Відділ біології екстремофільних мікроорганізмів - ІМВ НАН України 🇺🇦

Керівник відділу: Таширев Олександр Борисович

Тел.: +38 (044) 294 69 66

E-mail: tach2007@ukr.net

Посада: Завідувач відділу

Звання, ступінь: проф., д.т.н.

Під керівництвом професора Таширева О.Б. захищено 5 кандидатських дисертацій.

За консультування підготовлено до захисту одну докторську дисертацію.

У відділі щорічно проходять практику, виконують курсові та дипломні роботи студенти вищих навчальних закладів Києва.

Наукові напрямки роботи відділу

 • термодинамічне прогнозування взаємодії мікроорганізмів з основними класами екстремальних факторів (метали, радіонукліди, низька температура, синтетичні органічні речовини та ін.);
 • термодинамічне обґрунтування виявлення нових екстремальних типів мікроорганізмів;
 • дослідження екстремофільних мікроорганізмів природних і техногенних екосистем;
 • розробка мікробних методів виробництва біопалива (водень, метан, низькомолекулярні спирти) з багатокомпонентних органічних відходів;
 • моделювання мікробної деструкції синтетичних органічних речовин та багатокомпонентних органічних відходів;
 • детоксикація іонів токсичних металів та радіонуклідів;
 • біотехнології перетворення токсичних відходів у концентрат металів, біопаливо та чисту воду.

Про досягнення відділу біології екстремофільних мікроорганізмів можна також дізнатися на Youtube-каналі.


Ключові слова: екстремофільні мікроорганізми, екстремальні фактори, УФ опромінення, дегідратація, метали, ксенобіотики, радіонукліди, екофізіологічні властивості, таксономія, термодинамічне прогнозування, багатокомпонентні органічні відходи, водень, метан.

Історична довідка

Відділ був заснований в 1965 році. Понад 35 років ним керував Ю.Р. Малашенко, член-кореспондент Національної Академії Наук України. Основними науковими напрямками відділу були фундаментальні і прикладні дослідження метанокиснювальних бактерій (метанотрофи). В цей період було вивчено екологію метанотрофів, їх таксономію, фізіологію і біохімію.  З 2005 року відділ очолює д.т.н., проф. О.Б. Таширев, пріоритетним напрямком відділу є вивчення екстремофільних мікроорганізмів та розробка природоохоронних і біоенергетичних біотехнологій очищення екосистем від концентрованих органічних відходів, токсичних металів і радіонуклідів з отриманням цінних продуктів (водню, метану, концентрату металів, біодобрива, очищеної води).

Наукова робота

У відділі проводиться вивчення екстремофільних мікроорганізмів природних і техногенних екосистем. До них відносяться західна Антарктика (фітоценози, орнітогенний ґрунт, прісноводні озера, скелі і т.д.),  ґрунт пустелі Негев (Ізраїль), ґрунт і мул на узбережжі Мертвого моря (Ізраїль), карстові печери (Україна), мул гіперсолоних озер (Крим та Болгарія), донні опади Чорного моря, літоральні і глибинні зразки оз. Байкал (РФ), фітоценози та вулканічні викиди високогірного регіону (Еквадор), глини карстових порожнин (шахта Куйбишевська, печера Оптимістична, Млинки, Озерна, Атлантида та ін.) Дослідження екстремофільних мікроорганізмів стосується їх екології, біорізноманіття, фізіології, систематики, стійкості до екстремальних факторів (γ-радіація, УФ-випромінювання, токсичні метали, низькі температури і т.д.).

Від 40 до 70% досліджених антарктичних мікроорганізмів, незалежно від температурного режиму їх виділення, здатні рости в широкому температурному діапазоні від 1°С до 30°С, тобто вони є психротолерантними. У селективних умовах (1°С або 5°С) виділені психрофільні антарктичні бактерії і дріжджі, які росли в діапазоні від 1°С до 18°С і не росли за температури 30°С. Показано, що антарктичні мікроорганізми здатні виживати в екстремальних умовах високої УФ радіації. Для більшості бактерій ЛД99,99 знаходилась в діапазоні ~200–500 Дж/м2, виключення становили бактерії родів: Pseudomonas, Serratia, Frondihabitans. Близько 50% антарктичних бактерій резистентні і до дегідратації. Існує кореляція між резистентністю бактерій до дегідратації та УФ радіації. Штами антарктичних дріжджів виявились більш резистентними до УФ, ніж бактерії. Серед дріжджів найбільш резистентними до УФ були пігментовані штами, ЛД99,99 для них змінювалася в межах 600-1600 Дж/м2. Резистентність до УФ радіації виявлено у всіх досліджених бактерій з гіперсолоних екосистем Мертвого моря, Криму та високогірних екосистем Еквадору. Летальні дози УФ (ЛД90 і ЛД99,99) для спороутворюючих штамів роду Bacillus складали відповідно 100-170 і 1100-1500 Дж/м2.

Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено, що стійкість мікроорганізмів природних екосистем є загально біологічним явищем. Показано на прикладі 12 екосистем земної кулі наявність мікроорганізмів, що стійкі до надвисоких концентрацій токсичних металів (500-1000 мг/л Cu2+, Co2+, Ni2+, CrO42-).

Вивчаючи металрезистентність мікроорганізмів, було виділено 17 бактеріальних культур ризосфери пшениці Triticum durum (сорт Бенефіс), що були стійкими до концентрацій кадмію в діапазоні 11,2-100 мг/л Cd2+.  Всі досліджувані штами були високостійкими до Cu2+, Co2+, Ni2+, CrO42- на рідкому та агаризованому середовищах. Максимально допустимі концентрації іонів металів становили сотні мг/л, що на один-два порядки перевищує загально визнані бактерицидні концентрації. Проведено анотацію геномів 6 штамів: Brevundimonas vesicularis USM1, Pseudoarthrobacter oxydans USM2, Pseudomonas lini USM3, Pseudomonas putida USM4, Cupriavidus gilardii USM5, Cupriavidus taiwanensis USM6. За даними аналізу геному було встановлено, що всі досліджувані штами мають загальні шляхи та ферменти для деградації циклічних сполук. Найбільша кількість генів була представлена для деградації бензоату за допомогою гідроксилювання, деградації 1,4-дихлоробензолу та шляху деградації гераніолу. Штам Cupriavidus taiwanensis USM6 виявляв найбільшу стійкість до токсичних металів. Наявність механізму ефлюксу важких металів родини CzcA, катіонної АТФази CzcP, та інших білків визначали стійкість до Cd2+, Cu2+, Co2+ і Ni2+ у високих концентраціях (100-500 мг/л).

Окремим напрямком відділу є біорозвідка – цілеспрямований пошук в екстремальних екосистемах мікроорганізмів, що володіють перспективними біотехнологічними властивостями. З використанням підходу біорозвідки протягом 10 років була створена колекція екстремофільних мікроорганізмів (бактерії і дріжджі) з унікальними властивостями. Вони стійкі до 100-50 000 мг/л іонів міді, хрому, кадмію, нікелю і іонів ртуті, і здатні до їх вилучення з водних розчинів. УФ-резистентні дріжджі є гіперпродуцентами меланіну і каротинів; маса пігментів складає 10-12% від загальної маси клітини.

