Відділ загальної та ґрунтової мікробіології - ІМВ НАН України 🇺🇦

Керівник відділу: Білявська Людмила Олексіївна

Зав. відділу, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки,

віце-президент Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського

т. +380950007477

bilyuvskal@ukr.net, biliavskal@imv.org.ua

Напрямки роботи відділу

 • Дослідження особливостей функціонування і корекції мікробіоценозу фітосфери, його ролі у підвищенні стресостійкості і продуктивності мікробно-рослинних систем за різних агротехнологій.
 • Вивчення синтезу біологічно активних метаболітів ґрунтовими стрептоміцетами ‒ антагоністами фітопатогенних мікроорганізмів та нематод, розробка наукових основ створення біотехнологічних продуктів фітозахисної і рістстимулювальної дії.
 • Дослідження фізіологічних основ регуляції мікробного синтезу поверхнево-активних речовин та інших практично цінних мікробних метаболітів, створення біотехнології отримання в одному технологічному процесі комплексу мікробних метаболітів з різноманітними біологічними властивостями.
 • Вивчення мікробної деструкції хлорорганічних пестицидів і нафтових забруднень у комплексі з важкими металами та іншими ксенобіотиками для використання у природоохоронних технологіях.
 • Проведення мікробіологічного і генетичного моніторингу техногенних ґрунтів, розроблення тест-систем на основі ПЛР у режимі реального часу для виявлення корозійно небезпечних бактерій і нових підходів у  прогнозуванні екстремальних ситуацій.

Ключові слова: діазотрофи, актинобактерії, стрептоміцети, біосинтез, біологічно активні метаболіти, мікробно-рослинні системи, біодеструкція, біоплівки, сульфатредукція, біопошкодження.

Історична довідка

У 1928 році був організований Інститут мікробіології та епідеміології (нині Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України), першим директором якого став Данило Кирилович Заболотний. Тоді ж ним було створено два відділи, одним з яких і став відділ загальної та ґрунтової мікробіології.

Першим завідувачем відділу загальної та ґрунтової мікробіології був всесвітньо відомий вчений – академік Н.Г. Холодний, який значну увагу приділяв екологічному підходу в вивченні ґрунтових мікроорганізмів «в условиях, найбільш близких к их природному существованию в окружающей среде”. У довоєнні роки відділом керували А.І. Рокицький і М.Д. Богопольський. Досліджувалась мікробіота ґрунтів різних регіонів України, було виділено та ідентифіковано нові штами бактерій роду Pseudomonas. Прикладні дослідження було присвячено вивченню мікробіоти компостів, їх знешкодження та використання як добрива.

Відділ у 50-60-х роках

У 50-60-х роках завідувачем відділу був доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент АН України Лев Йосипович Рубенчик. У цей період було закладено основи еколого-фізіологічних досліджень ґрунтових мікроорганізмів. Основну увагу було зосереджено на вивченні взаємовідносин між ґрунтовими мікроорганізмами і вищими рослинами. Було встановлено важливу роль ризосферних мікроорганізмів в забезпеченні рослин біологічно активними сполуками – вітамінами групи В, гетероауксинами, вільними амінокислотами та ін. (д.б.н. Смалій В.Т. і д.б.н. Бершова О.І.). Було розроблено і впроваджені у виробництво мікробні препарати «Фосфобактерин», «Азотобактерин», «Нітрагін».

Другий напрямок роботи відділу – дослідження біогеохімічної діяльності ґрунтових мікроорганізмів почав активно розвиватися наприкінці 60-х років минулого століття з вирішення проблеми виникнення екстремальної ситуації (утворення сірчаної кислоти) при прокладанні тунелів Київського метрополітену. Було з’ясовано, що причина цього явища – активний розвиток тіонових бактерій, що окиснюють сполуки сірки до сірчаної кислоти (д.б.н., чл-кор АН України Л.Й. Рубенчик, д.б.н. чл-кор НАНУ Андреюк К.І., д.б.н. Козлова І.О.). З тих пір у відділі вивчається проблема біопошкоджень в умовах техногенезу.

Відділ у 70-80-х роках

У період 70-90 рр. під керівництвом д.б.н., проф., член-кор. НАН України Катерини Іванівни Андреюк в науковій тематиці відділу сформувались провідні наукові школи в Україні  ̶  еколого-фізіологічні дослідження ґрунтової мікробіоти і біогеохімічної діяльності мікроорганізмів. Основну увагу було приділено дослідженню структури і функцій мікробних угруповань ґрунтів за різних систем землеробства. Був розроблений новий методологічний підхід у ґрунтовій мікробіології, згідно якого мікробний ценоз розглядається як складна ієрархічна система, яка функціонує за принципом саморегуляції і характеризується певною просторовою, таксономічною і функціональною структурою (Л.Й. Рубенчик, К.І. Андреюк, к.б.н. О.В. Валагурова,). Було визначено основні закономірності функціонування симбіотичних систем ризобій з бобовими рослинами, селекціоновано активні штами мікроорганізмів як основи препаратів для рослинництва (д.б.н., проф. А.Ф.Антипчук, к.б.н. Н.М. Скочинська, В.М. Рангелова, Р.М .Канцелярук). Широко відомими стали роботи з екології, фізіології і систематики актинобактерій, було створено унікальну колекцію стрептоміцетів, виділених з ґрунтів України, Росії, Білорусі, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Монголії, Болгарії (к.б.н. О.В. Валагурова, к.б.н. В.Є. Козирицька). В межах наукового напрямку з вивчення біогеохімічної діяльності мікроорганізмів був розроблений критерій агресивності ґрунтів, що враховує мікробіологічні, хімічні і електрометричні показники ґрунту. Запропоновано експрес-метод оцінки агресивності бактерій окремих груп.

Відділ у 90-х роках

Вперше було виявлено специфічну зону (феросферу), що характеризується підвищенням біологічної активності мікроорганізмів у безпосередній близькості від металевої поверхні. Прогнозувалися і попереджувалися корозійні ситуації на магістральних газопроводах (чл- кор НАНУ, д.б.н. К.І.Андреюк, д.б.н. І.О.Козлова, к.б.н. Н. Антоновська,

к.б.н. Ж.П.Коптєва, к.б.н. Пуриш Л.М., к.б.н. Рожанська О., к.б.н. Піляшенко А.І.)

Основний напрямок сучасних досліджень відділу – це вивчення структурно-функціональних і молекулярно-генетичних закономірностей життєдіяльності мікроорганізмів в природних і техногенних екосистемах та в біотехнологічних процесах.

Відділ у 2015 рр.

Під керівництвом д.б.н., проф., чл.-кор НАНУ Г.О. Іутинської дослідження мікробно-рослинних систем проводяться з позицій метагеноміки, сигналінгу між партнерами, вивчення ролі окремих метаболітів (флавоноїдів, екзополісахаридів, фітогормонів, стеролів) в молекулярному діалозі рослин і мікроорганізмів. Досліджується філогенетична і функціональна різноманітність ризосферних та ендофітних бактерій у бобових, гормонсинтезувальна здатність ґрунтових мікроорганізмів різних екологічних стратегій за впливу рослинних метаболітів флавоноїдної природи, ризосферна мікробіота і ефективність соєво-ризобіального симбіозу за дії біопрепаратів і пестицидів (к.б.н. Л.В.Титова, к.б.н. Н.О. Леонова). Значну увагу приділено вивченню актинобактерій роду Streptomyces, розроблено наукові засади комплексного підходу до вивчення біологічно активних метаболітів ґрунтових стрептоміцетів; теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено стратегію створення новітніх метаболічних біопрепаратів, визначено їхню роль у біорегуляції рослин і підвищенні ефективності мікробно-рослинних систем (д.б.н. Л.О.Білявська). Проводиться селекція  стрептоміцетів, що проявляють антагонізм до фітопатогенних бактерій, грибів і нематод, досліджується біосинтетична здатність і склад метаболітних комплексів перспективних продуцентів, їх біологічна активність як агентів біоконтролю. Значну увагу приділено вивченню  біосинтезу ґрунтовими бактеріями поверхнево-активних речовин (біосурфактантів) та інших практично цінних мікробних метаболітів, визначається залежність біологічних властивостей розроблених біотехнологічних продуктів від умов культивування продуцентів. Розроблено основи інтенсифікації мікробного синтезу цих промислово цінних продуктів (д.б.н., проф. Т.П. Пирог, Т.А. Шевчук). Проводяться роботи з вивчення функцій мікробіому та окремих його представників у процесах біодеструкції стійких циклічних хлорорганічних сполук, визначення активності розкладу  цих полютантів  штамами-деструкторами  для обґрунтування заходів мікробної ремедіації забруднених пестицидами земель (к.б.н. Н.А. Ямборко).

Роботи з вивчення біогеохімічної діяльності мікроорганізмів спрямовані на розкриття архітектоніки і функціонування біоплівок, що формуються на поверхні металу і покриттях. Визначається стійкість сучасних полімерних матеріалів до мікробної деструкції (к.б.н. Ж.П.Коптєва, Г.Є. Коптєва).  Вивчено біорізноманіття та сукцесійні зміни в корозійно активному мікробному угрупованні при формуванні біоплівок, досліджено їх біохімічний склад. Вперше доведено можливість переносу генетичної інформації серед бактерій біоплівкового сульфідогенного угруповання, а також виявлено процес зональної біомінералізації біоплівок на поверхні сталі. Розроблено тест-системи на основі гена dsrA (що кодує фермент – дисиміляторну сульфітредуктазу) методом ПЛР у режимі реального часу для визначення корозійно-небезпечних сульфатвідновлювальних бактерій. Проводяться дослідження сполук із інгібіторною дією для розробки ефективних та екологічних систем антикорозійного захисту (к.б.н. Л.М. Пуріш, к.б.н. Д.Р. Абдуліна).

Наукова робота

Препарати для рослинництва – детальніше за посиланням.

Розробки

Конференції

2021

І міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми та досягнення сучасної біотехнології» (Харків, 25 березня 2021 р.)

XXVІІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Topical issues of new medicines development» (Харків, 18-19 березня 2021 р.).

Науково-практична міжнародна дистанційна конференція «Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині» (м. Харків, 26 березня 2021 р.)

87 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті» (м. Київ, НУХТ, 15-16 квітня 2021 р.)

LXXV Международная научно-практическая конференция студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2021» (г. Минск, Республика Беларусь, 14-16 апреля 2021 г)

ХV Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія ХХІ століття» (м. Київ, 23 квітня 2021 р.)

XVІІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (м. Львів, 19-21 квітня 2021 р.).

Х-ї Міжнародна науково-технічна конференція «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції». 09-10 листопада 2021 р., м. Київ, НУХТ, 2021 р.

ІІІ Young Scientists Conference “Youth and modern problems of microbiology and virology”, 9-11 November 2021, Kyiv, Ukraine.

2020

XV Міжнародна Конференція “Проблеми Корозії та Протикорозійного Захисту Конструкційних Матеріалів”, 16 жовтня 2020, Львів.

Advances in Hydraulic and Pneumatic Drives and Control 2020. NSHP 2020 (23 october 2020, Staniszow, Poland)

ХІV наукова конференція молодих вчених (м. Чернігів, 27–28 жовтня 2020 р.) / Національна академія аграрних наук України, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва. Чернігів

XVI International scientific-applied conference, Biologically active preparations for plant growing, daRostim 2020, Belarusian Stater University Biological Faculty (Minsk, October 22, 2020)

ІІ Всеукраїнська науково-практичної інтернет-конференція, присв. … К.І.Тархову. – м. Херсон, 22 травня 2020 р.

86 Міжнародна науково конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті» (м. Київ, НУХТ, 2-3 квітня 2020 р.).

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур» (с. Центральне, 24 квітня 2020 р.).

ХVІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених молодь: освіта, наука, духовність 27-28 травня 2020 р. м. Київ вул. Львівська, 23 – online конф.

 XVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (м. Львів, 27-29 квітня 2020 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія» (м. Київ, 14-15 травня 2020 р.).

ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія ХХІ століття» (м. Київ, 20 травня 2020 р.)

Х Всеукраїнської науково-практична інтернет-конференції «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку / ТЕБ-2020» (м. Ірпінь, 20-29 жовтня 2020 р.)

Республиканская научная конференция «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии» (г. Ташкент, Республика Узбекистан, 12 августа 2020 г.).

VІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання розвитку біології та екології» (м. Вінниця, 21-22 жовтня 2020 р.).

Actual environmental problems: X International Scientific Conference of young scientists, master and PhD students (19-20 November 2020, Minsk, Republic of Belarus)

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва» (м. Полтава, 20 листопада 2020)

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» (м. Харків, 26 листопада 2020 р.).

Международная научно-практическая конференция, посвященной 100-летию кафедры селекции и генетики «Селекция и генетика: инновации и перспективы» (г. Горки, Республика Беларусь, 20 ноября 2020 г.).

2019

6th Ukrainian Congress for Cell Biology with international representation (18-21 June, Yaremche). Proceedings. – Yaremche, 2019

Young Scientists Conference “Youth and modern problems of microbiology and virology”, 12-14 November 2019, Kyiv, Ukraine.

3 rd International Conference on Life, Environmental Sciences and STEM Education, Smart Bio”. KAUNAS . LITHUANIA.- 02-04 May. 2019; p. 284.2019.

XV міжнародна науково-практична конференція daRostim 2019.- Київ, 25 –29 червня 2019.

VI Міжнародної науково-практичної конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека» (м. Житомир 24-25 травня 2019 р.). – Житомир

XII Український біохімічний конгрес, (м. Тернопіль, 30 вересня-4 жовтня 2019 р.) // Медична та клінічна хімія. – 2019.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Актуальні питання сільськогосподарської мікробіології. – Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН”. 4 – 5 вересня 2019 р.

IV Международная научно-практическая конференция «Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции» (г. Минск, 21-22 марта 2019 года). Минск: БГАТУ

Актуальні питання сільськогосподарської мікробіології, 4 –5 вересня 2019 р. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН.

XVІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Шевченківська весна: Досягнення біологічної науки Bioscience advances» 23-25  квітня. – 2019 р. Київ,

Youth and Modern Problems of Microbiology and Virology”12-14 November 2019, Kyiv, Ukraine.

XVІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Шевченківська весна: Досягнення біологічної науки Bioscience advances». 23-25  квітня. – 2019 р. Київ

International scientific and practical conference «Topical issues of methods of teaching natural sciences», 2019. Lublin, December 28, Poland.

Технология органических веществ: 83 научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием) (г. Минск, Республика Беларусь, 4-15 февраля 2019 г.).

Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Молодежь и инновации – 2019» (г. Горки, Республика Беларусь, 29-31 мая 2019 г.).

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Науково-інноваційний супровід збалансованого природокористування» (м. Рівне, 31 жовтня 2019 р.).

Международная научно-практическая конференция «Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве» (г. Минск, Республика Беларусь, 24-25 октября 2019 г.)

VII Annual scientific and practical conference of Farmak’s School of young scientists with international involvement «Science and modern pharmaceutical manufacturing» (November 21, 2019, «Farmak» JSC, Kyiv, Ukraine)

Международная конференция молодых ученых «Фундаментальные исследования и инновации в молекулярной биологии, биотехнологии, биохимии» (г. Алматы, Республика Казахстан, 28-29 ноября 2019 г.).

2018

4rd International Scientific Conference on Microbial Biotechnology (Chisinau, Moldova, October 11-12, 2018). – Chisinau.

84 International scientific conference of young scientists and students “Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution”, April 23-24, 2018.

III International Scientific Conference “Microbiology and Immunology–the development outlook in the 21st century” – April 19-20, 2018. Kyiv, Ukraine.

“Microbial Biotechnology”, international scientific conference. 4rd International Scientific Conference on Microbial Biotechnology, Chisinau, Moldova (October 11-12, 2018). – Chişinău

2nd International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (07-10 September, 2018, Kyiv, Ukraine

Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 4–5 окт. 2018 г. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина; под ред. С. М. Ленивко. – Брест: БрГУ, 2018.

60-й научно-практическая конференция студентов «Студенческая наука и здоровье» посвященной памяти д.м.н., профессора Мусина Марат Нукеновича (13–14 марта 2018 г.).

Міжнародна науково-практична конференція «Universum View».– Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018.

Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine (Praha, Czech Republic, 27-29 March, 2018).

V международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Наука и медицина: современный взгляд молодежи» (г. Алматы, Казахстан, 19-20 апреля 2018 г.)

VII Міжнародна науково-технічна конференція «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції» (м. Київ, НУХТ, 6-7 листопада 2018 р.)

VIII International Scientific Conference of young scientists, graduates, master and PhD students «Actual environmental problems» (November 22-23, 2018, Minsk, Republic of Belarus)

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Біотехнологія: досвід, традиції та інновації» (м. Київ, 15 листопада 2018 р.).

2017

XV з’їзд Товариства мікробіологів України iм. С.М. Виноградського. 11-15 вересня 2017, Одеса, Україна

«Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології». Випуск 3 (м. Харків, 13 жовтня 2017 р.

Technological aspects of modern agricultural production and environmental protection (8 – 11 November 2017 , Almaty, Kazakhstan

Конференция “Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями”. 16-17 мая, Москва, РФ. 2017.

Матеріали XII наукової конференції молодих вчених, присвяченої 100-річчю з дня заснування Національної Академії Аграрних Наук України «Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві» : матеріали ХІІ наук. конф. молодих вчених (24–25 жовтня 2017 р., м. Чернігів).

Третя конференція молодих учених «Біологія рослин та біотехнологія БІОЛОГІЯ». Тези доповідей (16-18 травня 2017 р., м. Київ).

Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Молодежь и инновации – 2017» (г. Горки, 1-3 июня 2017 г.).

XVI Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності» (м. Одеса, 14 квітня 2017 р.).

83 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 5-6 квітня 2017 р. – К.: НУХТ, 2017 р.

І Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Біотехнологія: досвід, традиції та інновації» (м. Київ, НУХТ, 14-15 грудня 2016 р.)

IV Международная научная конференция «Перспективы развития биологии, медицины и фармации» (г. Шымкент, Республика Казахстан, 9-10 декабря 2016 г.)

V науково-практична конференція школи молодих науковців ПАТ «Фармак» «Наука та сучасне фармацевтичне виробництво» (м. Київ, 19 жовтня 2017 р.).

Міжнародна  науково-технічна конференція «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції» (7-8 листопада 2017 р.,  Київ)

ІV Международная научно-практическая конференция «Химия, био- и нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической промышленности» (г. Харьков, 17-18 октября 2017 г)

VI Міжнародна науково-практична конференція «Біотехнологія: звершення та надії» , присвячена до 120-річчя НУБіП України (м. Київ, 14-16 листопада 2017 р.).

2016

II International Scientific Conference Microbiology and Immunology – the development outlook in the 21st century, 14-15 april, Kyiv, 2016.

Boretska M., Kopteva Zh., Bellenberg S., Potters G., Protasov A., Tarasyuk O., Dzhuzha O., Rogalsky S. New antimicrobial powder coating based on polyamide 11 // Eurocorr-2016, 11-15 September 2016, Montpellier France. P. 1-9.

І Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Біотехнологія: досвід, традиції та інновації» (м. Київ, 14-15 грудня 2016 р.).

Седьмая межотраслевая конференция «Антикоррозионная защита-2016», 30 марта, 2016 г, Москва

Міжнародна наукова конференція «Досягнення та перспективи розвитку мікробіології» (Львів, 12-14 жовтня 2016 року), 2016;

XIIth International Scientific and Practical Conference daRostim 2016 Biotechnology for agriculture and environmental protection (September 07th – 10th, 2016, Odessa, Ukraine): Proceedings – Odessa : I.I. Mechnikov Odessa National University, 2016.

8-й Центрально-європейський конгрес з харчової науки «CEFood 2016» (23-26 травня 2016 р., Київ)

XІХ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство» (12-13 травня 2016 р., м. Київ)

VIII Національний з’їзд фармацевтів України «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи» (м. Харків, 13-16 вересня 2016 р.)

2015

«Інтегрований захист та карантин рослин. Перспективи розвитку в ХХІ столітті»: Міжнародна наукова конференція вчених, аспірантів і студентів (19-20 листопада, 2015, м. Київ), – Київ, – 2015.

Молодь і поступ біології: XI Міжнародна Конференція студентів та аспірантів (20-23 квітня 2015 року, м.Львів).

