Про Інститут - ІМВ НАН України 🇺🇦

У зв’язку з відсутністю технічних умов для господарської діяльності Інституту під час дії правового режиму воєнного стану, керуючись ст. 43 та ч.1 ст.113 Кодексу законів про працю України, оголошено простій Інституту в умовах воєнного стану в Україні – наказ №57 від 01 березня 2022 року

Місія, візія і стратегія Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Місією Інституту є формування наукових, інноваційних та освітніх засад, які відповідають вимогам сьогодення, у галузі мікробіології, вірусології і біотехнології; окреслення нових напрямків наукових знань; створення сучасної наукової продукції та доведення її до практичного використання; підготовка та інтеграція в світову наукову спільноту висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців для забезпечення ринку праці, потреб суспільства та держави, вирішення питань якості життя людей, біологічної та продовольчої безпеки й інноваційного розвитку країни.

Візія. У достроковій перспективі Інститут бачить себе як потужний інноваційний науковий та освітній центр з високою корпоративною культурою та постійним прагненням до досконалості, що формує лідерські позиції в галузях мікробіології, вірусології та біотехнології, забезпечує професійне становлення і створює умови для творчої самореалізації, наукового пошуку, інтеграції до міжнародного наукового простору.

Стратегія Інституту полягає у забезпеченні його провідної ролі в України та за її межами в галузі мікробіології, вірусології та мікробної біотехнології; формуванні високорейтингового, конкурентоспроможного закладу із широкомасштабною міжнародною спрямованістю та інноваційними технологіями, в якому науковий пошук органічно поєднаний з навчально-виховним процесом майбутніх фахівців у галузі 09 Біологія.

Актуальність наукових досліджень, над якими працюють вчені Інституту, зумовлена нагальними потребами держави в галузі медицини, біотехнології, сільського господарства та екології. Для реалізації стратегічної мети в Інституті проводяться фундаментальні наукові дослідження за трьома основними напрямками:

 • дослідження фізіолого-біохімічного і генетичного біорізноманіття та біосинтетичної здатності мікроорганізмів різних систематичних груп;
 • створення наукових основ одержання нових біотехнологічних продуктів і процесів для промисловості, сільського господарства, медицини і охорони довкілля;
 • вивчення молекулярної організації метаболічних процесів та механізмів їх регуляції біологічно активними речовинами. Вивчення молекулярної біології і генетичної організації бактеріофагів, аденовірусів і вірусів рослин, їх структурно-функціональної взаємодії з живими системами та навколишнім середовищем.

В процесі виконання наміченої стратегії розвитку Інститут планує досягти позиції найкращої, провідної установи в Україні у галузі наук про життя, про що свідчать основні наукові напрямки, за якими проводяться дослідження у відділах та лабораторіях:

 • вивчення фізіологія та пробіотичні властивості молочнокислих бактерій і біфідобактерій;
 • розробка наукових основ мікробної біоремедіації;
 • дослідження впливу неіонізуючого електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону та геогеліокосмічних факторів на модельні мікроорганізми;
 • встановлення етіології та диференціація вірусних хвороб основних сільськогосподарських культур; ідентифікація вірусів на основі вивчення їх біологічних, серологічних, морфолого-структурних, фізико-хімічних та молекулярних властивостей;
 • дослідження особливостей функціонування і корекції мікробіоценозу фітосфери, його ролі у підвищенні стресостійкості і продуктивності мікробно-рослинних систем за різних агротехнологій;
 • вивчення мікробної деструкції хлорорганічних пестицидів і нафтових забруднень у комплексі з важкими металами та іншими ксенобіотиками для використання у природоохоронних технологіях;
 • проведення мікробіологічого і генетичного моніторингу техногенних ґрунтів, розроблення молекулярно-генетичних тест-систем для виявлення корозійно небезпечних бактерій і прогнозування екстремальних ситуацій;
 • дослідження біології мікроорганізмів та пошук заходів боротьби із збудниками інфекційних хвороб людини та тварин;
 • дослідження ліпополісахаридів фітопатогенних бактерій та структурно-функціональних особливостей ферментів протеолітичної та гліколітичної дії;
 • вивчення синтезу біологічно активних метаболітів ґрунтовими стрептоміцетами ‒ антагоністами фітопатогенних мікроорганізмів та нематод, розробка наукових основ створення біотехнологічних продуктів фітозахисної і рістстимулювальної дії;
 • дослідження взаємодії метанотрофних, азотфіксувальних, фосфатмобілізувальних та інших мікроорганізмів з твердими поверхнями, в тому числі з наноматеріалами різної природи, а також з компонентами агроекосистем;
 • дослідження бактеріофагів як автономних генетичних елементів, фагової і плазмідної геноміки, лізогенії ентеробактерій, а також макромолекулярних каротоворіцинів (каротоворіцинів типу фагових хвостових відростків);
 • проведення еколого-фізіологічних фундаментальних досліджень збудників бактеріальних хвороб більшості сільськогосподарських і низки технічних культур, квітів декоративних, плодових і лісових порід, бур’янів та водних рослин; виявлення екологічних ніш епіфітного виживання фітопатогенних бактерій;
 • вивчення екстремофільних мікроорганізмів природних і техногенних екосистем;
 • розробка мікробних методів отримання біопалива (низькомолекулярні спирти, метан і водень) з органічних відходів;
 • дослідження біологічної активності наночасток та їх використання для діагностики, терапії бактеріальних та вірусних захворювань людини, тварин і рослин, а також для цільової доставки ліків;
 • вивчення фундаментальних закономірностей молекулярних механізмів вірус-клітинної взаємодії та розробка стратегії дослідження антивірусної активності речовин різної природи в системі in vitro та in vivo, проведення їх доклінічних досліджень;
 • вивчення фундаментальних основ фізіологічної ролі системи інтерферону та імунорегуляторних цитокінів у нормі та при патології (інфекційно-запальних захворюваннях бактерійного, вірусного або змішаного вірусно-бактерійного ґенезу, а також при передпухлинних і пухлинних захворюваннях, індукованих канцерогенними вірусами);
 • визначення імуномодулюючих властивостей нових препаратів-пробіотиків та пребіотиків, створених відповідно на основі молочнокислих бактерій та їх дериватів;
 • розробка нових біотехнологічних основ конструювання діагностичних тест-систем для ідентифікації збудників вірусних та бактеріальних інфекцій на основі рекомбінантних білків вірусів людини і тварин;
 • систематика, фізіологія та екологія мікроскопічних грибів.

Реалізація стратегічних цілей розвитку науково-дослідницького та освітнього потенціалу ІМВ НАН України потребує наступних заходів:

 • зміцнення інтеграційних зв’язків науки та вищої школи, установлення ефективної взаємодії Інституту та університетів;
 • стимулювати розвиток як нових наукових шкіл, центрів і лабораторій, так і підвищення рівня вже існуючих;
 • активізувати публікаційну активність в авторитетних міжнародних і національних виданнях;
 • створення ефективної й інноваційної інфраструктури розвитку міжнародного співробітництва та партнерства з науково-дослідницькими центрами зарубіжних держав, реалізація спільних проектів та досліджень із міжнародними та зарубіжними партнерами, сприяння стажуванню співробітників за міжнародними проектами та програмами, а також їх індивідуальної участі у міжнародних дослідницьких проектах;
 • сприяти участі науковців у міжнародних наукових конференціях;
 • сприяти розвитку співробітництва з державними органами влади, об’єктами підприємницької діяльності, фермерами та галузевими установами;
 • організовувати та заохочувати науковців до участі у заходах популяризації наукових досліджень з метою підвищення престижу наукової праці;
 • розробити алгоритм для регулярного вдосконалення та оптимізації наукової інфраструктури Інституту з використанням європейських моделей реформування науки;
 • активізувати зв`язки з громадськістю та інформаційно-медійним простором.

Стратегія розвитку Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України вшановує історичні здобутки колективу, має чітке спрямування на забезпечення його сталого функціонування та іноваційного розвитку, постійного підвищення рівня наукових досліджень і всебічне висвітлення отриманих здобутків, а також успішного впровадження в практику прикладних розробок та інтеграцію в світовий науковий простір.

СТАТУТ Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України

Відео про Інститут