Штами-продуценти меланіну та каротинів

В результаті проведеного філогенетичного та фенотипового аналізу визначено таксономічне положення мікроорганізмів. Серед антарктичних бактерій виявлені представники Proteobacteria (роди: Pseudomonas, Stenotrophomonas,Brevundimonas,Serratia), Actinobacteria (роди: Frondihabitans,Microbacterium,Rhodococcus, Arthrobacter,Micrococcus,Rothia), Bacteroidetes (рід Sphingobacterium), Firmicutes (роди:Sporosarcina, Staphylococcus,Bacillus). Антарктичні дріжджі представлені Basidiomycota (роди: Tremella,Rhodosporidium,Cryptococcus,Leucosporidiella, Leucosporidium,Rhodotorula) і Ascomycota (роди: Candida, Exophiala, Debaryomyces). Мікроорганізми, виділені з гіперсолоних екосистем узбережжя Мертвого моря і озер Криму представлені Firmicutes (роди: Bacillus, Staphylococcus), із ґрунту Пустелі Негев – Actinobacteria (роди: Kocuria, Micrococcus),з глин карстових порожнин – Actinobacteria (роди: Microbacterium, Rhodococcus, Arthrobacter)та Proteobacteria (рід: Pseudomonas). Нуклеотидні послідовності генів 16S рРНК, 18S рРНК та 26S рРНК депоновано в Міжнародній базі даних GenBank під номерами HG421018, HG796183–HG796195, HG315621–HG315625, HG518622–HG518626, KF181970–KF181975, LT220850–LT220860.

Було налагоджено лінію для виробництва сухого гранульованого мікробного препарату (ГМП), застосування якого забезпечує ефективну деструкцію багатокомпонентних твердих та рідких харчових відходів з отриманням екологічно чистого енергоносія – молекулярного водню.

Загальний вигляд гранульованого мікробного препарату

Отриманий гранульований мікробний препарат має наступні характеристики:

 • в складі препарату  угруповання високоактивних  воденьсинтезувальних мікроорганізмів;
 • швидкість і простота виготовлення;
 • висока швидкість активації мікроорганізмів препарату;
 • універсальність та широкий спектр субстратів, що можуть використовуватись.

Проведено масштабування та оптимізацію процесу зброджування харчових відходів у лабораторних культиваторах об’ємом 0,5 л, згодом – у лабораторному ферментері об’ємом 20 л, і далі – у дослідно-промисловій установці об’ємом 240 л. В результаті визначено оптимальні значення рН (6,0…7,0) та Eh (-250…-350 мВ) середовища для синтезу Н2. Оптимізовано інженерно-технологічні параметри (ІТП) функціонування лабораторного ферментера об’ємом 20 л: швидкість перемішування ферментаційної суміші – 24 оберти/хв.; режим перемішування – 10 хвилин перемішування / 20 хвилин паузи; вагове співвідношення твердої фази (відходи) до рідкої (води) – 1:3.  В результаті було досягнуто високу ефективність синтезу молекулярного водню та деструкцію відходів. Вихід Н2 (VH2) становив 100-123 л/кг відходів, час деструкції (T) складав лише 3-4 доби, а коефіцієнт деструкції відходів Kd = 90-94. Отримано ІТП експлуатації установки об’ємом 240 л, такі як співвідношення твердої та рідкої фаз – 1:4 та режим масообміну – 0,5 хв перемішування / 60 хв паузи. За таких умов тривалість технологічного циклу зброджування (T) становила 1,5 доби. Коефіцієнт деструкції відходів (Kd) досягав 86. Вихід водню складав 45 л з 1 кг відходів у перерахунку на абсолютно суху масу. Максимальна концентрація водню (Н2max) становила 50%. Показано можливість використання незброджених залишків багатокомпонентних харчових відходів як високоефективного добрива. Отриману модифіковану лігніноцелюлозу (МЛЦ) перспективно використовувати як препарат, що підвищує родючість виснажених грунтів.


Дослідно-промислова установка для зброджування відходів (1 – робоча камера ферментера; 2 – мотор для масообміну (перемішування) відходів; 3 – шланг для замкненого масообміну (оборотного перекачування) ферментаційної суміші; 4 – штуцери для внесення регуляторів, відбору культуральної рідини та відведення синтезованого газу)

Дослідження мікроорганізмів під час водневого зброджування багатокомпонентних харчових відходів з використанням ГМП показало наявність трьох фізіологічних груп у складі препарату (КУО/г): аеробних – n×102 – n×104, факультативно анаеробних – n×102 – n×103 та облігатно анаеробних – n×101 – n×102. Під час зброджування кількість мікроорганізмів зростала в межах n×105 – n×107 КУО/мл на завершальній фазі бродіння. Було виділено та охарактеризовано 27 штамів, що брали участь у зброджування. Серед них за результатами секвенування генів 16S рРНК та філогенетичного аналізу 19 штамів було віднесено до видів роду Bacillus, а  8 штамів – до роду Clostridium.