Microbiological aspects of optimizing the production process of cultured crops (16-18 June 2015, Chernihiv)

VІ Міжнародна наукова конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г.М. Висоцького, (20-23 травня 2015 р., м. Суми)

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Новітні досягнення біотехнології та нанофармакології» (Київ, НАУ, 22−23 жовтня 2015 р.)

V Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Вінниця, 23–26 вересня 2015 р.).

Химия, био- и нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической промышленности: Сборник материалов ІIІ Международной научно-практической конференции (Харків, 15–16 октября 2015 г.)

Публікації
2021

Іноземні:

 1. Kushkevych I, Abdulina D, Dordević D, Rozehnalová M, Vítězová M, Černý M, Svoboda P, Rittmann S. Basic Bioelement Contents in Anaerobic Intestinal Sulfate-Reducing Bacteria. Applied Sciences. 2021; 11(3): 1152.
 2. Pirog T, Kluchka L, Lytsai D, Stabnikov V. Factors affecting antibiofilm properties of microbial surfactants. Scientific Study & Research: Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry, 2021 (1), 27-37.
 3. Dubynska OD, Tytova L. V. Influence of endophytic-rhizobial inoculation on the formation of leaf surface area, symbiotic apparatus and yield of soybean under irrigation conditions in the south of  Ukraine. European Journal of Technical and Natural Sciences. 2021;2-3: 3-8

Вітчизняні:

 1. Abdulina DR, Chuenko AI, Topchiy AS, Kopteva GE, Kopteva ZhP. Ability of sulfate-reducing bacteria to utilize polymer and rubber materials. Mikrobiol. Zhurn. 2021; 83(2): 51-63.
 2. Vortman MYa, Kopteva ZhP Kopteva GE, Abdulina DR, Pysmenna YuB, Iutynska GO, Rudenko AV, Tretyak VV, Lemeshko VN, Shevchenko VV. Antibacterial and fungicidal activity of guanidinium oligomers. Mikrobiol. Zhurn. 2021; 83(4): 86-97.
 3. Aбдуліна ДР, Коптєва ЖП, Коптєва ГЕ, Вортман МЯ. Мікробна деструкція полімерних матеріалів – пінополіетилену, етиленвінілацетату і гуми. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2021; 57(4):116-124.
 4. Pirog TP, Lutsai DA, Shevchuk TA, Iutynska GO.  Synthesis and biological activity of Аcinetobacter calcoaceticus IMV B-7241 surfactants  depending on monovalent cations content in cultivation medium. Mikrobiol. Zhurn. 2021, 83(2): 36-47.
 5. Pirog TP, Lutsai DA, Muchnyk FV. Biotechnological potential of the Acinetobacter genus bacteria. Mikrobiol. Z.2021, 83(3): 65-82
 6. Tetiana P, Paliichuk O, Lutsai D, Klyuchka L, Shevchuk T. Effect of cations on the activity of NADP+-dependent glutamate dehydrogenase in Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241, Rhodococcus erythropolis IMV Ac-5017 and Nocardia vaccinii IMV B-7405 grown on industrial waste. Ukrainian Food Journal. 2021, 10(1): 198-208.
 7. Pirog TP, Kliuchka LV, Shevchuk TA, Iutynska G.O. Destruction of Biofilms on Silicone Tubes under the Action of a Mixture of Nocardia vaccinii IMV B-7405 Surfactants with other Biocides. Mikrobiol. Zhurn. 2021; 83(4):43-53.
 8. Pirog TP, Piatetska DV, Yarova HА, Iutynska GO. Effect on phytopathogenic microorganisms of surfactants of microbial origin. Mikrobiol. Zhurn. 2021; 83(6):
 9. Pirog ТP,  Kliuchka ІV, Lutsai DА, Paliichuk ОІ. Antimicrobial activity of surfactants of bacteria Nocardia, Rhodococcus and Acinetobacter genera. World of Medicine and Biology. 2021; 4(78).
2020

Іноземні:

 1. Kushkevych I; Abdulina D; Kováč J; Dordević D; Vítězová M, Iutynska G; Rittmann S.-M. Adenosine-5′-Phosphosulfate- and Sulfite Reductases Activities of Sulfate-Reducing Bacteria from Various Environments. Biomolecules. 2020, 10, 921.
 2. Abdulina D, Kováč J., Iutynska G. et al. ATP sulfurylase activity of sulfate-reducing bacteria from various ecotopes. 3 Biotech. 2020; 10(55).
 3. Pirog T, Kluchka L, Skrotska O, Stabnikov V. The effect of co-cultivation of Rhodococcus erythropolis with other bacterial strains on biological activity of synthesized surface-active substances. Enzyme and Microbial Technology. 2020. 142:109677.
 4. Blyuss KB, Basir FA, Tsygankova VA., Biliavska LO., Iutynska GO,  Kyrychko SN, Dziuba SV, Tsyliuryk OI,  Izhboldin OO. Control of mosaic disease using microbial biostimulants: insights from mathematical modeling. Ricerche di Matematica (Springer Science and Business Media LLC) 2020 (2):11.
 5. Leonova N, Pirog T, Piatetska D, Shevchuk T, Kharkhota M, Iutynska G. Synthesis of gibberellins by surfactant producers Nocardia vaccinii IMV B-7405, Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241 and Rhodococcus erythropolis IMVAс-5017. Scientific Study &Research: Chemistry&Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry. 2020; 21(Х).
 6. Loboda MI, Biliavska LO, Iutynska GO. Biosynthesis of polyene antibiotics and phytohormones by Streptomyces netropsis IMV Ac-5025 under the action of exogenous indole-3-carbinol. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. 2020; 27(2)6:136-142.
 7. Krutylo D, Leonova N, Nadkernychna O. Characterization of Bradyrhizobia associated with soybean plants grown in Ukraine. Journal of microbiology, biotechnology and food sciences. 2020. 9(5):983-987.

Вітчизняні:

 1. Pirog TP, Kliuchka LV, Kliuchka IV, Shevchuk TA, Iutynska GO. Synergism of antimicrobial and anti-adhesive activity of Nocardia vaccinii IMV B-7405 surfactants in a mixture with essential oils. Mikrobiol. Z. 2020; 82(4):31-40.
 2. Pirog TP, Petrenko NM, Skrotska OI, Paliichuk OI, Shevchuk TA, Iutynska GO. Practically valuable properties of the surfactant synthesized by Rhodococcus genus actinobacteria (review). Mikrobiol. Z. 2020; 82(4):94-109.
 3. Pirog T, Leonova N, Piatetska D, Klymenko N, Shevchuk T. Influence of tryptophan on auxin-synthesizing gability of surfactant producer Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241. Ukrainian Food Journal. 2020; 9(1): 175-184.
 4. Vortman MYa, Pysmenna YB, Chuenko AI, Abdulina DR, Kopteva ZhP, Kopteva AE, Rudenko AV, Tretyak VV, Lemeshko VN, Shevchenko VV. Fungicidal and bactericidal activity of the alkylsubstituted guanidine-containing oligomers. Mikrobiol. Zhurn. 2020, 82(6):54-63. 
 5. Аbdulinа DR, Iutynska GO, Purish LM. Fatty acid composition of sulfate-reducing bacteria isolated from technogenic ecotopes. Ukr. Biochem. J. 2020; 92(4): 103-110.
 6. Abdulina DR, Purish LM, Iutynska GO Specificity of lectins labeled with colloidal gold to the exopolymeric matrix carbohydrates of the sulfate-reducing bacteria biofilm formed on steel. Mikrobiol. Zhurn 2020; 82(5):11-20.
 7. Dimova MI, Yamborko NA, Iutynska GO. Hexachlorobenzene Effect on Microbiocenoses of Different Soil Types. Mikrobiol. Z. 2020; 82(4):13-22.
 8. Пирог ТП, Гейченко БС, Шевчук ТА, Мучник ФВ. Біосинтез поверхнево-активних речовин актинобактеріями роду Rhodococcus. (огляд) Мікробіол. Журн. 2020, 82(2):67-81.
 9. Пирог ТП, Скроцька ОІ, Шевчук ТА. Вплив біологічних індукторів на  антимікробну, антиадгезивну активність та деструкцію біоплівки поверхнево-активними речовинами Nocardia vaccinii ІМВ В-7405. Мікробіол. Журн. 2020, 82(3):35-44.
 10. Pirog TP, Leonova NO, Piatetska DV, Klymenko NO, Zhdanyuk VI, Shevchuk TA. Induction of auxins synthesis by Rhodococcus erythropolis IMV Aс-5017 with the addition of tryptophan to the cultivation medium. Mikrobiol. Zhurn. 2020; 82(6): 3-12. 
 11. Dankevich LA, Leonova NO, Iutynska GO, Kalinichenko AV. The impact of biopreparations and phytopathogenic bacteria of the Pseudomonas genus on L-phenylalanine ammonia-lyase activity in soybean and lupine plants. Mikrobiol. Zhurn. 2020; 82(6):13-22.
 12. Abdulina DR, Iutynska GO, Aniskina AI, Nikitin MM Detection of sulfate-reducing bacteria from various ecotopes by real-time PCR. Biotechnologia Acta 2020; 13 (2):38-47.
 13. Iutynska GO, Vortman MYa, Abdulina DR, Kopteva ZhP, Kopteva AYe, Rudenko AV, Tretyak VV, Lemeshko VN, Shevchenko VV. Biodegradation and antimicrobial activity of guanidine-containing polyethylene oxide hydrogel. Biotechnologia acta 2020; 13(4):60-70.
 14. Yamborkо N, Iutynska G, Dugan A, Farfolameeva D. Stenotrophomonas maltophilia ІМV В-7288 as the promising destructor of HCH-isomers complex at aerobic conditions. Microbiology and Biotechnology. 2020; (2):24-32.
 15. Pirog T, Leonova N, Piatetska D, Klymenko N, Shevchuk T. Influence of tryptophan on auxin-synthesizing ability of surfactant producer Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241. Ukrainian Food Journal. 2020; 9(1): 175-184.
 16.  Pirog TP, Geichenko BS, Zvarych AO. Post-harvest treatment of vegetables with exometabolites of Nocardia vaccinii IMV B-7405, Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241 and Rhodococcus erythropolis IMV Aс-5017 to extend theirs helflife. Biotechnologia Acta. 2019; 12(6): 46-55. 
 17. Pirog T, Martyniuk A, Skrotska O, Shevchuk T. Practically valuable metabolites of marine microorganisms. Biotechnologia Acta. 2020; 13(3): 5-29.
 18. Голобородько СП, Іутинська ГО, Титова ЛВ, Дубинська ОД. Продуктивність сортів сої за інокуляції насіння бульбочковими й ендофітними бактеріями в умовах зрошення півдня України. Меліорація і водне господарство. 2020; 110(1): 122-130.
 19. Сергієнко В.Г., Титова Л.В. Вплив бактеріальних препаратів на розвиток та продуктивність сої. Агробізнес сьогодні. 2020; (423): 36-40.
2019

