Відділ фізіології промислових мікроорганізмів - ІМВ НАН України 🇺🇦

На сьогодні під керівництвом д. б. н., професора, академіка НАН України В.С. Підгорського у відділі фізіології промислових мікроорганізмів працюють доктори наук: О.М. Громозова, М.О. Фоміна кандидати наук: Т.В. Бабіч, О.М. Василюк, І.Л. Гармашева, Т.М. Головач, І.О. Грецький, Л.Б. Зелена, О.Г. Кістень, Т.М. Ногіна, Г.Ф. Смирнова, Л.А. Хоменко, О.Д. Янєва; головний технолог – С.О. Скроцький; провідні інженери: К.І. Гетьман, Т.Л. Качур і Л.Т. Олещенко

НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Фізіологія та пробіотичні властивості молочнокислих бактерій та біфідобактерій 

2. Наукові основи мікробної біоремедіації (детальніше):

• Еколого-таксономічні дослідження вуглеводнеокиснювальних штамів актинобактерій, біоремедіація забруднених нафтою та нафтопродуктами середовищ, детоксикація фармполютантів ароматичної природи
• Бактеріальна трансформація неорганічних ксенобіотиків (металів та неметалів), процеси біовилуговування та біосорбції
• Мікоремедіація середовища від металічних забруднювачів

3. Бацилярні лектини та їх застосування як ефективних антивірусних препаратів 

4. Вплив неіонізуючого електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону та геогеліокосмічних факторів на модельні мікроорганізми

5. Біологічні властивості, систематика, екологія та практичне застосування дріжджів

Історична довідка

Відділ фізіології промислових мікроорганізмів був створений в 1929 році. Протягом цього часу відділом керували канд.с.-г.наук М.Л. Непомняща (1929-1952 р.р), д. б. н. Г.М. Френкель (1952-1959 рр.). З 1960 по 1988 р. відділом завідував член-кореспондент АН України, професор Є.I. Квасніков – відомий вчений, талановитий педагог і організатор біологічної науки.

Наукова робота

НАШІ РОЗРОБКИ

ЛЕКТИВІР

ЛАКТИН

БОВІЛАКТ

ЛАКТОСАН

ЕКОЛАН-М

ГЕРОЛАКТ

ЛІТОСИЛ

КОЛЕКЦІЇ МІКРООРГАНІЗМІВ

Лабораторії відділу є кураторами підколекцій дріжджів, молочнокислих бактерій та актинобактерій, які включені до Української колекції мікроорганізмів (УКМ) Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Згідно Постанови Кабінету міністрів України № 527 від 01.04.1999 р. Колекція Інституту віднесена до об’єктів Національного надбання України.

ДЕПОЗИТАРІЙ МІКРООРГАНІЗМІВ

На базі відділу створено Депозитарій мікроорганізмів, який є єдиним в Україні, що гарантує державне зберігання непатогенних інноваційних мікроорганізмів згідно постанови Кабінету Міністрів України “Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів” (№705 від 12.10.94).

З 2002 року у відділі стажуються десятки студентів із різних країн світу в рамках програми IAESTE Ukraine (http://www.iaeste.org.ua)

ПОТОЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Фізіологія та пробіотичні властивості молочнокислих бактерій та біфідобактерій Вперше запропоновано екологічні підходи в систематиці молочнокислих бактерій з використанням таксономічних і молекулярно-генетичних методів ідентифікації. Виявлено вплив середовища виділення на фізіолого-біохімічні властивості лактобацил, ентерококів, лактококів, біфідобактерій.

   Розроблено універсальні праймери до їх геномної ДНК. Підтверджена гетерогенність гену 16S рРНК деяких видів молочнокислих бактерій і біфідобактерій. На основі ПЛР створена експрес-система для ідентифікації промислово важливих штамів. Виявлено штам лактобацил – продуцент специфічної бактеріоциноподібної речовини, що кодується хромосомними генами. На основі ПЛР-аналізу з праймерами, специфічними до трьох найбільш поширених генів, виявлено наявність ентероцинів А, В і Р і їх експресію в пробіотичних штамах ентерококів. ПЛР скринінг серед колекції біфідобактерій виявив у деяких штамів наявність гена β-фруктофуранозидази, що дозволяє використовувати фруктоолігосахариди в якості єдиного джерела вуглеводного живлення.
   Отримано тейхоєві кислоти з цілих клітин промислово важливих штамів лактобацил із застосуванням модифікованого методу їх екстракції. Методами інфрачервоної спектроскопії та ядерного магнітного резонансу встановлено склад тейхоєвих кислот і структурні відмінності досліджуваних полімерів. Вивчена адгезивна активність молочнокислих бактерій і біфідобактерій до букальних і вагінальних епітеліоцитів людини. Показано, що обробка букального епітелію тейхоєвими кислотами лактобацил знижує їх адгезію. Встановлений дозозалежний стимулюючий ефект тейхоєвих кислот пробіотичних штамів лактобацил на імунну систему лабораторних тварин.
   Виявлена адгезивна активність молочнокислих бактерій і біфідобактерій не залежить від ступеня гідрофобності клітинної поверхні бактерій та їх аутоаггрегаціі.
    Створена колекція штамів молочнокислих бактерій і біфідобактерій, ізольованих з різних еконіш – травний тракт людей різних вікових груп (діти, дорослі, довгожителі), лактобактерії, виділені від жінок, хворих на остеопороз. В колекції представлені види, що мешкають в організмі холоднокровних і теплокровних тварин (ссавці, птахи, риби, дельфіни, бджоли), а також виділені з епіфітної мікрофлори і традиційних кисломолочних продуктів. Селекціоновані пробіотичні штами для продуктів функціонального харчування.
    Проведено підбір оптимальних умов культивування для підвищення продукції окремих екзометаболітів, відпрацьовано підходи до їх виділення та очистки. Розроблено нові підходи до синтезу нанокомпозитів з використанням як відновника і стабілізатора наночасток металів екзополісахаридів, що продукуються біологічно активними штамами молочнокислих бактерій різних таксономічних груп.

2. Наукові основи мікробної біоремедіації.

Еколого-таксономічні дослідження вуглеводнеокиснювальних штамів актинобактерій, біоремедіація забруднених нафтою та нафтопродуктами середовищ, детоксикація фармполютантів ароматичної природи.

   На основі дослідження біотехнологічного потенціалу колекційних та ізольованих із техногеннозабруднених еконіш вуглеводнеокиснювальних актинобактерій відібрано найбільш активні штами – деструктори нафти та нафтопродуктів, які належать до видів Dietzia marisGordonia rubripertinctа та Rhodococcus erythropolis. Встановлено їх здатність до деструкції вуглеводнів (зокрема найбільш важкоокиснювальних фракцій нафти – нафтових олив і різних марок мінеральних моторних олив) в мікроаеробних умовах, широкому діапазоні рН, температури і мінералізації середовища. Показано, що чутливість актинобактерій до високих концентрацій моторних олив корелює з присутністю і кількістю в них дітіофосфату цинку – основного токсичного компоненту цих мастильних матеріалів. Серед важких металів, що входять до складу олив, найбільш токсичними для досліджених штамів виявилися іони міді, алюмінію та цинку. Встановлено, що основними механізмами адаптації актинобактерій до засвоєння вуглеводнів є значне підвищення гідрофобності клітинної стінки і синтез біогенних поверхнево активних речовин (біоПАР), які проявляють емульгувальні властивості та утворюють стійкі емульсії типу «олія/вода». З’ясовано, що у складі біоПАР актинобактерій переважають мономіколати і диміколати трегалози, які є основними гліколіпідними компонентами клітинних стінок досліджених мікроорганізмів. На основі найбільш активних вуглеводнеокиснювальних штамів актинобактерій, іммобілізованих на нафтопоглинальному сорбенті, створено високоефективний екологічно безпечний біопрепарат «Еколан-М» для очищення довкілля від нафти і нафтопродуктів.
  Виявлено здатність вуглеводнеокиснювальних штамів актинобактерій до біотрансформації фармацевтичних відходів, що містять фенольний гідроксил, відібрано активні штами – деструктори ацетамінофену, визначено шляхи його біотрансформації, проміжні і кінцеві продукти біодеструкції та встановлено їх екологічну безпечність.

    Бактеріальна трансформація неорганічних ксенобіотиків (металів та неметалів), процеси біовилуговування та біосорбції Актуальність застосування мікробної ремедіації металовмісних стоків наприклад, гальванічних, постійно зростає, адже собівартість очистки у такій спосіб нижча за хімічний у 48 разів, електрохімічний – у 73 рази, йонообмінний – у 112 разів, гіперультрафільтраційного – у 187 разів. Для деяких хімічних сполук (наприклад, кисневих сполук хлору, які широко використовуються більш ніж у 150 галузях виробництва) біологічний спосіб є єдино можливим способом знешкодження. Солі хлорної та хлорноватої кислот – хлорати і перхлорати, хромати та сполуки інших важких металів є також основними токсичними компонентами твердого ракетного палива та інших вибухових та запальних сумішей.
   Проведена робота показала, що бактерії, що знешкоджують неорганічні ксенобіотики, широко розповсюджені в природних та техногенних субстратах, незалежно від рівня їх забруднення. Були відібрані активні штами хромат-, хлорат, перхлорат редукторів. Найактивніші штами були віднесені до видів Aerococcus dechloraticansAcinetobacter thermotoleranticusAeromonas dechromaticaPseudomonas putida, оптимізовані умови вирощування (джерела вуглецю, pH, Eh, t◦), а також умови для максимального знешкодження неорганічних кисеньвмісних аніонів (НКВА) досліджена фізіологія росту цих мікроорганізмів у періодичному та проточному режимах культивування. Це дало змогу створити промислові технології знешкодження цих забруднюючих речовин.
   Також було ізольовано бактерії, що можуть значно підвищувати в обробленій руді концентрацію рідкоземельних металів, сорбувати із середовища сполуки радіоактивних елементів, міді, срібла. Подальше дослідження може стати основою вітчизняної біотехнологічної видобувної промисловості.

Мікоремедіація середовища від металічних забруднювачів У відділі існує багаторічний досвід досліджень у галузі геомікології, які сфокусовані на біогеохімічній активності міцеліальних грибів і дріжджів та трансформації металів та мінералів грибами у мікоризосфері та літосфері в природних та техногенних умовах з метою їх застосування для мікоремедіації. На основі цих досліджень були розроблені принципово нові природоохоронні біотехнології для біоремедіації середовища від токсичних металів та радіонуклідів: застосування комбінованих біомінеральних сорбентів на основі мікроміцетів і глинистих мінералів та спосіб знешкодження поверхонь цементних бар‘єрних будматеріалів від металічних радіоактивних забруднювачів (WO 2011121291 A1).