Конференції
 1. Міжнародна наукова конференція «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті» (10-11 квітня 2014 р., м. Київ, Україна).
 2. XXI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2014» (7-11 апреля 2014 г., г. Москва, Россия).
 3. IХ Міжнародна конференція молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери» (18-21 листопада 2014 р., м. Харків, Україна).
 4. Научно-теоретическая конференция Иркутского Государственного Университета (2 апреля 2014 г., г. Иркутск, Россия).
 5. 10th International Congress on Extremophiles (September 7-11, 2014, Saint Petersburg, Russia).
 6. Conference “Jacques Benveniste: Ten Years After. A Glimpse at the Future of Biology and Medicine” (October 3, 2014, Roma, Italy).
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Біологічна фіксація азоту» (7-11 жовтня, 2014 р., м. Тернопіль, Україна).
 8. XVIІI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство» (2015 р., м. Київ, Україна).
 9. International conference for young scientists “Actual problems of microbiology and biotechnology” (June 1-4, 2015, Odessa, Ukraine).
 10.  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція присвячена, 10-річчю кафедри біотехнології Національного авіаційного університету та 175-річчю кафедри фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (22-23 жовтня 2015 р., м. Київ, Україна).
 11.  Х Міжнародна конференція молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери» (2-4 грудня 2015 р., м. Харків, Україна).
 12.  1st International Conference on Recent Advances in Bioenergy Research, Sardar Swaran Singh National Institute of Renewable Energy, (Mar 14-17, 2015, Kapurthala, India).
 13.  II International scientific conference “Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century” (April 14-15, 2016, Kyiv, Ukraine).
 14.  Міжнародна наукова конференція «Досягнення та перспективи розвитку мікробіології» (12-14 жовтня, 2016 р., м. Львів, Україна).
 15.  34th SCAR Open Science Conference (August 20-30, 2016, Kuala Lumpur, Malaysia).
 16.  Наукова звітна сесія. Цільова комплексна програма (ЦКП) наукових досліджень НАН України «Фундаментальні аспекти відновлювально-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій» (2016 р., м. Київ, Україна).
 17.  Пета международна конференция “Екологично инженерство и опазване на околната среда” (5-7 юни 2017, Пловдив, Bulgaria).
 18.  7th International Weigl conference (September 26-29, 2017 Lviv, Ukraine).
 19.  International Antarctic conference (September 21, 2017, Quito, Ecuador).
 20.  7th Congress of European Microbiologists (July 9-13, 2017, Valencia, Spain).
 21.  XV з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (11-15 вересня 2017 р., м. Одеса, Україна).
 22.  2nd International Conference „Smart Bio“ (May 03-05, 2018, Kaunas, Lithuania).
 23.  International Conference on the Application of Microorganisms for the Radioactive Waste Treatment (May 18, 2018, Busan, Korea).
 24.  The fourth China-Ukraine forum on science and technology (September 14-20, 2018, Harbin, China).
 25.  XII Scientific Conference with International Participation „Ecology and Health” (June 07-09, 2018, Plovdiv, Bulgaria).
 26.  Seminar in Laboratori Nazionali di Frascati of the Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (July 16-20, 2018, Frascati, Italy).
 27.  International Conference Advances in Microbiology and Biotechnology (October 29-31, 2018, Lviv, Ukraine).
 28.  Annual Conference 2018 of the Association for General and Applied Microbiology (April 15-18, 2018, Wolfsburg, Germany).
 29.  17th International Symposium on Microbial Ecology (August 12-17, 2018, Leipzig, Germany).
 30.  XIII Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів» (17-21 вересня 2018 р., м. Яремче, Україна).
 31.  3rd International Conference „Smart Bio“ (May 02-04, 2019, Kaunas, Lithuania).
 32.  Sixth International Conference with Youth Scientific Session “Ecological engineering and environment protection” (June 5-7, 2019, Burgas, Bulgaria).
 33.  8th Congress of European Microbiologists (July 7-11, 2019, Glasgow, Scotland).
 34.  V Загальнопольська науково-практична конференція «Відновлювані джерела енергії – теорія і практика» (9-11 жовтня 2019 р., м. Ополе, Польща).
 35.  Наукова звітна сесія. Цільова комплексна програма наукових досліджень НАНУ «Розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення» (11 грудня 2019, м. Київ, Україна).
 36.  XХI Міжнародна науково-практична конференція. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА. СУСПІЛЬСТВО (21-22 травня 2020 р., м. Київ, Україна).
 37.  IV Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 15-річчю кафедри біотехнологія НАУ (23 вересня 2020 р., м. Київ, Україна).
 38. Конкурс молодих дослідників ІМВ НАНУ «Молодь та сучасні проблеми» (23-26 листопада, 2020 р., Київ, Україна).
 39. Proceedings of the International Forum on Climate Change and Sustainable Development: New Challenges of the Century (September, 9–11, 2021, Mykolaiv, Ukraine).
 40. Seventh International Conference ecological engineering and environment protection (EEEP’2021) with Youth Scientific Session and MELiSSA Summer University (30 September – 03 October 2021, Varna, Bulgaria).
 41. II young scientists conference “Youth and modern problems of microbiology and virology” (9-11 november 2021, Kyiv, Ukraine).
 42. XV International young scientists on-line conference biologi: from molecule up to the biosphere (24-26 february 2021, Kharkiv, Ukraine).
 43. XXIІ International Science Conference “Ecology. Human. Society” (20-21 May, 2021, Kyiv, Ukraine).
 44. Цільова комплексна програма наукових досліджень НАНУ «Розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення». Наукова звітна сесія (25-26  листопада 2021, Київ, Україна).
 45. International conference «Trends in education & DidMatTech 2022» (May 4–6, 2022, Olomouc, Czech Republic).
 46. 2nd Annual International Conference of Association of Microbiologists of India (AMI) (21-23 September 2022, India).
 47. VI Міжнародна науково-практична конференція НАУ «Новітні досягнення біотехнології» (23-24 вересня 2022 р., м. Київ, Україна).
 48. ІV конференція молодих вчених «Молодь і сучасні проблеми мікробіології та вірусології» (15-17 листопада 2022 р., м. Київ, Україна).
 49. 5 th Conference „Environmental engineering and design” (September, 13-14, 2022, Zielona Góra, Poland).
 50. Міжнародна науково-фахова конференція ТЕНДЕНЦІЇ В ОСВІТІ 2023 рік «STEAM як виклик для інновацій в освіті» (26-28 квітня 2023 р., м. Оломоуц, Чехія).
 51. IV Форум альтернативних видів палива (15–17 березня 2023 р. м. Ченстохова, Польща).
 52. II науково-практична конференція «Інновації у відновлюваних джерелах енергії» (30-31 березня 2023 р., м. Краків, Польща).
 53. II науково-технічна конференція «Наука-технологія-довкілля» (27-29 вересня 2023 р. м. Вісла, Польща).
 54. ІI Міжнародна науково-практична конференція «Новітні досягнення біотехнології» (21–22 вересня 2023 р., м. Київ, Україна).
 55. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти мікробіології, вірусології та біотехнології у воєнний та післявоєнний час» (15–16 листопада 2023 р., м. Київ, Україна).
 56. II Міжнародна науково-практична конференція «Молодіжна наука заради миру та розвитку», присвячена Всесвітньому дню науки (8–10 листопада 2023 року, м. Чернівці, Україна).
 57. XXIII Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство» (7 грудня 2023 року, м. Київ, Україна).

Публікації
2024

Іноземні

 1. Havryliuk O, Bida I, Hovorukha V, Bielaieva Y, Liubinska A, Gladka G, Kalinichenko A, Zaimenko N, Tashyrev O, Dziuba O. Application of granular microbial preparation and silicon dioxide analcime for bioremediation of ecocide areas. Sustainability. 2024; 16(3):1097.  doi: 10.3390/su16031097

Вітчизняні

 1. Гаврилюк О. Застосування фітобактеріальних угруповань для біоремедіації екосистем. Вісн. НАН України. 2024; (2):94-101.doi: https://doi.org/10.15407/visn2024.02.094
2023

Іноземні

 1. Havryliuk O, Hovorukha V, Bida I, Gladka G, Tymoshenko A,. Kyrylov S, Mariychuk R, Tashyrev O.  Anaerobic degradation of the invasive weed Solidago canadensis L. (goldenrod) and copper immobilization by a community of sulfate-reducing and methane-producing bacteria. Plants. 2023; 12(1): 198. https://doi.org/10.3390/plants12010198
 2. Havryliuk O, Hovorukha V, Gladka G, Tymoshenko A, Kyrylov S, Shabliy O, Bida I, Mariychuk R, Tashyrev O. A noxious weed Ambrosia artemisiifolia L. (Ragweed) as sustainable feedstock for methane production and metals immobilization. Sustainability. 2023; 15:6696. https://doi.org/10.3390/su15086696.
 3. Hovorukha V, Tashyrev O, Kalinichenko A, Moliszewska E. Preservation of food sugar beet via the control of Rhizoctonia solani AG 2-2IIIB by extreme factors. Applied Science. 2023, 13, 6362. https://doi.org/10.3390/app13116362
 4. Bida IO, Havryliuk OA, Hovorukha VM, Gladka GV, Tashyrev OB. Microbial bioremoval of divalent toxic metals. Ecological Engineering and Environment Protection. 2023; 1:27-35. doi: 10.32006/eeep.2023.1.2735
 5. Tashyrev O, Hovorukha V, Kudrys P, Khokhlenkova N, Moliszewska E. An approach for the control of Caenorhabditis elegans N2 via the regulation of growth conditions and Pleurotus ostreatus Po4. Resources. 2023; 12:141. https://doi.org/10.3390/resources12120141