Іноземні:

 1. Blyuss K, Chenar F, Tsygankova V, Biliavska L, Iutynska G, Yemets A, Blume Y. RNAi-based biocontrol of wheat nematodes using natural poly-component biostimulants. Journal: Frontiers in Plant Science.2019; 10(483):1-12.
 2. Havrylkina DV, Leonova NO, Pirog TP. The influence of exometabolites Nocardia vacсinii IMV В-7405, Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241 and Rhodococcus erythropolis IMV Ас-5017 on yields of tomatoes and barley. Journal of Agriculture and Environment. 2019; 1(9):1–8.
 3. Piatetska DV, Leonova NO, Pirog TP, Klymenko NO. Yield of tomatoes and peppers under the influence of Nocardia vacсinii IMV В-7405, Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241 and Rhodococcus erythropolis IMV Ас-5017.  Journal of Agriculture and Environment. 2019; 3(11): 1–8.
 4. Tsygankova VA, Andrusevich YaV, Shysha EN, Biliavska LO, Galagan TO, Galkin AP, Yemets AI, Iutynska GA, Blume YaB. RNAi-mediated Resistance against Plant Parasitic Nematodes of Wheat Plants Obtained in Vitro Using Bioregulators of Microbiological Origin. Current Chemical Biology. 2019; 13(1):73-89.

Вітчизняні:

 1. Pirog TP, Kliuchka IV, Kliuchka LV. Synergistic action on microorganisms of complex of essential oils with other biocides. Biotechnologia Acta. 2019; 12(4): 5-18.
 2. Pirog TP, Lutsay DA, Kliuchka LV, Beregova KA. Antimicrobial activity of surfactants of microbial origin. Biotechnologia Acta. 2019;12(1): 39-57.
 3. Pirog T, Beregova K, Geichenko B, Stabnikov V. Application of surface-active substances produced by Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 for the treatment of vegetables. Ukrainian Food Journal. 2019; 8(1): 99-109.
 4. Yamborko NA, Dimova MI, Iutynska GO. Influence of Hechachlorobenzene on Microbiota of Chernozem Soil. Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):27-35.
 5. Білявська ЛО, Литовченко АМ, Бачкала СВ.Здоров’я ґрунту як головна передумова успішного рослинництва. Зерно. Cерпень, 2019:23-28.
 6. Вознюк СВ, Титова ЛВ, Пинаев АГ, Андронов ЕЕ, Иутинская ГА. Микробиом ризосферы сои при применении фунгицидов и комплексной инокуляции. Мікробіол. Журн. 2019; 81(6): 30-44.
 7. Голобородько СП, Іутинська ГО, Титова ЛВ, Дубинська ОД. Агробіологічні основи підвищення ефективності бобово-ризобіального симбіозу сої на зрошуваних землях Південного Степу України. АгроПерспектива. 2019; 4(222): 84-94.
 8. Дубинська ОД, Титова ЛВ. Вплив інокуляції насіння бульбочковими й ендофітними бактеріями на урожайність різностиглих сортів сої в умовах Південного Степу України. Меліорація і водне господарство. 2019; 109(1): 67-73.
 9. Іутинська ГО, Голобородько СП, Титова ЛВ, Дубинська ОД. Вплив комплексної ендофітно-ризобіальної інокуляції на ризосферну мікробіоту та продуктивність сої. Мікробіол. Журн. 2019; 81(6): 3-15.
 10. Лобода МІ, Войчук СІ, Білявська ЛО. Кореляційна залежність біосинтезу антибіотичних сполук і інших біологічно активних речовин у ґрунтових стрептоміцетів. Мікробіол. журн. 2019; 81(5): 36-47.
 11. Пирог ТП, Гаврилкіна ДВ, Леонова НО, Іутинська ГО, Шевчук ТА. Синтез біологічно активних гіберелінів ГК4 і ГК7 мікроорганізмами. Мікробіол. Журн. 2019; 81(2):90-109.
 12. Пирог ТП, Герштман АЮ, Шевчук ТА. Біоконверсія змішаних промислових відходів у поверхнево-активні речовини Nocardia vacсinii IМВ В-7405. Мікробіол. журн., 2019; 81(1): 34-48.
 13. Пирог ТП, Ключка ЛВ, Клименко НО, Шевчук ТА, Іутинська ГО. Інтегровані технології мікробного синтезу кількох цільових продуктів. Мікробіол. Журн. 2019; 81(6): 86-106.
 14. Пирог ТП, Ключка ЛВ, Шевчук ТА, Іутинська ГО. Деструкція біоплівок за дії поверхнево-активних речовин, синтезованих у різних умовах культивування Nocardia vaccinii IMB B-7405. Мікробіол. Журн. 2019; 81(5):3-15.
 15. Пирог ТП, Ключка ЛВ, Шевчук ТА, Мучник ФВ. Взаємозв’язок хімічного складу і біологічних властивостей мікробних поверхнево-активних речовин. Мікробіол. Журн. 2019; 81(3):84-104.
2018

Іноземні:

 1. Dankevych L, Leonova N, Dragovoz I, Patyka V, Kalinichenko A, Wlodarczyk P, Wlodarczyk B. The synthesis of plant growth stimulators by phytopathogenic bacteria as factor of pathogenicity. Applied ecology and environmental research. 2018; 16(2):1581-1593.
 2. Tsygankova VA, Andrusevich YaV, Shysha EN, Biliavska LO, Galagan TO, Galkin AP, Yemets AI, Iutynska GA, Blume YaB. RNAi-mediated Resistance against Plant Parasitic Nematodes of Wheat Plants Obtained in Vitro Using Bioregulators of Microbiological Origin. Current Chemical Biology. 2018; 12(1):1-17.
 3. Пирог ТП, Шевчук ТА, Никитюк ЛВ, Луцай ДА, Палийчук ОИ. Влияние условий культивирования на антимикробную и антиадгезивную активность поверхностно-активных веществ бактерий родов Acinetobacter, Rhodococcus и Nocardia. Вес. Нац. aкад. навук Беларусі. Сер. Біял. Навук. 2018; 63(3):307–315.

Вітчизняні:

 1. Abdulina DR, Purish LM, Iutynska GO. Microbial communities and sulfate-reducing bacteria in soils near main-gas pipeline. Mikrobiol. Zhurn. 2018; 80(5): 3-14.
 2. Pirog TP, Voronenko AA, Ivakhniuk MO. Non-traditional producers of microbial exopolysaccharides. Biotechnologia Acta. 2018; 11(4): 5-27.
 3. Pirog TP, Iutynska GO, Leonova NO, Beregova KA, Shevchuk TA. Microbial synthesis of phytohormones. Biotechnologia acta. 2018; 11(1):5-24.
 4. Pirog TP, Lutsai DA, Antonuk SI, Elperin IV. The properties of surfactants synthesized by Acinetobacter calcoaceticus ІMV В-7241 on refined and sunflower oil waste. Biotechnologia Acta. 2018; 11(6):82-91.
 5. Пирог ТП, Луцай ДА, Шевчук ТА, Іутинська ГО, Ельперін ІВ. Антимікробна та антиадгезивна активність поверхнево-активних речовин, синтезованих Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на технічному гліцерині. Мікробіол. Журн. 2018; 80(2):14−27.
 6. Пирог ТП, Никитюк ЛВ, Антонюк СИ, Шевчук ТА, Иутинская ГА. Интенсификация синтеза поверхностно-активных веществ  Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на отработанном маслe. Мікробіол. Журн. 2018; 80(1): 15−26.
 7. Пирог ТП, Палійчук ОІ, Іутинська ГО, Шевчук ТА. Перспективи використання мікробних поверхнево-активних речовин у рослинництві.  Мікробіол. Журн. 2018; 80(3): 115-134.
 8. Пирог ТП, Шевчук ТА, Петренко НМ, Палійчук ОІ, Іутинська ГО. Вплив умов культивування Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 на властивості синтезованих поверхнево-активних речовин. Мікробіол. Журн. 2018; 84(4): 13−27.
 9. Титова ЛВ, Сергієнко ВГ. Ефективність комплексного застосування мікробних препаратів з фунгіцидами для контролю захворювань та підвищення продуктивності овочевих культур. Мікробіологія і біотехнологія. 2018; 44(4):30-41.
 10. Юр’єва ОМ, Драговоз ІВ, Леонова НО, Білявська ЛО, Сирчін СО, Курченко ІМ. Біосинтез фітогормонів штамами Penicillium funiculosum з різних екологічних ніш. Мікробіол. Журн. 2018; 80(2): 44-55.
 11. Ямборко НА, Іутинська ГО, Свистунова ІВ. Біодеструкція ізомерів гексахлорциклогексану природною і штучно створеною мікробними асоціаціями. Мікробіол. Журнал. 2018; 80(5): 15-24.
2017

Іноземні:

 1. Protasov A, Bardeau JF, Morozovskaya I, Boretska M, Cherniavska T, Petrus L, [et al.] New promising antifouling agent based on polymeric biocide polyhexamethylene guanidine molybdate. Environ. Toxicol. Chem. 2017; 9999: 1-9.
 2. Tsygankova VA, Shysha E, Galkin AP, Biliavska LO, Iutynska GO, Yemets A. et al. Impact of Microbial Biostimulants on Induction of Callusogenesis and Organogenesis in the Isolated Tissue Culture of Wheat in vitro. J. Med. Plants. Stud. 2017; 5(3): 155-164.

