Відділ фізіології і систематики мікроміцетів - ІМВ НАН України 🇺🇦

Завідувач відділу:
кандидат біологічних наук Савчук Ярослав Ігорович
Заступник завідувача відділу:
кандидат біологічних наук Юр’єва Олена Михайлівна

КОНТАКТИ:
Україна, 03143, Київ, вул. Академіка Заболотного, 154;
телефон: +38 (044) 294-69-70; факс: +38 (044) 526-23-79
E-mail:  majka42@ukr.net, elenayurieva@ukr.net

Історична довідка

Відділ засновано в 1979 р. на базі відділу мікології (1934 р., керівник чл.-кор. АН України М.М. Підоплічко) та відділу фізіології грибів (1958 р., керівник чл.-кор. АН України В.Й. Білай). Відділ очолювали чл.-кор. АН України В.Й. Білай (до 1988 р.) та доктор біологічних наук, професор Н.М. Жданова (1988 – 2008 рр.). Основними напрямками як фундаментальних, так і прикладних наукових досліджень протягом всього періоду існування відділу були питання систематики, фізіології та екології мікроскопічних грибів.

За роки роботи відділу створено велику колекцію мікроскопічних грибів, яка представлена 434 видами 126 родів. Унікальними є види, що були виділені з високорадіоактивних субстратів зони відчуження ЧАЕС. Колекція нараховує десятки штамів-продуцентів біологічно активних речовин – ферментів, пігментів, вітамінів, токсинів, сорбентів важких металів. Серед них – Cladosporium cladosporioides (продуцент меланінового пігменту), Penicillium canescens (продуцент α-галактозидази), P. dierckxii (продуцент пектинестерази); Penicillium sp. (продуцент інулінази), Rhizopus cohnii та Rhizopus sp. (продуценти ліпази) та інші.

Наукова робота

Протягом останніх 25 років проводився моніторинг мікобіоти ґрунту та лісової підстилки 10-км зони відчуження ЧАЕС, вивчались закономірності зміни структури комплексів ґрунтової мікобіоти в умовах радіонуклідного забруднення, здійснювався пошук видів-біоіндикаторів різних рівнів радіаційного забруднення. Вперше були встановлено такі явища: здатність ряду ґрунтових грибів обростати та руйнувати «гарячі» частинки; направлений ріст грибних апексів до джерел іонізуючої радіації (радіотропізм). Досліджені фізіологічні особливості мікроскопічних грибів, виділених з приміщень 4-го блоку ЧАЕС (ряд ознак дозволяють віднести їх до олігокарботолерантів). Виявлено їх здатність до утворення широкого спектру позаклітинних гідролітичних ферментів – амілази, інулінази, інвертази, протеази, желатинази та ліпази. Показано вплив радіоактивного навантаження місця виділення штаму на внутрішньоклітинну та позаклітинну каталазну активність.

Розроблено методи дослідження впливу великих та малих доз іонізуючого опромінення на мікроміцети. Створено модельну систему для виявлення позитивного радіотропізму, в якій щільність потоку штучного джерела випромінювання імітувала таку «гарячих» частинок чорнобильського походження; друга модельна система імітувала малі дози хронічного опромінення. Вперше виявлено радіоадаптаційну властивість мікроміцетів – стимуляцію ростових процесів за дії великих (150 – 500 Гр) доз іонізуючого опромінення та визначено кількісний діапазон малих доз іонізуючого опромінення для мікроміцетів – до 2 Гр. Встановлено формування у мікроміцетів адаптивної відповіді, резистентності і позитивної реакції (радіотропізм, радіостимуляція) на дію великих доз опромінення. На прикладі темно- та світлопігментованих штамів, що мали радіоадаптивні властивості, виявлено закономірності змін жирно-кислотного профілю та показано комплексну відповідь основних ферментів антиоксидантного захисту у різних фазах росту на дію хронічного іонізуючого опромінення. Сформульовано закономірності адаптації до дії іонізуючого опромінення у штамів світлопігментованих видів Aspergillus versicolor та Paecilomyces lilacinus за участі меланінових пігментів як складової частини їх неферментативної антиоксидантної системи.

Вперше розпочато дослідження видового складу та екологічної ролі ендофітних грибів мохів і судинних рослин сфагнових боліт Українського Полісся. Розроблено концепцію формування і співіснування асоціацій ендофітних мікроміцетів з мохами, ерикоїдними, трав’янистими та деревними рослинами на прикладі екосистеми сфагнових боліт Полісся України. Встановлено, що у кожного виду рослин сфагнових боліт формується власний комплекс ендофітних мікроміцетів. Видовий склад ендофітів не відрізняється в різних органах кожної рослини. Існують спільні види ендофітів для мохів, ерикоїдних, трав’янистих та деревних рослин боліт. Виявлено нові для сфагнових мохів види ендофітних мікроміцетів. Класифікацію Rodriguez із співавт. (2009) доповнено відомостями щодо значної біорізноманітності ендофітних мікроміцетів класу 2 NC-типу. Окреслено комплекс фізіологічних ознак, який характеризує ендофітний спосіб існування. Для ендофітів за умов тимчасово безсимптомного співіснування з рослинами характерні низькі гідролітична активність та токсигенний потенціал; високі значення швидкості просторової колонізації субстрату, економічних коефіцієнтів, накопиченої біомаси.

При вивченні причин масового всихання дубів в Житомирській області встановлено, що формування комплексу з 30 патогенних видів не є основною причиною їх масштабного ураження.

Досліджено мікобіоту ряду хітинвмісних субстратів у природних, виробничих та лабораторних умовах. Визначено подібність грибних комплексів, що сформувались у ґрунті, на хітинових «пастках» та на хітинвмісних субстратах у процесі виробництва хітину та хітозану. Встановлено основні види мікроміцетів-деструкторів хітинвмісних субстратів у виробничих умовах – технологічному процесі одержання хітину та хітозану. Рекомендовано введення до списку тест-культур відповідного стандарту для випробувань на грибостійкість хітинвмісних субстратів видів, що були ізольовані з даних матеріалів.