Вітчизняні

 1. Brovarska OS, Varbanets LD, Gladka GV, Tashyrev OB. Characteristics of Stenotrophomonas rhizophila lipopolysaccharide, a representative of Antarctica. Mikrobiol Z. 2023; 85(6):3-14. https://doi.org/10.15407/microbiolj85.06.003
 2. Говоруха В. Універсальна біотехнологія знешкодження токсичних органічних відходів і металів з отриманням цінних продуктів. Вісн. НАН України. 2023; 2:85-90. https://doi.org/10.15407/visn2023.02.085.
2022

Іноземні

 1. Hovorukha V, Havryliuk O, Gladka G, Kalinichenko A, Sporek M, Stebila J, Mavrodi D, Mariychuk R, Tashyrev O. Detoxification of copper and chromium via dark hydrogen fermentation of potato waste by Clostridium butyricum strain 92. Processes. 2022; 10(1):170. https://doi.org/10.3390/pr10010170
 2. Tashyrev O, Hovorukha V, Havryliuk O, Sioma I, Gladka G, Kalinichenko O, Włodarczyk P, SuszanowiczD, Zhuk H, Ivanov Y. Spatial succession for degradation of solid multicomponent food waste and purification of toxic leachate with the obtaining of biohydrogen and biomethane. Energies. 2022; 15(3):911. https://doi.org/10.3390/en15030911.
 3. Bida I, Shabliy O, Havryliuk O, Hovorukha V, Gladka G, Yastremska L, Kalinichenko A, Janecki D, Tashyrev O. Biodegradation of synthetic organic compounds by methanogenic microbiome as an alternative approach for wastewater purification and energy production.  Energies. 2022; 15(18):6556. https://doi.org/10.3390/en15186556.
 4. Havryliuk O, Hovorukha V, Bida I, Danko Y, Gladka G, Zakutevsky O, Mariychuk R, Tashyrev O. Bioremediation of Copper- and Chromium-Contaminated Soils Using Agrostis capillaris L., Festuca pratensis Huds., and Poa pratensis L. Mixture of Lawn Grasses. Land. 2022; 11(5):623. https://doi.org/10.3390/land11050623

Вітчизняні

 1. Gladka GV, Borzova NV, Gudzenko OV, Hovorukha VM, Havryliuk ОА, Shabliy OV, Tashyrev OB. Ecophysiological properties and hydrolytic activity of chemoorganotrophic bacteria from holosiivskyi national nature park. Mikrobiol Z 2022; 84(4):48-58. https://doi.org/10.15407/microbiolj84.04.048
 2. Говоруха ВМ, Гаврилюк ОА, Біда ІО, Гладка ГВ, Таширев ОБ. Оптимізація метанового зброджування сільськогосподарських відходів. Агроекологічний журнал. 2022; 3:26-34. https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2022.266407
2021

Іноземні

 1. Hovorukha Vira, Olesia Havryliuk, Galina Gladka, Oleksandr Tashyrev, Antonina Kalinichenko, Monika Sporek, Agnieszka Dołhańczuk-Śródka Hydrogen dark fermentation for degradation of solid and liquid food waste. Energies. 2021; 14(7):1831. https://doi.org/10.3390/en14071831
 2. Gladka Galina, Vira Hovorukha, Victoria Romanovskaya, Oleksandr Tashyrev. Correlation Between Resistance to UV Irradiation and the Taxonomic Position of Microorganisms.  Environmental Research, Engineering and Management. 2021; 77(1):67-75.  DOI 10.5755/j01.erem.77.1.23832
 3. Vira Hovorukha, Olesia Havryliuk, Galyna Gladka, Bida Iryna, Yanina Danko, Oleksandra Shabliy, Oleksandr Tashyrev. Gaseous fuel obtaining via fermentation of organic landfill waste. Ecological Engineering and Environment Protection. 2020; 1:36-48.
 4. Havryliuk ОA, Hovorukha VM, Sachko AV, Gladka GV, Bida IO, Tashyrev OB. Bioremoval of hazardous cobalt, nickel, chromium, copper and cadmium compounds from contaminated soil by Nicotiana tabacum plants and associated microbiome. Biosyst. Divers., 2021; 29(2):88-93. doi: https://doi.org/10.15421/012112
 5. Havryliuk O, Hovorukha V, Savitsky O, Trilis V, Kalinichenko A, Dołha´nczuk-´Sródka A, Janecki D, Tashyrev O. Anaerobic degradation of environmentally hazardous aquatic plant Pistiastratiotes and soluble Cu(II) detoxification by methanogenic granular microbial preparation. Energies. 2021; 14:3849. https://doi.org/10.3390/en14133849

Вітчизняні

 1. Havryliuk OA, Hovorukha VM, Sachko AV, Gladka GV, Tashyrev OB. Quantitative indicators of copper-resistant microorganisms distribution in natural ecosystems. Biotechnologia Acta. 2021; 14(1):69-80. https://doi.org/10.15407/biotech14.01.69
 2. Borzova NV, Gladka GV, Gudzenko OV, Hovorukha VM, Tashyrev ОB. Enzymatic activity of psychrotolerant antarctic bacteria. Mikrobiol. Zhurnal. 2021; 83(2):3-11.
 3. Gladka GV, Borzova NV, Gudzenko OV, Hovorukha VM, Havryliuk ОА, Tashyrev ОB. Polyphase taxonomy of antarctic bacteria. Mikrobiol Z. 2021; 83(3):3-13. doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.03.003
 4. Brovarska ОS, Varbanets LD, Gladka GV, German AD, Tashyrev OB. Lipopolysaccharide of Pseudomonas mandelii, isolated from Antarctica. Mikrobiol Z. 2021; 83(4):24-34. doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.04.024
 5. Hovorukha VM, Havryliuk OA, Bida IO, Danko YaP, Shabliy OV, Gladka GV, Yastremska LS, Tashyrev OB. Two-stage degradation of solid organic waste and liquid filtrate. Biotechnologia Acta. 2021; 14(4):70-79. https://doi.org/10.15407.biotech14.04.070.
 6. Tarabas OV, Hnatush SO, Tashyrev OB, Hovorukha VM, Havryliuk OA, Moroz OM, Halushka AA. Production of hydrogen by purple non-sulfur bacteria Rhodopseudomonas yavorovii IMV B-7620. Mikrobiol Z. 2021; 83(5):19-29. doi:10.15407/microbiolj83.05.019
2020

