Рада молодих вчених ІМВ - ІМВ НАН України 🇺🇦

Рада молодих вчених (РМВ) — підрозділ Інституту мікробіології і вірусології НАН України, який об’єднує дослідників Інституту віком до 35 років. Діяльність РМВ здійснюється на громадських засадах, на основі принципів добровільності, рівноправності, законності та гласності.
Метою діяльності ради молодих вчених є представництво, захист, реалізація професійних, інтелектуальних, юридичних, соціально-побутових інтересів і прав наукової молоді Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

РМВ ІМВ логотип

Основними завданнями РМВ є:
– сприяння вирішенню проблем наукової та культурно-спортивної діяльності молодих вчених і професійному та соціальному зростанню наукової молоді Інституту;
– сприяння інформування молодих вчених про наукові заходи, що проводяться в Інституті і за його межами (конференції, конгреси, з’їзди, семінари, симпозіуми тощо);
– організація і проведення конференцій, лекцій та семінарів для молодих вчених Інституту з метою стимулювання їх наукових досліджень;
– участь в організації та розвитку міжінститутського співробітництва, співробітництва між установами НАН України та міжнародного наукового і культурного співробітництва молодих вчених;
– висловлення думки наукової молоді з різних аспектів професійної діяльності на Вченій Раді і перед Дирекцією Інституту висування кандидатів на здобуття премій, стипендій і наукових грантів.

Згідно затвердженого Положення РМВ, її персональний склад обирається терміном на 3 роки. Діючу РМВ було обрано на загальних зборах молодих дослідників 23 січня 2020 року.

Склад ради

Голова РМВ

Тетяна Булигіна

Булигіна Тетяна Володимирівна
Голова РМВ ІМВ НАН України к.б.н., н.с. відділу біохімії мікроорганізмів
голова РМВ відділення БФМБ НАН України, секретар РМВ НАН України, секретар ТМУ

Напрямки діяльності: фахівець у галузі ендотоксинів, займається дослідженнями біологічної і функціональної активності, хімічної ідентифікації ліпополісахаридів (ендотоксинів) грамнегативних бактерій.

Напрямки діяльності у РМВ: популяризація науки та діяльності ІМВ, організація щорічної молодіжної конференції.

Відзнаки: була відзначена стипендією Президента України для молодих вчених (2018-2020 рр), Премією Президента України для молодих вчених (2019 р.)

Контакти: +38067 499 16 42, tati20@ukr.net

Посилання: Scopus, Google Scholar, Research Gate


Заступники голови РМВ

Ольга Василюк

Василюк Ольга Миколаївна
Заступник голови РМВ ІМВ НАН України, к.б.н., с.н.с. відділу фізіології промислових мікроорганізмів

Напрямки діяльності: пробіотичні препарати, метаболіти молочнокислих бактерій.
Відзнаки: Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим у галузі фундаментальних досліджень та науково-технічних розробок (2016 р). Премія НАН України для молодих учених за кращі наукові роботи 2019 за роботу – «Створення та застосування пробіотичних препаратів для модулювання мікробіому при лікуванні метаболічних та інфекційних захворювань»

Юлія Письменна

Письменна Юлія Борисівна
Заступник голови РМВ ІМВ НАН України, к.б.н., м.н.с. відділу фізіології та систематики мікроміцетів

Напрямки діяльності: грибостійкість та біодеструкція технічних матеріалів, екологія та фізіологія мікроскопічних грибів.
Напрямки діяльності у РМВ: популяризація науки та діяльності Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України.

Контакти:
ulitca@ukr.net
Facebook
Google Scholar

Златогурська Марічка

Златогурська Марічка
Секретар РМВ ІМВ НАН України, к.б.н., н.с. відділу молекулярної генетики бактеріофагів

Напрямки діяльності: вивчення фаго-бактеріальних взаємодій у фітопатогенних системах, дослідження генетичної організації фагових геномів.

Посилання: Scopus, ORCID, Google Scholar


Члени РМВ

Білявська Любов

Білявська Любов Олексіївна
Член РМВ, к.б.н., с.н.с. відділу репродукції вірусів

Напрямки діяльності: (і) аналіз властивостей вірусів і клітин в умовах моно- та змішаних інфекцій,
(іі) вивчення ефективності нових перспективних сполук та офіційних препаратів проти асоційованих вірусів при змішаній інфекції,
(iii) скринінг антигерпетичних і антиаденовирусних сполук різного походження.

Відзнаки: Лауреат премії НАН України для молодих вчених (2016), Лауреат премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України міста-героя Києва в номінації “наукові досягнення” (2019), Лауреат премії президента України для молодих вчених (2019).

