Рада молодих вчених ІМВ - ІМВ НАН України 🇺🇦

Рада молодих вчених (РМВ) — підрозділ Інституту мікробіології і вірусології НАН України, який об’єднує дослідників Інституту віком до 35 років. Діяльність РМВ здійснюється на громадських засадах, на основі принципів добровільності, рівноправності, законності та гласності.
Метою діяльності ради молодих вчених є представництво, захист, реалізація професійних, інтелектуальних, юридичних, соціально-побутових інтересів і прав наукової молоді Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

РМВ ІМВ логотип

Основними завданнями РМВ є:
– сприяння вирішенню проблем наукової та культурно-спортивної діяльності молодих вчених і професійному та соціальному зростанню наукової молоді Інституту;
– сприяння інформування молодих вчених про наукові заходи, що проводяться в Інституті і за його межами (конференції, конгреси, з’їзди, семінари, симпозіуми тощо);
– організація і проведення конференцій, лекцій та семінарів для молодих вчених Інституту з метою стимулювання їх наукових досліджень;
– участь в організації та розвитку міжінститутського співробітництва, співробітництва між установами НАН України та міжнародного наукового і культурного співробітництва молодих вчених;
– висловлення думки наукової молоді з різних аспектів професійної діяльності на Вченій Раді і перед Дирекцією Інституту висування кандидатів на здобуття премій, стипендій і наукових грантів.

Згідно затвердженого Положення РМВ, її персональний склад обирається терміном на 3 роки. Діючу РМВ було обрано на загальних зборах молодих дослідників 5 липня 2022 року.

Склад ради

Голова РМВ

Ольга Василюк

Василюк Ольга Миколаївна
Голова РМВ ІМВ НАН України, к.б.н., с.н.с. відділу фізіології промислових мікроорганізмів

Напрямки діяльності: пробіотичні препарати, метаболіти молочнокислих бактерій.
Відзнаки: Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим у галузі фундаментальних досліджень та науково-технічних розробок (2016 р). Премія НАН України для молодих учених за кращі наукові роботи 2019 за роботу – «Створення та застосування пробіотичних препаратів для модулювання мікробіому при лікуванні метаболічних та інфекційних захворювань»


Заступники голови РМВ

Науменко Кристина

Науменко Кристина Сергіївна
Заступник голови РМВ ІМВ НАН України, к.б.н., н. с. відділу репродукції вірусів

Напрямки діяльності: ДНК- та РНК-віруси людини, антивірусна активність, апоптоз, взаємодія між вірусом та клітиною.

Відзнаки: Лауреат Премії Президента для молодих вчених (2019)

Посилання: Scopus, ORCID, Google Scholar, WoS

Контакти: (066)381-17-89, krystyn.naumenko@gmail.com

Гнатюк Тетяна

Гнатюк Тетяна Тарасівна
Заступник голови РМВ ІМВ НАН України, к.б.н., н.с. відділу фітопатогенних бактерій

Златогурська Марічка

Златогурська Марічка
Секретар РМВ ІМВ НАН України, к.б.н., н.с. відділу молекулярної генетики бактеріофагів

Напрямки діяльності: Фаго-бактеріальні взаємодії у фітопатогенних системах, генетична організація фагових та бактеріальних геномів, структурна організація фагових віріонів, екзополісахарид-деполімерази фагового походження.

Відзнаки: Лауреат Премії Президента для молодих вчених.

Посилання: Scopus, ORCID, Google Scholar, WoS


Члени РМВ

Тетяна Булигіна

Булигіна Тетяна Володимирівна
к.б.н., н.с. відділу біохімії мікроорганізмів

Напрямки діяльності: Виділення, очищення, хімічна характеристика ліпополісахаридів грамнегативних бактерій, дослідження їх біологічної і функціональної активності, а також встановлення структури.

Напрямки діяльності у РМВ: популяризація науки та діяльності ІМВ, організація щорічної молодіжної конференції.

Відзнаки: Премія президента України, Подяка Президії НАН України, Почесна грамота Президії НАН України та Центрального комітету профспілки працівників НАН України.

Контакти: +38067 499 16 42, tati20@ukr.net, Bulygina@nas.gov.ua (Національна академія наук України)

Посилання: Scopus, Google Scholar, Research Gate

Лобода Марія

Лобода Марія Іванівна
Член РМВ, доктор філософії, н.с. відділу загальної і ґрунтової мікробіології

Напрямки діяльності: біосинтетична активність стрептоміцетів та вплив їх метаболітів на розвиток імунітету рослин, роль мікроорганізмів у формуванні і відновленні родючості ґрунту.

Відзнаки: Премія Президента України для молодих вчених, Стипендія Президента України для молодих вчених, Стипендія НАН України для молодих вчених.

Контакти: marichka20loboda@gmail.com

Посилання: ORCID, Scopus, Scholar Google

Дімова Марія

Дімова Марія Іванівна
Член РМВ, аспірант, м.н.с. відділу загальної та ґрунтової мікробіології

Напрямки діяльності: мікробна деструкція гексахлорбензолу, шляхи біоремедіації грунту від хлорбензольного забруднення. Екологія метанотрофних мікроорганізмів.