3. Бацилярні лектини та їх застосування як ефективних антивірусних препаратів Всебічне вивчення лектинів сапрофітних мікроорганізмів, в більшій мірі позаклітинних лектинів бактерій роду Bаcillus, дозволило встановити фізіологічні особливості росту продуцентів та утворення ними лектинів, здійснити спрямований синтез цих речовин. Розроблено технологію одержання препаратів лектинів та їх ізоформ. З’ясовано вуглеводзв’язуючі, гемаглютинуючі, фізико-хімічні та медико-біологічні властивості цих біополімерів. Однією з базових характеристик даних лектинів є їхня спорідненість до сіалових кислот. Вони здатні розпізнавати не тільки кількість сіалових кислот, їхні типи, форми і зв’язки, але й певні сіаловмісні олігосахаридні структури на поверхні клітин. Сіалоспецифічні лектини бацил діють з використанням різних механізмів. Прямий механізм дії даних лектинів базується на блокуванні поверхневих сіаловмісних рецепторів клітин і вірусів. Непрямий механізм їхньої дії опосередкований рецепторами клітинних мембран і призводить до активації природних захисних функцій організму. Різні ізоформи лектинів бацил чинять регуляторний вплив на внутрішньоклітинному рівні, де їх мішенями можуть слугувати процеси репарації, реплікації та транскрипції. Такий складний механізм дії бацилярних лектинів слугує основою широкого спектру їхньої біологічної активності. Вони є індукторами синтезу альфа- і гама-інтерферону, проявляють виражені імуномодулюючі, протипухлинні та антивірусні властивості. Лектини повністю блокують поверхневі сіаловмісні рецептори вірусів грипу, герпесу, гепатиту С та ВІЛ, які грають ключову роль в розпізнаванні вірусами клітин-мішеней та ініціації інфекційного процесу, і, таким чином, попереджають їхню подальшу адсорбцію, репродукцію та виникнення захворювання.

   Запропоновано можливі сфери застосування лектинів бацил як цінних хіміко-аналітичних і діагностичних реагентів та лікувально-профілактичних засобів. Розроблена технологія отримання гама-інтерферону для профілактики та лікування сільськогосподарських тварин з використанням в якості індуктора його синтезу бактеріального лектину. Проведено конструювання комплексних препаратів бацилярних лектинів з гетероциклічними біс-аддуктами як оригінальних протипухлинних лікарських засобів. На основі лектину сапрофітного штаму B. subtilis ІМВ В-7014 створено препарат «ЛЕКТИВІР» для лікування та профілактики інфекцій, спричинених вірусами герпесу 1 і 2 типів. Субстанцію бактерійного лектину та препарат «ЛЕКТИВІР» зареєстровано МОЗ України.

4. Вплив неіонізуючого електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону та геогеліокосмічних факторів на модельні мікроорганізми

     На прикладі дріжджів Saccharomyces cerevisiae та Shizosaccharomyces pombe, що є визнаними моделями для досліджень еукаріотичних організмів, встановлено, що під впливом неіонізуючого електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону спостерігаються зміни на популяційному, клітинному та молекулярно-генетичному рівнях. Зокрема, після опромінення відмічено ефект неспецифічної резистентності клітин у тому числі і до антибіотиків. Висловлено припущення щодо можливої ролі антропогенних неіонізуючих електромагнітних випромінювань у зростанні явища антибіотикорезистентності.
   У співавторстві з вченими Інституту радіофізики і електроніки НАН України розроблено і створено експериментальний зразок біосенсорного приладу для оцінки біологічної дії неіонізуючого електромагнітного випромінювання. Вивчається можливість використання люмінесцентних бактерій Photobacterium phosphoreum у біосенсорній системі детектування біологічної дії електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону.
     Проводяться дослідження фізіолого-біохімічних особливостей мікроорганізмів в умовах зміни космічної погоди. Особлива увага приділяється участі неорганічних поліфосфатів в рецепції геліо- та геофізичних сигналів. Створена унікальна база даних щоденного моніторингу реакції метахромазії поліфосфатвмісних волютинових гранул S. cerevisiae з 2002 р., що свідчить про активність мікроорганізмів у різні періоди сонячної активності.  

 5. Біологічні властивості, систематика, екологія та практичне застосування дріжджів.

    Відділ є традиційно провідним у країні в галузі вивчення біології, екології, систематики та практичного застосування дріжджів. На разі тривають дослідження біорізноманіття та біологічних властивостей дріжджів, що виділені з автентичних українських продуктів харчування та інших джерел, з метою пошуку дріжджових культур з пробіотичним потенціалом та продуцентів корисних сполук та продуктів. З молочних продуктів домашнього приготування та ШКТ довгожителів Карпат було виділено більше 100 дріжджових культур, біля 20% з яких проявляють антагоністичну активність проти бактеріальних збудників хвороб людини. Виявлені штами – продуценти природного ароматизатора – 2-фенілетанолу – серед дріжджів родів Saccharomyces та Kluyveromyces. Встановлений максимальний рівень продукування 2-фенілетанолу у дріжджів. Знайдені активні штами –сорбенти іонів міді, свинцю та шестивалентного хрому, які відносяться до Rhodotorula mucilaginosa, R. aurantiaca, Williopsis californicaCandida kruseiSaccharomyces cerevisiaeCryptococcus sp. З’ясовано, що ці штами є стійкими до високих концентрацій іонів важких металів (до 500 мг/л) у розчині.
    160 штамів дріжджів було ізольовано з поверхні квітів різних квіткових рослин. Переважна кількість ізольованих дріжджів проявляли осмотолерантні властивості, ліполітичну активність, здатність до асиміляції сорбози та поверхневу активність. Штами дріжджів Candida gropengiesseri 79а та Candida bombicola 156а синтезували біосурфактанти гліколіпідної природи, які проявляли слабку антимікробну активність відносно грам-позитивних бактерій