Вітчизняні:

 1. Biliavska LO, Ostapchuk AM, Voychuk SI, Iutynska GO. Sterol biosynthesis by soil streptomycetes. Ukr. Biochem. J. 2017; 2(89): 78-84.
 2. Iutynska GO, Tytova LV, Leonova NO. Biodiversity and physiological properties of bacteria forming systems with Glycine max (L.) Merril. Mikrobiol. Zhurn. 2017; 79(1): 87-99.
 3. Iutynska GO, Biliavska LO, Kozyritska VE. Development strategy for the new environmentally friendly multifunctional bioformulations based on soil streptomycetes. Mikrobiol. Zhurn. 2017; 79(1):22-33.
 4. Pirog TP, Shulyakova MO, Nikituk LV, Antonuk SI,. Elperin IV. Industrial waste bioconversion into surfactants by Rhodococcus erythropolis ІMV Ас-5017, Acinetobacter calcoaceticus ІMV В-7241 and Nocardia vaccinii ІMV В-7405. Biotechnologia Acta. 2017; 10(2):22-33.
 5. Абдулина ДР, Пуриш ЛМ, Иутинская ГО.Функционирование сульфидогенного мікробного сообщества, включающего трансконъюганты с плазмидами. Мікробіол. Журн. 2017; 79(2): 23-32.
 6. Бабич АГ, Бабич АА, Белявская ЛА Предпосевная обработка семян – эффективный прием защиты всходов растений от цистообразующих нематод. Российский паразитологический журнал. 2017; 4: 472-474.
 7. Білявська ЛО, Іутинська ГО. Новітні екологічно безпечні біопестициди на основі ґрунтових стрептоміцетів для рослинництва. Посібник українського хлібороба. 2017:270-273.
 8. Білявська ЛО, Надкернична ОВ, КопиловаОБ. Біосинтез фітогормонів грунтовими грибами Cladosporium cladosporioides. Мікробіол. Журн.2017;79 (3):15-25.
 9. Гаврилкіна ДВ, Леонова НО, Пирог ТП. Синтез екзометаболітів з гібереловою активністю продуцентами поверхнево-активних речовин Nocardia vacсinii IМВ В-7405, Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 та Rhodococcus erythropolis  ІМВ Аc-5017. Харчова промисловість. 2017; 21: 14-19.
 10. Грабова ГЮ, Драговоз ІВ, Леонова НО, Остапчук АМ, Авдєєва ЛВ. Екзометаболіти штаму Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum ІМВ В-7524 з рістстимулювальною активністю. Мікробіол. Журн.  2017; 79(2): 67-77.
 11. Иутинская ГА, Титова ЛВ, Пинаев АГ, Андронов ЕЕ, Вознюк СВ. Биоразнообразие микробиома ризосферы сои при применении фунгицидов и инокуляции микробным препаратом Эковитал. Мікробіологія і біотехнологія. 2017;1:23-35.
 12. Іутинська ГО. Мікробні біотехнології для реалізації нової глобальної програми забезпечення сталого розвитку агросфери України. Агроекологічний журнал. 2017; 2:149-155.  
 13. Коваленко ОГ, Васильєв ВН, Адамчук-Чала НІ, Титова ЛВ, Карпенко ОВ. Штучні глікан-гліколіпідні комплекси як антивірусні засоби та ефектори мікробних препаратів на основі ризобій. Допов. НАН України. 2017; 1: 88-96.
 14. Крутило ДВ, Леонова НО, Іутинська ГО. Формування симбіотичної системи сої за впливу штамів Bradyrhizobium japonicum – продуцентів речовин фітогормональної дії. Агроекологічний журнал.  2017; 3:139-147.
 15. Миколаевский В, Сергиенко В, Титова Л. Влияние предпосевной бактеризации семян на развитие болезней и урожайность сои. Stiinta Agricola. 2017; 1:55-59.  
 16. Пирог ТП, Никитюк ЛВ, Антонюк СІ, Шевчук ТА, Іутинська ГО. Особливості синтезу поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 на відпрацьованій олії різної якості та їх антимікробна активність. Мікробіол. Журн. 2017; 79(2): 12-21.
 17. Пирог ТП, Никитюк ЛВ, Макієнко ВО, Шевчук ТА, Іутинська ГО. Регуляція антимікробної активності поверхнево-активних речовин, синтезованих Nocardia vaccinii ІМВ В-7405. Мікробіол. Журн. 2017; 79(3):27-35.
 18. Пирог ТП, Никитюк ЛВ, Шевчук ТА. Вплив двовалентних катіонів на синтез поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 з високою антимікробною та антиадгезивною активністю. Мікробіол. Журн. 2017; 79(5): 13-22.
 19. Пирог ТП, Никитюк ЛВ, Шевчук ТА. Синергізм антимікробної активності поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 та антибіотиків. Мікробіол. Журн. 2017; 79(4):30-39.
 20. Пирог ТП, Савенко ИВ, Луцай ДА, Шевчук ТА, Іутинська ГО. Роль  поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 у руйнуванні біоплівок. Мікробіол. Журн. 2017; 79(4):21-29.
 21. Титова ЛВ, Леонова НО, Вознюк СВ, Іутинська ГО. Біопрепарати на основі мікробних культур: можливості підвищення продуктивності і стабільності рослинництва. Науково-практичний збірник. Посібник українського хлібороба. 2017;1:232-234.
 22. Юр’єва ОМ, Драговоз ІВ, Леонова НО, Остапчук АМ, Хархота МА, Сирчін СО, Курченко ІМ. Гібереліни ендофітного і сапротрофного штамів Penicillium funiculosum. Мікробіол. Журн. 2017; 79(5): 57-69.
 23. Ямборко НА, Іутинська ГО. Біопрепарати на основі мікробних культур: можливості підвищення продуктивності і стабільності рослинництва. Науково-практичний збірник. Посібник українського хлібороба. 2017; 1: 232-234.
2016

Іноземні:

 1. Biliavska LO, Tsygankova VA, Kozyritska VE, Iutynska GO, Andrusevich Ya, Babich OA, Galkin AP, Blume Ya. Application of new microbial plant resistance/plant growth protection inducers for increasing Chinese cabbage plant tolerance against parasitic nematodes Heterodera schachtii Schmidt// International Journal of Research in Biociences, 2016; 5(2):64–82.
 2. Tsygankova V, Shysha E, Andrusevich Ya, Galkin A, Iutynska G, Yemets A, Blume Ya. Using of new microbial biostimulants for obtaining in vitro new lines of Triticum aestivum L. cells resistant to nematode H. evanae. European Journal of  Biotechnology and Bioscience. 2016; 4:41-53
 3. Пирог ТП, Леонова НО, Шевчук ТA, Савенко ИВ, Иутинская ГА. Синтез фитогормонов бактериями Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 и Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 – продуцентами поверхностно-активных веществ. Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия биологических наук. 2016; 1:111-116.

Вітчизняні:

 1. Abdulina DR, Purish LM, Iutynska GA, Nikitin MM, Golikov AG. Test-systems for monitoring of corrosion-relevant sulfate-reducing bacteria using real-time PCR assay. Biotechnologia acta.  2016; 9(1):48-54.
 2. Абдуліна ДР, Пуріш ЛМ, Асауленко ЛГ, Іутинська ГО. Сульфідогенні мікробні угруповання техногенно трансформованих грунтів. Мікробіологія і біотехнологія. 2016; 34(2): 16-29.
 3. Krutylo DV, Leonova NO. Symbiotic potential of Bradyrhizobium japonicum strains with different growth rates. Mikrobiol. Zhurn. 2016; 78(5):42-52.
 4. Pirog TP, Ivakhniuk MO, Voronenko AA. Exopolysaccharides synthesis on industrial waste. Biotechnologia acta. 2016; 9(2): 7-18.
 5. Pirog TP, Savenko IV, Lutsay DA. Microbial surface-active substances as anti adhesive agents. Biotechnologia acta. 2016; 9(3):7-22.
 6. Pirog TP, Sidor IV, Lutsai DA. Calcium and magnesium cations influence on antimicrobial and antiadhesive activity of Acinetobacter сalcoaceticus ІMV B-7241 surfactants. Biotechnologia Acta. 2016; 9(6): 50-57.
 7. Pirog ТP, Panasyuk EV, Nikityuk LV, Iutynska GO. Influence of cultivation conditions on antimicrobial properties of Nocardia vaccinii ІMV B-7405 surfactants. Biotechnologia acta. 2016; 9(1):38-47.
 8. Козлова І, Коптєва Ж, Бєлєвцев Р, Лабунець В. Наночастинки біомінералів як чинник корозії сталі та модифікації поверхні матеріалів з великою питомою міцністю. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2016; Спец. вип. 11: 129-133.
 9. Бабіч СА, Бабіч АГ, Білявська ЛО. Ефективність хімічних засобів захисту проти фітопаразитичних нематод хмелю. Науковий вісник НУБіП Серія “Біологія, біотехнологія, екологія”. 2016; 234: 52-57.
 10. Белявская ЛА. Биопрепараты фитозащитного, рострегулирующего и иммуномодулирующего действия для растениеводства. AgroOne. 2016; 4(6): 8-11.
 11. Белявская ЛА, Ефименко ТА, Ефременкова ОВ. Козирицкая ВЄ, Иутинская ГА. Идентификация и антагонистические свойства почвенного стрептомицета Streptomyces sp. 100. Мікроб. Журн. 2016; 78(2):27-38.
 12. Белявская ЛА, Иутинская ГА. Экологически безопасные метаболитные биопрепараты как альтернатива химическим пестицидам. AgroOne, 2016; 5(7): 40-42.
 13. Білявська ЛО. Підвищення продуктивності пшениці ярої за впливу метаболічних біопрепаратів на основі ґрунтових стрептоміцетів. Агроекологічний журнал. 2016; 3: 74-83.
 14. Білявська ЛО, Галаган ТВ, Іутинська ГО. Антинематодна активність метаболітів, що продукуються грунтовими стрептоміцетами. Мікроб. Журн. 2016; 78(4):27-38.
 15. Вознюк СВ, Титова ЛВ, Ратушинська ОВ, Іутинська ГО. Формування та функціонування симбіотичних систем та мікробіоценозу ризосфери сої за використання різних фунгіцидів. Мікробіол. Журн. 2016; 78(4):59-70.
 16. Галаган ТА, Белявская ЛА. Опасные нематоды для растениеводства Украины. AgroOne, 2016; 9(11): 17-20.
 17. Коломієць ЮВ, Григорюк ІП, Буценко ЛМ, Білявська ЛО. Системна дія мікробних препаратів на збудники бактеріальних хвороб рослин томатів. Агроекологічний журнал. 2016; 3: 83-89.
 18. Миколаєвський ВП, Сергієнко ВГ, Титова ЛВ. Вплив інокулянтів на формування симбіотичних систем, розвиток хвороб та продуктивність сої різних сортів. Мікробіологія і біотехнологія. 2016; 3:57-68.
 19. Миколаєвський В.П., Сергієнко В.Г., Титова Л.В. Розвиток хвороб та продуктивність сої різних сортів за обробки насіння мікробними препаратами. Агробіологія. 2016; 2(128):96-104.
 20. Пирог ТП, Никитюк ЛВ, Тимошук КВ, Шевчук ТА, Іутинська ГО.  Біологічні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, синтезованих на відпрацьованій соняшниковій олії. Мікробіол. Журн. 2016; 78(2): 2-12.
 21. Пирог ТП, Панасюк ЕВ, Антонюк НА. Влияние микробных ПАВ Nocardia vaccinii IМВ В-7405 на деструкцию нефти в воде. Химия и технология воды. 2016; 38(5): 542-552.
 22. Пирог ТП, Савенко ИВ, Шевчук ТА. Влияние условий культивирования Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на антиадгезивные свойства поверхностно-активных веществ. Мікробіол. Журн. 2016; 78(1):2-12.
 23. Пирог ТП, Савенко ІВ, Шевчук ТА. Влияние Zn2+ на синтез поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 с антимикробными и антиадгезивными свойствами. Мікробіол. Журн. 2016; 78(4): 49-59 .
 24. Пирог ТП, Савенко ІВ, Шевчук ТА, Крутоус НВ, Іутинська ГО.Антимікробні властивості поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241. Мікробіол. журнал. 2016; 78(3): 2-12.
 25. Пирог ТП, Никитюк ЛВ, Іутинська ГО.Біологічні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, синтезованих на відходах виробництва біодизелю. Мікробіол. Журн. 2016; 78(5):12-30.
 26. Покиньброда ТЯ, Пирог ТП, Карпенко ОВ, Пристай МВ, Болібрух ЛД. Синтез поверхнево-активних речовин штамом Pseudomonas sp. PS-17 на змішаних субстратах. Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: хімія, технологія речовин та їх застосування. 2016; 841: 210-216.
 27. Ямборко НА, Леонова НО, Иутинская ГА.Синтез фитогормонов почвенными микроорганизмами-деструкторами хлорорганических  соединений. Мікробіологія і біотехнологія. 2016; 4:96-107.
 28. Ямборко НА, Леонова НО. Синтез внеклеточных фитогормонов почвенными микроорганизмами-деструкторами хлорорганических загрязнителей. Фактори експериментальної еволюції організмів. Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2016; 19:197-201.
2015