Вивчено видовий склад мікроскопічних грибів, які уражують гумові вироби. Використання методів конфокальної мікроскопії, ІЧ-спектроскопії, тензометрії дозволило встановити закономірності впливу мікроскопічних грибів на фізико-хімічні властивості гум, зокрема каучуку СКН-18. Показано, що виділені з гумових субстратів мікроскопічні гриби розвиваються в гумових субстратах, знижують їх показники міцності на розрив, зменшують кількість складноефірних зв’язків. Встановлено, що гриби з гумових субстратів є більш активними деструкторами цих субстратів, ніж види, які наведено у відповідному стандарті з грибостійкості. Запропоновано введення фунгіциду (Патент України) на основі модифікованого гуанідинового олігомера в склад гумотехнічних матеріалів, виготовлених на основі вторинної сировини.

Проведено випробування на грибостійкість різних технічних виробів та матеріалів: мастильно-холодильних рідин (МХР); банкнотного паперу; будівельних матеріалів – фарб, гіпсокартону; виробів з гуми, поліетилену, сілаксану; електронних та електротехнічних приладів. Модифіковано метод визначення грибостійкості МХР, визначено гриби-деструктори двох марок МХР та підібрано відповідні біоциди. На основі отриманих даних розроблено та впроваджено на заводі програму забезпечення антикорозійної стабільності МХР.

Досліджено мікобіоту приміщень різного призначення м. Києва. Встановлено, що в житлових приміщеннях без мікологічних пошкоджень кількість колонієутворюючих одиниць в 1 м3 повітря досягала 225 – 550 од., а в приміщеннях після аварії – 2100 –29127 од. В приміщеннях після аварій домінували види Penicillium chrysogenum, Aspergillus niger, Stachybotrys chartarum, Ulocladium atrum, що можуть бути небезпечними для здоров’я людини.

Селекціоновано нові штами-продуценти позаклітинної інулінази: Penicillium sp. 225 (мезофільна культура) та Aspergillus sp. 8 TX (термотолерантна культура). Встановленоі оптимальні ростові характеристики, розроблено схеми очистки та отримано ферментні препарати інулінази (ступінь очищення 8,9). Відібрано штами Aspergillus sp. 262 і Corynascus sp. 2006 – перспективні продуценти ферментів целюлазного комплексу, отримано ферментний препарат ендоглюканази.

Відібрано штам Paecilomyces lilacinus 146, що здатний до росту за концентрації іонів міді в середовищі до 30 мМ. Селекціоновано білий аспорогенний мутант W1Spo–, ступінь акумуляції іонів міді якого був в 1,7 рази більшим (104,88 мг/г), ніж у дикого типу.

Створено комплексну культуру для отримання білково-вітамінної домішки кормового призначення та розроблено технологію отримання різних її форм ( Патент України у співпраці з Інститутом біохімії НАНУ). Досліджено ростові характеристики двох штамів мікроскопічних грибів: Fusarium sambucinum ІMВ F-100011 (синтезує спектр вітамінів) та Mycelia sterilia (white) ІМВ F-100014 (продуцент білка) в моно- і сумісній культурі. Отримано позитивний результат випробування на тваринах, препарат рекомендовано використовувати як домішку до комбікорму в дозі 0,9 г/ос/доба протягом 60 днів.

Співробітниками відділу видано 14 визначників різних еколого-таксономічних груп грибів: видів рр. Aspergillus, Fusarium, Penicillium, мукорових, ґрунтових, термофільних, ентомофільних та фітопатогенних грибів; 20 монографій; здійснено 2 видання довідника «Методы экспериментальной микологии» (1973, 1982), «Микроорганизмы – возбудители болезней растений» (1988), 3 учбові посібники та методичні рекомендації, які користуються широким попитом серед фахівців. Співробітники відділу брали участь у підготовці монографій серій «Mycology» (The Fungal Community: its organization and role in the ecosystem, V. 23, – Boca Raton, FL : Taylor & Francis, 2005) та «Microbiology of extreme soils. Soil Biology» (V. 13, Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008). В 2013 р. опубліковано монографію «Микобиота Украинского Полесья: последствия Чернобыльской катастрофы». Патенти останніх років: «Спосіб одержання хітинвмісного кормового вітамінного препарату грибного походження» (2002), «Спосіб одержання меланінвмісної біомаси з використанням штаму мікроміцета Cladosporium cladosporioides» (2003), «Штам гриба Penicillium aculeatum Raper et Fennell 225 – продуцент інулінази» (2009), «Спосіб одержання білково-вітамінного продукту на основі грибів Fusarium sambucinum IMВ F-100011 i Mycelia sterilia (white) IMB F-100014» (2010), «Застосування гуанідинвмісного аддукту як фунгіцидної речовини» (2011), «Спосіб виявлення радіотропізму мікроміцетів» (2012), «Спосіб скринінгу мікроміцетів, що продукують меланінові пігменти з високим рівнем антиоксидантної активності» (2012), «Спосіб одержання меланінових пігментів» (2012).

Відділ має досить стабільні міжнародні зв’язки з ученими із країн близького та далекого зарубіжжя – Росією, Грузією, США, Італією, Австрією. Співробітники брали участь у виконанні низки грантів та програм, в тому числі 4 грантів ІNTAS, 2 – Соросівських і 1 гранту NSF.