Конференції
2021
 1. Zelena, L., Tkachuk, N., & Tsiba, N. (2021). Structural and functional peculiarities of outer and central cell layers of yeast colony. International Conference on Biological Research and Applied Science IBRAS 2021 Advances in Microbiology. (усна доповідь)
 2. Tkachuk, N., & Zelena, L. (2021). Biofilms of some anaerobic bacteria on the polyethylene terephthalate surface. International Conference on Biological Research and Applied Science IBRAS 2021 Advances in Microbiology.
 3. Tkachuk N., Zelena L. Biofilms of sulfate-reducing bacteria on polyethylene terephthalate: the effect of bacillibactin-producing strains of Bacillus velezensi. 1st Corrosion and Materials Degradation Web Conference, session Microbiologically Influenced Corrosion (17-19 May 2021, Basel, Switzerland) URL: https://sciforum.net/paper/view/9938. DOI: 10.3390/CMDWC2021-09938
 4. Zelena L., Tkachuk N. Detection of Desulfovibrio oryzae polysaccharide deacetylase gene. The program of Southern California Geobiology Symposium (20-21 May 2021, University of Southern California, USA). USA, 2021. P. 33-34.
 5. Balko O., Balko O., Zelena L., Avdeeva L. Complex action of pyocins against clinical strains and biofilm formation of Pseudomonas aeruginosa. The International BioThreat Reduction Symposium (IBTRS). 29 червня – 2 липня 2021. P.13.
 6. Hrynchuk N., Ishchenko L., Zelena L., Boiko I., Vrynchanu N. Detection of mecA, ica, icaA, icaD genes in clinical strain of Staphylococcus aureus using polymerase chain reaction. The same. P.18.
 7. Tugay T., Tugay A., Polishchuk O.,Natalia Sergiychuk N., Naconechnaya L., Zelena L.  Microbial contamination of the air in the premises of the educational university. The 5th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2021), July 1-3,2021. Almata Kazakhstan, Muğla Turkey. P. 222.
 8. Tugay A., Zelena L., Tugay T. Level of lipid peroxidation and genomic variability of Cladosporium cladosporioides strains under irradiation. P. 224.
 9. Tkachuk N., Zelena L., Mazur P. Prospects of application dihydroxybenzoate capped siderophores in solving some ecological problems//VІІІ-ий Міжнародний з’їзд екологів (Екологія/Ecology–2021), 22–24 вересня, 2021 [Електронне мережне наукове видання] :збірник наукових праць. – Вінниця: ВНТУ, 2021. –c.270-272.
 10. Balko O., Balko O., Zelena L., Avdeeva L. Pyocins as effective agents against widespread plant pathogens Pseudomonas syringae.110th biennial PSEPB Conference “Experimental plant biology at various scales: from molecules to environment” September 20-23, 2021. Katowice, Poland. P.112.
 11. Yarmolenko M.V., Zelena L.B., Hretsky I.O., Tkachuk N.V. Analysis of yeast conservative nucleotide sequences by genomic bioinformatic methods.V Міжнародна науково-практична конференція «Новітні досягнення біотехнології» 22 – 23 вересня 2021 року Київ, Україна
 12. Tkachuk N., Zelena L., Shulga N. Bacteria of poly(ethylene terephthalate) biofilm. 5th International Scientific Conference NARBAC 2021 “Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate”. 21-24 вересня 2021. Чернігів, Україна
 13. Tkachuk N., Zelena L., Fedun O., Kozhemiachenko A., Tytorchuk T. Aqueous solutions of dishwashing liquids: phytotesting toxicity//Proceedings of the IV International Scientific-Practical Conference “Water supply and wastewater desposal: designing, construction, operation and monitoring.20-22 October, 2021. Lviv. P.11
 14. Hrynchuk N, Boiko I, Vrynchanu N, Zelena L, Ishchenko L, Korotkij Yu. Influence of adamantane derivative KVM-97 on cidA gene expression in Staphylococcus aureus.Conference materials of the III young scientists conference “Youth and modern problems of microbiology and virology” (9-11 November 2020, Kyiv, Ukraine). P.16.
 15. Kharchuk M, Kharkhota M, Poliakova A, Hrabova H, Zelena L. Metabolic and genomic dissimilarities of Priestia endophytica strains, fluorescent pigment producers. The same. P.17.
 16. Shvydenko A, Zelena L , Zholobak N. Assession of interferons as the therapeutic drugs. The same. P.31
2020
 1. Ткачук Н.В., Зелена Л.Б., Мазур П.Д., Тонканов О.О. Використання донорів та акцепторів електронів штамами сульфатвідновлювальних бактерій, виділених із сульфідогенного угруповання феросфери грунту//Матеріали науково-практичної конференції «Мікробіологічні читання пам’яті професора Юрія Леонідовича Волянського» 12 лютого 2020р. С.100-101.
 2. Zelena L., Nevmyvaka S., Hretskyi I. Effect of co-culturing yeast strains on cell density// Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Київського національного університету технологій та дизайну та кафедри біотехнології, шкіри та хутра, 14-15 травня 2020 року / упор. : Мокроусова О. Р., Майстренко Л. А., Охмат О. А. – Київ : КНУТД, 2020. –с.35.
 3. Ткачук Н.В., Зелена Л.Б., Мазур П.Д., Кихтенко В.В. Исследование антагонистических свойств Bacillus velezensis по отношению к сульфатвосстанавливающим бактериям//Проблемы экологии и экологической безопасности. Создание новых полимерных материалов : сб. материалов VII международной заочной научно-практической конференции – Минск : УГЗ, 2020. – с.66-68.
 4. Tugai T.,, Tugai A., Zheltonozhsky V., Zheltonozhskay M., Polischuk O., Sadovnikov L., Zelena L., Poyedinok N. Effects of ionizing radiation on the synthesis of carotenoids of microscopic fungi Aspergillus versicolor with radiotropism found in the Chernobyl exclusion zone//Book of abstracts.8th international conference on radiation in various fields of research (2020). P.102.
 5. Mazur P.D., Tkachuk N.V., Zelena L.B. Bioinformatic analysis of 16S rRNA gene sequences of Desulfovibrio close related species// Сборник тезисов республиканской научной конференции «Современные проблемы генетики, геномики и биотехнологии» (12 августа 2020 года, Ташкент, Республика Узбекистан). Центр геномики и биоинформатики АН РУз, 2020 г. С.35-36.
 6. Zelena L.B., Hretsky I.O. Bioinformatic analysis of protein-coding and repeated sequences variability in yeast genomes//там же.
 7. Ткачук Н.В., Мазур П.Д., Зелена Л.Б. Биопленкообразование штаммов Desulfovibrio oryzae//Трансграничное сотрудничество в области экологической безопасности и охраны окружающей среды: V Международная научно-практическая конференция (Гомель, 4–5 июня 2020 года) : сборник материалов / М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины ; редкол. : А. П. Гусев (гл. ред.) [и др. ]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – c.220-224.
 8. Mazur P., Zelena L.B., Tkachuk N.V. Detection of genes of bacillibactin, fengicin and polyglutamic acid synthesis in the genomes of Bacillus velezensis NUChC C1 and NUChC C2b//17th International PhD Student Symposium and Career Fair for Life Sciences “Horizons in molecular biology”, 14-17 September 2020, Göttingen, Germany.P.95
 9. Mazur P., Zelena L., Tkachuk N. Detection and activity of some genes of bacillibactin synthesis operon in Bacillus velezensis strains// 4th International Scientific Conference NARBAC 2020 “Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate” (Słupsk, 24-25.09.2020). P. 31-32.
2019
 1. Тугай А.В., Тугай Т.І., Желтоножський В.О., Желтоножська М.В., Садовніков Л.В., Зелена Л.Б., Cергійчук Н.М., Поліщук О.Б. Зміни у прооксидантній та антиоксидантній системах пострадіаційних генерацій  Cladosporium cladosporioides за росту на різних за вмістом джерел вуглецю середовищах//XХVІ щорічна  наукова  конференція  Інституту  ядерних  до-сліджень НАН України (Київ, 8-12квітня2019року): тези допові-дей. -Київ: Ін-т ядерних дослідж., 2019. c.157-158 
 2. Тугай Т.І., Тугай А.В., Зелена Л.Б., Желтоножський В.О., Желтоножська М.В., Садовніков Л.В.,   Cергійчук Н.М., Поліщук О.Б. Дослідження геномної мінливості штамів Cladosporium cladosporioides за впливу низькодозового хронічного опромінення//XХVІ щорічна  наукова  конференція  Інституту  ядерних  до-сліджень НАН України (Київ, 8-12квітня2019року): тези допові-дей. -Київ: Ін-т ядерних дослідж., 2019. c.158-159.  
 3. Ткачук Н., Зелена Л. Фітотоксичні властивості осаду очисних споруд м.Чернігова різного терміну зберігання за Allium-тестом//Proceedings of the International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, April 23-24, 2019. – Kyiv: NUFT, 2019. – p.42   
 4. Ткачук Н.В., Степко М.В., Зелена Л.Б. Виділення сульфатвідновлювальних бактерій із сульфідогенного бактеріального угруповання феросфери ґрунту//V International extramural scientific-practical conference “Current issues of biological science”. Book of articles.Nizhyn, April 16,2019. P.148-151.  
 5. Tugai T., Zelena L., Tugai A., Polischuk O., Sergeichuk N.Evaluation of genomic alterations in Cladosporium cladosporioides with radioadaptive properties//Seventh international conference on radiation in various fields of research (RAD 2019). Book of abstracts. 10–14.06.2019, Herceg Novi, Montenegro. p.436    
 6. Zelena L., Kravets O., Tkachuk N.Assessment of intercellular relationships in yeast colony//6th Ukrainian Congress for Cell Biology with international representation. Proceedings. – Yaremche, 2019. – p.43        
 7. Stepko М.V., Tkachuk N.V., Zelena L.B.The growth of sulfate-reducing bacteria under the influence of wireless computer networks//7th Congress of Radiobiological society of UkraineBook of Abstracts Kyiv, 1–4 October 2019. –Kyiv, 2019.P.43     
 8. Tugai A.V., TugaiT.I., Zheltonozhsky V.A., Zheltonozhskaya M.V., Zelena L.B., Polishchuk O.B., Serhiychuk N.M. Influence of low doses of ionizing radiation on post-radiation generation of microfungi//      7th Congress of Radiobiological society of UkraineBook of Abstracts Kyiv, 1–4 October 2019. –Kyiv, 2019.P.109    
 9. Степко М.В., Бондаренко А.О., Ткачук Н.В., Зелена Л.Б.Токсичний вплив DL-метіоніну та DL-лейцину на Lepidium sativum L.//Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2019. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження д.б.н., проф. Явоненка О.Ф. та 75-річчю від дня народження д.б.н.,проф. Яковенка Б.В. Тернопіль: Вектор, 2019. с.295.   
 10. Гладких Г.О., Ткачук Н.В., Зелена Л.Б. Біоінформатичний аналіз консервативних локусів геномів представників Ascomycota і Basidiomycota//ІІІ Міжнародна наукова конференція “Сьогодення біологічної науки”.15-16 листопада 2019. м.Суми, Україна
 11. Lutsenko V., Hong J., Fomina M. Culturable micromycetes isolated from damaged medieval murals          //4th Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium, 20-24 May 2019. Четвертий щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції “Єдине здоров’я” за підтримки Програми зменшення біологічної загрози, Київ,  20-24 травня 2019 ,№ 212, P. 457       
 12. Fomina M., Hong J. Metagenomic study on the microbial communities of deteriorated medieval frescoes//8th Congress of European Microbiologists FEMS 2019, July 2019, Glasgow, UK, P. 1381    
 13. Fomina M.Biogeochemical consequences of biodeterioration of medieval frescoes by a restricted community of xerophilic fungi.//British Mycological Society meeting “Fungal Interactions” Sept 2019, Aberdeen, UK
 14. Гавриленко М.В., Фоміна М.О. Динаміка біозабруднень повітря в Софійському соборі у березні-вересні 2019 року//Софійські Читання, вересень 2019р., Київ, Україна      
 15. Василюк О.М., Гармашева И.Л., Олещенко Л.Т., Коваленко Н.К. Влияние штаммов Lactobacillus plantarum на рост посторонней микробиты при сквашивании белокачанной капусты//Международная научно-практическая конференція – «БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ» посвящённой профессору Ю.К. Фомичёву (1929-2015)-  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г.       
2018

1. Vasuliuk O.N., I.L. Garmasheva, L.O. Biliavska, S.D. Zagorodnya, L.T. Oleschenko Exopolysaccharides produced by lactic acid bacteria strains of Ukraine. Международная научно-практическая конференция «Состояние и перспективы разработки, использования биологически активных соединений в научной и практической деятельности» 4–5 октября 2018г.: зб. мат. –  Брест, 2018. – C. 18.

2. Biliavska L.O., Y. Pankivska, O. Povnitsa, O. Vasuliuk, I.L. Garmasheva, S.D. Zagorodnya. Antiviral potential of exopolysaccharides produced by lacticacid bacteria. International Scientific Conference on Microbial Biotechnology (4th edition), 11–12 october, 2018 –  Chisinau, Moldova, 2018. – Р. 62.

3. Garmasheva I.L. Comparative characteristic of lactic acid bacteria properties isolated from traditional fermented foods. III International scientific conference “Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century”, april 19-20, 2018, Kyiv

4. Gromozova E., Kisten O., Hretskyi I., Peťko B. Development of a biological monitoring system of ultra-low fluctuations of the geomagnetic field // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції по прикладній біофізиці, біоніці та біокібернетиці, Київ, 18 – 20 жовтня 2018 р. C.19

5. Ianieva O., Ogirchuk K., Pidgorskiy V. Heterogeneity of salt stress response in halotolerant yeasts isolated from food products // Міжнародна наукова конференція  “Non-conventional yeasts: from basic research to application”, 15-18 травня 2018 р., м. Ряшів, Польша. – 2018. – с. 54-55

6. Єфименко В.В., Маринченко Л.В., Фоміна М.О. Філогенетичний аналіз зв’язків між дріжджовими ізолятами зі шлунково-кишкового тракту довгожителя // Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біотехнологія ХХІ століття», присвяченої 100-річчю з дня народження Артура Корнберга, 20 квітня 2018 р Київ.- с. 86.

7. Толкачова М.О., Горго Ю.П.,Фоміна М.О. Біоінформаційний аналіз ізолятів грибів, виділених з грунту зі збідненим ураном // Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біотехнологія ХХІ століття», присвяченої 100-річчю з дня народження Артура Корнберга, 20 квітня 2018 р. Київ. – с. 96.

8. Tkachenko K., Spiers A., Fomina M. Yeasts effects on growth and social behavior of pseudomonads [# 116] // 3rd Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium – 2018 and Peer Review Session, April 16- 20, 2018, Kyiv, Ukraine. – P. 123.

9. Янєва О., Огірчук К., Гавриленко М., Головач Т., Фоміна М. Змішані культури дріжджів та молочнокислих бактерій для переробки крохмалевмісних відходів [# 159] // 3rd Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium – 2018 and Peer Review Session, April 16- 20, 2018, Kyiv, Ukraine. – P. 128.

