Відділ біохімії мікроорганізмів - ІМВ НАН України 🇺🇦

Керівник: Варбанець Людмила Дмитрівна

E-mail: varbanets_imv@ukr.net

Посада: Зав. Відділу

Звання, ступень: проф., д.б.н.

Почесне звання, нагороди: Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та лауреат Премії імені Д.К. Заболотного за Цикл робіт “Полісахариди бактерій та методи їх вивчення”

Під керівництвом професора Варбанець Л.Д. захищено 14 кандидатських дисертацій.

Щорічно у відділі проходять виробничу практику, виконують курсові і дипломні роботи студенти вищих навчальних закладів Києва і України.

Наукові напрямки роботи відділу

 • дослідження біологічної та функціональної активності, а також особливостей структури ліпополісахаридів (ЛПС) фітопатогенних бактерій та нових видів Enterobacteriaceae;
 • дослідження структурно-функціональних особливостей ферментів протеолітичної та гліколітичної дії.

Ключові слова: Ліпополісахариди (ЛПС), Enterobacteriaceae, ліпід А, О-специфічний полісахарид, хімічна характеристика, біологічна та функціональна активніть, імунохімічні дослідження, модифікація, еластази, колагенази, фібринолітична активність, α-L-рамнозидазна активність, глюкоамілаза, α-галактозидаза, α- N-ацетилгалактозамінідаза,  очистка, рН- і термооптимум, рН- і термостабільність, біосинтез, будова активного центру, механізм дії, властивості ензиму, іммобілізація ферментів.

Історична довідка

Після першої світової війни і до 30-х років 20 ст. роботи по біохімії мікроорганізмів в Україні практично не проводились. Вони почались після створення в 1928 році Інституту мікробіології ВУ АН, коли поряд з декількома іншими відділами в 1932 р. був заснований відділ біохімії, керівником якого був проф. С.Фомін.

До 1951 р. керівниками відділу були Б.І. Каган (загинув в 1942 р.), Б. М. Колдаєв (з 1945 по 1946 рр.), П.Є. Візир (з 1947 по 1948 рр.), Е. Т. Сорені (з 1949 по 1950 рр.). В цей період у відділі працювали 5 співробітників.

В 1951 р. для керівництва відділом біохімії мікроорганізмів була запрошена Олена Яківна Рашба – доктор медичних наук, професор, яка відновила відділ біохімії мікроорганізмів і керувала ним протягом 1951-1973 рр. Олена Яківна заклала основи наукових напрямків відділу біохімії мікроорганізмів, які охоплюють такі проблеми як дослідження глікополімерів, а також ферментів – як з метою практичного застосування, так і визначення їх ролі в процесах обміну. Також вона була співавтором ефективного засобу проти бактеріального раку томатів «Аренарин».

Олена Яківна Рашба

З 1975 по 1996 рр. відділом керувала заслужений діяч науки, доктор біологічних наук, професор Ірина Яківна Захарова. Наукова робота відділу була спрямована на вивчення біохімії мікроорганізмів, структурно-функціональних особливостей вуглеводвмісних біополімерів мікробних клітини. Ірина Яківна обґрунтувала роль глікокон’югатів у молекулярнії організації структурних компонентів бактеріальних мембран.

Ірина Яківна Захарова

З 1997 р. відділом керує доктор біологічних наук (1991 р.), професор (2003 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2003 р.), лауреат премії ім. Д.К. Заболотного (1988 р.) Людмила Дмитрівна Варбанець. Професор Людмила Дмитрівна є дійсним членом редколегії «Мікробіологічного журналу», «Українського біохімічного журналу», журналу «Мікробіологія і біотехнологія»; членом Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського; членом центральної ради Українського біохімічного товариства; членом спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій при Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного та Інституті біохімії ім. О.В. Паладіна НАН України за спеціальностями: 03.00.07 – мікробіологія, 03.00.04 – біохімія, відповідно.

Людмила Дмитрівна Варбанець
Наукова робота

Встановлено і вперше в світовій літературі описано структури О-специфічних полісахаридів (ОПС) ЛПС фітопатогених бактериій – Ralstonia solanacearum і Pseudomonas syringae, а також нових видів Enterobacteriaceae – Rahnella aquatilis, Pragia fontium, Budvicia aquatica. Всі структури є унікальними і раніше не були описані серед структур О-специфічних полісахаридів інших грамнегативних бактерій. Особливості структури ОПС послужили молекулярною основою для досліджень щодо створення внутрішньовидових серологічних класифікаційних схем.

На основі О-антигенності ЛПС показана імунохімічна гетерогенність досліджуваних видів R. solanacearum, P. syringae, P. fontium, R. aquatilis і B. aquatica. Вперше, на основі О-антигенності ЛПС, штами досліджених видів були розподілені на серогрупи.

Вперше встановлено структуру олігосахарида кору P. syringae pv. рhaseolicola GSPB 711, яка в певній мірі подібна до структур двох інших представників роду PseudomonasP. aeuruginosa і P.fluorescens. Унікальною особливістю кору P. syringae є існування двох глікоформ, в одній із яких, як термінальний моносахарид зовнішньої області, виступає залишок L-рамнози, а в другій – залишок КДО.

Висока імуномодулююча активність ЛПС дозволяє використовувати їх при створенні нових лікарських засобів. Однак, показано, що ацильні, фосфатні і вільні гідроксильні групи ліпіду А відповідають за токсичність і пірогенність досліджуваних ЛПС. Виникає складність впровадження до терапевтичної практики ЛПС через їх високу токсичність та пірогенність. Цей факт спонукає дослідників розробляти підходи до отримання модифікованих ЛПС, що втрачали б токсичну дію, але зберігали імуномодулюючі властивості.

Таким чином, результати структурно-функціональних досліджень ЛПС є основою для:

1) створення внутрішньовидових класифікаційних схем грамнегативних бактерій,

2) розробки нових підходів в систематиці і таксономії бактерій,

3) створення на основі нетоксичних і непірогенних ЛПС потенційних терапевтичних заходів при ендотоксичному шоці, який був викликаний грамнегативними бактеріями, і здатних блокувати токсичні ефекти ЛПС.

Внаслідок скринінгу серед 2040 штамів мікроорганізмів різних таксономічних груп з Української колекції мікроорганізмів були одержані продуценти α-L-рамнозидази (Cryptococcus albidus, Eupenicillium erubescens, Penicillium commune), α-амілази (Bacillus subtilis, Aspergillus flavus var. oryzae), α-галактозидази та α-N-ацетилгалактозамінідази (Penicillium canescens, P. commune, Aspergillus niger).