Конференції
 • Щорічна конференція Інституту ядерних досліджень НАНУ (Київ, 2015)
 • XVIII міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство» (Київ, 2015) 
 • 3-й Международный микологический форум (Москва, 2015)
 • Российско-китайская научно-практическая конференция по медицинской микробиологии и клинической микологии (XVIII Кашкинские чтения) (Санкт-Петербург, 2015)
 •  Конкурс експериментальних робіт молодих дослідників Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України «Молодь та сучасні проблеми мікробіології і вірусології» (Київ, 2010 – 2015)
Публікації
 1. Dimova M, Tugai A, Tugai T, Iutynska G, Dordevic D, Kushkevych I. Molecular Research of Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzyme Activity of Comamonas testosteroni Bacterial Cells under the Hexachlorobenzene Impact. International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(19):11415. https://doi.org/10.3390/ijms231911415
 2. Savchuk Ya.I., Yurieva O.M., Syrchin S.O., Nakonechna L.T., Tugay T.I., Tugay A.V., Tsyhanenko K.S., Pavlychenko A.K., Kurchenko I.M. Trichoderma Strains – Antagonists of Plant Pathogenic Micromycetes Mikrobiol. Z. 2022; 84(1):20-33., doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj84.01.020
 3. Syrchyn S.O., Yurieva O.M., Pavlychenko A.K., Kurchenko I.M. Statistics-based optimization of cellulase and xylanase production by the endophytic fungus Talaromyces funiculosus using agricultural waste materials. Mikrobiol. Z. 2023; 85(1):12-25. https://doi.org/10.15407/microbiolj85.01.012
 4. Kurchenko I.M., Yurieva O.M., Syrchyn S.O., Savchuk Y.I., Nakonechna L.T., Tuhai T.I., Tuhai A.V., Tsyhanenko K.S., Pavlychenko A.K.. Antibacterial Activity of Different Strains of the Genus Trichoderma. Mikrobiol. Z. 2022; 84(4):59-71. https://doi.org/10.15407/microbiolj84.04.059
 5. Kurchenko Iryna, Patyka Volodynyr, Kalinichenko Antonina; Chapter 11. The genus Trichoderma as biocontrol agent of plant pathogens. In book: The chemical dialogue between plants beneficial microorganisms by ed. Vivek Sharma, Richa Salwan, Ewa Moliszewska, David Ruano-Rosa, Malgorzata Jedryczka. – 2023. eBook. ISBN: 978-0-323-97211-6.
 6. Курченко І.М., Юр’єва О.М., Сирчін С.О., Савчук Я.І., Павличенко А.К., Циганенко К.С., Наконечна Л.Т.; Ендофітні мікроміцети: біорізноманітність, фізіолого-біохімічні особливості, взаємодія з рослинами. – /Інститут мікробіології і вірусології ім.. Д.К. Заболотного НАН України/. – Київ. Наукова думка, 2023. 296 с. https://doi.org/10.15407/978-966-00-1869-3
 7. Poyedinok NL,Tugay TI,Tugay AV, Mykchaylova OB, Sergiichuk NN. Influence of nitrogen concentration on photoinduced growth, enzymatic activity and melanine synthesis by Inonotus obliquus (Ach.: Pers.) Pilát. Biotechnologia Acta 2019; 12(4):34-41. https://doi.org/10.15407/biotech12.04.034
 8. Savchuk YaI, Tsyganenko KS, Andrienko OV. Physical-Chemical and Toxigenic Characteristics of the New Metabolites from Ulocladium consortiale 960. Mikrobiol. Z. 2019; 81(1):84-93.
 9. Bogatyrov VM, Gun’ko VM, Galaburda MV, Oranska OI,Petryk IS, Tsyganenko KS, Savchuk YaI, Chobotarov AYu, Rudenchyk TV, Rozhnova RA, Galatenko NA. The effect of photoactivated transformations of Ag+ and Ag0 in silica fillers on their biocidal activity. Res. Chem. Intermed. 2019; 45(8):3985-4001. https://doi.org/10.1007/s11164-019-03885-2
 10. Yurieva OM, Syrchin SO, Nakonechna LT, Kurchenko IM. Influence of endophytic and saprotrophic Penicillium funiculosum strains on resis-tance of Glycine max L. under salt stress. Наукові доповіді НУБіП України. [S.l.], 2018; №2(72). ISSN 2223-1609. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/10630/9347.
 11. Юр’єва ОМ, Драговоз ІВ, Леонова НО, Білявська ЛО, Сирчін СО, Курченко ІМ. Біосинтез фітогормонів штамами Penicillium funiculosum з різних екологічних ніш. Mikrobiol. Z. 2018; 80(2):44-55. Ukrainian. doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.02.044
 12. Kirichenko AN, Tsyganenko KS,Olishevska SV. Hypovirulence of Mycoviruses as a Tool for Biotechnological Control of Phytopathogenic Fungi. Cyt. Gen. 2018; 52(5):374-84.
 13. Tsyganenko KS, Savchuk YaI, Nakonechna LT, Kurchenko IM. The Biological Activity of Alternaria Species. Mikrobiol. Z. 2018; 80(4):78-87. doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.04.078
 14. Чуєнко АІ, Письменна ЮБ. Здатність мікроскопічних грибів, рекомендованих для оцінки грибостійкості технічних матеріалів, утворювати гідролітичні ферменти. Mikrobiol. Z. 2018; 80(3):66-76. doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03.066
 15. Савчук ЯІ, Письменна ЮБ. Активність антифунгальних препаратів щодо мікроміцетів-контамінантів бібліотечних приміщень: в «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» м. Київ, 6–8 жовтня 2020 р., с. 590-592. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/202011_artilces_field_dopmat_files/tezi_nbuv_2020_2.pdf
 16. Chuenko AI, Pysmenna YuB, Savchuk YaI, Zatoka LP, Kuyava LM, Latina NO. Microscopic Fungi in the Air of Libraries of Scientific Institutions of Kyiv. Mikrobiol. Z. 2020; 82(4):63-70. Ukrainian.