10. Fomina Marina, Tkachenko Kateryna, Pidgorskyi Valentyn, Spiers Andrew Pseudomonas growth and social behaviour affected  by dairy isolate Kluyveromyces marxianus FF8 [S3.P2] // Non-conventional Yeasts: from Basic Research to Application, Rzeszow, Poland, May 15-18, 2018. – P. 37-38.

11. Fomina Marina, Tkachenko Kateryna, Zelena Liubov, Hong Ji, Pidgorskyi Valentyn. Antibacterial activity of non-conventional yeasts isolated from dairy and human GIT [S3.P5] // Non-conventional Yeasts: from Basic Research to Application, Rzeszow, Poland, May 15-18, 2018. – P.42-43.

12. Dziubliuk N.A. Effect of Pantoea agglomerans lipopolisacharides on activity of Bacillusproteases / Dziubliuk N.A., Buligina T.V., Varbanets L.D. // III international scientific conference “Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century”, April 19-20, 2018, Kyiv. – C.38.

13. Bulyhina T. Pantoea agglomerans endotoxins as allergens / Bulyhina T., Varbanets L. // Third Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium, April 16-20, 2018, Kyiv. – C.108.

14. Kachur T.L., Gretsky I.A., Zelena L.B. Electromagnetic radiation as the factor of yeast flocculation increasing. Microbiology and Immunology – the Development Outlook in the 21st century. Abstracts book of the III International Scientific Conference, April 19-20, 2018, Kyiv. – Kyiv, 2018. P.52.

15. Tkachuk N.V., Zelena L.B. Identification of iron-reducing bacteria isolated from soil ferrosphere/the same. P.100.

16. Zelena L.B., Ostapchuk A.M. Determination of fatty acid composition of aging yeast/the same. P. 113.

17. Zelena L.B., Tugay A.V., Kostyuk D., Volkova A., Tugay T.I. Study of possible nucleotide variability among Aspergillus versicolor post-radiation generations/the same. P. 114.

18. Тугай Т.І., Зелена Л.Б., Тугай А.В., Поліщук О.Б. Дослідження профілів метилювання геному Aspergillus versicolor за дії хронічного випромінювання// XXV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України. 16 – 20 квітня 2018 р. Київ, Україна. С.200.

19. Тугай А.В., Тугай Т.І., Желтоножський В.О., Желтоножська М.В., Садовніков Л.В., Зелена Л.Б., Поліщук О.Б. Функціонування прооксидантної та антиоксидантної систем у пострадіаційних генерацій Аspergillus versicolor за росту на різних за вмістом джерел вуглецю середовищах//там же. С.201.

20. Fomina M., Tkachenko K., Zelena L., Hong J., Pidgorskyi V. Antibacterial activity of non-conventional yeasts isolated from dairy and human GIT// Non-conventional Yeasts:from Basic Research to Application. Rzeszow University; Poland, May 15-18, 2018.P.42

21. Tugay T., Zelena L., Doronina I., Tugay A., Polischuk O. Monitoring biodiversity of microorganisms in places of great dislocation of people – educational establishments, shopping and entertainment centers// The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity 03-06 July 2018, Kiev, Ukraine.P.310

22. Tkachuk N., Zelena L. Heterotrophic bacteria of the soil ferrosphere/the same. P. 373

23. Балко О.І., Зелена Л.Б., Хархота М.А., Балко О.Б., Авдєєва Л.В. Система quorum sensing у регуляції бактеріоциногенії Pseudomonas aeruginosa//Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського та приуроченої до 25-річчя Національної академії медичних наук України (Київ, 11 – 12 жовтня 2018 року). С.26,27.

24. Гаркавенко К.О., Ольховик Є.В., Ткачук Н.В., Зелена Л.Б. Характеристика штаму актинобактерій NUChC F2, виділеного з феросфери ґрунту. Conference: “Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві”, матеріали ХІІІ наукової конференції молодих вчених, присвячена 100-річчю з дня заснування Національної Академії Аграрних Наук України: Україна, Чернігів, 24-25 жовтня 2018.С.42,43

25. Gromozova O.E., Kachur T., Hretskyi I. On the impact of geomagnetic activity on luminescence intensity Photobacterium phosphoreum bacteria // Научные труды VIII Международного конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине», Том 8, – C.29, СПб, 2018,  www.biophys.ru/archive/congress-2018.pdf#page=29

26. Громозова О.М., Качур Т.Л., Войчук С.И., Грецкий И.А., Харчук М.С. Проявление солнечно-земных связей в биологических системах // Тези доповiдей 18 Української конференцiї з космiчних дослiджень, Київ, Україна,  17-20 вересня 2018 р. C.70.

27. Громозова О.М., Коцеруба А.С., Качур Т.Л., Горго Ю.П.Застосування нейронних мереж для кількосної оцінки метахроматичної реакції волютинових гранул дріжджів Saccharomyces cerevisiae // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції по прикладній біофізиці, біоніці та біокібернетиці, Київ, 18 – 20 жовтня 2018 р. C.20.

28. Bukalov A.V., Gromozova E.N.Cosmic influences on the biosphere and human health and the enhancement of the Chizevsky-Velhover bio-astronomical effect with using Aluminum screens// Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції по прикладній біофізиці, біоніці та біокібернетиці, Київ, 18 – 20 жовтня 2018 р. C.12.

29. Gorgo Y., Gromozova E., Vaczyova M.Study of the biological effects of low frequency magnetic fields on model systems // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції по прикладній біофізиці, біоніці та біокібернетиці, Київ, 18 – 20 жовтня 2018 р. C.18.

30. Martynyuk V.S., Gorb L., Gromozova E.N., Tseysler Yu.V., Lukyanenko I.V., Zhurakovsky R. Aggregation of methylene blue dye in solutions of sodium polyphosphate // XI International Conference “Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (ICEPOM-11). – 21-25/05/2018, Ivano-Frankivsk, Ukraine –  P. 71.