У відділі проводиться очистка ферментів до гомогенного стану, вивчаються їх фізико-хімічні властивості, субстратна специфічність, функціональні групи активного центру, які приймають безпосередню участь в каталізі. Це дозволило встановити, що α-галактозидаза, яка здатна гідролізувати α-1,4- та α-1,6- зв’язки, може бути використана для гідролізу важко засвоюваних вуглеводів соєвого молока, покращуючи якість соєвих продуктів, а також для збільшення виходу цукру із бурякової меляси.

Встановлення специфічності α-галактозидази і α- N-ацетилгалактозамінідази до α-1,3-зв’язаній галактозі і α-N-ацетилгалактозаміну, відповідно, створює можливість використання цих ферментів для трансформації еритроцитів II і III груп крові в універсальні донорські еритроцити.

Дослідження α-L-рамнозидаз P. сommune, E. erubescens, C. albidus свідчить, що α-L-рамнозидази C. albidus і E. erubescens проявляють вузьку субстратну специфічніть до п-нітрофенільних похідних і здатні гідролізувати тільки п-нітрофеніл-α-L-рамнопіранозид та п-нітрофеніл-β-D-глюкозид. Досліджені ферменти виявили специфічність також і до природних субстратів: нарингину, рутину та неогесперидину.

Здатність α-L-рамнозидаз C. albidus і E. erubescens гідролізувати біофлавоноїди може бути використана:

а) для гідролізу рамнозильних залишків, наявних у флавоноїдних глікозидах, що поліпшує якість продуктів, які їх містять;

б) для вивільнення з терпенових глікозидів – рутинозидів, ароматичних сполук, які сприяють підсиленню аромату виноградних соків, вин та отриманих з них напоїв;

в) для попередження та лікування геморагічних діатезів, капіляротоксикозів, крововиливів при гіпертонічній хворобі та атеросклерозі, а також при променевій хворобі;

г) в косметології та фармацевтичній промисловості.

α-Амілази A. flavus var. oryzae і B. subtilis здатні розщеплювати всі види крохмалю. Це обумовлює потенціальну можливість їх використання в різних видах виробництв, в яких переробляється крохмалевмісна сировина: хлібопекарська, спиртова, паперова промисловості, при виготовленні глюкозних сиропів, пивоварінні, а також як добавки до мийних засобів.

В результаті скринінгу було знайдено продуценти ферментів, що гідролізують важкорозчинні білкові субстрати тваринного походження (кератин, колаген, еластин, фібрин) серед представників родів Streptomyces, Bacillus, Yarrowia. Із культуральних рідин Streptomyces sp. 1349 і Streptomyces sp.1382 виділено і очищено до гомогенного стану високоактивні препарати колагенази і кератинази. Колагенази проявляють широку специфічність дії щодо білкових субстратів як фібрилярної, так і глобулярної природи (колаген, еластин, кератин, фібрин, желатин і казеїн). Кератинази, навпаки, гідролізують лише нативний кератин шерсті або пір’я, а один з ферментів проявляє також фібринолітичну активність.

Вперше показано, що інгібітори вірусного протеолізу пригнічують активність колагенази Streptomyces sp. 1349 і кератинази Streptomyces sp. 1382. Ці результати можуть бути використані при створенні високоефективних препаратів для лікування захворювань шкіри, які спричиняються колагеназами і кератиназами мікроорганізмів, а також в інших галузях народного господарства.

Встановлена можливість керувати синтезом ферментів за рахунок зміни тривалості культивування і складу живильного середовища. Шляхом хімічного мутагенезу за допомогою N-метил-N-нітрозогуанідину отримано штам-продуцент еластази Вacillus thuringiensis ІМВ В-7324. Показано, що штам проявляє ще й високу фібринолітичну активність. Розроблено схему виділення і очистки еластолітичної і фібринолітичної пептидаз В. thuringiensis ІМВ В-7324.

Встановлена можливість модифікації пептидаз з метою отримання практично важливих високостабільних препаратів шляхом м’якої іммобілізації на таких біополімерах, як целюлоза та декстрани, що приводить до збільшення термічної стабільності ферментів. Ефективним методом стабілізації також є гідрофобна модифікація молекул ферментів амінокислотами.

Конференції

Співробітники відділу приймали активну участь у роботі

 • ХІ Українського біохімічного конгресу, 6-10 жовтня 2014 р., Київ;
 • ХІІІ з’їзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського, 01-06 жовтня 2013р., Ялта;
 • ІІ Международной научно-практической конференции «Новейшие достижения биотехнологии и нанофармакологии», 24-25 жовтня , Київ, 2013;
 • 18th European Carbohydrate Symposium, August 2-6, Moscov, Russia, 2015;
 • 23rd International Symposium on Glycoconjugates, September 15-20, Split, Croatia, 2015;
 • ІІІ Международной научно-практической конференции «Новейшие достижения биотехнологии и нанофармакологии», 22-23 жовтня , Київ, 2015;
 • 2-гої міжнародної наукової конференції «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті», 14-15 квітня, Київ, 2016;
 • The seventh world congress “Aviation in the XXI-st century” – “Safety in aviation and space technologies”, September 19-21, Kyiv, 2016;
 • XV з’їзду Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського, 11-15 вересня, Одеса, 2017;
 • III international scientific conference “Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century”, April 19-20, 2018, Kyiv;
 • Third Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium, April 16-20, 2018, Kyiv;
 • Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium. Kyiv, Ukraine / 20-24 May 2019;
 • Український біохімічний конгрес. м. Тернопіль, 30 вересня – 4 жовтня 2019;
 • Актуальні проблеми мікробіології, вірусології та імунології : матеріали наукової конференції. м. Київ, 5 листопада 2019;
 • Young scientists conference «Youth and modern problems of microbiology and virology. м. Київ, 12-14 листопада, 2019;
 • 15th International conference on Polysaccharides-Glycoscience 2019. Prague, Czechia, 13-15.11.2019
 • IV Міжнародної науково-практичної конференції “Новітні досягнення біотехнології ”, Київ, 22-23 вересня 2020 р.
 • наукової конференції молодих вчених “Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві“, м. Чернігів, 27 – 28 жовтня 2020 року
 • науково-практичної конференції молодих дослідників «Молодь та сучасні проблеми мікробіології і вірусології» (Young scientists conference «Youth and modern problems of microbiology and virology»), м.Київ, 23-26 листопада 2020 року.
 • «Холод в біології та медицині: Актуальні питання кріобіології, трансплантології та біотехнології», м. Харків, 19 травня 2020
Публікації
2021

Іноземні:

 1. E.L. Zdorovenko, A.A. Kadykova, A.S. Shashkov, L.D. Varbanets, T.V. Bulyhina, and P.V. Toukach. Structure and biological activity of the O-specific polysaccharide and lipid A from Рantoea agglomerans P324. Microbiology. 2021. V. 90. N1. P. 96-105.