Відзнаки: була відзначена стипендією Президента України.

Контакти: mdildiv@gmail.com

Посилання: Scopus, ORCID, Research Gate

Говоруха Віра

Говоруха Віра Михайлівна
Член РМВ, к.б.н., с.н.с. відділу біології екстремофільних мікроорганізмів

Напрямки діяльності: термодинамічне прогнозування взаємодії мікроорганізмів з металами. Універсальні біотехнології знешкодження органічних та металовмісних відходів з отриманням енергоносіїв. Водневе зброджування змішаних харчових відходів. Отримання біоводню та біометану. Залізовідновлювальні мікроорганізми з екстремальних екосистем, регуляція мікробного метаболізму.

Відзнаки: Стипендія Національної академії наук України для молодих учених, 2017 р; Стипендія Президента України, 2019 р; Премія Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік, 2021 р.

Посилання: Orcid, Google Scholar, Scopus

Жолуденко Євгенія

Жолуденко Євгенія Русланівна
Член РМВ, аспірантка у відділі проблем інтерферону та імуномодуляторів

Напрямки діяльності: антивірусні властивості сполук церію

Контакти: evgenia_zh@ukr.net

Гаврилюк Олеся

Гаврилюк Олеся Анатоліївна
Член РМВ, доктор філософії, н.с. відділу біології екстремофільних мікроорганізмів

Напрямки діяльності: вивчення механізмів стійкості мікроорганізмів природних екосистем до токсичних сполук міді, біовилучення токсичних металів з грунтів рослинно-мікробними консорціумами, роль мікроорганізмів у процесах біотрансформації сполук міді в природі, шляхи застосування мідьрезистентних мікроорганізмів для розробки природоохоронних біотехнологій очищення контамінованих екосистем

Посилання: Google Scholar, ORCID, Scopus

Ірина Біда

Ірина Біда
Член РМВ, аспірант, провідний інженер відділу біології екстремофільних мікроорганізмів

Напрямки діяльності: біотехнології зброджування багатокомпонентних харчових відходів; біовилучення важких металів з поліметальних стоків

Посилання: Google Scholar, ORCID

Шевчук Надія Володимирівна

Шевчук Надія Володимирівна
Член РМВ, аспірант, провідний інженер відділу загальної та ґрунтової мікробіології

Напрямки діяльності: Ґрунтова мікробіологія, біорізноманітність, фізіологічна активність мікроорганізмів, азотфіксувальні бактерії, ендофіти, мікробно-рослинні взаємовідносини, симбіоз.

Контакти: nadia.shevchuk.48@ukr.net

Маляренко Яна Валеріївна

Маляренко Яна Валеріївна
Член РМВ, інженер (2 категорія) відділу фізіології промислових мікроорганізмів

Напрямки діяльності: антагоністична активність молочнокислих бактерій проти дріжджів

Контакти: yana_maliarenko@ukr.net

Заремба Поліна Юріївна

Заремба Поліна Юріївна
Член РМВ, аспірант, провідний інженер відділу репродукції вірусів

Напрямки діяльності: антивірусні агенти (органічні сполуки, наноструктури) проти вірусу грипу типу А, Вірусний канцерогенез та сполуки-інгібітори вірус-індукованого раку (вірус Епштейн-Барр).

Контакти: polinakarpets@gmail.com

Заремба Андрій Анатолійович

Заремба Андрій Анатолійович
Член РМВ, аспірант, провідний інженер відділу репродукції вірусів

Напрямки діяльності: Віртуальний скринінг, молекулярна динаміка, ітераційна розробка низькомолекулярних антивірусних агентів, розробка ДНК-специфічних високомолекулярних конструкцій, мембранна очистка вірусвмісного матеріалу.

Відзнаки: Стипендія НАН України для молодих вчених, 2022 рік.

Посилання: ORCID

Контакти: vstyp17@gmail.com

Полякова Аліна Володимирівна

Полякова Аліна Володимирівна
Член РМВ, аспірант, інженер (1 категорії) відділу антибіотиків

Напрямки діяльності: Дослідження полімерних сполук бактерій родини Bacillaceae, хроматографічні методи, біоінформатичний аналіз геномних послідовностей, реконструкція метаболічних мереж на основі повногеномного сиквенсу бактерій.

Відзнаки: Стипендія Президента України для молодих вчених.

Посилання: ORCID, ResearchGate, Google Scholar

Контакти: alinapoliakova212@gmail.com

Конференції
Співпраця і партнери
Мікроб і Я Дні наукиТовариство мікробіологів України
Рада молодих науковців Інституту біохімії

Рада молодих науковців Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Рада молодих науковців Інституту біохімії

Рада молодих вчених Інститут Фізіології ім. Богомольця НАН України

Рада молодих науковців Інституту біохімії

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Фестиваль науки НАН УкраїниРада молодих вчених НАНУІнститут біології клітини
Зв’язатися з нами

Пошта ради молодих вчених ІМВ: rada_imv@i.ua

Facebook-сторінка РМВ ІМВ

Новини РМВ