Науменко Кристина

Науменко Кристина Сергіївна
Член РМВ, к.б.н., н. с. відділу репродукції вірусів

Напрямки діяльності: пошук сполук з антивірусною та протипухлинною активністю проти вірусу грипу, везикулярного стоматиту, вірусу Епштейна-Барр та простого герпесу 1 типу; дослідженням активності сполук різної природи в системах in vitro та in vivo; вивченням взаємодії клітини хазяїна та вірусів, зокрема вірусних та клітинних факторів регулювання циклу реплікації вірусу, аналізом експресії генів та рівнів синтезу білків; застосуванням методів in silico для прогнозування біологічної активності сполук та аналіз структура-активність з подальшою розробкою специфічних та високоактивних противірусних і протипухлинних препаратів.

Відзнаки: Лауреат Премії Президента для молодих вчених (2019)

Контакти: (066)381-17-89, krystyn.naumenko@gmail.com

Абдуліна Дарина

Абдуліна Дарина Ренатівна
Член РМВ, к.б.н., науковий співробітник відділу загальної та грунтової мікробіологіії

Напрямки діяльності: сульфідогенні мікробні угруповання, біокорозія, сульфатвідновлювальні бактерії, таксономія, ідентифікація, механізми адаптації, розробка тест-систем для ПЛР діагностики.

Відзнаки: стипендія Президії НАН України (2013-2015 р), стипендія Президента України для молодих вчених (2016-2017 рр). Нагороджена відзнакою Президії Академії Наук України від 27.06.2018 (посвідчення №148) для молодих вчених «ТАЛАНТ, НАТХНЕННЯ, ПРАЦЯ».

Контакти: adara@ukr.net

Посилання: Scopus, ORCID,Google Scholar

Гнатюк Тетяна

Гнатюк Тетяна Тарасівна
Член РМВ, к.б.н., н.с. відділу фітопатогенних бактерій

Лобода Марія

Лобода Марія Іванівна
Член РМВ, аспірант, м.н.с. відділу загальної і ґрунтової мікробіології

Напрямки діяльності: аналіз біосинтетичної активності ґрунтових стрептоміцетів, пошук шляхів регулювання та оптимізації синтезу практично корисних метаболітів; вивчення взаємодії між різними еколого-фізіологічними групами ґрунтових мікроорганізмів та їх вплив на родючість ґрунту та продуктивність рослин.

Контакти: marichka20loboda@gmail.com

Посилання: ORCID, Scopus, Scholar Google

Дімова Марія

Дімова Марія Іванівна
Член РМВ, аспірант, провідний інженер відділу загальної та ґрунтової мікробіології

Напрямки діяльності: мікробна деструкція гексахлорбензольного забруднення ґрунтів

Контакти: mdildiv@gmail.com

Посилання: Scopus, ORCID, Research Gate

Говоруха Віра

Говоруха Віра Михайлівна
Член РМВ, к.б.н., с.н.с. відділу біології екстремофільних мікроорганізмів

Напрямки діяльності: водневе бродіння багатокомпонентних харчових відходів, розробка універсальних біотехнологій обробки органічних та металовмісних відходів з отриманням енергоносіїв (водень, метан), термодинамічне прогнозування мікробної взаємодії з металами, залізовідновлювальні мікроорганізми екстремальних екосистем, регулювання мікробного обміну.

Посилання: Orcid, Google Scholar, Scopus

Жолуденко Євгенія

Жолуденко Євгенія Русланівна
Член РМВ, аспірантка у відділі проблем інтерферону та імуномодуляторів

Напрямки діяльності: антивірусні властивості сполук церію

Контакти: evgenia_zh@ukr.net

Гаврилюк Олеся

Гаврилюк Олеся Анатоліївна
Член РМВ, аспірантка відділу біології екстремофільних мікроорганізмів

Напрямки діяльності: вивчення механізмів стійкості мікроорганізмів природних екосистем до токсичних сполук міді, біовилучення токсичних металів з грунтів рослинно-мікробними консорціумами, роль мікроорганізмів у процесах біотрансформації сполук міді в природі, шляхи застосування мідьрезистентних мікроорганізмів для розробки природоохоронних біотехнологій очищення контамінованих екосистем

Посилання: Google Scholar, ORCID, Scopus

Ірина Біда

Ірина Біда
Член РМВ, аспірант, провідний інженер відділу біології екстремофільних мікроорганізмів

Напрямки діяльності: біотехнології зброджування багатокомпонентних харчових відходів; біовилучення важких металів з поліметальних стоків

Посилання: Google Scholar, ORCID

Конференції
Співпраця і партнери
Мікроб і Я Дні наукиТовариство мікробіологів України
Рада молодих науковців Інституту біохімії

Рада молодих науковців Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Рада молодих науковців Інституту біохімії

Рада молодих вчених Інститут Фізіології ім. Богомольця НАН України

Рада молодих науковців Інституту біохімії

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Фестиваль науки НАН УкраїниРада молодих вчених НАНУІнститут біології клітини
Зв’язатися з нами

Пошта ради молодих вчених ІМВ: rada_imv@i.ua

Facebook-сторінка РМВ ІМВ

Новини РМВ

Powered by Google Translate