Вітчизняні:

 1. Bulyhina, T.V., Kyrychenko, A.M., Kharchuk, M.S., Varbanets, L.D. Anti-tmv activities of pantoea agglomerans lipopolysaccharides in vitro. Mikrobiolohichnyi Zhurnal, 2021, 83(2), стр. 64–71
 2. Avdiyuk  K.V., Ivanitsiа V.A, Varbanets. L.D.  Screening of enzyme producers with keratinase activity among marine actinobacteria. Мікроб. журнал. 2021. Т. 83. №2. P. 12-19.
 3. N.V. Borzova, G.V. Gladka, O.V.Gudzenko, V.M. Hovorukha, О.B. Tashyrev. Іdentification and enzimatic activity of antarctic bacteria. Мікроб. журнал. 2021. Т. 83. №2. P. 3-11.
 4. N.V. Borzova, O.V. Gudzenko, K.V. Avdiyuk, L.D. Varbanets, L.T. Nakonechnaya. Тhermophilic fungi with glycosidase and proteolytic activity. Мікроб. журнал. 2021. Т. 83. N3. P. 24-34.
 5. G.V. Gladka, N.V. Borzova, O.V.Gudzenko, V.M. Hovorukha, O.A. Havryliuk, О.B. Tashyrev. Polyphase taxonomy of Antarctic bacteria. Мікроб. журнал. 2021. Т. 83. N3. P. 3-13.
 6. O.V. Gudzenko, N.V. Borzova, L. D. Varbanets, I.I. Seifullina, O. A. Chebanenko, O.E. Martsinco.Еffect of different ligand and different ligand heterometal xylaratohermanates on the activity of α-L-rhamnosidases Eupenicillium erubescens, Cryptococcus albidus and Penicillium tardum. Мікроб. журнал. 2021. Т. 83. N3. P. 35-45.
 7. О.S. Brovarska, L.D. Varbanets, G.V. Gladka, A.D. German, O.B. Tashyrev Lipopolysaccharide of Pseudomonas mandelii, isolated from Antarctica. Мікробіол. журн., 2021, Т. 83, № 4. P. 24-34.
 8. O.V. Gudzenko, N.V. Borzova, L. D. Varbanets, I.I. Seifullina, O. A. Chebanenko, E.E. Martsinko. Different-ligand and different-metal xylaratogermanates as effectors of Penicillium restrictum IMV F-100139 α-L-rhamnosidase and α-galactosidase. Ukr. Bioch. J. 2021. N5. P.
 9. Gudzenko O.V., Borzova N.V., Varbanets L.D. α-L-Rhamnosidase activity of antarctic strain of Pseudomonas mandelii U1. Мікробіол. журн., 2021, Т. 83, № 5. P.
2020

Іноземні:

 1. Dekina S., Romanovska I., Sevastyanov O., Shesterenko Ye., Ryjak A., Varbanets L., Dzubluk N., Muratov Eu. Development and characterization of chitosan/polyvinyl polymer material with elastolytic and collagenolytic activity. Enzyme and microbial technology. Volume 132, January 2020, 109399.
 2. Tetiana V. Bulyhina, Evelina L. Zdorovenko, Liudmyla D. Varbanets, Alexander S. Shashkov, Alexandra A. Kadykova and Yuriy A. Knirel, Oleh V. Lushchak. Structure of О-polysaccharide and lipid А of Рantoea agglomerans 8488. Biomolecules. 2020. 10. 804. P. 1-16.
 3. Evelina L. Zdorovenko, Alexandra A. Kadykova, Alexander S. Shashkov, Liudmyla D. Varbanets, Tetiana V. Bulyhina, Yuriy A. Knirel. Lipopolysaccharide of Pantoea agglomerans 7460: O-specific polysaccharide and lipid A structures and biological activity.

Вітчизняні:

 1. Варбанець Л.Д., Березкіна А.Є., Авдіюк К.В., Гудзенко О.В., Булигіна Т.В., Хархота М.А., Утєвський А.Ю.. Кератинолітична і α-L-рамнозидазна активність бактеріальних ізолятів, виділених із черевоногих молюсків Nacella concinna (Nacellidae) – мешканців Антарктики. Мікробіол. журн., 2020, Т. 82, № 1. С.3-11.
 2. Броварська О.С., Варбанець Л.Д., Ліханов А.Ф.. Характеристика ліпополісахариду Рseudomonas putida. Мікробіол. журн., 2020, Т. 82, № 1. C. 23-32.
 3. Борзова Н.В., Гудзенко О.В., Варбанець Л.Д., Л.Т. Наконечна, Т.І. ТугайГлікозидазна та протеолітична активність мікроміцетів, виділених з чорнобильскої зони відчуження. Мікробіол. журнал. 2020, №2.
 4. Варбанець Л.Д., Гаркава К.Г., Броварська О.С., Булигіна Т.В., Тимошенко У.В., Павлюк Р.П., Сівкович С.О. Анти-ліпополісахаридні антитіла та осмотична стійкість еритроцитів у здорових осіб та пацієнтів з В-неходжкінською лімфомою з різними групами крові. Мікробіол. журнал. 2020, №4.
 5. Гудзенко О.В., Варбанец Л.Д., Сейфулліна І.Й., Чебаненко О.А., Марцинко О.Е., Афанасенко Е.В.Вплив координаційних тартрато- і малатогерманатних сполук на активність α-L-рамнозидазPenicillium tardum, Eupenicillium erubescens таCryptococcus albidus. Ukr. Biochem. J. 2020, N4. P.
 6. К.В. Авдіюк, Л.Д. Варбанець, А.Є. Березкіна, А.Ю. Утєвський.Кератинолітична активність антарктичних штамів бактерій. Мікробіол. журнал. 2020, 82. №2. С. 14-21.
 7. Л.Д. Варбанець,  А.Є. Березкіна, К.В. Авдіюк, О.В. Гудзенко, Т.В. Булигіна, М.А. Хархота, А.Ю. Утєвський. Кератинолітична і α-L-рамнозидазна активність бактеріальних ізолятів, виділених із черевоногих молюсків Nacella concinna (Nacellidae) – мешканців Антарктики. Мікробіол. журн., 2020, Т. 82, № 1. С.3-11.
 8. Борзова Н.В., Гудзенко О.В., Варбанець Л.Д. Особливості продукції α-галактозидази Рenicillium restrictum. Мікробіол. журнал. 2020, 82. №3. С. 55-64.
 9. Гудзенко О.В., Борзова Н.В., Варбанець Л.Д., Вплив умов культивування Рenicillium restrictum на α-l-рамнозидазну активність. Мікроб. журнал. 2020,82. №4. С.
 10. Варбанец Л.Д., Гудзенко А.В., Иваныця В.А. Морские изоляты актинобактерий – продуценты α-L-рамнозидазы. Мікробіол. журнал. 2020, 82. №5. С.
 11. О.С. Броварська, Л.Д. Варбанець, А.Ф. Ліханов. Характеристика ліпополісахариду Рseudomonas putida. Мікробіол. журн., 2020, Т. 82, № 1. C. 23-32.
 12. Борзова Н.В., Гудзенко О.В., Варбанець Л.Д., Л.Т. Наконечна, Т.І. Тугай Глікозидазна та протеолітична активність мікроміцетів, виділених з чорнобильскої зони відчуження. Мікробіол. журнал. 2020, 82. №2. С.51-59.
 13. Gudzenko О.V., Varbanets L.D., Seifullina I.I., Chebanenko E.A., Martsinko E.E., Аfanasenko E.V. The influence of coordinative tartrate and malatogermanate compounds on the activity of Penicillium tardum, Еupenicillium erubescens and Сryptococcus albidus α-L-rhamnosidases. Ukr. Biochem. J. 2020, V. 92. N 4. P. 85-95.
 14. Варбанець Л.Д., Гаркава Е.Г., Броварська О.С., Булигіна Т.В., Тимошенко У.В., Павлюк Р.П., Сівкович С.О. Анти-ліпополісахаридні антитіла та осмотична стійкість еритроцитів у здорових осіб та пацієнтів з В-неходжкінською лімфомою з різними групами крові. Мікробіол. журнал. 2020, 82. №4. С. 3-12.
 15. Brovarska O.S., Varbanets L.D., Kalinichenko S.V. Chemical characterization and biological characterization of Escherichia coli lipopolysaccharides. Мікробіол. журнал. 2020, 82. №6. С. 35-42.
2019

Іноземні:

 1. Zdorovenko E.L., Kadykova A.A., Shashkov A. S., Varbanets L.D.,BulyhinaT.V. Lipopolysaccharide of Pantoea agglomerans P1a lipopolysaccharide: structure of the O-specific polysaccharide and lipid A and biological activity. Carbohydrate Research. 2019. 484. P. 1-5.

Вітчизняні:

 1. Varbanets L.D., Bulyhina Т.V., Pasichnyk L.А., Zhytkevych N.V. Рantoea agglomerans lipopolysaccharides: structure, functional and biological activity.Ukr. Biochem. J. 2019. Vol. 91, N1. P. 5-20.
 2. Борзова Н.В., Броварская О.С., Варбанец Л.Д., Наконечная Л.Т., Курченко И.Н.β-Маннаназная и α-галактозидазная активность микромицетов. Мікроб.журн. 2019, Т. 81, №1. С. 72-83.
 3. Броварская О.С.,Варбанец Л.Л. Влияние метода выделения на состав и биологические свойства липополисахарида Escherichia coli. Мікроб. журн. 2019, Т. 81, №2. С. 3-13.
 4. Варбанец Л.Д., Дзюблюк Н.А., Иваница В.А.Скрининг среди штаммов бацилл Черного моря продуцентов с фибринолитической, эластазной и коллагеназной активностями. Мікробіол. журн. 2019, Т. 81, №3. С. 3-13.
 5. Гудзенко А.В., Борзова Н. В., Варбанец Л.Д., Иваница В. А., Сейфуллина И.И., Марцинко Е.Э., Пирожок О.В., ЧебаненкоЕ.А.Гликозидазная активность бактерий рода Ваcillus, выделенных из Черного моря. Мікробіол. журн. 2019, Т. 81, №3. С. 14- 26.
 6. Avdiyuk K. V., Varbanets L. D. Keratinolytic enzymes: producers, physico-chemical properties, applications. Biotechnologia acta. 2019. V. 12, N2. P.27-45.
 7. Gudzenko О.V., Varbanets L.D., Seifullina І.I., МMartsinko E.E., Pirozhok O.V., Chebanenko E.A. Germanium coordination compounds for increasing of α-L-rhamnosidase activity. Biotechnologia Acta. 2019. V. 12, N4. P.19-26.
 8. Sevastyanov O.V., Shesterenko Yu.A., Ryzhak A.A., Romanovska I.I., Dziubliuk N.A., Varbanets L.D. Kinetics of casein hydrolysis with a help of new peptidase from Bacillus thuringiensis var. israelensis IMB B-7465. Ukr. Biochem. Journ. 2019. V. 93. N3. P. 25-33.
 9. Борзова Н.В., Гудзенко Е.В., Гладка Г.В., Варбанец Л.Д., Таширев А.Б. Аутэкология и гидролитическая активность микроорганизмов наземных экосистем Антарктики, Эквадора и Израиля. Мікробіол. журн. 2019, Т. 81, №4. С. 29-41.
 10. Борзова Н.В., Гудзенко Е.В., Гладка Г.В., Варбанец Л.Д., Таширев А.Б. Гликозидазная активность дрожжей Антарктического региона. Мікробіол. журн. 2019, Т. 81, №6. С.
2018

Іноземні:

 1. Borzova N., Gudzenko O., Varbanets L. Purification and characterization of a naringinase from Cryptococcus albidus. Appl Biochem Biotechnol. 2018. 184(3). P. 953-969.
 2. Zdorovenko E.L., Kadykova A.A., Shashkov A.S., Varbanets L.D.,  Bulyhina T.V., Knirel Yu.A. Lipopolysaccharides of Pantoea agglomerans 7604 and 8674 with structurally related O-polysaccharide chains: Chemical identification and biological properties. Carbohydr. Polymers, 2018. 181. P. 386-393.