Іноземні:

 1. Pirog T, Shulyakova M, Sofilkanych A, [et al.] Biosurfactant synthesis by Rhodococcus erytropolis  ІМV Ас -5017, Acinetibacter calcoaceticus ІМV В-7241,  Nocardia vaccinii ІМV В-7405 on byproduct of biodiesel product. Food and Bioproducts Processing. 2015; 93(1) :11−18.
 2. Ласковенко НН, Коптева ЖП, Борецкая МА, [и др.]. Биостойкость защитных модифицированных полиуретановых покрытий. Н.Н. Полимерный журнал.  2015; 3:249-254.
 3. Пирог Т.П., Софилканич А.П., Гриценко Н.А. Деструкция нефтяных загрязнений в присутствии поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241,  Rhodococcus erythropolis ІМВ  Ac-5017 и Nocardia vaccinii ІМВ В-7405. Биотехнология. Теория и практика (Казахстан). 2015, 2: 42-50.
 4. Пирог Т.П., Павлюковец И.Ю., Ивахнюк Н.А., Савенко И.В. Биотрансформация бактериями рода Acinetobacter отработанного подсолнечного масла  в поверхностно-активные вещества и экзополисахариды. Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия биологических наук. 2015; 4: 116-121.
 5. Паренюк ОЮ, Шаванова КЕ, Ильенко ВВ, Титова ЛВ,  Левчук СЕ, Гудков ИН. Влияние почвенной микрофлоры на переход  137Cs в растения. Радиационная биология. Радиоэкология. 2015;55(1):51-56.
 6. Pareniuk O., Shavanova K., Laceby J.P., Illienko V.,  Tytova L.,  Levchuk S., Gudkov I., Nanba K Modification of 137Cs transfer to rape (Brassica napus L.) phytomass under the influence of soil  microorganisms.  Journal of Environmental Radioactivity. 2015; 149: 73-80.

Вітчизняні:

 1. Pirog T, Shevchuk T, Beregova K, Kudrya N. Intensification of surfactants synthesis under cultivation Nocardia vaccinii ІMV B-7405 on a mixture of glucose and glycerol. Biotechnologia acta. 2015; 8(6):23-31.
 2. Абдуліна ДР, Тринчук КГ, Пуріш ЛМ. Характеристика сульфатвідновлювальних бактерій, виділених із техногенних екотопів. Біологічні студії. 2015; 9(1):109-116.
 3. Білявська ЛО. Біосинтез ауксинів ґрунтовими стрептоміцетами – антагоністами фітопатогенних мікроорганізмів і нематод. Мікробіологія і біотехнологія. 2015; 1(29):36-43.
 4. Білявська ЛО. Нові композиційні антинематодні біопрепарати для рослинництвa. «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія». – 2015; 1(62):61-64
 5. Білявська ЛО, Козирицька BЄ., Коломієць ЮВ [та ін.] Фітозахисні та рістрегулювальні властивості метаболітних препаратів на основі ґрунтових стрептоміцетів. Доповіді НАН України. 2015; 1:131-137.
 6. Бровко ИС, Титова ЛВ, Иутинская ГА. Вплив ендофітних бактерій сої на формування соєво-ризобіального симбіозу і ризосферне мікробне угруповання.  Мікробіологія і біотехнологія. 2015; 4(32): 36-45.
 7. Бровко ІC, Титова ЛВ, Іутинська ГО. Формування мікробіоценозу ризосфери рослин сої різних генотипів за використання гліфосату. Агроекологічний журнал. 2015; 2:82-88.
 8. Бровко ІC, Титова ЛВ, Іутинська ГО. Формування симбіотичних систем у сої різних генотипів за умов пестицидного навантаження.  Вісник аграрної науки. 2015; 2:20-23.
 9. Вознюк СВ, Титова ЛВ, Ляска СІ, Іутинська ГО. Вплив бактеріального препарату Ековітал у комплексі з сучасними фунгіцидами на ризосферний мікробіоценоз, стійкість до грибних патогенів і продуктивність сої.  Мікробіол. Журн. 2015; 77(4):8-14.
 10. Драговоз ІВ,. Корж ЮВ, Леонова НО. Вплив екзометаболітів штама Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum ІMB B-7404 на активність L-фенілаланін-амоній-ліази в проростках озимої пшениці. Ukr. Biochem. J. 2015; 87(6): 136-141.
 11. Драговоз ІВ, Леонова НО, Зелена ЛБ, [та ін.] Iдентифiкацiя екзометаболiтiв штаму Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum IМВ В-7404 з антифунгальною активнiстю. Доп. НАН України. 2015; 7:129-135.
 12. Леонова НО. Продукування абсцизової кислоти і етилену виробничими біотехнологічними штамами Bradyrhizobium japonicum. Biotechnologia Acta. 2015; 8(5): 64-70.
 13. Леонова НО. Синтез ауксинів та цитокінінів Bradyrhizobium japonicum за дії флавоноїдів. Мікробіол. Журн. 2015; 77(5):95-103.
 14. Пирог ТП, Конон AД, Софилканич АП, [и др.]Деструкция нефти в присутствии Cu2+ и  поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus  ІМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 и Nocardia vaccinii ІМВ В-7405. Микробиол. Журн. 2015; 77(2): 2–89.
 15. Пирог ТП, Кудря НВ, Шевчук ТА. Биоконверсия смеси технического глицерина и мелассы в  поверхностно-активные вещества Nocardia vaccinii ІМВ В-7405. Микробиол. Журн. 2015; 77(3): 28-35.
 16. Пирог ТП, Леонова НО, Шевчук ТА, [и др.] Синтез фитогормонов в различных условиях культивирования продуцента поверхностно-активных веществ Nocardia vacсinii IМВ В-7405. Мікробіол. Журн. 2015; 77(6): 2-10.
 17. Пирог ТП, Шевчук ТА, Береговая КА. Метаболизм глюкозы у продуцента поверхностно-активных веществ Nocardia vaccinii ІМВ В-7405. Мікробіол. Журн. 2015; 77(5):2–10.
 18. Пирог ТП,  Шевчук ТА, Берегова ХА, Кудря НВ. Особливості метаболізму глюкози і гліцеролу у Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 − продуцента  поверхнево-активних речовин. Ukr. Biochem. J. 2015; 87(2):66-75.
 19. Пирог ТП, Шевчук ТА, Мащенко ОЮ. Пути повышения биоконверсии технического глицерина в поверхностно-активные вещества Rhodococcus erythropolis IMВ Aс-5017, Aсinetobacter calcoaceticus IMВ B-7241 и Nocardia vaccinii IMВ B-7405. Мікробіол. Журн. 2015; 77(1): 2–8.
 20. Pirog TP, Grytsenko NA, Sofilkanych AP, Savenko IV.Technologies of synthesis of organic substances by microorganisms using waste biodiesel production. Biotechnologia acta. 2015; 8(3): 9-27.
 21. Pirog T, Shulyakova M, Sofilkanych A. [et al.] Biosurfactant synthesis by Rhodococcus erytropolis ІМV Ас -5017, Acinetibacter calcoaceticus ІМV В-7241, Nocardia vaccinii ІМV В-7405 on byproduct of biodiesel product. Food and Bioproducts Processing. 2015; 93(1): 11−18.
Монографії
 1. Андреюк К.І., Іутинська Г.О., Антипчук А.Ф., Валагурова О.В., Козирицька В.Є., Пономаренко С.П. Функціонування мікробних угрупувань грунту в умовах антропогенного навантаження. К.: Обереги. 2001. 240с
 2. Андреюк К.І., Козлова І.П., Коптєва Ж.П., Піляшенко-Новохатний А.І., Заніна В.В., Пуріш Л.М. Мікробна корозія підземних споруд. Київ: Наук. думка, 2005; 258с.
 3. Биорегуляция микробно-растительных систем: Монография. Е.И. Андреюк, А.Ф. Антипчук, О.В. Бабаянц и др.; Под ред. Г. А. Иутинской, С. П. Пономаренко. К.: Ничлава, 2010. 470с.
 4. Подгорский В.С. Иутинская Г.О., Пирог Т.П. Интенсификация технологий микробного синтеза. К.: Наук. думка, 2010. 327 с.
 5. New plant growth regulators: basic research and technologies of application. Monograph. Ed. S.P. Ponomarenko, G.O. Iutynska.  Kyiv.  Nichlava, 2011. 211p.
 6. Иутинская Г.А., Пуриш Л.М., Абдулина Д.Р. Коррозионно активные микробные сообщества техногенных экотопов. Издательство «Ламберт». 2014. 173с.
 7. Пирог Т.П., Іутинська Г.О., Софілканич А.П., Конон А.Д. Мікробні поверхнево-активні речовини у природоохоронних технологіях. К.: Наукова думка, 2016. 278с.
 8. Dzhukich DA, Yemtsev VT, Semenov AM, Iutynska GA, Selitska OV.”Ecological Biotechnology” Chachak, 2018, B.1 844 p., B.2, 753str.
 9. D. A. Đukić, A. M. Semenov, M. V. Lutovac, L. G. Mandić, G. A. Iutinska, V. S. Podgorski Zemljišni ekosistemi – zagađenje i očišćenje: Zemljišni ekosistemi – zagađenje i očišćenje: Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet ; Beograd :(Novi Sad :Sajnos, 2020.  628str.
 10. Iutynska GO, Biliavska LO, Babich OA, Tsygankova VA, Babich AG. Plant protection and bioregulation in modern agriculture. ed. “Diamond trading”. Warszawa, Poland, 2019; 100p.
 11. Шерстобоєва О.В., Чабанюк Я.В., Бунас А.А., Подоліч О.В., Титова Л.В., Вознюк С.В. Молекулярно-генетичні методи для визначення різноманіття грунтових організмів. Методичні рекомендації.Київ, 2014; 40с.
 12. Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Титова Л.В., Леонова Н.О., Ямборко Н.А., Петрук Т.В., Вознюк С.В., Литовченко А.М.  Мікробні препарати для рослинництва. Методичні рекомендації. Київ, 2017. 82с.
 13. Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Титова Л.В., Леонова Н.О., Ямборко Н.А., Вознюк С.В., Абдуліна Д.Р., Петрук Т.В., Литовченко А.М.. Застосування новітніх біопрепаратів у рослинництві. Методичні рекомендації. Київ, 2018; 104с.
 14. Буценко Л.М., Пирог Т.П. Біотехнологічні методи захисту рослин. – К.: Видавництво Ліра-К, 2021. 346 с. ISBN: 978-617-7507-56-6.
 15. Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Бабич О.А., Бабич А.Г., Лобода М.І., Скроцький С.О. Новітні метаболічні біопрепарати та технологія їх отримання. Науково-методичні рекомендації.  2018.  Київ: НУБіП. 34с.
 16. Пирог Т.П., Пенчук Ю.М. Біохімічні основи мікробного синтезу: підручник  К.: Видавництво Ліра-К, 2019. 258с. ISBN 978-617-7748-82-2
Патенти