 17. Vortman MYa, Pysmenna YuB, Rudenko AV, Tretyak VV, Lemeshko VN, Shevchenko VV. Fungicidal and bactericidal activity of alkyl-substituting polyetherguanidines. Studia Biologica. 2020; 14(3): 65–78. https://doi.org/10.30970/sbi.1403.630
 18. Grodzinskaya AA, Gabriel J, Syrchin SA, Landin VP, Nebesnyi VB, Feschenko VP. Radioactive contamination of wild-growing mushrooms from protected areas in Kyiv and Zhytomyr regions. В: Заіменко НВ, редактор. Ботаніка і мікологія: сучасні горизонти. Збірка наукових праць, присвячених 90-річчю з дня народження академіка АН України АМ Гродзинського (1926–1988). Киев: 2016. с. 508–28.
 19. Tugay TI, Tugay AV. Adaptation of microfungi to chronic ionizing radiation. New facts and hypotheses. Мікробіол. журн. 2017; 79(1):76–86.
 20. Юр’єва ОМ, Григанський АП, Сирчін СО, Наконечна ЛТ, Павличенко АК, Курченко ІМ. β–глюкозидаза ендофітного та сапротрофного штамів Penicillium funiculosum. В: Кунах АВ, головний редактор. Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірка наукових праць, присвячених 50-річчю від час заснування УТГіС ім. МІ Вавилова. Киев: 2017; 20:261–65.
 21. Юр’єва ОМ, Драговоз ІВ, Леонова НО, Остапчук АМ, Хархота МА, Сирчін СО, Курченко ІМ. Гібереліни ендофітного і сапротрофного штамів Penicillium funiculosum. Мікробіол. журн. 2017; 79(5):57–69.
 22. Юр’єва ОМ, Курченко ІМ, Сирчін СО, Павличенко АК. Дослідження целюлозодеградуючого ферментного комплексу Penicillium funiculosum Thom з різних місцеіснувань. Мікробіол. журн. 2017; 79(2):57–66.
 23. Сирчін СО, Павличенко АК, Харкевич ОС, Наконечна ЛТ, Юр’єва ОМ, Курченко ІМ. Оптимізація складу поживного середовища за методом Плакетта-Бермана для підвищення активності ферментів целюлозолітичного комплексу Fennellia sp. 2806. Мікробіол журн. 2017; 79(3):72–83.
 24. Письменна ЮБ, Чуєнко АІ, Наконечна ЛТ, Суббота АГ, Курченко ІМ. Особливості мікобіоти гіпсокартонних конструкцій у приміщеннях з різними умовами експлуатації. Біологічні студії. 2017; 11(2):45-52. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1102.525
 25. Богатырев ВМ, Оранская ЕИ, Галабурда МВ, Яковенко ЛА, Циганенко КС, Савчук ЯИ, Зайченко АМ. Влияние светового старения на фунгицидную активность серебросодержащих кремнеземных нанокомпозитов. В: Катрель НТ, под ред. Поверхность. Сб. научных тр. Киев: ООО «Интерсервис»; 2016; 8(23):259–66.
 26. Сырчин СА. Антиоксидантные свойства высших грибов. В: Габриель И, редактор. Макромицеты: лекарственные свойства и биологические особенности. Киев: Наш формат; 2016. Т.2. С. 121–150.
 27. Комплекс целюлозолітичних і ксиланолітичних ферментів Penicillium funiculosum Thom / О.М. Юр’єва, І.М. Курченко, С.О. Сирчін, О.С. Харкевич, А.К. Павличенко, Л.Т. Наконечна // Фактори експериментальної еволюції мікроорганізмів: зб. наук. пр. / В.А. Кунах (гол. ред.) [та ін.]. – К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2016. – Т. 19. – С. 188–191.
 28. Видовий склад мікроміцетів, виділених з гіпсокартону / Ю.Б. Письменна, А.Г. Суббота, Л.Т. Наконечна, І.М. Курченко // Мікробіол. журн. – 2016. – Т. 78, № 1. – С. 54–62.
 29. Omelchuk E.O., Krasinko V.O., Krapyvnytska I.O., Teterina S.M., Syrchin S.A. Physical and chemical properties of endoglucanases from Aspergillus sp. 262 and Corynascus sp. 2006327n // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2014. – N 9-10. – P. 25 – 28.
 30. Чепчак Т.П., Курченко И.Н., Юрьева Е.М. Биодеградация растительных отходов сельского хозяйства Fusarium oxysporum // Мікробіол. журн. – 2014. – 76, № 4. – С. 41 – 46.
 31. Суббота А.Г., Чуенко А.И., Остапюк С.Н. Рост микроскопических грибов на полиэтиленовом внешнем антикоррозионном покрытии нефтегазовых труб // Мікробіол. журн. – 2014. – 76, № 1. – С. 38 – 46.
 32. Сирчін С.О., Харкевич О.С., Павличенко А.К., Юр’єва О.М., Наконечна Л.Т., Пасік Ю.С., Курченко І.М. Особливості біосинтезу позаклітинних целюлаз і ксиланази у Fennellia flavipes B.J. Wiley et E.G. Simmons // Фактори експериментальної еволюції організмів : Зб. наук. праць. – Київ: Укр. тов. генетиків і селекціонерів ім. М.В. Вавилова, 2014. – Т. 15. – C. 137 – 140.
 33. Гудзенко О.В., Варбанець Л.Д., Курченко І.М., Наконечна Л.Т. Penicillium sp. – продуцент позаклітинної а-L-рамнозидази // Biotechnologica Acta. – 2014. – 7, N 4. – P. 43 – 48.
 34. Гринберг М.Л., Суббота А.Г., Чуєнко А.І. Випробування з грибостійкості світлопрозорої плівки ETFE у будівельних металоконструкціях // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2014. – № 1. – С. 34 – 40.
 35. Lopatko K., Melnichuk M., Aftandilyants Y., Gonchar E., Boretskij V., Veklich A., Vlasenko V., Tugay A., Trach V. Plasma technologies in modification of textile materials by colloids of metals // XX Symposium on Physics of Switching Arc: abstract. – Czech Republic. – 2013. – С. 241 – 244.
 36. Lopatko K.G., Melnichuk M.D., Aftandilyants Y.G., Gonchar E.N., Boretskij V.F., Veklich A.N., Zakharchenko S.N., Tugay T.I., Tugay A.V., Trach V.V. Obtaining of metallic nanoparticles by plasma-erosion electrical discharges in liquid mediums for biological application // Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Agriculture (Agricultural and Forest Engineering). – 2013. – N 61. – P. 105 – 115.