Вітчизняні:

 1. Дзюблюк Н.А., Варбанець Л.Д., Булигіна Т.В. Вплив ліпополісахаридів Pantoea agglomerans на активність протеаз Bacillus. Мікробіол. журнал. 2018.Т. 80, №1. С. 27- 35.
 2. Булигіна Т.В., Варбанець Л.Д., Пасічник Л.А. Ліпополісахарид Pantoea agglomerans 9649: хімічна характеристика та біологічна активність. Мікробіол. журнал. 2018.Т. 80, №2. С. 56- 66.
 3. Борзова Н.В., Гладка Г.В., Варбанец Л.Д., Таширев А.Б. β-Маннаназная активность дрожжей, выделенных в Aнтарктике. Мікробіол. журнал. 2018.Т. 80, №2. С. 28-43.
 4. Броварская О.С., Варбанец Л.Д. Влияние температуры выращивания Рseudomonas chlororaphis subsp. chlororaphis УКМ В-106 на состав и биологические свойства липополисахаридов. Мікробіол. журнал. 2018. Т.80, №4. С. 28-40.
 5. Гудзенко О.В., Борзова Н.В., Варбанец Л.Д. Влияние параметров культивирования Penicillium sp. 27 на активность α-L-рамнозидазы. Мікробіол. журнал. 2018. Т. 80, N5. С.25-35.
 6. Borzovа N.V., Varbanets L.D. Influence of chemical reagents and UV irradiation on the activity of Penicillium canescens α-galactosidase. Ukr. Biochem. J. 2018, 90(5), 19-27.
 7. Дзюблюк Н.А., Чернишенко В.О., Броварська О.С., Варбанець Л.Д. Порівняльна характеристика протеаз Bacillus thuringiensis IMB B-7324 i B. thuringiensis var. israelensis ІМВ В-7465. Мікробіол. журнал. 2018. Т. 80, N5. С. 36-47.
 8. Borzova N.V., Gudzenko О. V., Varbanets L. D. Degradation of flavonoids by Cryptococcus аlbidus α-L-rhamnosidase. Biotechnologia acta. 2018. V. 11, №5. P. 35-41.
 9. Гудзенко О.В., Борзова Н.В., Варбанец Л.Д. Вплив іонів металів і специфічних хімічних реагентів на активність α-L-рамнозидази Penicillium tardum. Мікробіол. журнал. 2018. Т. 80, N6. С. 3-14.
2017

Іноземні:

 1. Zdorovenko E.L., Kadykova A.A., Alexander S. Shashkov, Ludmila D. Varbanets, Tetiana V. Bulyhina, Yuriy A. Knirel. Lipopolysaccharide of Pantoea agglomerans 7969: chemical identification, function and biological activity. Carbohydr. Polymers. 2017. V. 165. P.351-358.
 2. Starosila Darya, Rybalko Svetlana, Varbanets Ludmila, Ivanskaya Naila, Sorokulova Iryna. Anti-influenza activity of Bacillus subtilis probiotic strain. Antimicrobial agents and Chemotherapy. 2017, V. 61, N7.
 3. Zdorovenko E.L., Kadykova A.A., Shashkov A.S., Varbanets L.D.,  Bulyhina T.V., Knirel Yu.A. Lipopolysaccharides of Pantoea agglomerans 7604 and 8674 with structurally related O-polysaccharide chains: chemical identification and biological properties. Carbohydr. Polymers. 2018. V. 181. Р.386-393.

Росія: Варбанец Л. Д., Здоровенко Э. А., Броварская О. С., Калиниченко С. В. Характеристика липополисахарида Escherichia coli 126. Микробиология. 2017, Т.86. №1. С.54-61.

Вітчизняні:

 1. Borzova N.V., Varbanets L.D., Pidgorskyi V.S., Ianeva O.D. Yeast β-mannanase activity. Biotechnologia acta. 2017. V.10, N1. P.26-33.
 2. Varbanets L.D., Rybalko S.L., Starosyla D.B. Antiviral activity of lipopolysaccharides of Pseudomonas chlororaphis subsp.aureofaciens. Biotechnologia acta. 2017. V.10, N2. P.34-39.
 3. Нідялкова Н.А, Варбанець Л.Д, Шепелевич В.В, Зелена П.П., Юмина Ю.М., Гаркава К.Г., Трошина Л.О.Протеаза Streptomyces 12: очищення і властивості. Мікроб журн. 2017. Т. 79, №2. С. 33-47.
 4. Варбанец Л.Д,. Нидялкова Н.А, Сейфуллина И.И., Пуля А.В., Скороход Л.С. Модификация активности пептидаз Bacillus thuringiensis var. israelensis ИМВ В-7465 гидразид/гидразонными комплексами 3d-металлов. Мікробіолог. журн. 2017. Т. 79, №3. С. 14-26.
 5. Броварская О.С., Войчук С.И, Варбанец Л.Д. Химическая характеристика и серологическая активность препаратов флагеллинов Ralstonia solanacearum. Мікробіол. журн. 2017, Т. 179,  №4. С. 40-52.
 6. Булыгина Т.В., Варбанец Л.Д., Пасичник Л.А. Липополисахарид Pantoea agglomerans 7604:химическая характеристика и биологическая активность. Мікробіолог. журн. 2017. Т. 79, №5. С. 23-33.
 7. Варбанець Л.Д. Мікробні глікополімери: будова, функціональна та біологічна активність. Мікробіолог. журн. 2017. Т.79, №6. С.13-27.
2016

Іноземні:

 1. Zdorovenko E, Kadykova A., Varbanets L., Shashkov A.S., Kiprianova E., Brovarskaya O., Knirel Yu. Structure of the O-specific polysaccharides of Pseudomonas chlororaphis subsp. chlororaphis UCM B-106. Carboh. Res. 2016. 433: 1-4.