Патенти (2018-2020)

 1. Патент 125071 UA, A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб мікробіологічного знезараження садивно-декоративного матеріалу від комплексу ґрунтових фітофагів. Бабич О.А., Бабич А.Г., Білявська Л.О., Іутинська Г.О. заявка u2017 12318 подана 14.12.2017опубл. 25.04.2018 р., Бюл. № 8.
 2. Патент 125073 UA, A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб первинної оцінки ефективності мікробіологічних і хімічних препаратів проти ґрунтових фітофагів. Бабич О.А., Бабич А.Г., Білявська Л.О., Іутинська Г.О. заявка u2017 12383 подана 14.12.2017 опубл. 25.04.2018 р., Бюл. № 8.
 3. Патент 125070 UA, A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб фітотестування ґрунту на заселеність цистоутворюючими нематодами в польових умовах // Бабич О.А., Бабич А.Г., Білявська Л.О., Іутинська Г.О. заявка u2017 12380 подана 14.12.2017 опубл. 25.04.2018 р., Бюл. № 8.
 4. Патент 125072 UA, A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб екологічно-безпечного контролю чисельності золотистої картопляної нематоди // Бабич О.А., Бабич А.Г., Білявська Л.О., Іутинська Г.О. заявка u2017 12382 подана 14.12.2017 опубл. 25.04.2018 р., Бюл. № 8.
 5. Патент 125067 UA, A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб екологічно безпечного оздоровлення розсади суниці від фітопаразитичних нематод // Бабич О.А., Бабич А.Г., Білявська Л.О., Іутинська Г.О. заявка u2017 12375 подана 14.12.2017 опубл. 25.04.2018 р., Бюл. № 8.
 6. Патент 117350 UA С2, МПК 2018.01, С12N 1/20, A01N 63/00, A01N 63/02, A01Р 15/00, С12R 1/01 Штам Amycolatopsis orientalis з комбінованою антагоністичною активністю щодо фітопатогенів та фітонематод // Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Козирицька В.Є., Підлипська В.А. заявка а2015 02748 подана 26.03.2015 опубл. 25.07.2018 р., Бюл. № 14.
 7. Патент на винахід UA 122275 C2 Поліакриламідний гідрогель. Вортман  М.Я., Коптєва Ж.П., Коптєва Г.Є., Лемешко В.М., Шевченко В.В. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інститут мікробіології і вірусології НАН України Опубл заявка: 12.08.2019 бюл №15, публ. 12.10.2020.
 8. Патент A01G 13/00 МПК 2018.01 Поліфункціональний біопрепарат АВЕРСТІМ для обробки рослин. Білявська Л.О., Іутинська Г.О., Лобода, Бабич О.А., Бабич А.Г. опубл. 25.04.2019 р., Бюл. № 8.
 9. Патент 136738 UA, МПК 2019.01, А01С 1/00, А01N 43/00, A01N 63/00, A01P 3/00 Спосіб комбінованої передпосівної обробки насіння сої // Вознюк С.В., Леонова Н.О., Титова Л.В., Іутинська Г.О. заявка u2019 03358 подана 03.04.2019 опубл. 27.08.2019 р., Бюл. № 16.
 10. Патент A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб контролю чисельності золотистої картопляної нематоди // Бабич О.А., Бабич А.Г., Білявська Л.О., Іутинська Г.О.
 11. Пат A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб  знезараженя садивно-декоративного матеріалу від комплексу ґрунтових фітофагів // Бабич О.А., Бабич А.Г., Білявська Л.О., Іутинська Г.О.
 12. Патент A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб оздоровлення розсади суниці від фітопаразитичних нематод. Бабич О.А., Бабич А.Г., Білявська Л.О., Іутинська Г.О., Статкевич А.О.
 13.  Патент A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб отримання комплексу фізіологічно активних речовин із авемерктинами у виробничих умовах // Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Скроцький С.О., Бабич О.А., Бабич А.Г.
 14.  Патент A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб знезараження ґрунту від фітопаразитичних нематод // Бабич О.А., Бабич А.Г., Білявська Л.О., Іутинська Г.О.
 15. Патент A01G 13/00 МПК 2018.01 Поліфункціональний біопрепарат АВЕРСТІМ для обробки рослин // Білявська Л.О., Іутинська Г.О., Лобода, Бабич О.А., Бабич А.Г. опубл. 25.04.2019 р., Бюл. № 8.
 16. Патент 136738 UA, МПК 2019.01, А01С 1/00, А01N 43/00, A01N 63/00, A01P 3/00 Спосіб комбінованої передпосівної обробки насіння сої // Вознюк С.В., Леонова Н.О., Титова Л.В., Іутинська Г.О. заявка u2019 03358 подана 03.04.2019 опубл. 27.08.2019 р., Бюл. № 16.
 17. Патент A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб отримання комплексу фізіологічно активних речовин із авемерктинами у виробничих умовах // Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Скроцький С.О., Бабич О.А., Бабич А.Г.
 18. Патент на корисну модель № 139390, Вознюк С.В., Леонова Н.О., Титова Л.В., Іутинська Г.О. Спосіб комплексної передпосівної обробки насіння сої. публ. 10.01.2020, Бюл. №1. МПК (2019/01)F01C 1/00; F01N 63/00; F01P 3/00.
 19. Патент № 123749 Вортман М.Я., Руденко А.В., Третяк В.В., Коптєва Ж.П., Коптєва Г.Є., Лемешко В.М., Шевченко В.В. Спосіб отримання поліетилен оксидного гідрогелю. Бюл.№21, 26.05.2021.
 20. Патент № 123804. Вортман М.Я.,Чуенко А.І., Письменна Ю.Б., Руденко А.В., Третяк В.В., Коптєва Ж.П., Коптєва Г.Є., Лемешко В.М., Шевченко В.В. Алкілзамісний гуанідинвмісний олігомер з фунгіцидною та бактерицидною активністю.   Бюл.№22, 02.06.2021.

Нормативні документи:

1. Міждержавний стандарт ГОСТ 34597-2019 «Анодные заземления установок электрохимической защиты от коррозии подземных металлических сооружений. Методы определения биокоррозионной агрессивности грунтов их влияния на подземные металлические сооружения». Авторы: ИМВ НАН Украины, ГК «Люмэкс Маркетинг С. 43. RU.1.072-2017. Введено в дію 1.06.2020.

2. Сертифікат Органік стандарт на продукцію:

ЕКОВІТАЛ, ЕКОФОСФОРИН. Затверджено для використання в органічному сільському господарстві згідно зі стандартом МАОС з органічного виробництва та переробки, що є еквівалентним до Регламентів ЄС № 834/2007 та № 889/2008, видано – 13.04.2020, дійсне 13.04.2021.

Співпраця

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ

Інститут агроекології і природокористування НААН України, Київ

Інститут захисту рослин НААН України, Київ

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва, Чернігів

Інститут зрошуваного землеробства НААН України, Херсон

Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир

Інститут прикладної біотехнології “da Rostim”, Німеччина

Іноваційна компанія «Біоінвест Агро», Україна

Масариковий Університет, Брно, Чехія

ТОВ Генбіт, Росія

Інститут екології Шаньдунської Академії наук (Ecology Institute of Shandong Academy of Sciences, Jinan), м. Дзинань, Китай

Співробітники відділу

Білявська Людмила Олексіївна

Зав. відділу, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки,

віце-президент Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського

Фахівець у галузі:

 • вивчення синтезу біологічно активних метаболітів ґрунтовими стрептоміцетами ‒ антагоністами фітопатогенних мікроорганізмів та нематод, розробка наукових основ створення біотехнологічних продуктів фітозахисної і рістстимулювальної дії;
 • дослідження фізіологічних основ регуляції мікробного синтезу практично цінних мікробних метаболітів, створення біотехнології отримання в одному технологічному процесі комплексу мікробних метаболітів з різноманітними біологічними властивостями;
 • з’ясування ролі новітніх метаболічних препаратів у біорегуляції рослин на молекулярному, клітинному, організменному рівнях і у праймінг ефекті;
 • визначення особливостей функціонування і корекції мікробіоценозу фітосфери, його ролі у підвищенні стресостійкості і продуктивності мікробно-рослинних систем;
 • розробки прибуткових технологічних систем біологізації рослинництва для сталого розвитку. 