Іноземні

 1. Tashyrev O, Hovorukha V, Shevel V, Havryliuk O, Sioma I. Development of novel universal biotechnologies for obtaining valuable products from a wide range of wastes. Ecological Engineering and Environment Protection. 2020; 1:5-17. doi.org/10.32006/eeep.2020.1.0517
 2. Havryliuk Olesia, Vira Hovorukha, Galina Gladka, Oleksandr Tashyrev. Bioremoval of copper(ii) via hydrogen fermentation of Ecologically hazardous multicomponent food waste. Ecological Engineering and Environment Protection. 2020; 2:5-14. doi.org/10.32006/eeep.2020.1.0514
 3. Vira Hovorukha, Oleksandr Tashyrev, Olesia Havryliuk, Larysa Iastremska High Efficiency of Food Waste Fermentation and Biohydrogen Production in Experimental-industrial Anaerobic Batch Reactor. Open Agriculture Journal. 2020; 14:174-186. https://benthamopen.com/EPUB/BMS-TOASJ-2019-HT1-1140-2
 4. Olesia Havryliuk, Vira Hovorukha, Marianna Patrauchan, Noha H. Youssef, Oleksandr Tashyrev. Draft whole genome sequence for four highly copper resistant soil isolates Pseudomonas lactis strain UKR1, Pseudomonas panacis strain UKR2, and Pseudomonas veronii strains UKR3 and UKR4. Current Research in Microbial Sciences. 2020; 1:44-52. https://doi.org/10.1016/j.crmicr.2020.06.002
 5. Hovorukha V, Bhattacharyya A, Iungin O, Tashyreva H, Romanovska V, Havryliuk O, etc. Draft genome sequences of six strains isolated from the rhizosphere of wheat grown in cadmium-contaminated soil. Microbiology Resource Announcements. 2020; 9(34):e00676-20. https://doi.org/10.1128/MRA.00676-20

Вітчизняні

 1. Hovorukha VM, Havryliuk OA, Gladka GV, Tashyrev OB. The bioremoval of toxic chromium (VI) via dark hydrogen fermentation of multicomponent organic waste. Biotechnologia Acta. 2020; 13(4):49-59. https://doi.org/10.15407/biotech13.04.049
2019

Іноземні

 1. Govorukha Vira, Tashyrev Oleksandr, Shevel Valery. Novel biotechnologies for purification of radioactive wastewater. Journal of condensed matter nuclear science. 2019; 28: 53-55. https://www.lenr-canr.org/acrobat/BiberianJPjcondensedza.pdf
 2. Tashyrev Oleksandr, Govorukha Vira, Matvieieva Nadiia, Havryliuk Olesia. Thermodynamic prognosis for novel environmental biotechnologies of radioactive waste water purification. Journal of condensed matter nuclear science. 2019; 28:50-52. https://www.lenr-canr.org/acrobat/BiberianJPjcondensedza.pdf
 3. Hovorukha V, Tashyrev O, Tashyreva H, Havryliuk O, Bielikova O, Iastremska L. Increase in efficiency of hydrogen production by optimization of food waste fermentation parameters. Energetika. 2019; 65(1):85-94.  https://doi.org/10.6001/energetika.v65i1.3977

Вітчизняні

 1. Tashyrev OB, Sioma IB, Tashyreva GO, Hovorukha VM. Bromthymol blau as the universal indicator for determining the stereometric allocation of pH and Eh in the medium in heterophase microorganisms cultivation. Mikrobiol. Zhurnal. 2019; 81(2):14-24. doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.02.014
 2. Матвєєва НА, Гаврилюк ОА, Дуплій ВП. Вплив ванадію (IV) на ріст «бородатих» коренів Artemisia tilesii Ledeb. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2019; 25:276-280. https://doi.org/10.7124/FEEO.v25.1177
 3. Борзова НВ, Гудзенко ЕВ, Гладка ГВ, Варбанец ЛД, Таширев АБ. Аутэкология и гидролитическая активность микроорганизмов наземных экосистем Антарктики, Эквадора и Израиля. Мікробіол. журнал. 2019; 81(4):29-41. DOI: 10.15407/microbiolj81.04.029
 4. Борзова НВ, Гудзенко ЕВ, Гладка ГВ, Варбанец ЛД, Таширев АБ. Энзиматическая активность дрожжей Антарктического региона. Мікробіол. журнал. 2019; 81(6): 16-29. DOI: 10.15407/microbiolj81.06
2018

Іноземні

 1. Hovorukha VM, Tashyrev OB, Matvieieva NA, Tashyreva HO, Havryliuk OA, Bielikova O. Iu., Sioma IB. Integrated approach for development of environmental biotechnologies for treatment of solid organic waste and obtaining of biohydrogen and lignocellulosic substrate. Environmental Research, Engineering and Management. 2018; 74(4):31-42. http://dx.doi.org/10.5755/j01.erem.74.4.20723
 2. Iungin O, Govorukha V, Tashyrev O. Rhizospheric bacteria for destruction of nitrochloroaromatic compounds. Journal of Environmental Research, Engineering and Management. 2018; 74(3):80-86. https://doi.org/10.5755/j01.erem.74.3.21069
 3. Oleksandr Tashyrev, Vira Hovorukha, Olga Suslova, Hanna Tashyreva Thermodynamic prediction for development of novel environmental biotechnologies and valuable products from waste obtaining. Ecological Engineering and Environment Protection. 2018; 1:24-35. 
 4. Hovorukha Vira, Havryliuk Olesia, Tashyreva Hanna, Tashyrev Oleksandr, Sioma Iryna. Thermodynamic substantiation of integral mechanisms of microbial interaction with metal. Ecological Engineering and Environment Protection. 2018; 2:55-63. 
 5. Oleksandr Tashyrev, Nadiia Matvieieva, Vira Hovorukha, Hanna Tashyreva, Olena Bielikova, Olesia Havryliuk, Volodymyr Duplij. Application of lignocellulosic substrate obtained after hydrogen dark fermentation of food waste as biofertilizer. Industrial Biotechnology. 2018; 14(6):315-322.
 6. Мatvieieva N, Havryliuk O, Duplij V, Drobot K. The Effect of High Temperature on the Flavonoid Accumulation in Artemisia “Hairy” Roots. Agr. bio. div. Impr. Nut., Health Life Qual. 2018; 262-267. https://doi.org/10.15414/agrobiodiversity.2018.2585-8246.262-267

