Вчена Рада - ІМВ НАН України 🇺🇦

Вчена рада інституту є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-організаційною діяльністю інституту. Директор Інституту, його заступники з наукової роботи, вчений секретар Інституту є членами Вченої ради за посадою, всі члени НАН України (академіки та члени-кореспонденти НАН України), що працюють в Інституті, є членами Вченої ради. До складу Вченої ради входить голова ради молодих вчених Інституту та керівник первинної профспілкової організації Інституту.

Структура та персональний склад Вченої ради затверджуються Бюро Відділення БФМБ НАН України на строк повноважень директора Інституту. Часткові зміни у складі Вченої ради Інституту затверджуються Бюро Відділення БФМБ НАН України за поданням директора Інституту.

До виключної компетенції Вченої ради Інституту належать питання:

– визначення стратегії розвитку Інституту та перспективних наукових напрямів його наукової та науково-технічної діяльності; представлення їх на розгляд та затвердження Відділенню БФМБ НАН України та Президії НАН України.

– проведення наукової та науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт, що виконуються в Інституті;

– затвердження тематичних та річних робочих планів науково-дослідних робіт;

– удосконалення та розвитку структури Інституту;

– затвердження тем дисертацій аспірантам та здобувачам на третьому (освітньо-науковому) та докторантам на науковому рівнях вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);

– затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів;

– затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;

– висунення видатних наукових праць на присудження премій, медалей та інших видів відзнак, в тому числі міжнародних;

– порушує клопотання про присвоєння працівникам Інституту почесних звань, державних та відомчих нагород тощо;

– присвоєння працівникам Інституту вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності;

– затвердження річних звітів про діяльність Інституту та розгляд кошторисів Інституту;

– ухвалення рішень про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах державного сектору;

– погодження переліку професій і посад Інституту, на яких може застосовуватись гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці;

Вчена рада Інституту також:

– заслуховує, обговорює та ухвалює заключні та проміжні звіти державної, програмно-цільової та конкурсної, відомчої тематики;

– обговорює заходи щодо належного функціонування об’єкта Національного надбання України – Колекції мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

– розглядає питання, пов’язані з визначенням нормативів розподілу фінансування та накладних витрат;

– координує наукове співробітництво з іншими організаціями та установами;

– обговорює проведення нарад, конференцій, урочистих заходів;

– координує міжнародне наукове співробітництво Інституту;

– вирішує питання науково-видавничої діяльності; розглядає та рекомендує до друку монографії, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, науково-популярну літературу тощо, написані співробітниками Інституту; у разі потреби затверджує авторські колективи цих праць;

– проводить атестацію молодих вчених – стипендіатів Президента та НАН України; за поданням РМВ висуває кандидатури на здобуття стипендій Президента та НАН України для молодих вчених;

– висуває та обговорює кандидатів в дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти НАН України

– затверджує головного редактора та членів редколегії «Мікробіологічного журналу».

Вчена рада Інституту має право приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менше половини її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов’язкова присутність 2/3 складу Вченої ради. Рішення вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів вченої ради. За визначенням Вченої ради рішення приймаються відкритим або таємним голосуванням.

Склад Вченої ради:

1. Голова Вченої ради – д.б.н., проф., академік НАН України, директор Інституту Співак М.Я.;

Заступники голови Вченої ради:

2. Підгорський В.С., д.б.н., проф., академік НАН України, радник при дирекції;

3. Сафронова Л.А., д.б.н., ст.н.с., заступник директора Інституту з наукової роботи;

4. Лазаренко Л.М., д.б.н., ст.н.с., заступник директора Інституту з наукової роботи;

Секретар Вченої ради

5. Андрієнко О.В., к.б.н., вчений секретар Інституту  

Члени Вченої ради:

6. Іутинська Г.О., д.б.н., проф., член-кор. НАН України, гол.н.с. відділу загальної та ґрунтової мікробіології;

7. Мацелюх Б.П., д.б.н., проф., член-кор. НАН України, зав. лабораторії генетики мікроорганізмів;

8. Товкач Ф.І., д.б.н., ст.н.с., член-кор. НАН України, завідувач відділу молекулярної генетики бактеріофагів;

9. Василюк О.М., к.б.н., ст.н.с. лабораторії біотехнології мікробного синтезу, голова РМВ;

10. Авдєєва Л.В., д.м.н., проф., зав. відділу антибіотиків;

11. Бабенко Л.П., к.б.н., в.о. зав. відділу проблем інтерферону і імуномодуляторів;

12. Балко О.Б., к.б.н., ст.н.с. відділу антибіотиків;

13. Білявська Л.О., д.б.н., ст.н.с., зав. відділу загальної та ґрунтової мікробіології;

14. Борзова Н.В., к.б.н., ст.н.с., ст.н.с. відділу біохімії мікроорганізмів;

15. Варбанець Л.Д., д.б.н., проф., зав. відділу біохімії мікроорганізмів;

16. Гармашева І.Л.; к.б.н., ст.н.с. відділу фізіології промислових мікроорганізмів;

17. Гладка Г.В., к.б.н., ст.н.с. відділу біології екстремофільних мікроорганізмів;

18. Говоруха В.М., к.б.н., ст.н.с. відділу біології екстремофільних мікроорганізмів;

19. Громозова О.М., д.б.н., ст.н.с., ст.н.с. відділу фізіології промислових мікроорганізмів;

20. Данкевич Л.А., к.б.н., ст.н.с., ст.н.с. відділу фітопатогенних бактерій;

21. Дорошенко С.П., заступник директора Інституту з загальних питань;

22. Драговоз І.В., д.б.н., ст.н.с., пр.н.с. відділу антибіотиків;

23. Загородня С.Д., к.б.н., ст. досл., зав. відділу репродукції вірусів;

24. Кириченко А.М., д.б.н., ст.н.с., зав. лабораторії вірусів рослин, голова первинної профспілкової організації ІМВ НАНУ;

25. Коваленко О.Г., д.б.н., проф., пр.н.с. лабораторії вірусів рослин;

26. Курдиш І.К., д.б.н., проф., зав. відділу мікробіологічних процесів на твердих поверхнях;

27. Леонова Н.О., к.б.н., ст.н.с., ст.н.с. відділу загальної та ґрунтової лабораторії, секретар спеціалізованої ради ІМВ НАНУ по захисту дисертацій;

28. Пасічник Л.А., д.б.н., ст.н.с., ст.н.с. відділу фітопатогенних бактерій;

29. Патика В.П., д.б.н., проф., академік НААН України, гол.н.с. відділу фітопатогенних бактерій:

30. Савчук Я.І., к.б.н., в.о. зав. відділу фізіології і систематики мікроміцетів;

31. Скроцький С.О., к.т.н., зав. лабораторії біотехнології мікробного синтезу;

32. Таширев О.Б., д.т.н., проф., зав. відділу біології екстремофільних мікроорганізмів;

33. Фоміна М.О., д.б.н., ст.н.с., пр.н.с. відділу фізіології промислових мікроорганізмів;

34. Хархота М.А.; к.б.н., зав. лабораторії біологічних полімерних сполук;

35. Чоботарьов А.Ю., к.б.н., ст.н.с. відділу мікробіологічних процесів на твердих поверхнях;

36. Щербатенко І.С., д.б.н., ст.н.с., ст.н.с. лабораторії вірусів рослин;