Scopus

Google Scholar

ORCID

Іутинська Галина Олександрівна

головний науковий співробітник, д.б.н., проф., член-кореспондент НАН України

фахівець у галузі:

– екології мікроорганізмів,

– метагеноміки і міжпопуляційних взаємовідносин у мікробних ценозах,

– сигналінгу між партнерами мікробно-рослинних систем.

galyna.iutynska@gmail.com

Scopus

Google Scholar

Пирог Тетяна Павлівна

провідний науковий співробітник, д.б.н., проф.

фахівець у галузі:

– фізіологічні основи регуляції біосинтезу, фізико-хімічних властивостей та біологічної активності вторинних метаболітів мікробного походження,

– інтегровані технології мікробного синтезу поверхнево-активних речовин мультифункціонального призначення та фітогормонів стимулювальної дії

tapirog@nuft.edu.ua

Scopus

Google Scholar

ORCID

WoS

Пуріш Лариса Михайлівна

старший науковий співробітник, к.б.н., с.н.с.

Фахівець у галузі: мікробіологічний та генетичний моніторинг техногенних ґрунтів, вплив техногенезу на адаптаційні механізми корозійно небезпечних бактерій, мікробно індукована корозія, сульфідогенні мікробні угруповання, розробка методів визначення біокорозійної агресивності ґрунтів, пошук ефективних методів захисту від мікробної корозії, інгібітори мікробної корозії.

larisa.purish@gmail.com

Scopus

Абдуліна Дарина Ренатівна

старший науковий співробітник, к.б.н.

фахівець у галузі: сульфатвідновлювальні бактерії (СВБ) їх таксономія та ідентифікація, сульфідогенні мікробні угруповання природних та техногенних екосистем, мікробно індукована корозія, визначення ферментативної активності процесу дисиміляційної сульфатредукції, механізми адаптації корозійно небезпечних бактерій до техногенного навантаження, розробка методів та ПЛР тест-систем для діагностики СВБ на основі dsrA генів.

adara@ukr.net

Scopus

Google Scholar

ORCID

WoS

Титова Людмила В’ячеславівна

старший науковий співробітник, к.б.н.

фахівець у галузі: ґрунтова мікробіологія, молекулярна екологія, мікробно-рослинні взаємодії, біорізноманітність мікробіому фітосфери, діазотрофні мікроорганізми, ендофіти, ефективність симбіозу за дії стресових факторів, селекція нових штамів та біотехнології створення мікробних препаратів для рослинництва.

ltytova.07@gmail.com

Scopus

Google Scholar

ORCID

Леонова Наталія Осипівна

старший науковий співробітник, к.б.н., с.н.с

Фахівець у галузі:

 • вивчення фізіолого-біохімічних властивостей ризосферних та ендофітних PGPR-бактерій, з’ясування закономірностей регуляції біосинтезу фітостимулювальних сполук діазотрофними мікроорганізмами;
 • дослідження фізіологічних основ регуляції синтезу практично цінних метаболітів ґрунтовими бактеріями, створення біотехнології отримання в одному процесі комплексу мікробних метаболітів з різноманітними біологічними властивостями;
 • визначення особливостей формування та функціонування мікробіоценозів ризосфери бобових рослин, ролі ґрунтових мікроорганізмів у підвищенні продуктивності мікробно-рослинних систем, відновленні екологічного стану та покращенні якості ґрунтів;
 • розробки наукових основ створення біотехнологічних продуктів азотфіксувальної, фосфатмобілізувальної і рістстимулювальної дії

leonova_n@imv.org.ua, natikleo@online.ua

Scopus

Google Scholar

Ямборко Надія Анатоліївна

старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук, с.н.с.

фахівець у галузі:

 • ґрунтової мікробіології, вивчення мікробної деструкції хлорорганічних сполук та полімерів у забрудненому ґрунті та водному середовищі;
 • еколого-токсикологічної оцінки та моніторинг стану техногенно забруднених територій при застосуванні  біоремедіаційних технологій (мікробіологічний аспект, хіміко-аналітичний аспект, агрохімічний аспект тощо);
 • вивчення генетичної активності хімічних сполук та полютантів для мікробних тест-систем;
 • пошуку ефективних мікроорганізмів і розробки  мікробних препаратів для деструкції хлорорганічних полютантів та пестицидів.

т.+380979615621

yamborkon@gmail.com kreminna@ukr.net

Scopus

Google Scholar

ORCID

Коптєва Жанна Прокопівна

старший науковий співробітник, к.б.н.

фахівець у галузі: ґрунтова мікробіологія, біопошкодження захисних матеріалів, вуглеводеньокиснювальні і денітрифікувальні бактерії, полімерні і нафтобітумні  покриття, випробування стійкості покриттів до мікробної деструкції, біоцидний захист покриттів

zhanna.kopteva38@gmail.com

Scopus

Google Scholar

Коптєва Анна Євгенівна

провідний інженер,

ґрунтова мікробіологія, вуглеводеньокиснювальні і і денітрифікувальні бактерії, деструкція полімерних та нафтобітумних захисних  покриттів, випробування біостійкості покриттів.

ganna.kopteva47@gmail.com

Scopus

Google Scholar

Лобода Марія Іванівна

Посада: молодший науковий співробітник.

фахівець: біосинтетична активності ґрунтових стрептоміцетів, пошук шляхів регулювання та оптимізації синтезу практично корисних метаболітів; вивчення взаємодії між різними еколого-фізіологічними групами ґрунтових мікроорганізмів та їх вплив на родючість ґрунту та продуктивність рослин.

marichka20loboda@gmail.com

Scopus

ORCID

Шевчук Тетяна Андріївна

провідний інженер

фахівець у галузі: поверхнево-активні речовини, вторинні метаболіти мікробного походження, біологічна активність бактерій роду Acinetobacter, Rhodococcus, Nocardia.

Scopus

Google Scholar

Дімова Марія Іванівна

аспірант, провідний інженер.

фахівець: мікробна деструкція гексахлорбензольного та інших хлорорганічничних забруднень ґрунтів; вивчення чутливості мікробіоценозів грунтів України до хлорорганічного забруднення; вивчення впливу біоаугментованих бактерій-деструкторів хлорорганічних пестицидів на грунтовий мікробіоценоз та їх вплив на родючість ґрунту та розвиток рослин.

mdildiv@gmail.com

Scopus

Google Scholar

ORCID

WoS

Нагороди

ІУТИНСЬКА Г.О., АНТИПЧУК А.Ф., ВАЛАГУРОВА О.В. Премія Національної академії наук України ім. Д.К.Заболотного

 за монографію “Функціонування мікробних ценозів грунту в умовах антропогенного навантаження” Постанова Президії НАН України  від 24 лютого 2003 р.

ІУТИНСЬКА Г.О., ВАЛАГУРОВА О.В., КОЗИРИЦЬКА В.Є. Премія президентів Національної академії наук України, Національної академії наук Білорусі і Академії наук Молдови за виконання науково-дослідних робіт “Стрептомицеты: экология, систематика и синтез биологически активных веществ и практические аспекты их применения” (Рішення від 16.01.2004 р.)

ІУТИНСЬКА Г.О., БІЛЯВСЬКА Л.О. та ін. Державна премія України в галузі науки і техніки 2018 року за роботу «Біологічна активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві».  https://www.president.gov.ua/documents/1102019-26430

Державна премія України в галузі науки і техніки за 2009 р. (цикл робіт «Глікополімери бактерій: закономірності структурної організації макромолекул, функціонально-біологічна активність та аспекти практичного використання»).

ІУТИНСЬКА Г.О. нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України “За особливі заслуги перед Українським народом” (Постанова Верховної Ради України від 17 липня 2018 р.), відзнакою Національної академії наук України “За наукові досягнення” (Постанова Президії НАН України від  7 липня  2016 р.), пам’ятною відзнакою на честь 100-річчя Національної академії наук України (Постанова Президії НАН України від 17 жовтня 2018 р).

ПИРОГ Т.П. нагороджена Почесною Грамотою Кабінету міністрів України (2005), Почесною Грамотою Вищої атестаційної комісії України (2005), Почесними грамотами Міністерства освіти і науки  України (2008, 2009, 2017, 2019), Знаком Міністерства освіти і науки «За наукові досягнення» (2011), Дипломом Міністерства аграрної політики та  продовольства  України (2014). Указом Президента України №731/2019 від 3 жовтня 2019 р. присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки ПИРОГ Т.П. нагороджена Почесною Грамотою Кабінету міністрів України (2005), Почесною Грамотою Вищої атестаційної комісії України (2005), Почесними грамотами Міністерства освіти і науки  України (2008, 2009, 2017, 2019), Знаком Міністерства освіти і науки «За наукові досягнення» (2011), Дипломом Міністерства аграрної політики та  продовольства  України (2014).

Пирог Т.П. 2019 р. присвоєно Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»  https://www.president.gov.ua/documents/7312019-29877

Білявська Л.О. отримала звання “Винахідник року Національної академії наук України” в 2019 р постанова Президії НАН України від 21.05.2020 р. № 104.

Леонова Н.О. є лауреатом премії Президента України для молодих вчених 2013 року (указ президента України №659/2013).

Абдуліна Д.Р. Нагороджена відзнакою Президії Академії Наук України від 27.06.2018 (посвідчення №148) для молодих вчених «ТАЛАНТ, НАТХНЕННЯ, ПРАЦЯ».

Стипендію Президента України:  2016-2017 рр. отримувала Абдуліна Д.Р.

Стипендія Президії Національної Академії Наук України: 2013-2015 рр. отримувала Абдуліна Д.Р.

Стипендія НАН України для молодих вчених: 2021-2022 роки отримує Лобода М.І.