 37. Чуєнко А.І., Вортман М.Я., Шевченко В.В. Фунгіцидна активність гуанідинвмісних олігомерів, перспек-тивних до застосування в гумовій промисловості // Мікробіол. і біотехнол. – 2013. – 22, № 2. – С. 97 – 106.
 38. Тугай Т.И., Тугай А.В., Желтоножская М.В., Садовников Л.В. Влияние низких доз облучения на рост Aspergillus versicolor и Paecilomyces lilacinus / // Мікробіол. журн. – 2013. – Т. 75, № 4. – С. 33 – 40.
 39. Павличенко А.К., Пасик Ю.С., Курченко И.Н., Харкевич Е.С., Юрьева Е.М., Омельчук Е.А., Сырчин С.А. Некоторые особенности индукции синтеза компонентов целлюлазного комплекса Fusarium sp. // IХ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka i inowacja” : Матеріали конф. – Przemyśl : “Nauka i studia”, 2013. – Vol. 15 – С. 22 – 26.
 40. Гринберг М.Л., Суббота А.Г., Чуєнко А.І. Про грибостійкість світлопрозорої плівки ETFE у будівельних металоконструкціях // Зб. наук. праць Українського Інституту сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського. – Київ : Сталь, 2013. – вип. 12. – С. 58 – 70.
 41. Супрун С.М., Донченко Г.В., Пархоменко Ю.М., Харкевич Е.С., Степаненко С.П., Лятота В.П., Сидниченко И.В., Кучмеровская Т.М. Витаминно-протеиновый продукт на основе селекционированных штаммов грибов: характеристика и применение // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. – К.: Логос, 2013. – С. 258 – 261.
 42. Савчук Я.І., Курченко І.М. Антифунгальна активність деяких мікроміцетів щодо штамів Alternaria alternata (Fr.) Keissl. // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2013. – Т. 54, № 1. – С. 84 – 90.
 43. Чепчак Т.П., Олишевская С.В., Курченко И.Н. Целлюлолитическая активность штаммов Fennelia flavipes и Fusarium oxysporum // Мікробіол. журн. – 2013. – 75, № 6. – С. 51 – 58.
 44. Курченко І.М., Циганенко К.С. Порівняльна характеристика комплексу трихотеценових мікотоксинів штамів Fusarium poae (PECK) Wollenw. різних трофічних груп // Мікробіол. і біотехнол. – 2013. – 22, № 3. – С. 40 – 49.
 45. Курченко И.Н., Павличенко А.К., Юрьева Е.М. Ростовые характеристики штаммов Fusarium poae (Peck) Wollenw. и Penicillium funiculosum Thom // Мікроб. журн. – 2013. – 75, № 5. – С. 47 – 51.
 46. Курченко И.Н., Цыганенко К.С. Трихотеценовые микотоксины Fusarium poae, выделенных из различных источников // Мікробіол. журн. – 2013. – 75, № 4. – С. 29 – 32.
 47. Курченко І.М., Павличенко А.К., Юр’єва О.М. Ростові характеристики ендофітних і фітопатогенних штамів Alternaria alternata і Ceratocystis sp. // Мікробіол. і біотехнол. – 2013. – 22, № 2. – С. 77 – 85.
 48. Курченко И.Н., Василевская А.И., Артышкова Л.В., Наконечная Л.Т., Юрьева Е.М. Использование различных источников углерода почвенными и эндофитными штаммами Penicillium funiculosum Thom // Мікробіол. журн. – 2013. – 75, № 3. – С. 12 – 23.
 49. Курченко И.Н. Полигалактуроназная активность микроскопических грибов разных трофических групп // Мікробіол. журн. – 2013. – 75, № 2. – С. 57 – 66.
 50. Курченко И.Н., Василевская А.И., Артышкова Л.В., Наконечная Л.Т., Юрьева Е.М. Использование источников углерода штаммами Fusarium poae (Peck) Wollenw. разных трофических групп // Мікробіол. журн. – 2013. – 75, №1 – С. 12 – 23.
 51. Жданова Н.Н., Захарченко В.А., Василевская А.И., Школьный А.Т., Кучма Н.Д., Артышкова Л.В., Садовников Ю.С., Вембер В.В., Наконечная Л.Т., Курченко И.Н., Соколова Е.В., Орлов А.А., Редчиц Т.И., Желтоножский В.А., Садовников Л.В., Лашко Т.Н., Желтоножская М.В., Гродзинская А.А., Сырчин С.А., Вассер С.П., Карпенко Ю.В., Павличенко А.К., Олишевская С.В., Тугай Т.И. Микобиота украинского Полесья: последствия чернобыльской катастрофы. – Киев : Наук. думка, 2013. – 384 с.
 52. Тугай Т.І., Тугай А.В., Желтоножська М.В., Садовніков Л.В. Закономірності впливу низьких доз опромінення на мікроскопічні гриби // Ядерна фізика та енергетика. – 2012. – 13, № 4. – С. 396 – 402.
 53. Суббота А.Г., Чуенко А.И., Наконечная Л.Т., Чепчак Т.П. Комплекс микроскопических грибов производственной зоны металлообрабатывающего завода // Екологія міст та рекреаційних зон: Зб. наук. статей за ред. В.М. Небрат. – Одесса: ІНВАЦ, 2012. – С. 279 – 282.
 54. Kondratyuk T.A., Kharkevich E.S., Kurchenko I.N. Flight safety: bioresistence problems of aviation fuel, products and materials used in aircraft construction // Авіація у ХХІ столітті – Безпека в авіації та космічні технології: зб. праць V Всесвітнього конгресу. – Київ, 2012. – Т. 3. – С. 5.58 – 5.61.
 55. Супрун С.М., Пархоменко Ю.М., Донченко Г.В., Харкевич Е.С., Степаненко С.П., Сидниченко И.В., Лясота В.П., Кучмеровская Т.М. Грибной препарат: питательная ценность, испытание на животных // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: зб. наук. праць – Т. 4. – К.: Логос, 2012. – С. 612 – 617.