Вітчизняні

 1. Юнгін ОС. Антифунгальні агенти у розрізі набутої резистентності у грибів роду Candida. Вісник проблем біології і медицини. 2018; 2(144):83-86. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2018_2_20
 2. Борзова НВ, Гладка ГВ, Варбанец ЛД, Таширев АБ. β-маннаназная активность дрожжей, выделенных в Антарктике. Мікробіол. журнал. 2018; 80(2):28-43. https://doi.org/10.15407/microbiolj80.02.028
 3. Юнгин ОС, Беликова ЕЮ, Гладка ГВ, Таширев АБ. Генетический потенциал бактерий, выделенных из загрязненных кадмием почв. В зб.: XIII Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів». 2018; 23:352-6. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v23.1040
 4. Гладка ГВ, Романовська ВО, Белькова НЛ, Юнгін ОС, Таширев ОБ. Таксономічне положення пігментованих дріжджів, ізольованих з екосистем Антарктики В зб.: XIII Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів». 2018; 23:285-290. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v23.1029
 5. Бєлікова ОЮ, Матвєєва НА, Ястремська ЛС, Таширев ОБ. Визначення стійкості азотфіксувальних мікроорганізмів ґрунту Еквадору до токсичних металів (Cro42–, Ni2+, Cu2+). В зб.: XIII Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів». 2018; 23:267-272. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v23.1026
 6. Матвєєва НА, Гаврилюк ОА, Ястремська ЛС. Вплив зниженої температури на синтез флавоноїдів у культурах «бородатих» коренів  Artemisia vulgaris та Artemisi aannua. В зб.: XIII Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів». 2018; 23:302-307. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v23.1032
 7. HovorukhaVM, TashyrevOB. Thermodynamic prognosis of the efficiency of toxic metals extraction from the solution by microorganisms and their genetic potential. Збірник наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів». 2018; 23:357-363. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v23.1041
 8. Сіома ІБ, Говоруха ВМ, Таширев ОБ. Ртуть-резистентні бактерії у   екосистемах Антарктики. Збірник наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів». 2018; 23:381-387. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v23.1045
 9. Гаврилюк ОА, Говоруха ВМ, Таширев ОБ. Стійкість мікроорганізмів чорноземного грунту до розчинних сполук міді. Збірник наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів». 2018; 23:273-279. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v23.1027
 10. Tashyrev OB, Sioma IB, Tashyreva GO, Hovorukha VM. Natural and synthetic solid carriers in flow module for microbial sewage filtrate purification. Biotechnologia Acta. 2018; 11(6):73-81.  https://doi.org/10.15407/biotech11.06.073
 11. Bilyk T, Lukianenko N, Vityk K, Havryliuk O. Application of plant essential oils for improving air quality in the lecture-halls of universities. Proceedings of the National Aviation University. 2018; 2(75):60-66.  DOI: 10.18372/2306-1472.75.13119
2017

Іноземні

 1. Sioma IB, Tashyrev AB, Govorukha VM, Prekrasna YP.Toxic metals extraction during potato fermentation. Ecological Engineering and Environment Protection. 2017; 1:62-67. http://ecoleng.org/archive/2017/1/62-67.pdf
 2. Matvieieva NA, Churkina LN, Shakhovsky AM, Kadurin SV, Tashyrev AB.Study of resistence to antibiotics of microorganisms isolated from Antarctic cliffs and Blask Sea bottom sediments. Ecological Engineering and Environment Protection. 2017; 1:68-72. http://ecoleng.org/archive/eContents8.2017.html#9
 3. Hanna Tashyreva, Oleksandr Tashyrev, Vira Govorukha, Olesya Havryliuk. The effect of mixing modes on biohydrogen yield and spatial pH gradient at dark fermentation of solid food waste. Ecological Engineering and Environment Protection. 2017; 2:53-62. http://ecoleng.org/archive/2017/2/53-62.pdf

Вітчизняні

 1. Бабенко ЛМ, Мошинец ЕВ, Рогальский СП, Щербатюк НН, Суслова ОС, Косаковская ИВ. Влияние предпосевного праймирования N-гексаноил-L-гомосеринлактоном на формирование ризосферной микрофлоры и структуру урожайности Triticum aestivum L. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія. 2017; 1:106-118. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_biol_2017_1_13.
 2. Tashyrev O, Romanovskaya V, Rokitko P, Tashyreva H, Prytula I, Suslova O, Govorukha V, Prekrasna Ie, Gladka G. Аutecology and taxonomy of bacteria of extremal environments. Мікробіол. журнал. 2017; 79(1):100-113. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MicroBiol_2017_79_1_11
 3. Зеленая ПП, Гладка ГВ, Шепелевич ВВ, Юмына ЮМ, Сенчило НВ, Скивка ЛМ.Чувствительность к ультрафиолетовому излучению грамотрицательных эпифитных бактерий из 10 км зоны отчуждения ЧАЭС. Мікробіологія і біотехнологія. 2017; 37(1): 94-104. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MiB_2017_1_11
 4. Belikova O, Matvieieva N, Tashyrev O. Toxicity of unfermented waste residue obtained in microbial destruction of organic waste. Агроекологічний журнал. 2017; 1:128-130. http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrog_2017_1_22
 5. Романовская ВА, Белькова НЛ, Парфенова ВВ, Гладка ГВ, Мучник ФВ, Таширев АБ. Филогенетический анализ коллекционных штаммов метанокисляющих бактерій. Мікробіол. журнал. 2017; 79(2):3-12. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MicroBiol_2017_79_2_2
2016

Іноземні

 1. Galach’yants AD, Bel’kova NL, Sukhanova EV, Romanovskaya VA, Gladka GV, Bedoshvili ED,  Parfenova VV.  Diversity and Physiological and Biochemical Properties of Heterotrophic Bacteria Isolated from Lake Baikal Neuston. Microbiology. 2016; 85(5):604-613. https://link.springer.com/article/10.1134/S0026261716050064.

Вітчизняні

 1. Романовська ВО, Рокитко ПВ, Гладка ГВ, Таширев ОБ. Стійкість до дегідратації екстремофільних бактерій з Антарктики та гіперсолоних водойм. Мікробіол. журнал. 2016; 78(2):74-79.
 2. Govorukha VM, Tashyrev OB. The regularities of iron compounds transformation by Citrobacter freundii Ml-31.1/1. Mikrobiol. Zhurnal. 2016; 78:33-43 doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj78.01.033.
2015

Іноземні

 1. Govorukha V, Radchenko O, Tashyrev O. Thermodynamic prognosis of microbial interaction with iron compounds. Ecological Engineering and Environment Protection. 2015; 1:12-23. http://ecoleng.org/archive/2015/1/12-23.pdf.
 2.  Suslova OS, Rokitko PV, Bondar KM, Golubenko OO, Tashyrev AB. Biochemical mechanisms of resistance to p-nitrochlorobenzene of karst cave microorganisms. Ukr. Biochem. J. 2015; 4:32-36. https://doi.org/10.15407/ubj87.04.032
 3. Matvieieva N, Gladka G, Govorukha V, Prekrasna Ie, Suslova O, Tashyrev O. Antimicrobial activity of extracts from Ruta graveolens L. “hairy” roots. Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. Part ІІ. Publisher Slovak University of Agriculutre. Nitra 2015;468-470.
 4. Hamilton R, Kits KD, Romanovskaya VA, Rozova ON, Yurimoto H, Iguchi H, Khmelenina VN, Sakai Y, Dunfield PF, Klotz MG, Knief C, Op den Camp HJM, Jetten MSM, Bringel F, Vuilleumier S, Svenning MM, Shapiro N, Woyke T, Trotsenko YA, Stein LY, Kalyuzhnaya MG. Draft genomes of gammaproteobacterial methanotrophs isolated from terrestrial ecosystems. Genome Announcements.  2015; 3(3):e00515-15. doi:10.1128/genomeA.00515-15.