Вітчизняні:

 1. Гудзенко О.В., Варбанець Л.Д. Очистка та фізико-хімічні властивості a-L-рамнозидази Penicillium tardum. Мікробіол. журн. – 2016, т.78, №1. С.13-22.
 2. Авдіюк К.В., Варбанець Л.Д., Зелена П.П., Шепелевич В.В. Фізико-хімічні властивостіα-амілази Achromobacter sp. Мікробіол. журн. – 2016, т.78, №1. С.23-32.
 3. Varbanets L.D., Kyrychenko А.N., Seifullina S.I., Shmatkova N.V., Brovarskaya О.S., Yaroshenko L. V., Popov L.D.  Pseudomonas chlororaphis subsp. Aureofaciens native and modified by complexes of GE(IV) and SN(IV) lipopolysaccharide antiviral activity. Biotechnologia acta. – 2016; 9 (1): 64-70.
 4. Авдіюк К.В., Варбанець Л.Д. Вплив іонів металів та хімічних реагентів на активність α-амілази Achromobacter sp. 7а. Мікробіол. журн. – 2016, т.78, №2. С.21-32.
 5. Гудзенко О.В., Варбанець Л.Д., Курченко І.М., Наконечна Л.Т. Скринінг продуцентів α-L-рамнозидаз серед представників роду Рenicillium // Мікробіол. журн. – 2016, Т.78, №2. С.33-42.
 6. Варбанець Л.Д. Рецензія на книгу «Основи глікобіології» (за ред. проф. Н.О. Сибірної) Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2015, 491 с. Ukr. Biochem.J. 2016; 88(2): 119-120.
 7. Варбанець Л.Д., Мацелюх О.В, Гудзенко О.В, Нідялкова Н.А, Зелена П.П., Юмина Ю.В, Степура Л.Г., Шепелевич В.В, Войчук С.І. Скринінг продуцентів a-L-рамнозидаз і пептидаз серед представників актинобактерій та бацилл. Мікробіол. журнал. – 2016; 78 (3): 26-35.
 8. Булигіна Т.В., Варбанець Л.Д., Сейфулліна І.І., Шматкова Н. В. Функціональна та біологічна активність ліпополісахаридів Pantoea agglomerans. Мікроб. журн. – 2016; 78(3):13-25.
 9. Nidialkova N.A., Varbanets L.D., Chernyshenko V.О. Isolation and purification of Bacillus thuringiensis var. israelis ІMVВ В-7465 peptidase with specificity toward elastin and collagen. Ukr. Biochem. J. –  2016; 88(3):18-28.
 10. Gudzenko O.V., Borzova N.V., Varbanets L.D. Thermostabilization of Eupenicillium erubescens and Cryptococcus albidus α-L-rhamnosidase by chemical reagents. Biotechnologia acta. – 2016; 9(2):48-54.
 11. Stohniy E.M., Chernyshenko V.O., Nidialkova N.A., Rebriev A.V., Varbanets  L.D., Hadzhynova V.E., Chernyshenko T.M., Kolesnikova I.M., Lugovskoy E.V. Mapping of Residues of Fibrinogen Cleaved by Protease II of Bacillus thuringiensis var. israelensis IMV B-7465. Ukr. Biochem. Journ.Special Issue. – 2016. 88. P. 79-86.
 12. Борзова Н.В., Варбанец Л.Д., Курченко И.Н., Наконечная Л.Т. Скрининг продуцентов маннандеградирующих энзимов. Мікробіол. журн. – 2016;78(5): 21-29.
 13. Булигіна Т.В., Варбанець Л.Д. Резистентність до антимікробних препаратів бактерій. Мікробіологія і біотехнологія. – 2016; (33) 1: 68-75.
 14. Varbanets L.D, Nidialkova N.А, Borzova N.V, Seifullina I.I., Martsinko Е.E., Chebanenko Е.А.Complexes of biscitrarogermanates and biscitratostanates with metals are modifiers of Bacillus thuringiensis var. іsraelensis andαPenicillium canescens, Cladosporium cladosporioides and Aspergillus niger α-galactosidase activities. Biotechnologia acta. – 2016; 9(3): 52-60.
 15. Varbanets L.D. Structure, function and biological activity of lipopolysaccharide lipid A. Мікробіол. журнал. – 2016; 78 (N6):37-49.
2015

Іноземні:

 1. Zdorovenko E.L., Varbanets L.D., Shashkov A.S., Kiprianova E.A., Knirel Yu.A. Structure of the lipopolysaccharide of Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens UCM B-306//Carbohydr. Res. 2015. V.410. P. 47-50;
 2. Dronova M., Vrynchanu N., Varbanets L., Korotkiy Yu., Brovarska O. Arylaliphatic aminoalcohol derivative KVM-194 affects Escherichia coli lipopolysaccharide composition//Farmacia. 2015. V.63, N4. P. 586-592.
 3. Варбанец Л.Д., Здоровенко Э.Л., Киприанова Е.А., Авдеева Л.В., Броварская О.С., Рыбалко С.Л. Характеристика липополисахаридов Pseudomonas chlororaphis//Микробиология.2015. Т. , №6. С. 1-11.

Вітчизняні:

 1. Л.Д. Варбанец,Э.А. Здоровенко, Е.Г. Гаркавая, О.С. Броварская Липополисахарид Escherichia coli L-19 //Biotechnologia acta. 2015.-8, №1.- С.32-38.
 2. Авдіюк К.В., Варбанець Л.Д., Філіппова Т.О., Жиліна З.І., Ішков Ю.В.,  Карпенко О.В., Шульга О.М. Вплив синтетичних похідних порфіринів і флуорену та поверхнево-активних речовин на активність і біосинтез a-амілази Bacillus subtilis 147. Мікробіол. журн. – 2015. – Т. 77, №.1. – С. 26-32.
 3. Авдіюк К.В., Варбанець Л.Д. Іваниця В.О. Оптимізація умов культивування Achromobacter sp. Мікроб. і біотехнологія. – 2015. №1. – С. 21-35.
 4. О.В. Мацелюх, Н.А. Нідялкова, Л.Д. Варбанець, Н.О. Андреєва, В.В. Шепелевич, П.П. Зелена, Ю.М. Юмина //Здатність мікроорганізмів різних екологічних ніш до гідролізу нерозчинних білків//Мікроб .журн.2015.- 77, №3. С. 16-22.
 5. Авдіюк К.В., Варбанець Л.Д.Вплив іонів металів та специфічних хімічних реагентів на активність a-амілаз Aspergillus flavus var. oryzae іBacillus subtilis//Мікробіол. журн. 2015. – 77, №4. С. 15-24.
 6. О.В. Гудзенко, Л.Д. Варбанець.Оптимизация умов культивування Penicillium tardum – продуцента a-L-рамнозидазы//Мікроб. журн. 2015.- 77, №4. С. 25-31.
 7. Булигіна Т.В., Яковлева Л.М., Броварська О.С., Варбанець Л.Д. Серологічні властивості та біологічна активність ліпополісахаридів Pantoea agglomerans Мікробіол. журн. 2015. – 77, №6
 8. Гудзенко Е.В., Борзова Н.В., Варбанец Л.Д. Термостабильность a-L-рамнозидазы Cryptococcus albidus. Укр. Біох. журнал. – 2015, 87, №3, С. 23-30.
 9. Matseliukh E.V., Safronova L.A., Varbanets L.D. Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum – probiotic strains as protease producers Biotechnologia acta. – 2015. – V. 8, N2. P. 84-90.
 10. Борзова Н.В., Варбанец Л.Д. Стабильность гликозилированной и модифицированной α-галактозидазы  Claladosporium cladosporioides // Укр. Биох. Журнал. 2015, 87, №4, С.5-12.
 11. Борзова Н.В.  Denaturation of native and deglycosylated α-galactosidase from  Penicillium canescens by guanidine hydrochloride//Biotechnologia Acta. V. 8, №3. P. 89-94.
 12. Варбанец Л.Д., Кириченко А.М., Сейфуллина И.И., Шматкова Н.В., Броварская О.С., Ярошенко Л. В. Антивирусная активность липополисахарида Pseudomonas chlororaphis subsp. Аureofaciens Biotechnologia Acta 2015, 8, №6.
 13. Нідялкова Н.А., Варбанець Л.Д., Сейфулліна І.Й., Хитрич Н.В/ Вплив координаційних сполук на активність пептидаз Bacillus thuringiensis var. israelis ІМВ В-7465 // Biotechnologia Acta 2015, 8, №4
2014