2017
 1. Ткаченко К.С., Зелена Л.Б., Підгорський В.С., Фоміна М.О. Фенотипова та генетична гетерогенність сахароміцетів, що виділені з молочних продуктів та шлунково-кишкового тракту людини// ХV з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М.Виноградського (Тези доповідей), 11-15 вересня 2017р., Одеса, Україна. С. 152.
 2. Fomina M., Zelena L., Hong J.W., Tkachenko K., Pidgorsky V. Phylogenetic relationships of the micro-eukaryotes from healthy centenarians// Integrative Biology & Medicine (International Conference), October 2-7, 2017, Kyiv, Ukraine, Book of abstracts, P. 28.
 3. Полищук Л.В., Ткаченко К.С., Фомина М.А. Характеристика ITS-фрагмента рДНК Rhodotorula mucilaginosa из желудочно-кишечного тракта долгожителя//«Факторы экспериментальной эволюции организмов» X съезд УОГиС им. М.И. Вавилова, XII Международная научная конференция 2–6 октября 2017 г., г. Умань, Украина, C. (Рус.)
 4. Pidgorskyi V.S. Danylo Zabolotny, the scientist and the citizen tribute to the 150 th anniversary of academican D.K.Zabolotny// 7th International We-igl Conference (Lviv, Ukraine, September 26th-29 th, 2017). Abstracts.– P.139.
 5. Ianieva O.D., Ogirchuk K.S. Pseudomycelium formation by different yeast species under conditions of glucose limitation // Тези доповідей ХV з’їзду Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського, 11-15 вересня 2017 р. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – С. 118
 6. Головач Т.М., Грома Л.І. Ліофілізовація каротин-синтезуючих дріжджів // Тези доповідей XV з’їзду Товариства мікробіологів України iм. С.М. Виноградського, 11-15 вересня 2017 р. Одеса, С.
 7. Василюк О.М., Гармашева І.Л., Коваленко Н.К., Олещенко Л.Т. Біологічно-активні штами Lactobacillus plantarum IМВ В-7565 та В-7566 для ферментування овочевої сировини //Тези доповідей XV з’їзду Товариства мікробіологів України iм. С.М. Виноградського, 11-15 вересня 2017 р. Одеса, С. 37.
 8. Гармашева І.Л., Коваленко Н.К., Василюк О.М., Олещенко Л.Т. Ідентифікація та біологічна активність ентерококів традиційних ферментованих продуктів //Тези доповідей XV з’їзду Товариства мікробіологів України iм. С.М. Виноградського, 11-15 вересня 2017 р. Одеса, С. 43.
 9. Лівінська О.П., Іващенко О.Ю., Коваленко Н.К. Дослідження процесу преадаптації та явища гормезису при дії оксидативного стресу на штами роду Lactobacillus // Тези доповідей XV з’їзду Товариства мікробіологів України iм. С.М. Виноградського, 11-15 вересня 2017 р. Одеса, С. 137.
 10. Скроцький С.О., Хоменко Л.А., Войчук С.І., Василюк О.М.  Пошук шляхів створення ефективних біотехнологій отримання рідких біопалив з відходів – забруднювачів навколишнього середовища // Тези доповідей XV з’їзду Товариства мікробіологів України iм. С.М. Виноградського, 11-15 вересня 2017 р. Одеса, С. 287.
 11. Anna Golovan, S I Voychuk, I L Garmasheva, O Yu Povnitsa, L B Bilyavska, O N Vasilyuk, K S Naumenko and Yu B Pankivska. Morphological and structural features of adenovirus particles by reacting with bacterial cell // 6th World Congress on Medicinal Chemistry and Drug Design, June 07-08, 2017 Milan, Italy, P. 70.
 12. Tkachenko K., Lushchak O., Fomina M. Antibacterial activity of yeasts isolated from foods and human GIT //Регіональний Науковий Симпозіум в рамках концепції “Єдине здоров’я” та Семінар із рецензування та відбору наукових робіт за підтримки ПЗСБД* в Україні (CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium and Peer Review Session), #62, P. 137. [*Програма залучення до спільної біологічної діяльності (ПЗСБД) Агентства зменшення загрози МО США (АЗЗ МО США)]
 13. Фоміна М.О. Вплив джерела нітрогену та віку міцелію на координацію купруму в колоніях Aspergillus niger //ХV з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М.Виноградського (Тези доповідей), 11-15 вересня 2017р., Одеса, Україна.
 14. Ткаченко К.С., Зелена Л.Б., Підгорський В.С., Фоміна М.О. Фенотипова та генетична гетерогенність сахароміцетів, що виділені з молочних продуктів та шлунково-кишкового тракту людини //ХV з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М.Виноградського (Тези доповідей), 11-15 вересня 2017р., Одеса, Україна.
 15. Marina Fomina , Lyubov Zelena, Ji Won Hong, Kateryna Tkachenko, Valentyn Pidgorsky. Phylogenetic relationships of the micro-eukaryotes from healthy centenarians //Integrative Biology & Medicine (International Conference), October 2-7, 2017, Kyiv, Ukraine, Book of abstracts, P. 28.
 16. Балко О.І., Зелена Л.Б., Ярошенко Л.В., Балко О.Б. Піоцини S-типу Pseudomonas aeruginosa УКМ В-333// Третя конференція молодих учених «Біологія рослин та біотехнологія» (Збірка тез), 16-18 травня 2017 р., с.8.
 17. Zelena L., Gretsky I., Kachur T. Evaluation of genomic methylation pattern of Photobacterium phosphoreum exposed to ultra-high frequency electromagnetic radiation//7th International Weigl conference, September 26-29th, 2017, Lviv, Ukraine. P.185
 18. Gretsky I.О., Zelena L.B., Kachur T.L. Study of luminescence dynamics during Photobacterium phosphoreum colony growth//ХV з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М.Виноградського (Тези доповідей), 11-15 вересня 2017р., Одеса, Україна. С. 117.
 19. Хархота М.А., Хархота А.В., Зелена Л.Б., Авдєєва Л.В. Природа екзометаболітів штаму Bacillus subtilis EgI15, що визначають його сидерофорну активність// ХV з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М.Виноградського (Тези доповідей), 11-15 вересня 2017р., Одеса, Україна. С.291.
 20. Балко О.І., Зелена Л.Б., Ярошенко Л.В., Балко О.Б., Пасічник Л.А., Авдєєва Л.В. Піоцини, як потенційні засоби впливу на фітопатогенні штами Pseudomonas syringae // ХV з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М.Виноградського (Тези доповідей), 11-15 вересня 2017р., Одеса, Україна. С.32.
 21. Рибальченко Н.П., Хархота М.А., Зелена Л.Б., Авдєєва Л.В. Філогенетичний аналіз штаму Bacillus sp.10.1 з альгіцидною активністю// ХV з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М.Виноградського (Тези доповідей), 11-15 вересня 2017р., Одеса, Україна. С. 112.
 22. Ногіна Т.М., Підгорський В.С. Ефективність деструкції фенолу штамом rhodococcus aetherivorans УКМ Ас-602 за різних умов культивування та факторів середовища.  Тези доповідей XV з’їздУ Товариства мікробіологів України iм. С.М. Виноградського (11-15 вересня 2017р., Одеса) – Львів: СПОЛОМ. – 2017. – С.140.
 23. Ogirchuk K., Kisten A., Kovalenko N. Optimization of cultivation conditions of selenium enriched probiotic strain Lactobacillus gasseri 55 in laboratory fermenter. Abstracts of sci. conf. “Achievements and prospects in the fight against infectious deseases (Microbiology, veterinary, pharmacy)”, May 18, 2017, Kharkov, Ukraine. Annals of Mechnikov Institute. – 2017. №2. – P.83.
 24. Gretsky I., Gromozova E. Assessment of effects of radiofrequency electromagnetic radiation (RF-EMR) in the Allium cepa test and in the Photobacterium phosphoreum luminescence // Тези доповідей XV з’їзду Товариства мікробіологів України iм. С.М. Виноградського, 11-15 вересня 2017 р. Львів : СПОЛОМ, 2017. C. 116.
 25. Харчук М.С., Громозова Е.Н. Связь подвижности волютиновых гранул Saccharomyces cerevisiae с фосфорным метаболизмом в стрессовых условиях// Тези доповідей XV з’їзду Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського, 11-15 вересня 2017 р. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – С. 155.
 26. Oronova A.G., Voychuk S.I., Peretiazhko I.A. Exopolymeric matrix composition of Saccharomyces cerevisiae strains defective on polyphosphatases PPN1 and PPX1. Abstract Book. Lviv, 2017.
 27. Перетяжко І.А., Войчук С.І. Вплив Saccharomyces cerevisiae дефектних за генами поліфосфатаз на цитоморфологічні властивості епітеліоподібних клітин ссавців. Abstract Book. Lviv, 2017. P
 28. Voychuk S.I., Garmasheva I.L., Povnitsa O.Yu., Golovan A.V. , Bilyavska L.B., Vasilyuk O.N., Naumenko K.S., Pankivska Yu.B. Morphological and structural features of adenovirus particles by reacting with bacterial cell. Abstract book. Milan, Italy, 7-8 June 2017. P:
 29. Voychuk S.I. Induction of Adaptive Response in Yeast Cells under Influence of Extremely High Frequency Electromagnetic Field // Conference Proceedings of ICEA 2017: 19th International Conference on Electromagnetics and Applications, Rome Italy May 04-05, 2017 / In International Journal of Electronics and Communication Engineering. 2017, 4(5):112
 30. Громозова Е.Н., Харчук С.И., Качур Т.Л. Новые аспекты в изучении био-астрономического эффекта Чижевского-Вельховера / Сб.тезисов 1 Международной научно-практической конференции, посвящённой сохранению творческого наследия и развитию идей А.Л.Чижевского, 11-12 декабря 2017г. (РИНЦ).
2016
 1. Voychuk S., Gromozova E., Pidgorskiy V. Yeast cell wall polysaccharide content under action of RF EMF and chemical stresses// Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, RAD 2016, May 23-27, 2016, Niš, Serbia. – P.283.
 2. Tkachenko K.S., Ianieva O.D., Podgorsky V.S., Fomina M.O. Starch-hydrolysing yeasts as the potential agents of bio-conversion of mixed food wastes into bioethanol// II Міжнародна наукова конференція «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в XXI столітті», 14-15 квітня 2016 р. м. Київ. – 2016. – C. 54-55.
 3. Tkachenko K.S., Ianieva O.D., Podgorsky V.S., Fomina M.O. Starch-hydrolyzing yeasts as the potential agents of bio-conversion of mixed food wastes into bioethanol// Міжнародна конференція «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті», Київський національний університет імені Тараса. Шевченка, 13–15.04.2016, Київ, Україна. – Abstract book, 2016. – P.54-55
2015
 1. Pidgorskyi V. S., Nogina T.M. Role of microorganisms in bioremediation of oil polluted soils//6th International We-igl Conference on Mi-crobiology (University of Gdańsk, Poland, July 8th-10 th, 2015). Abstracts.– P.40.
 2. Gretsky I., Pidgorsky V.,Zelena L.B. Regulation of Photobacterium phosphoreum luciferase activity under radiofrequency electromagnetic radiation (RF-EMR)// Third International conference on Radiation and Application in various fields of research. June 8‐12, 2015. Slovenska Plaza, Budva, Montenegro,p.126
 3. Grabova A., Zelena L.B., Dragovoz I.V. Molecular-genetic analysis and fungicidal activity of lipopeptide antibiotics of rhizosphere Bacillus strains// Conference for Young Scientists (CYS) 2015, 21-25 September 2015, Kyiv, Ukraine, p.64.
 4. Nechypurenko O., Kharhota M., Zelena L., Ostapchuk A. Identification of carotenoid pigments in the orange strains Bacillus amyloliquefaciens IMV B-7513 and B. amyloliquefaciens IMV-7525//там же, p.69.
 5. Zelena L.B., Kachur T.L., Gretsky I.A. Evaluation of the effects of ultrahigh frequency electromagnetic radiation using Saccharomyces cerevisiaeas a model organism//6th Congress of Ukrainian Radiobiological Society (Kyiv, 5-9 October 2015), c.58-59.
 6. Громозова Е.Н., Качур Т.Л., Букалов А.В Стимуляция био-астрономического эффекта Чижевского-Вельховера при использовании алюминиевых экранов/ Сб.тезисов Международной научной конферен-ции « Астрономи-ческая школа моло-дых учёных» Житомир. 20-22 мая. 2015г.с.21-22
 7. Е. Н. Громозова Kachur T.L.,Voychuk S.I.,Kharchuk M.S The reaction of phosphorus containing intracellular inclusions on the change of space weather/15-th Odessa International Astronomical Gamow Conference-School “Astronomy and Beyond: Astrophysics, Cosmology, Cosmomicrophysics, Astroparticle Physics, Radioastronomy and Astrobiology” August 16-23, 2015, Odessa, Ukraine /Abstracts, из-во “Астропринт» p.60.
 8. Rudenchik E., Ragulskaya ., Obridko V., Hramova E, Gromozova E. Factors of space weather and biosphere: the dynamics in 23-26 cycles of solar activity/15-th Odessa International Astronomical Gamow Conference-School “Astronomy and Beyond: Astrophysics, Cosmology, Cosmomicrophysics, Astroparticle Physics, Radioastronomy and Astrobiology” August 16-23, 2015, Odessa, Ukraine /Abstracts, из-во “Астропринт» p.63
 9. Shachov B.A., Fedorov Yu.I., Kolesnyk Yu.L., Gromozova E. N.,Vyshnevsky V.V., Sychev A.,S.,Galactic cosmic rays as one of the main possible factors of the influence of space weather on earth´s biosphere processes at the cellular level /15-th Odessa International Astronomical Gamow Conference-School “Astronomy and Beyond: Astrophysics, Cosmology, Cosmomicrophysics, Astroparticle Physics, Radioastronomy and Astrobiology” August 16-23, 2015, Odessa, Ukraine /Abstracts, из-во “Астропринт» p.64
 10. Громозова Е.Н., Качур Т.Л., Букалов А.В Стимуляция био-астрономичес-кого эффекта Чижевского-Вельховера при использовании алюминиевых экранов/ Сб.тезисов Международной научной конференции « Астрономическая школа молодых учёных» Житомир. 20-22 мая. 2015г.с.21-22
 11. Громозова Е.Н. Качур Т.Л., Букалов А.В.Особенности проявления реакции метахромазии (био-астрономического эффекта Чижевского-Вельховера) в условиях экранирования алюминием/ 15-а українська конференція з космічних досліджень Одеса 24 – 28 серпня 2015 р. c. 37
 12. Савчук І.В., Громозова О.М, Грецький І.О Використання люмінесцентних бактерій Photobacterium phosphoreum як біосенсора електромагнітного випромінювання ультрависокої частоти/ Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів, аспірантів «Якість та безпека життя діяльності людини: стандарти, орієнтири та перспективи». м.Миколаїв ,15-20 травня 2015 р.,  с.116
 13. Gretsky I.A , Gromozova E.N.Influence of radiofrequency electromagnetic radiation on Photobacterium phosphoreum luminescence /6th Congress of Ukrainian Radiobiological Society, Kyiv, 5-9 October 2015, p.72.
 14. Vasyliuk O. Selection of strains Lactobacillus рlantarum, promising for industrial fermentation of vegetables / O. Vasyliuk, I. Garmasheva, N. Kovalenko, L. Oleshchenco // XI Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», 20 – 23 квітня 2015 р.: зб. тез. доп. – Львів, 2015. – С. 330 – 331.
 15. Огірчук К.С. Вплив різних концентрацій селеніту натрію на мікроелементний склад біомаси  Lactobacillus acidophyllus 55 / Огірчук К.С., Коваленко Н.К., Самчук А., Пономаренко О. // XI Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», 20 – 23 квітня 2015 р.: зб. тез. доп. – Львів, 2015. – С. 201 – 202.
Публікації
2021