Вітчизняні

 1.  Таширев АБ, Рокитко ПВ, Суслова ОС. Устойчивость микроорганизмов карстовых полостей Мушкарова Яма и Куйбышевская к соединениям токсичной меди(II). ВОДА: ХИМИЯ и ЭКОЛОГИЯ. 2015; 79(1):64–72. https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397987.
 2.  Govorukha VM, Havrylyuk OA, Tashyrev OB. Regularities of quantitative distribution for Fe(III)-reducing bacteria in natural ecosystems. Biotechnologia Acta. 2015;8(3):123-128. DOI: 10.15407/biotech8.03.123.
 3. Tashyrev OB, Prekrasna IeP, Tashyreva GO. Resistance of microbial communities of Ecuador ecosystems to representative toxic metals – CrO42-, Co2+, Ni2+, Cu2+, Hg2+. Мікробіол. журнал. 2015; 77(4):46-61.
 4.  Tashyrev OB, Govorukha VM. The widespread of Fe(III)-reducing bacteria in natural ecosystems of Ecuador.  Мікробіол. журнал. 2015; 77(4):62-68. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MicroBiol_2015_77_4_9
 5.  Suslova OS, Rokitko PV, Bondar KM, Golubenko OO, Tashyrev AB. Resistance of karst caves microorganisms to p-nitrochlorobenzene. Biotechnologia Acta. 2015; 8(4):135-140. DOI: 10.15407/biotech8.04.135
 6.  Tashyrev OB, Suslova OS, Rokitko PV. The effect of p-nitrochlozobenzene on homeostasis quantitative parameters on karst cave clays and Equador soils microbial communities. Mikrobiol. Zhurnal.  2015; 4:38-44.
 7. Prekrasna IeP, Tashyrev OB. Copper resistant strain Candida tropicalis RomCu5 interaction with soluble and insoluble copper compounds. Biotechnologia Acta. 2015; 8(5):93-102. DOI: 10.15407/biotech8.05.093
 8.  Gladka GV, Romanovskaya VA, Tashyreva HO, Tashyrev OB. Phylogenetic analysis and autecology of spore-forming bacteria from hypersaline environments. Mikrobiol. zhurnal. 2015; 77(6):31-38. doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj77.06.031
 9. Сіома ІБ, Таширев ОБ. Знешкодження токсичного хромату при збродженні екологічно небезпечних харчових відходів грунтовими мікроорганізмами. Вісник аграрної науки. 2015. 2015; 7:49-53. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2015_7_12.
 10.  Таширев ОБ, Притула ІР, Таширева ГО. Ідентифікація споротвірних бактерій в асоціаціях воденьутворюючих мікроорганізмів. Вісник аграрної науки. 2015; 15(3):41-46.
 11. Govorukha VM, Tashyrev OB. Regulation of interaction of the strain citrobacter freundii ml-31.1/1 with iron compounds. Biotechnologia acta. 2015; 8(5):103-111.
 12. Говоруха ВМ, Таширев ОБ. Динаміка взаємодії асоціації спороутворюючих ґрунтових мікроорганізмів з Fe(III). Вісник аграрної науки.  2015; 9:62-65.
2014

Іноземні

 1. Victoria Romanovskaya, Galina Gladka, Oleksandr Tashyrev. Autecology of microorganisms of coastal ecosystems of the Dead Sea. Ecological Engineering and Environment Protection. 2014; 1:44-49.
 2. Suslova Оlga, Govorukha Vera, Brovarskaya Оksana,  Matveeva Nadezhda, Tashyreva Hanna, Tashyrev Oleksandr. Method for Determining Organic Compound Concentration in Biological Systems by Permanganate Redox Titration. Int. J. Bioautomation. 2014; 18(1):45-52.
 3. Vasileva-Tonkova Evgenia, Romanovskaya Victoria, Gladka Galina,  Gouliamova Dilnora, Tomova Iva, Stoilova-Disheva Margarita, Tashyrev Oleksandr. Ecophysiological properties of cultivable heterotrophic bacteria and yeasts dominating in phytocenoses of Galindez Island, maritime Antarctica. World J. Microbiol. Biotechnol. 2014; 30(4):1387-1398. doi: 10.1007/s11274-013-1555-2.
 4. Tomova I, Gladka G, Tashyrev A, Vasileva-Tonkova E. Isolation, identification and hydrolytic enzymes production of aerobic heterotrophic bacteria from two Antarctic islands. International journal of environmental sciences. 2014; 4(5):614-625.
 5. Tashyreva A, Tashyrev O, Prytula I. The Novel Comprehensive Approach for Agricultural and Landfill Biomass Microbial Fermentation and Biogas Production. Biotechnology and Plant Breeding Perspectives. 2014; 347-356.
 6. Oleksandr Tashyrev, Ievgeniia Prekrasna. Express Method for Redox Potential and Ph Measuring in Microbial Cultures. Int. J. Bіоautomation. 2014; 18(3):217-230.
 7. Романовская ВА, Парфенова ВВ, Белькова НЛ, Суханова ЕВ, Гладка ГВ, Таширев АБ. Аутэкология, таксономия и стратегия выживания в экстремальных условиях антарктических микроорганизмов. Фундаментальные исследования. 2014; 11(9):1954-1959.
 8. Govorukha V, Tashyrev O. Thermodynamic prognosis for assessing the role of Fe(III)-reducing bacteria in biogeochemical cycles of iron and carbon. Ecological Engineering and Environment Protection. 2014; 3-4:45-54.