 56. Рой А.О., Харкевич О.С. Хітинолітичні властивості бактерій Bacillus Conh, що перспективні для створення біопрепаратів для рослинництва // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: зб. наук. пр. – Т. 4. – К.: Логос, 2012. – С. 401 – 405.
 57. Павличенко А.К., Жданова Н.Н. Устойчивость конидий микромицетов из помещений объекта «Укрытие» (Чернобыльская АЭС) к различным концентрациям перекиси водорода // Микология и фитопатология. – 2012. – 46, № 1. – С. 75 – 80.
 58. Авдиюк Е.В., Варбанец Л.Д., Сафронова Л.А., Харкевич Е.С. Очистка α-амилаз Aspergillus flavus var. oryzae и Bacillus subtilis и их свойства // Биотехнология. – 2012. – № 5. – С. 91 – 99.
 59. Курченко И.Н. Амилолитическая активность штаммов Fusarium Lk: Fr. и Alternaria Nees: Fr. // Мікробіологічний журнал. – 2012. – 74, № 3. – С. 36 – 43.
 60. Кондратюк Т.О., Наконечна Л.Т., Харкевич О.С. Мікроскопічні гриби в повітрі сховищ кінофотодокументів // Мікробіол. журн. – 2012. – 74, № 3. – С. 48 – 53.
 61. Гончар О.М., Тугай Т.І., Тугай А.В., Лопатько К.Г., Афтанділянц Є.Г., Патика М.В. Дослідження біологічної активності препаратів наночастинок металів // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: Зб. наук. праць. – Т. 4. – К.: Логос, 2012.– С. 456 – 461.
 62. Авдиюк Е.В., Варбанец Л.Д., Сафронова Л.А., Харкевич Е.С. Очистка α-амилаз Aspergillus flavus var. oryzae и Bacillus subtilis и их свойства // Биотехнология. – 2012. – № 5. – С. 91 – 98.
 63. Сырчин С.А. Антиоксидантная активность макромицетов // Макромицеты: лекарственные свойства и биологические особенности / Под ред. С.П. Вассера. – К.: Велес. – 2012. – С. 140 – 150.
 64. Молдаван М.Г., Гродзинская А.А., Вассер С.П., Соломко Э.Ф., Сырчин С.А., Григанский А.Ф., Колотушкина Е.В., Ломберг М.Л. Нейротропное действие микромицетов // Макромицеты: лекарственные свойства и биологические особенности / Под ред. С.П. Вассера. – К.: Велес, 2012. – С. 46 – 106.
 65. Гродзинская А.А., Сырчин С.А., Кучма Н.Д., Вассер С.П. Макромицеты-биоиндикаторы радиоцезиевого загрязнения Украины // Макромицеты: лекарственные свойства и биологические особенности / Под ред. С.П. Вассера. – К.: Велес, 2012. – С. 181 – 283.
 66. Гродзинская А.А., Самчук А.И., Сырчин С.А. Содержание минеральных элементов в плодовых телах представителей порядка Boletales // Макромицеты: лекарственные свойства и биологические особенности / Под ред. С.П. Вассера. – К.: Велес, 2012. – С. 107 – 124.
 67. Tugay T.I., Zheltonozhskaya M.V., Sadovnikov L.V., Tugay A.V., Farfan E.B. Effects of ionizing radiation on the antioxidant system of microscopic fungi with radioadaptive properties found in the Chernobyl exclusion zone // Health Physics – Radiation Safety Journal. – 2011. – 101, № 4. – P. 375 – 382. (IF 1,35).
 68. Grodzinskaya A.A., Syrchin S.A., Kuchma N.D., Bilay V.T. Radioactive contamination of Ukrainian wild growing mushrooms // Proceedings of the 7th Intern. Conf. on the Mushroom Biology and Mushroom Products (ICMBMP7), Arcachon, France, 2011. – Р. 566 – 572.
 69. Чуенко А.И., Карпенко Ю.В. Повреждение новых строительных материалов микроскопическими грибами // Мікробіол. журн. – 2011. – 73, № 6. – С. 36 – 41.
 70. Чуєнко А.І. Характеристика лінійного росту мікроскопічних грибів, виділених з гумо технічних матеріалів // Мікробіол. журн. – 2011. – 73, № 4. – С. 46 – 54.
 71. Тугай Т.І. Функціонування антиоксидантної системи Aspergillus versicolor з радіоадаптивними властивостями в умовах дії іонізуючого опромінення // Мікробіологічний журнал. – 2011. – 73, № 5. – С. 28 – 35.
 72. Тугай Т.І., Бузарова О.І., Желтоножзький В.А., Садовников Л.В. Особливості жирнокислотного профілю клітинних ліпідів мікроскопічних грибів, що проявляють радіоадаптивні властивості під впливом різних типів іонізуючого опромінення // Мікробіол. журн. – 2011. – 73, № 2. – С. 26 – 32.
 73. Тугай Т.І. Вплив іонізуючого опромінення на активність ферментів антиоксидантного захисту Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson // Мікробіол. журн. – 2011. – 73, № 1. – С. 29 – 35.
 74. Супрун С.М., Донченко Г.В., Харкевич Е.С., Павличенко А.К., Степаненко С.П., Курченко И.Н., Кучмеровская Т.М. Комплексный грибной препарат: получение и применение в животноводстве // Збірник наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів». – К.: Логос, 2011. – Т. 11. – С. 422 – 427.
 75. Борисенко А.В., Лич І.В., Антонюк М.М., Айзенберг В.Л. Визначення оптимальних умов культивування Rhizopus sp. 2000 ФМ – продуцента позаклітинної ліпази // Харчова промисловість. – Київ : НУХТ, 2011. – № 10/11. – С. 102 – 107.
 76. Стойко В.І., Жданова Н.М., Айзенберг В.Л., Капічон Г.П. Виділення інулінази з культуральної рідини Penicillium sp. 225 та характеристика її фізико-хімічних властивостей // Біотехнологія. – 2011. – 4, № 5. – С. 77 – 82.
 77. Стойко В.І., Жданова Н.М., Айзенберг В.Л., Капічон Г.П. Використання ультрафільтрації для концентрування та очистки інулінази Penicillium sp. 225 // Харчова промисловість. – К.: НУХТ, 2011. – № 10/11. – С. 32 – 35.
 78. Стойко В.І., Жданова Н.М., Айзенберг В.Л., Капічон Г.П. Вплив умов культивування на синтез інулінази Penicillium sp. 225 // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К.: НУХТ, 2011. – № 37/38. – С. 26 – 30.