Іноземні:

1)  Zdorovenko E.L., Varbanets L.D., Bin Liu, Valueva O.A., Wang Q., Shashkov A.S., Garkavaya E.G., Brovarskaya O.S., Wang Lei, Knirel Yu.A. Structure and gene cluster of the O-antigen of Escherichia coli L-19, a candidate for a new O-serogroup//Microbiology (Elsevier). – 2014. – 160. – P. 2102-2107.

2)  Варбанец Л.Д. Гликополимеры микроорганизмов: достижения и перспективы исследований//Прикладная биохимия и микробиология. 2014. – 50, №6. – С. 547-560.  Varbanets L.D. Glycopolymers of microorganisms: achievements and future research//Appl. Biochemistry and microbiology. – 2014. V. 50, 6. – P. 539-553;

3)  Варбанец Л.Д., Здоровенко Э.Л., Броварская О.С., Похил С.И. Характеристика липополисахарида Budvicia aquatica DLR  20186//Микробиология.- 2014. Т. 83, №1. – С. 49-55;

4)  Л. Д. Варбанец, О. С. Броварская, Т. Н. Булыгина, Е. Г. Гаркавая, Н. В. Житкевич. Характеристика липополисахаридов Pantoea agglomerans//Микробиология. – 2014. – 83, №6. С. 656-666.

Вітчизняні:

 1. Варбанець Л.Д., Мацелюх О.В., Авдіюк К.В., Гудзенко О.В., Нідялкова Н.А., Романовська В.О., Таширев О.Б. Гідролітична активність мікроорганізмів, виділених з екосистем узбережжя Мертвого моря//Мікробіол. журн.- 2014. – 76, №1. С. 12-16.
 2. Варбанец Л.Д., Мацелюх Е.В., Сейфуллина И.И, Хитрич Н.В., Нидялкова Н.А., Гудзенко Е.В. Комплексы кобальта (II, III) с производными дитиокарбамовой кислоты – эффекторы пептидазы Bacillus thuringiensis  и a-L- рамнозидазы Eupenicillium erubescens и Cryptococcus albidus активностями/Ukr. Biochem. J. – 2014. – V. 86, N3. – P.46-60.
 3. Грицай Р.В., Яковлева Л.М., Варбанець Л.Д. Фітотоксичні властивості ліпополісахаридів Ralstonia solanacearum//Мікробіол. журн. – 2014. – 76, №2. – С. 29-34.
 4. Гудзенко О.В., Варбанець Л.Л. Компонентний склад a-L-рамнозидаз Cryptococcus albidus і  Eupenicillium erubescens//Мікроб. журн.2014. – Т. 76, №5. – С. 8-14.
 5. Гудзенко О.В., Варбанець Л.Д., І.М. Курченко, Л.Т. Наконечна. Penicilliun sp. 29 – продуцент a-L-рамнозидази//Biotechnologia Acta. – 2014. – 7, №4. С. 43-48.
 6. Nidialkova N.A., Matseliukh O.V., Varbanets L.D Optimization of elastolytic peptidase biosynthesis by Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324//Biotechnologia Acta. – 2014. – 7, №5. P. 27-34. (Нідялкова Н.А., Мацелюх О.В., Варбанець Л.Д. Оптимізація біосинтезу еластолітичної пептидази Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324//Biotechnologia Acta. – 2014. – 7, №5. С. 27-34.)
 7. Борзова Н.В., Гудзенко Е.В., Варбанец Л.Д. Роль гликозилирования в секреции и стабильности a-галактозидаз микромицетов//Укр. Биох. Журн. 2014. – 86, №6.
 8. Мацелюх О.В. Субстратна специфічність серинової лужної пептидази Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324//Мікробіологія і біотехнологія. 2014. – 26, №2. – С. 29-34.
 9. Варбанець Л.Д., Мацелюх О.В., Нідялкова Н.А., Гудзенко О.В., Авдіюк К.В., Шматкова Н.В., Сейфулліна І.Й. Вплив координаційних сполук германію (IV) і стануму(IV) на активність деяких гліколітичних та протеолітичних ферментів мікроорганізмів//Мікробіол. журнал. 2014. – 76, №6. С. 11-18.
 10. Гудзенко Е.В., Борзова Н.В., Варбанец Л.Д. Термоинактивация a-L-рамнозидаз Eupenicilium erubescens //Biotechnologia Acta. – 2014. – 7, №6. С. 23-28.
Монографії
 • Углеводсодержащие биополимеры мембран бактерий»
 • «Структура и биологическая активность бактериальных биополимеров» (2003)
 • «Методы исследования эндотоксинов» (2006)
 • “Протеолітичні ферменти мікроорганізмів та методи їх дослідження” (2008)
 • “Глікозидази мікроорганізмів та методи їх дослідження” (2010)
 • Пептидазы микроорганизмов и методы их исследования (2014)
Патенти

2020

 1. Гудзенко О.В., Варбанець Л. Д., Борзова Н. В., Тугай Т. І., Курченко І. М., Наконечна Л. Т. , Желтоножський В. О. «Штам Penicillium restrictum – продуцент позаклітинної α-L-рамнозидази». Подано 19 червня 2019. Зарєєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі №1399099, 27.01.2020.Публікація відомостей 27.01.2020, Бюл.№ 2 про видачу патенту.
 2. Борзова Н. В., Гудзенко О.В., Варбанець Л. Д., Тугай Т. І., Курченко І. М., Наконечна Л. Т. , Желтоножський В. О. Штам Penicillium restrictum – продуцент позаклітинної α-галактозидази» Зарєєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі № 140612, 10.03.2020. Публікація відомостей 10.03.2020, Бюл.№ 5 про видачу патенту.