Вітчизняні

 1. Романовская ВА, ПарфеноваВВ, БельковаНЛ, СухановаЕВ, Гладка ГВ, Таширева АА. Филогенетический анализ бактерий экстремальных екосистем. Мікробіол. журнал. 2014;76(3):3-10.
 2. Варбанець ЛД, Мацелюх ОВ, Авдіюк КВ, Гудзенко ОВ, Нідялкова НА, Романовська ВО, Таширев ОБ. Гідролітична активність мікроорганізмів, виділених з екосистем узбережжя Мертвого моря. Мікробіол. журнал. 2014; 76(1):16-20.
 3. Таширев АБ, Суслова ОС, Рокитко ПВ, Бондарь КМ, Покалюк ВВ. Экофизиологическая характеристика азотфиксирующих бактерий карстовых полостей Мушкарова Яма и Куйбышевская. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Біологія. 2014;60(3):169-174.
 4. Таширев АБ, Суслова ОС, Рокитко ПВ, Олексенко АА, Бондарь КМ. Устойчивость азотфиксирующих бактерий карстовых полостей к экстремальным факторам. Biotechnologia Acta. 2014; 5: 43-49.
 5. Tashyrev OB, Pidgorskyi VS, Miguel Naranjo Toro, Miguel Gualoto, Gladka GV, Tashyreva HO, Rokitko PV, Romanovskaya VA. Autecology of microorganisms of typical Ecuador biotopes. Мікробіол. журнал. 2014; 76(6):3-10.
Монографії
 1. Singh N, Devi A, Bishnoi M, Jaryal R, Dahiya A, Tashyrev O, Govorukha V.  Overview of the Process of Enzymatic Transformation of Biomass.  Elements of Bioeconomy Edited by Krzysztof Biernat. – IntechOpen Limited, London, United Kingdom. 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.85036 (розділ книги)
 2. Таширев О.Б. Розробка біотехнології отримання молекулярного водню при максимальній деструкції харчових відходів /О.Б.Таширев, В.М.Говоруха, О.А.Гаврилюк, І.Б.Сіома та ін. // Фундаментальні аспекти відновлювально-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій / за загальною редакцією Ю.М. Солоніна. – К.: «КІМ». 2018. 260 с. http://www.materials.kiev.ua/Hydrogen/Book_printVer.pdf (розділ книги)
 1. Водневі технології зберігання енергії: стан та перспективи розвитку. [Tashyrev O, Hovorukha V, Havryliuk O, Gladka G, Bida I, Danko Ya, Shabliy O. Obtaining of fermentation parameters of experimental-industrial technology for synthesis of biohydrogen.] колективна монографія / За редакції ВА Яртися, ЮМ Солоніна, ІЮ Завалія. – Львів: Простір-М, 2021. – 268 с. http://www.materials.kiev.ua/publications/mono_hydrogen_2021/Hydrogen%20_book.pdf
 2. Лабораторний практикум. Біологія клітини / уклад.: Ястремська ЛС, Бєлікова ОЮ, Гаврилюк ОА – К.: НАУ, 2022. – 185 с.
Патенти
 1. Пат. 10809 UA, МПК5 СО2 F 1/28, 3/34;G21 F9/18.– Опубл. 26.02.1999, Бюл. № 1. Спосіб очистки водних розчинів від іонів металів біомасою мікроорганізмів. Таширев ОБ, Шевель ВМ.
 2. Пат. 34894 А Україна, МКИ6 С 02 F 3/34. –Опубл. 15.03.2001, Бюл. №2. Препарат для біологічного очищення ґрунту і води від забруднень нафтою та нафтопродуктами «Родойл». Дульгеров ОМ, Ногіна ТМ, Підгорський ВС, Гавриленко МН, Думанська ТУ.
 3. Пат. 50585А UA, МПК 7С22В3/00, С02F1/00. Опубл. 15.10.2002, Бюл. № 7. Спосіб вилучення широкого спектру металів з водних розчинів біомасою змішаних мікробних угрупувань. Таширев ОБ, Таширева ГО.
Співпраця

The University of Southern Mississippi, Hattiesburg, USA (Університет Південного Міссісіпі, Хаттісбург, США)

The Oklahoma State University, Stillwater, USA (Державний Університет Оклахома, Стіллвотер, США)

Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar, India (Гуру Джамбхешвар Університет Науки і Технології, м. Хісар, Індія)

Інститут мікробіології «Стефан Ангелов» (Софія, Болгарія)

Інститут газу Національної академії наук України

Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук

Національний авіаційний університет

Antwerp Maritime Academy, Belgium (Морська Академія Антверпена, Бельгія)

ТОВ «Міжнародний центр газових технологій»

Universitat Politècnica de Catalunya, Terrassa, Spain

University of Presov, Presov, Slovakia

Institute of Environmental Engineering and Biotechnology, University of Opole, Opole, Poland

M. M. Hryshko National Botanical Garden, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Poltava State Agrarian University, Poltava, Ukraine

Mykolayiv National Agrarian University, Mykolaiv, Ukraine

Співробітники відділу

Таширев Олександр Борисович

Зав. відділу, д.т.н, проф., фахівець у галузі термодинамічного прогнозування взаємодії мікроорганізмів із широким спектром ксенобіотиків (метали, радіонукліди, синтетичні органічні сполуки тощо), займається розробкою природоохоронних та енергетичних біотехнологій очищення екосистем від забруднення та отримання енергоносіїв (водню, метану, твердого палива), а також концентрату металів, очищеної води.

ResearchGate

Scopus

Orcid

Google Scholar

Говоруха Віра Михайлівна

Н.с., к.б.н., фахівець у галузі природоохоронних та енергетичних біотехнологій, займається дослідженням закономірностей взаємодії мікроорганізмів із токсичними металами на основі термодинамічних розрахунків та оптимізацією процесу деструкції екологічно небезпечних змішаних харчових відходів та отриманням екологічно чистого енергоносія – молекулярного водню.

ResearchGate

Scopus

Orcid

Google Scholar

Гладка Галина Василівна

Н.с., к.б.н., фахівець у галузі таксономії та аутекології мікроорганізмів, займається дослідженням  таксономічного різноманіття мікроорганізмів екстремальних регіонів, а також їх аутекології, зокрема резистентності до екстремальних факторів (УФ опромінення, дегідратація, гіперсолоність, температура).

Scopus

Orcid

Google Scholar

Гаврилюк Олеся Анатоліївна

Аспірантка, пров. інж., фахівець у галузі природоохоронних біотехнологій та біоремедіації довкілля. Займається дослідженням здатності фітобактеріальних угруповань взаємодіяти зі сполуками токсичного Купруму та вилучати його з контамінованих ґрунтів. Досліджує купрумрезистентні штами мікроорганізмів природних та техногенних екосистем та молекулярно-біологічні механізми їх стійкості до сполук Купруму.

ResearchGate

Scopus

Orcid

Google Scholar

Біда Ірина Олександрівна

Пров. інж., напрямок роботи – ферментація твердих харчових відходів з отриманням водню та вилучення з розчинів токсичних металів.

Orcid

Google Scholar

Данько Яніна Павлівна

Інженер, напрямок роботи – зброджування рідких харчових відходів з отриманням метану.

Згурська Анна Юріївна

Інженер, напрямок роботи – дослідження закономірностей деструкції органічних відходів з отриманням цінних продуктів (водень, метан), а також взаємодії мікроорганізмів з токсичними металами та біоремедіації ґрунтів.

Кирилов Семен Кирилович

Інженер, напрямок роботи – дослідження закономірностей деструкції органічних відходів з отриманням цінних продуктів (водень, метан), а також взаємодії мікроорганізмів з токсичними металами та біоремедіації ґрунтів.

Тимошенко Артем Дмитрович

Інженер, напрямок роботи – дослідження закономірностей деструкції органічних відходів з отриманням цінних продуктів (водень, метан), а також взаємодії мікроорганізмів з токсичними металами та біоремедіації ґрунтів.

Нагороди
 •   відзнаку Національної академії наук України за підготовку наукової зміни отримав: зав. відділу, д.т.н., проф. Таширев О.Б.
 •   відзнаку Національної академії наук України для молодих учених «Талант, натхнення, праця» отримали: н.с., к.б.н. Говоруха В.М.
 •   стипендію Президента України отримала: н.с., к.б.н. Говоруха В.М.
 •   стипендію НАН України для молодих вчених отримали: м.н.с., к.б.н. Говоруха В.М.; аспірантка, пров. інж. Гаврилюк О.А.