 79. Варбанець Л.Д., Авдіюк К.В., Борзова Н.В., Харкевич О.С., Жданова Н.М., Сейфуліна І.Й., Марцинко О.Е., Пєсарогло О.Г. Властивості α-амілази Aspergillus sp. 55 // Мікробіол. журн. – 2009. – 71, № 3. – С. 3 – 9.
 80. Кондратюк Т.О., Наконечна Л.Т., Харкевич О.С. Мікроскопічні гриби, виявлені на пошкоджених оздоблювальних матеріалах стін (штукатурці та фарбі) всередині приміщень // Український ботанічний журнал. – 2011. – 68, № 3. – С. 407 – 419.
 81. Гродзинська Г.А., Сирчін С.О., Кучма М.Д. Накопичення 137Сs i 90Sr макроміцетами Українського Полісся // Міжнародна конференція «Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього. 20 – 22 квітня 2011 р., Київ, Україна. Збірка доповідей. Висновки і рекомендації. Ч.1.- С.117 – 118.
 82. Гродзинська Г.А., Сирчін С.О., Кучма М.Д., Желтоножський В.О. Накопичення 137Сs і 90Sr макроміцетами Українського Полісся // Збірник наукових праць «Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся і суміжних територій» / За ред. Г.Г. Сенченко, І.В. Смаля. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – С. 69 – 75.
 83. Морозкина Е.В., Слуцкая Э.С., Федорова Т.В., Тугай Т.И., Голубева Л.И., Королева О.В. Экстремофильные микроорганизмы: биохимическая адаптация и биотехнологическое применение // Прик. биохим. и микробиол. – 2010. – 46, № 1. – С. 5 – 20.
 84. Чуєнко А.І., Суббота А.Г., Олішевська С.В., Заславський В.А., Жданова Н.М. Ураження суцільнолитих гумових шин мікроскопічними грибами // Мікробіол. журн. – 2010. – 72, № 3. – С. 36 – 42.
 85. Чуєнко А.І., Суббота А.Г., Жданова Н.М. Деструкція суцільнолитих гумових шин мікроскопічними грибами // Мікробіол. журн. – 2010. – 72, № 5. – С. 31 – 40.
 86. Чуєнко А.І., Наконечна Л.Т., Жданова Н.М. Видовий склад грибів, виділених з уражених гумових шин та їх компонентів // Мікробіол. журн. – 2010. – 72, № 2. – С. 21 – 29.
 87. Карпенко Ю.В. Вплив світла різного спектрального складу на показники росту мікроскопічних грибів // Мікробіол. журн. – 2010. – 72, № 6. – С. 36 – 42.
 88. Тугай Т.И., Василевская А.И., Артышкова Л.В., Бузарова Е.И., Наконечная Л.Т. Динамика роста и особенности потребления глюкозы некоторыми видами рода Penicillium, проявляющими радиоадаптивные свойства // Микол. и фитопатол. – 2010. – 44, вып. 5. – С. 452 – 462.
 89. Супрун С.М., Донченко Г.В., Пархоменко Ю.М., Курченко И.Н., Харкевич Е.С., Ногина Т.М., Кучмеровская Т.М. Биотехнология получения кофермента А (СоА) // Фактори експериментальної еволюції організмів : Зб. наук. праць. – Т. 9.– К.: Логос, 2010. –– С. 341 – 345.
 90. Курченко І.М., Соколова О.В., Юр’єва О.М. Ксиланазна активність фітопатогенних і ендофітних штамів Ceratocystis sp. // Мікробіол. журн. – 2010. – 72, № 5. – С. 8 – 14.
 91. Варбанець Л.Д., Авдіюк К.В., Борзова Н.В., Харкевич О.С., Жданова Н.М., Сейфуліна І.Й., Марцинко О.Е., Пєсарогло О.Г. Властивості α-амілази Aspergillus sp. 55 // Мікробіол. журн. – 2009. – 71, № 3. – С. 3 – 9.
 92. Олішевська С.В., Захарченко В.О., Наконечна Л.Т., Манічев В.Й., Кураєва І.В. Вплив важких металів на мікобіоту ґрунту Криворізького регіону // Мікробіол. журн. – 2009. – 71, № 4. – С.50 – 58..
 93. Olishevska S.V., Zhdanova N.N. Chemotropism of soil filamentous fungi towards copper ions // Микол. и фитопатол. – 2009. – 43, № 1. – С. 58 – 67.
 94. Olishevska S.V., Ayzenberg V.L., Vasylevska A.I., Zhdanova N.M., Kurchenko I.M., Kapichon G.P., Artyshkova L.V., Nakonechna L.T. Endoglucanase-producing micromycetes capable of plant wastes degrading // Укр. біохім. журн. – 2009. – 81, № 5. – С. 100 – 105.
 95. Курченко І.М., Орлов О.О., Соколова О.В., Юр’єва О.М., Жданова Н.М. Ендофітні мікроскопічні гриби у рослинному покриві боліт Рівненського природного заповідника та їх роль у функціонуванні болотних екосистем // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій», присвяченої 10-річю рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11–13 червня 2009 р.). – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. – С. 214 – 223.
 96. Курченко І.М., Соколова О.В., Орлов О.О., Юр’єва О.М., Іванюк Т.М. Мікобіота Quercus robur L. дібров Житомирської області // Мікробіол. журн. – 2009. – 71, № 5. – С. 23 – 33.
 97. Кураєва І.В., Манічев В.Й., Олішевська С.В., Локтіонова О.П., Яковенко О.В. Біогеохімічні показники ґрунтів у зоні впливу Костянтинівського свинцево-цинкового комбінату // Мінералогічний журнал. – 2009. – 31, № 1. – С. 58 – 62.
 98. Коптева Ж.П., Занина В.В., Коптева А.Е., Айзенберг В.Л., Борисенко А.В. Липолитическая и каталазная активности бактерий – деструкторов защитных покрытий // Мікробіол. журн. – 2009. – 71, № 4. – С. 45 – 50.
 99. Zhdanova N.M., Ayzenberg V.L., Vasilevska A.I., Zhdanova N.M. et al. Endoglucanase–producing micromycetes capable of plant wastes degrading // Укр. біохім. журн. – 2009. – 81, № 5. – С. 100 – 105.
 100. Borisenko A., Antonuk M,. Aisenberg V., Kapichon A., Stoiko V. Rhizopus sp. 2000 FM – the active fungal exolipase producer // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. – Т. 6.– Київ: Логос. – С. 255 – 258.