Іноземні

 1. Grynyuk I.I., Vasyliuk O.M., Prylutska S.V., Strutynska N.Yu., Livitska O.V.,  Slobodyanik N.S..Influence of nanoscale-modified apatite-type calcium phosphates on the biofilm formation by pathogenic microorganisms. // Journal Open Chemistry. 2021 https://doi.org/10.1515/chem-2021-0199
 2. Bergkessel, M., Cameron, A., Coulthurst, S., De Rycker, M., Dorfmueller, H., Hardee, E., Houghton, L., Floyd, A., Fomina, M., Gadd , G. M., Hsu, C-Y., Kalamara, M., Kang, X., Mackintosh, A., Mansoor, S., Manthri, S., Rosazza, T., Stephenson, K., Thomas, J., … Stanley-Wall, N. //2021. Images of Microbiology. University of Dundee. https://doi.org/10.20933/100001214
 3. Tkachuk, N., Zelena, L., Lukash, O., & Mazur, P. (). Microbiological and genetic characteristics of Bacillus velezensis bacillibactinproducing strains and their effect on the sulfate-reducing bacteria biofilms on the poly (ethylene terephthalate) surface.//Ecological Questions, 2021. 32(2), 1-17.
 4. Radchenko, M. M., Tigunova, O. O., Zelena, L. B., Beiko, N. Y., Andriiash, H. S., & Shulga, S. M. (2021). Phylogenetic analysis of the Bacillus subtilis IFBG MK-2 strain and riboflavin production by its induced clones.// Cytology and Genetics, 55(2), 145-151.
 5. Tkachuk N., Zelena L., Mazur P. Properties of anaerobic bacteria from ferrosphere crucial for biofilm development. //Ecological Questions. 2021. 32(4), 1-11.
 6. Tkachuk N., Zelena L. Some corrosive bacteria isolated from the technogenic soil ecosystem in Chernihiv city (Ukraine). //Studia Quaternaria, 2021. 38(2), 101–108.
 7. Tkachuk N., Zelena L. The Impact of bacteria of the genus Bacillus upon the biodamage/biodegradation of some metals and extensively used petroleum-based // Corrosion and Materials Degradation, 2021. 2(4), 531-553.
 8. Tkachuk N.V., Zelena L.B., Mazur P.D. (). A modern view at some dihydroxybenzoate-capped siderophores: ecological, technical and medical aspects. // Екологічні науки, 2021. 4 (37),  134-140.

Українські

1.  Garmasheva, O. Vasyliuk, N. Kovalenko, L. Oleschenko. Effect of cocultivation on Lactobacillus plantarum strains growth and antagonistic activity // Мікробіол. журн., 2021, Т. 83, № 1. doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.01.012

2. Klochko V.V.,. Lipova I.I, Chuiko N.V.,. Avdeeva L.V. Ecological aspect of antibiotic batumin synthesis by Pseudomonas batumici/ // Мікробіологічний журнал, 2021, Т. 83, № 3

3. Nogina T.M., Khomenko L.A., Pidgorskyi V.S., Kharkhota M.A.//Fatty Acid Composition of Rhodococcus aetherivorans Cells During Phenol Assimilation//Mikrobiol. Z. 2021; 83(4):15-23.

4. Khomenko L.A., Nogina T.M., Pidgorskyi V.S. Assessment of phenol detoxification by rhodococcus aetherivorans UСM AC-602 using the phytotesting method // Mikrobiol. Z. 2021; 83(6): 3-12

5. Fomina M.O., Ianieva O.D., Havrylenko M.V., Golovach T.M., Pidgorskyi V.S. Ethanol Production by Co-Cultivation of Yeast and Lactic Acid Bacteria on Starch //Mikrobiol. Z., 2021; 83(4):3-14. doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.04.003

6. Fomina M.O., Ianieva O.D., Havrylenko M.V., Golovach T.M., Pidgorsky V.S. Ethanol production by co-cultivation of yeast and lactic acid bacteria on starch.// Microbiological Journal. – 2021, v.83, N4, p. 3-14. DOI: 10.15407/microbiolj83.04.003 (in English)

2020

Іноземні

 1. Nogina T., Fomina M., Dumanskaya T., Zelena L., Khomenko L., Mikhalovsky S., Podgorsky V., Gadd G.M . A new Rhodococcus aetherivorans strain isolated from lubricant-contaminated soil as a prospective phenol-biodegrading agent..//Applied Microbiology and Biotechnology.2020, 104:3611-3625.
 2. Ianieva O., Podgorsky V. Enological potential of non-Saccharomyces yeast strains of enological and brewery origin from Ukrainian collection of microorganisms..//Mycology. An International Journal on Fungal Biology (Taylor&Francis). 2020. DOI: 10.1080/21501203.2020.1837272
 3. Fomina M., Hong J.W., Gadd G.M. Effect of depleted uranium on a soil microcosm fungal community and influence of a plant-ectomycorrhizal association//Fungal Biology 2020, 124 (5), 289-296, https://doi.org/10.1016/j.funbio.2019.08.001  
 4. Fomina M.; Skorochod I. Microbial Interaction with Clay Minerals and Its Environmental and Biotechnological Implications. //Minerals 2020, 10, 861, 1-54. https://doi.org/10.3390/min10100861
 5. Livitska O.V., Strutynska1 N.Yu., Vasyliuk O.M., Grynyuk I.I., Prylutska S.V., Slobodyanik N.S. Synthesis, characterization and antimicrobial properties of chemically modified  apatite-related calcium phosphates // Journal “Functional Materials”, 27 №1 (2020) Р 1-8.

Українські

1. Garmasheva I. L., Kovalenko N.K., Oleschenko L.T Biological Traits of Enterococci and Lactococci Isolated from Traditional Dairy Products of Ukraine // Mikrobiol. Z. 2020; 82(1):22-32.

2. Voychuk S.I., Gromozova O.M.The functional role of PPN1 and PPX1 polyphosphatases under stresses action and for adaptive response development. // Mikrobiol. Z. 2020, 82(1):3-12

3. Voychuk S.I., Gromozova O.M The role of PPN1 and PPX1 polyphosphatases in the stress-induced changes of the polysaccharide composition of cell wall and extracellular matrix of Saccharomyces cerevisiae cells..// Mikrobiol. Z. 2020, 82(2):3-13.

4. Громозова О.М., Качур Т.Л., Вишневський В.В., Сичов О.С Інформаційна технологія оцінки кольорових зображень метахромазії волютинових гранул дріжджів Saccharomyces cerevisiae УКМ Y-517.. // Mikrobiol. Z. 2020, 82(5) c.30-35

5. Voychuk S.I., Gromozova O.M Influence of the radiofrequency electromagnetic field 40.68 MHz on adhesion of Saccharomyces serevisiae cells deficient in PPN1 polyphosphatase to dental alloys..// Mikrobiol. Z. 2020, 82(3):3-13

6. Tkachuk N.,, Zelena L., Mazur P., Lukash O. Genotypic, physiological and biochemical features of Desulfovibrio strains in a sulfidogenic microbial community isolated from the soil of ferrosphere. //Ecological Questions.2020,31(2):79-88

7.Головань А.В., Науменко К.С., Мучник Ф.В., Баранова Г.В., Зелена Л.Б., Загородня C.Д Антивірусна активність екстрактів з диких трав проти вірусу Епштейна-Барр та індукція апоптозу у вірус Епштейна-Барр-позитивних лімфобластоїдних клітинах..//Mikrobiol. Z.2020,82(4):71-79

8. Ianieva O.D Halotolerant yeasts: Biodiversity and potential application.// Mikrobiolohichnyĭ zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993)2020, 82(5):65-87 DOI: 10.15407/microbiolj82.05.065

9.  Safronova L.A., Voychuk S.I., Brovarska O.S.  Influence of nanobiocomposites on the exopolysaccharide matrix of Bacillus strains. / Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. .–  2020.– №8.-C.81-91. https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.08.081

2019

Українські

1. Скроцький С.О., Хоменко, Л.А, Підгорський В.С. Альгінат натрію як основа для іммобілізації та концентрування бактерій роду Clostridium //Наукові праці НУХТ. 2019, 25 (2): 33-47

2. Skrotskyi S., Voychuk S., Khomenko L., Vasyliuk O., Pidhorskyi V. Influence of nanoparticles on the solventogenesis of bacteria Сlostridium beijerinckii ІМV В-7806, Clostridium acetobutylicum ІМV В-7807 //Ukrainian Food Journal. 2019, 8 (1): 110-118. (Web of science)

3. Kisten O.G.,  Kovalenko E.O., Getman K.I., Sashchuk O.V., Pidgorsky V.S., TyshchenkoL.M. Extracellular lectin produced by bacillus subtilis strain IMV B- 7014 depending on the culture conditions// Mikrobiol. Z. 2019; 81(4):3–14.

4. Підгорський В.С. 90 років Інституту мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного Національної Академії Наук України// Сузір’я мікробіологічних наукових закладів України/за ред.: В.П.Широбокова, В.А.Понятовського. – Нова Книга, 2019.- с. 96-105

5. Hretskyi I., Zelena L., Gromozova E. Effect of Radiofrequency Electromagnetic Radiation on Photobacterium phosphoreum Luminescence// Mikrobiol. Z. 2019; 81(6):58-68.

6.Кurdish I.K., Roy А.О., Voychuk S.I. Viability of Azotobacter vinelandii IMB В-7076 and Bacillus subtilis IMB В-7023 in Nanocomposite of Bentonite.// Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):16-26.

