язані з визначенням нормативів розподілу фінансування та накладних витрат;

– координує наукове співробітництво з іншими організаціями та установами;

– обговорює проведення нарад, конференцій, урочистих заходів;

– координує міжнародне наукове співробітництво Інституту;

– вирішує питання науково-видавничої діяльності; розглядає та рекомендує до друку монографії, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, науково-популярну літературу тощо, написані співробітниками Інституту; у разі потреби затверджує авторські колективи цих праць;

– проводить атестацію молодих вчених – стипендіатів Президента та НАН України; за поданням РМВ висуває кандидатури на здобуття стипендій Президента та НАН України для молодих вчених;

– висуває та обговорює кандидатів в дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти НАН України

– затверджує головного редактора та членів редколегії «Мікробіологічного журналу».

Вчена рада Інституту має право приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менше половини її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов’язкова присутність 2/3 складу Вченої ради. Рішення вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів вченої ради. За визначенням Вченої ради рішення приймаються відкритим або таємним голосуванням

Рішенням Бюро Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України склад Вченої ради затверджено в кількості 21 осіб:

1. Підгорський Валентин Степанович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, завідувач відділу фізіології промислових мікроорганізмів – голова Вченої ради;

2. Войчук Сергій Іванович, доктор біологічних наук, старший дослідник, заступник директора Інституту з наукової роботи ‑ заступник голови Вченої ради;

3. Товкач Федір Іванович, доктор біологічних, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту з наукової роботи, завідувач відділу молекулярної генетики бактеріофагів – заступник голови Вченої ради;

4. Калінчик Ольга Олександрівна, заступник директора Інституту з загальних питань;

5. Андрієнко Олена Володимирівна, кандидат біологічних наук, вчений секретар Інституту – секретар Вченої ради;

Члени ради:

6. Авдєєва Лілія Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу антибіотиків;

7. Булигіна Тетяна Володимирівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу біохімії мікроорганізмів, голова РМД ІМВ НАНУ;

8. Варбанець Людмила Дмитрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу біохімії.;

9. Загородня Світлана Дмитрівна, кандидат біологічних наук, старший дослідник, завідувач відділу репродукції вірусів;

10. Іутинська Галина Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу загальної і ґрунтової мікробіології;

11. Кириченко Ангеліна Миколаївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії вірусів рослин, керівник первинної профспілкової організації Інституту;

12. Коваленко Олексій Григорович, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії вірусів рослин;

13. Курдиш Іван Кирилович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу мікробіологічних процесів на твердих поверхнях;

14. Курченко Ірина Миколаївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник. завідувач відділу фізіології і систематики мікроміцетів;

15. Леонова Наталія Осипівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу загальної та ґрунтової мікробіології, вчений секретар спеціалізованої ради при ІМВ НАНУ по захисту дисертацій;

16. Мацелюх Богдан Павлович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії генетики мікроорганізмів;

17. Патика Володимир Пилипович, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, завідувач відділу фітопатогенних бактерій;

18. Сафронова Лариса Анатоліївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інновацій і трансферу технологій.

19. Співак Микола Якович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу проблем інтерферону і імуномодуляторів;

20. Таширев Олександр Борисович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу біології екстремофільних мікроорганізмів.

21. Хархота Максим Андрійович, кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії біологічних полімерних сполук.

Powered by Google Translate