 101. Козлова И.А., Пиляшенко-Новохотный А.И., Жданова Н.Н., Суббота А.Г. Биокоррозия металлов. – В кн.: Неорганическое материаловедение: Энциклопед. изд. : В 2 т. / Под ред. В.В. Скорохода, Г.Г. Гнесина. – Т. 1: Основы науки о материалах / В.В. Скороход, Г.Г. Гнесин, В.М. Ажажа и др. – Киев: Наук. думка, 2008. – С. 675 – 690.
 102. Суббота А.Г., Чуенко А.И., Наконечная Л.Т. Грибное поражение резинотехнических материалов // Четвертая международная конференция «Экологическая безопасность: проблемы и пути решения» (Алушта, сент. 2008): Сб. науч. статей в 2-х т. – Харьков: 2008. – Т.1. – С. 128 – 132.
 103. Суббота А.Г., Курченко И.Н., Жданова Н.Н. К решению вопроса экологической безопасности // Четвертая международная конференция «Экологическая безопасность: проблемы и пути решения» (Алушта, сент. 2008): Сб. науч. статей в 2-х т. – Харьков: 2008. – Т.1. – С. 123 – 127.
 104. Суббота А., Олишевская С., Соколова Е., Наконечная Л., Юрьева Е., Логвиненко П., Синило В., Рябов С. Обеспечение стабильности антикоррозионных свойств СОЖ путем подбора биоцидов // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів: В 2-х т. – Спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів». – № 7. – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенко НАН України, 2008. – Т. 2. – С. 629 – 633.
 105. Суббота А., Олішевська С., Хом`як В., Чуєнко А., Жданова Н. Вивчення грибостійкості матеріалу «Скельний лист», призначеного для захисту ізоляційного покриття трубопроводів // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів: В 2-х т. – Спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів».– № 7. – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенко НАН України, 2008. – Т. 1. – С. 470 – 473.
 106. Кондратюк Т.А., Коритнянская В.Г., Жданова Н.Н., Наконечная Л.Т. Биоповреждения в книгохранилищах библиотек: проблемы сохранности фондов и безопасности работы с документами, поврежденными микроскопическими грибами // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Збереження, дослідження, консервація, реставрація та експертиза музейних пам’яток» (м. Київ, 27 – 30 травня 2008 року). – Частина 1. – С. 245 – 249.
 107. Карпенко Ю.В. Вплив світла різного спектрального складу на жирно-кислотні профілі мікроскопічних грибів, виділених із зони відчуження ЧАЕС // ДАН України. – 2008 – № 10. – С. 190 – 196.
 108. Olishevska S.V., Karpenko Yu.V., Zhdanova N.M., Ostapchuk A.M. Influence of copper ions on the fatty acid profiles of soil filamentous fungi // Мікробіол. журн. – 2008. – 70, № 6. – С. 60 – 67.
 109. Курченко І.М., Соколова О.В., Жданова Н.М., Яринчин А.М., Йовенко О.М. Целюлазна і ксиланазна активності грибів роду Fusarium Lk: Fr. різних трофічних груп // Мікробіол. журн. – 2008. – 70, № 5. – С. 27 – 35.
 110. Курченко І.М., Соколова О.В., Жданова Н.М., Яринчин А.М., Йовенко О.М. Порівняльне вивчення целюлазної та ксиланазної активностей у фітопатогенних та ендофітних штамів грибів Alternaria alternata (Fr.) Keissler // Мікробіол. журн. – 2008. – 70, № 4. – С. 25 – 30.
 111. Тугай Т.І. Вплив низьких доз іонізуючого випромінювання на накопичення меланінових пігментів та активність каталази і супероксиддисмутази // Укр. біохім. журн. – 2007. – 79, № 6. – С. 93 – 99.
 112. Кондратюк Т.А., Харкевич Е.С., Захарченко В.А., Наконечная Л.Т., Рой А.А., Жданова Н.Н., Пашкевич Р.Е. Биоповреждение авиационного топлива ТС-1 микроскопическими грибами // Микол. и фитопатол. – 2007. – 41, № 5. – С. 442 – 448.
 113. Dighton J., Tugay T., Zhdanova N. Fungi and ionizing radiation from radionuclides // FEMS Microbiol. Lett. – 2008. – V. 281. – P. 109 – 120.
 114. Dighton J., Tugay T., Zhdanova N. Interactions of fungi and radionuclides in soil / Microbiology of extreme soils. Soil Biology. – Chapter 16. – Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008. – P. 333 – 355.
 115. Курченко И.Н., Соколова Е.В., Орлов А.А., Жданова Н.Н. Эндофитные микромицеты высших растений и их экологическая роль в круговороте 137Cs в биогеоценозах сфагновых болот Украинского Полесья / В кн.: Прикладная радиоэкология леса / Под ред. д. с.-х. н. проф. В.П. Краснова. – Житомир: Полисся, 2007. – С. 359 – 412.
 116. Курченко И.Н., Соколова Е.В., Орлов А.А., Жданова Н.Н. Экологическая роль эндофитных грибов в минеральном питании ягодных кустарничков семейства Vacciniaceae S.F. Gray и поглощение ими 137Cs / В кн.: Краснов В.П., Орлов А.А. Радиоэкология ягодных растений. – Житомир: Волынь, 2004. – С. 190 – 202.
 117. Zhdanova N., Zakharchenko V., Haselwandter K. Radionuclides and fungal communities / The Fungal Community : its organization and role in the ecosystem / Edited by John Dighton, James F. White, Peter Oudemans. – 3rd ed. – Mycology series. – V. 23. – Boca Raton, FL : Taylor & Francis, 2005. – 936 p.
Нагороди

За вагомі дослідження співробітників відділу нагороджено Державною премією СРСР (1954 р.), Державною премією УРСР (1978 р.), Премією Ради Міністрів СРСР (1983 р.), Премією НАН України ім. Д.К. Заболотного (1970 р., 1992 р.).