7. Хоменко Л.А., Ногіна Т.М. Біодеградація парацетамолу нокардіоподібними актинобактеріями// Мікробіологічний журнал. 2019,  81 (4):76-89

8. Корецька Н.І., Карпенко О.В., Баранов В.І., Лубенець В.І., Ногіна Т.М.  Біологічні властивості поверхнево-активних метаболітів Rhodococcus erythropolis AU-1 та їх перспективи для рослинництва //Innov Biosyst Bioeng. 2019, 3 (2):77–85. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32916

9. Скроцький С.О., Хоменко, Л.А, Підгорський В.С. Альгінат натрію як основа для іммобілізації та концентрування бактерій роду Clostridium //Наукові праці НУХТ. 2019, 25 (2): 33-47.

10.Skrotskyi S., Voychuk S., Khomenko L., Vasyliuk O., Pidhorskyi V. Influence of nanoparticles on the solventogenesis of bacteria Сlostridium beijerinckii ІМV В-7806, Clostridium acetobutylicum ІМV В-7807// Ukrainian Food Journal. 2019, 8 (1): 110-118.

11.Скроцький С.О., Хоменко, Л.А, Василюк О.М., Зелена Л.Б., Войчук С.І. Ідентифікація сольвентогенних бактерій, виділених з природніх джерел //Наукові праці НУХТ. 2019, 25 (4): 42-50.

12.Ткаченко К.С., Волосянко О.В., Фоміна М.О. Біорізноманіття дріжджів з гуцульських молочних продуктів домашнього приготування, ідентифікованих за фенотиповими ознаками// Наукові доповіді НУБіП України. 2019,  1(77).  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2019_1_7

13. Lutsenko V.A., Polishchuk L.V., Hong J., Fomina M.A.   Xerotolerant strain Penicillium chrysogenum MF18_10 isolated from the damaged walls of Saint Sophia’s Cathedral, Kyiv.// Фактори експериментальної еволюції організмів.2019, 25: 14-19 (Index Copernicus)

http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2019_25_4

14. Fomina M, Hong J, Gadd G. Effect of depleted uranium on a soil microcosm fungal community and influence of a plant-ectomycorrhizal association.// Fungal Biology (2019) doi.org/10.1016/j.funbio.2019.08.001

15.Ianieva O. D. Characterizationstability  and antimicrobial activity of biosurfactants produced by Candida yeasts isolated from flowering plants// Мікробіологічний журнал. 2019, 81 (2): 51-64.

16. Naumenko K., Biliavska L, Pankivska Y, Povnitsa O, Vasyliuk O, Garmasheva I, Zagorodnya S. Anti-herpetic activity exopolysaccharides produced by different species of lactic acid bacteria //Journal of advances in biology/ -2019; 12: 2307-2315

DOI: https://doi.org/10.24297/jab.v12i0.8058

17.Garmasheva I., Vasyliuk O., Kovalenko N., Oleschenko L. New approach for fast screening of lactic acid bacteria for vegetable fermentation //Journal of Microbiology, Biotechnology & Food Sciences. 2019, 8 (4) :1066- 1071.

18.Kisten O.G., Kovalenko E.O., Getman K.I., Sashchuk O.V., Pidgorsky V.S., TyshchenkoL.M. Extracellular lectin produced by bacillus subtilis strain IMV B- 7014 depending on the culture conditions// Mikrobiol. Z. 2019; 81(4):3–14.

19.Fedosova N.I., Cheremshenko N.L., Getman K.I., Karaman O.M., Symchych T.V., Ivanchenko A.V., Danyliuk O.I., Voeykova I.M., Didenko G.V .Bioactivity of the Bacillus subtilis IMV B-7724 Extracellular Lectin.// Mikrobiol. Z. 2019; 81(4):107–117.

20. Скроцька О.І., Пирог Т.П., Скроцький С.О. Лігноцелюлозна сировина як субстрат для синтезу бутанолу клостридіями. Наукові праці НУХТ. 2019, 25 (1):16-32

21. Loboda M.I., Voichuk S.I., Correlation Dependence of the Antibiotic Compounds Biosynthesis and other Biologically Active Substances in Soil Streptomycetes //Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):36-47.

2018

Іноземні

1. Naumenko K., Golovan A., Zelena L., Shermolovich Y., Gudz G.,  Zagorodnya S. Antiviral and apoptosis modulating potential of fluorinated derivatives of uracil. //ScienceRise: Biological Science, 2018.-N1 (10), p.31-38

2.  Evelina L Zdorovenko, Alexandra A Kadykova, Alexander S Shashkov, Ludmila D Varbanets, Tetiana V Bulyhina, Yuriy A Knirel. Lipopolysaccharides of Pantoea agglomerans 7604 and 8674 with structurally related O-polysaccharide chains: //Chemical identification and biological properties. Carbohydrate polymers 2018; 181, 386-393.

3.Kharchuk M.S., Glushenkov A.N., Gromozova E.N. Analysis of the motion of vacuolar volutin granules in Saccharomyces cerevisiae.// Folia Microbiologica (статус: Accepted 4.09.2018; Online First Articles 11.09.2018, https://link.springer.com/article/10.1007/s12223-018-0646-8).

4. Дудікова Д., Войчук С., Вринчану Н. Вплив 4-(1-адамантил)-фенокси-3-(n-бензил, n-диметил аміно)-2-пропанол хлориду на Pseudomonas spp. Science Rise: Biological Science, 2018,№4. (13), с.35-41.

Українські

 1. Скроцький С.О., Хоменко Л.А., Войчук С.І., Підгорський В.С. Особливості росту та біосинтетична активність солвентогенних бактерій роду Clostridium //Microb. Zhurnal. 2018. N2. – P: 3-13.
 2. Гармашева І.Л., Коваленко Н.К., Олещенко Л.Т. Стійкість до антибіотиків, декарбоксилазна та гемолітична активності ентерококів, ізольованих із традиційних кисломолочних продуктів // Мікробіологічний журнал.- 2018.- Т. 80, № 1.-С. 3-14
 3. Ianieva O.D., Ogirchuk K.S. Yeasts associated with salted herring and brine, Ukraine // Мікробіологічний журнал. –  2018. – Т. 80, №2. – С. 80-91.
 4. Дзюблюк Н.А., Варбанець Л.Д., Булигіна Т.В. Вплив ліпополісахаридів Pantoea agglomerans на активність протеаз Bacillus. Mikrobiol. Z. 2018; 80(1):27-35. Ukrainian
 5. Білявська Л.О., Паньківська Ю.Б., Науменко К.С., Зелена Л.Б., Загородня С.Д., Атаманюк В.П. Протиаденовірусна активність препарату неофлазид in vitro. Mikrobiol. Z. 2018; Vol.80,N5.-P.98-109
 6. Громозова О.М. Великі першовідкривачі космосу// «Країна знань» 2018, №6 (131), с.18-21,
 7. .Громозова О.М. Час яскравих осяянь//»Країна знань», 2018, №7-8 (132), с.37-41.
 8. Naumenko K., Golovan A., Zelena L., Shermolovich ., Gudz G.,  Zagorodnya S. Antiviral and apoptosis modulating potential of fluorinated derivatives of uracil// ScienceRise: Biological Science, 2018.-N1 (10), p.31-38.
 9. Харчук М.С., Громозова Е.Н. Связь подвижности волютиновых гранул Saccharomyces cerevisiae c экзополифосфатазной активностью в стрессовых условиях. Мікробіол. Журнал. – 2018. – 80, 4. – 55-68.
 10. Скроцький С.О., Хоменко Л.А., Войчук С.І., Підгорський В.С. Особливості росту та біосинтетична активність солвентогенних бактерій роду Clostridium. Microb. Zhurnal. 2018. N2. – P: 3-13.
 11. Скроцький С.О. Органовмісні відходи виробництва як субстрати для біосинтезу бутанолу бактеріями роду Clostridium. НАУКОВІ ПРАЦІ НУХТ (том 24 №2) ст 34-43.
 12. Дудікова Д., Войчук С., Вринчану Н. Вплив 4-(1-адамантил)-фенокси-3-(n-бензил, n-диметил аміно)-2-пропанол хлориду на Pseudomonas spp. //Science Rise: Biological Science, 2018,№4. (13), с.35-41.
2017

Іноземні

 1. Борзова Н.В., Варбанець Л.Д., Підгорський В.С., Янєва О.Д. β-мананазна активність дріжджів // Biotechnologia Acta. – 2017. – №1. – С. 26-33.
 2. Fomina M., Bowen A.D., Charnock J.M., Podgorsky V.S., Gadd G.M. Biogeochemical spatio‐temporal transformation of copper in Aspergillus niger colonies grown on malachite with different inorganic nitrogen sources// Environmental Microbiology. – 2017 March. – 19(3). – P. 1310-1321. doi: 10.1111/1462-2920.13664.)
 3. Voychuk, S. I., Zelena L.B., Gromozova, E. N., Pidgorskyi, V. S., Dumansky, V. Y., Bezverkhaya, A. P. Possible role of polyphosphatases in yeast sensitivity to DCS-1800 electromagnetic fields //Cytology and Genetics.-2017.-Vol.51,N4.-P.282-290 (IF=0.324)