2019

 1. Гудзенко Олена Володимирівна, Варбанець Людмила Дмитрівна, Курченко Ірина Миколаївна, Наконечна Лідія Теодорівна «Штам Penicillium aculeatum – продуцент позаклітинної α-L-рамнозидази» Зарєєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2019.
 2. Романовська І.І., Декіна С.С., Севастьянов О.В., Варбанець Л.Д., Дзюблюк Н.А., Шестеренко Є.А. «Ранозагоювальний засіб». Зарєєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2019.
 3. Романовська І.І., Севастьянов О.В., Рижак О.А., Шестеренко Є.А. Декіна С.С., Варбанець Л.Д. «Ранозагоювальна пов’язка з протеолітичною активністю». Зарєєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.07.2019.
 4. Гудзенко О.В., Варбанець Л.Д., Борзова Н.В., Тугай Т.І., Курченко І.М., Наконечна Л.Т., Желтоножський В.О. «Штам Penicillium restrictum – продуцент позаклітинної α-L-рамнозидази» 19 червня 2019
 5. Борзова Н.В., Гудзенко О.В., Варбанець Л.Д., Тугай Т.І., Курченко І.М., Наконечна Л.Т., Желтоножський В.О. «Штам Penicillium restrictum – продуцент позаклітинної α-галактозидази» 19 червня 2019

2017

 1. Борзова Н.А., Підгорський В.С., Варбанець Л.Д., Янєва О.Д. «Штам Williopsis californica  −продуцент β-мананази». Патент на корисну модель №119522, зарєєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.09.2017.

2015

 1. Нідялкова Н.А., Іваниця В.О., Варбанець Л.Д. «Штам бактерій Bacillus thuringiensis var.israelensis– продуцент позаклітинної колагенази» патент на корисну модель №96195, зарєєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.01.2015.
 2. Нідялкова Н.А., Варбанець Л.Д. «Штам бактерій Bacillus thuringiensis var.israelensis– продуцент позаклітинної фібринолітичної пептидази» патент на корисну модель №, зарєєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі
 3. Варбанец Л.Д., Киприанова Е.А., Рыбалко С.Л. Штам Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens – продуцент ліпополісахариду з активністю щодо вірусів грипу, герпесу та гепатиту С. Подано 19 июня 2015

2014

 1. Гудзенко О.В., Варбанець Л.Д., Курченко І.М., Наконечна Л.Т. «Штам Penicillium tardum – продуцент позаклітинної α-L-рамнозидази»- патент на корисну модель №93345, зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.09.2014.
Співпраця

E-mail: varbanets_imv@ukr.net


Відділ структури і функції білка Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Кафедра прикладної хімії та хімічної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Кафедра ботаніки, дендрології та лісової селекції Національного університету біоресурсів і природокористування України

Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

ННЦ «Інститут біології і медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кафедра біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій

Кафедра біотехнології Національного авіаційного університету

Співробітники відділу
Варбанець Людмила Дмитрівна
Завідувач відділу, д.б.н., проф.,
відомий фахівець у галузі біохімії мікроорганізмів,
зокрема хімії і біохімії ферментів та глікопротеїнів

Scopus

Google Scholar

НАН України

Борзова Наталія Вікторівна
Ст.н.с., к.б.н.,
фахівець у галузі ензимології, займається дослідженням структурно-функціональних особливостей глікозидаз

Scopus

Google Scholar

НАН України

Броварська Оксана Степанівна
Ст.н.с, к.б.н.,
фахівець у галузі ендотоксинів,
займається аналізом ліпополісахаридів (ендотоксинів) грамнегативних бактерій

Scopus

Google Scholar

НАН України

Авдіюк Катерина Володимирівна
Н.с., к.б.н.,
фахівець у галузі ензимології,
займається дослідженням структурно-функціональних особливостей амілаз і кератиназ

Scopus

НАН України

Гудзенко Олена Володимирівна
ст.н.с., к.б.н., ст. викладач кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій,
фахівець у галузі ензимології,
займається дослідженням структурно-функціональних особливостей рамнозидаз

Scopus

Google Scholar

НАН України

Булигіна Тетяна Володимирівна
Н.с., к.б.н., голова Ради молодих вчених Інституту, Секретар Товариства мікробіологів України, фахівець у галузі ендотоксинів, займається дослідженнями біологічної і функціональної активності, хімічної ідентифікації ліпополісахаридів (ендотоксинів) грамнегативних бактерій

Scopus

Google Scholar

НАН України

Постолюк Тетяна Григорівна
Старший лаборант
Нагороди

Варбанець Л.Д.:

1) Почесна грамота Верховної Ради України (за особливі заслуги перед Українським народом) – 2018 р.

2) Почесна грамота Голосіївької районної в м. Києві державної адміністрації  за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки – 2014 р.

3) Почесна грамота Президії Національної академії наук України за багаторічну плідну працю, вагомі здобутки у професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та з нагоди 95-річчя Національної академії наук України – 2013 р.

4) Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки – 2009 р.

5) Медаль Міністерства освіти і науки України за наукові досягнення – 2008 р.

6) Лауреат премії ім. Д.К. Заболотного – 1988 р.

Борзова Н.В.:

Ювілейна почесна грамота від президії НАН України за досягнення у вирішенні найважливіших наукових і науково-технічних проблем впровадженні розробок у народні господарство та практику соціально-культурного будівництва, підготовці і вихованні кадрів, активну участь у громадському житті та самовіддану сумлінну працю

Подяка від Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу столиці та з нагоди 90-річчя від дня заснування Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Грамота за монографію «Глікозиди мікроорганізмів і методи їх дослідження» та з нагоди 85-ти річчя з дня заснування Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Диплом, І премія, за проект «Новітні біотехнології», учасника сьомого конкурсу молодих вчених під девізом «Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву»

Булигіна Т.В.

Премія Президента України для молодих вчених за 2019 рік за роботу «Хвороби сої: діагностика, біоконтроль, профілактика».

Диплом лауреата конкурсу наукових робіт у галузі грунтової мікробіології імені О.О. Берестецького.


Подяка за відданість науці, допитливість, небайдужість та з 90-річчя від дня заснування Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.