Українські

 1. Ianieva O.D. Tolerance of yeasts isolated from pickled cucumbers to stress factors // Мікробіологічний журнал. –  2017. – Т. 79, №5. – С. 34-45.
 2. Борзова Н.В., Варбанець Л.Д., Підгорський В.С., Янєва О.Д. β-мананазна активність дріжджів // Biotechnologia Acta. – 2017. – №1. – С. 26-33.
 3. Коваленко Н.К., Гармашева І.Л., Лівінська О.П., Олещенко Л.Т. Вплив кріоконсервації на життєздатність та біологічні властивості молочнокислих бактерій // Мікробіологічний журнал.- 2017.- Т 79, № 5.- С. 3-12.
 4. Гармашева І.Л., Коваленко Н.К., Олещенко Л.Т., Василюк О.М.. Властивості штамів лактококів, ізольованих із традиційних кисломолочних продуктів // Мікробіологічний журнал.- 2017.- Т 79, Т 6.- С. 3-12.
 5. Ткачук Н.В., Зелена Л.Б., Парминська В.С., Янченко В.О., Демченко А.М. Ідентифікація гетеротрофних бактерій феросфери грунту та їх чутливість до пестициду лінурон//Мікробіологічний журнал.-2017.-Т. 79,№ 4.-C.75-87.
 6. Рибальченко Н.П., Хархота М.А., Зелена Л.Б., Авдєєва Л.В. Таксономічне положення штаму Bacillus sp. 10.1 – ефективного альгіцидного агента//Мікробіологічний журнал.-2017.-Т. 79,№ 6.-C.95-104.
 7.  Подгорский В.С., Войчук С.И., Громозова Е.Н.. The role of polyphosphates in the cell wall and cytoplasmic membrane reactions to the action of stress // Микроб.ж-л . 2017, №1, p.59-65
 8. Voychuk S.I. The nutral and polar-lipids content in Clostridia cells under cultivation in the presence of butanol// Biotechnologia Acta 2017, 10(1). P:43-51. DOI: 10.15407/biotech10.01.043
 9. Voychuk S.I., Zelena L, Gromozova E., Pidgorskyi V., Dumansky Yu, Bitkin S. Insights into the role of polyphosphatases in yeast sensitivity to electromagnetic fields of  OF DCS-1800 // Цитология и генетика, №4, 2017, с.57-68, Англ..№4, с.282-290
 10. Громозова Е.Н., Грецкий И.А. Воцелко С.К., Данкевич Л.М. Применение структурообразователей микробного происхождения для культивирования светящихся бактерий Photobacterium phosphoreum//Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2017. №2. С. 46–51.
 11. Biliavska L.O., Ostapchuk A.M., Voychuk S.I., Iutynska G.O. Sterol biosynthesis by soil Streptomycetes. Ukr. Biochem. J. 2017. 89(2). P: 78-84. DOI: https://doi.org/10.15407/ubj89.02.022
 12. Pidgorskyi V.S., Kovalenko E.O., Sachchuk O.V., Getman K.I. Bacilli lectins and targets// Мікробіологічний журнал.-2017.-Т. 79,№ 1.-C.9-21.
 13.  Подгорский В.С., Войчук С.И., Громозова Е.Н. The role of polyphosphates in the cell wall and cytoplasmic membrane reactions to the action of stress// Микроб.ж-л.- 2017, №1, p.59-65
 14.  Войчук С.И., Зеленая Л.Б., Громозова Е.Н., Подгорский В.С., Думанский В.Ю., Безверхая А.П. Возможная роль полифостфатаз в чувствительности дрожжей к электромагнитным полям DCS-1800// Цит. и Генет. 2017. 51, №4. С:57-68.
 15.  Pidgorskyi V.S., Kovalenko E.O., Sachchuk O.V., Getman K.I. Bacilli lectins and targets// Мікробіологічний журнал.-2017.-Т. 79,№ 1.-C.9-21.
 16. Kharchuk M.S., Gromozova E.N. Influence of wastewater components on metachromasia reaction of volutin granules in the model system. Biotechnologia Acta. – 2017. – 10, 6. – 28-34.
 17.  Ткачук Н.В., Зелена Л.Б., Парминська В.С., Янченко В.О., Демченко А.М. Ідентифікація гетеротрофних бактерій феросфери грунту та їх чутливість до пестициду лінурон//Мікробіологічний журнал.-2017.-Т. 79,№ 4.-C.75-87.
 18.  Рибальченко Н.П., Хархота М.А., Зелена Л.Б., Авдєєва Л.В. Таксономічне положення штаму Bacillus sp. 10.1 – ефективного альгіцидного агента//Мікробіологічний журнал.-2017.-Т. 79,№ 6.-C.95-104.
 19. Подгорский В.С., Войчук С.И., Громозова Е.Н.. The role of polyphosphates in the cell wall and cytoplasmic membrane reactions to the action of stress// Микроб.ж-л . – 2017, №1, p.59-65
 20. Voychuk S.I. The nutral and polar-lipids content in Clostridia cells under cultivation in the presence of butanol// Biotechnologia Acta 2017, 10(1). P:43-51. DOI: 10.15407/biotech10.01.043
 21. Voychuk S.I., Zelena L, Gromozova E., Pidgorskyi V., Dumansky Yu, Bitkin S. Insights into the role of polyphosphatases in yeast sensitivity to electromagnetic fields of  OF DCS-1800 // Цитология и генетика, №4, 2017, с.57-68, Англ..№4, с.282-290
 22. Подгорский В.С., Войчук С.И., Громозова Е.Н. Регуляция синтеза  компонентов клеточной стенки и ЦПМ дрожжевых клеток физическими факторами // Мікробіологічний журнал. – 2017. №1. – С.59-65
2016

Іноземні

 1. Kurdish I., Roy A., Dyrenko D., Hetman K., Kovalenko E. Spesificity of Adgesion of Bacillus subtilis IMV B-7023 to abiotic and biotic surfaces.//J. of Mictobiology, Biotechnology and Food Science, 2016: vol.6, №1, p.652-654.
 2. Грецкий И.А., Жолобак Н. М., Щербаков А.Б., Иванов В. К., Громозова Е. Н. Photobacterium phosphoreum – объект для изучения биологических эффектов наночастиц диоксида церия //Живые и биокосные системы». – 2016. – № 15; URL: http://www.jbks.ru/archive/issue-15/article-11
 3. Garmasheva I.Isolation and characterization of lactic acid bacteria from Ukrainian traditional dairy products // AIMS Microbiology. – 2016.-  Vol 2, N3.- P. 372-387.
 4. Livinska O, Ivaschenko O, Garmasheva I, Kovalenko N. The screening of lactic acid bacteria with antioxidant properties // AIMS Microbiology.- 2016.- V. 2, N 4.- P. 447-459.
 5. Garmasheva I, Kovalenko N, Voychuk S, Ostapchuk A, Livins’ka O, and Oleschenko L. Lactobacillus species mediated synthesis of silver nanoparticles and their antibacterial activity against opportunistic pathogens in vitro // Bioimpacts. – 2016.- V 6, N 4.- P. 219–223.
 6. Fomina M. O. Effect of mycobiont zinc-tolerance and phosphorus availability on zinc phosphate solubilization and zinc and phosphorus accumulation by Paxillus involutus /pine ectomycorrhizal associations. //Macromycetes: medicinal properties and biological peculiarities, V. 2, Ed. J. Gabriel. – K: Nash format, 2016

Українські

 1. Pidgorskyi V. S., Nogina T. M. Biodegradation of petroleum hydrocarbons by actinobacte-ria and acinetobacteria strains producing biosurfactant// Микробиол. журн. – 2016.– 78, №6.- Р.92-103.
 2. Fomina M.A., Polishchuk L.V., Tkachenko K.S., Hong J.W., Zelena L.B., Ianieva O.D., Pidgorskyi V.S. Complex identification of red yeast isolate from gastrointestinal tract of hucul long-liver (Carpathians, Ukraine) // Microbiol. Z. – V.78, N 5. – 2016-  С. 2-11
 3. Pidhorskyi V.S., Ianieva O.D., Fomina M.O., Tkachenko K.S., Stoyan V.S. Ethanol production from starch by yeasts isolated from crops and dairy products// Microbiol. Z.  – V.78, N 4. – 2016. – P. 83-90.
 4. Гармашева І.Л., Коваленко Н.К., Підгорський В.С., Лівінська О.П., Войчук С.І., Олещенко Л.Т., Томила Т.В., Лобунець Т.Ф. Взаємодія клітин штаму Lactobacillus plantarum 337Д УКМ В-2627 з глинистими мінералами in vitro // Мікроб. журн. – 2016. – Т.78, №4. – С. 11-24.
 5. Pidgorskyi V.S., Ianieva O.D., Fomina M.O., Tkachenko K.S., Stoyan V.S. Ethanol production from starch by yeasts isolated from crops and dairy products// Mikrobiologichniĭ Zhurnal. – 2016. – 78 (4). – P. 82-89.
 6. Pidgorskyi V.S., Kovalenko N.K., Garmasheva I.L. Taxonomic research, biological properties and biosynthetic activity of lactic acid bacteria and bifidobacteria isolated from various natural ecological niches// Мікробіол. журн.- 2016.- Т. 78, № 6.- C. 8-18
 7. Fomina M. A., Polishchuk L. V., Tkachenko K. S., Hong J. W., Ianieva O. D., Pidgorskyi V. S. Complex Identification of Red Yeast Isolate from Gastrointestinal Tract of Hucul Long-Liver //Мікробіологічний журнал. – 2016. – Т. 78, № 5. – С. 2-11.
 8. Гармашева І.Л.. Розповсюдження генів ентероцинів серед штамів ентерококів, ізольованих з шлунково-кишкового тракту людини // Мікробіологія і біотехнологія.- 2016.- №2.- С. 30-41.
 9. Гармашева І.Л., Коваленко Н.К., Підгорський В.С., Лівінська О.П., Войчук C.І., Олещенко Л.Т., Томила Т.В., Лобунець Т.Ф.. Взаємодія клітин штаму Lactobacillus plantarum 337Д УКМ В-2627 з глинистими мінералами in vitro // Мікробіол. журн. – 2016 – Т. 78, № 4ю- С. 11-24.
 10. Огірчук К.С.,  Коваленко Н.К. Антагоністичні властивості про біотичного штаму Lactobacillus gasseri 55 збагаченого селеном //ScienceRise . -2016. -1 (18)), 6-10
 11. Oгірчук K.С., Koваленкo Н.K. Філогенетичний аналіз нуклеотидної послідовності гена 16S pPHK про біотичного штаму Lactobacillus sp. 55// Мікробіологічний журнал. — 2016. — Т. 78, № 2. — С. 13—20.
 12. Pidgorskyi V. S., Nogina T. M. Biodegradation of petroleum hydrocarbons by actinobacteria and acinetobacteria strains producing biosurfactant // Микробиол. журн. – 2016.– 78, №6. – С.92-103.
 13. Grabova, A. Y., Dragovoz, I. V., Zelena, L. B., Tkachuk, D. M., & Avdeeva, L. V.  Antifungal activity and gene expression of lipopeptide antibiotics in strains of Bacillus genus. Biopolymers and Cell. – 2016. -32(1), 41-48.
 14. Grabova, G. Y., Dragovoz, I. V., Zelena, L. B., Ostapchuk, A. N., & Avdeeva, L. V. (2016). Polyphasic taxonomic analysis of Bacillus sp. strain C6—the antagonist of phytopathogenic microorganisms. Cytology and Genetics, 50(4), 251-256.
 15. Нечипуренко О.О., Хархота М.А., Зелена Л.Б., Остапчук А.М., Авдєєва Л.В. Поліфазний таксономічний аналіз каротинсинтезувального штаму Bacillus sp. 1.1, перспективного для створення пробіотика //Мікробіологічний журнал.-2016.-Т. 78,№ 3, с.36-44.
 16. Fomina M.A., Polishchuk L.V., Tkachenko K.S., Hong J.W., Zelena L.B., Podgorsky V.S. Complex identification of red yeast isolated from git of Hucul longliver//«Мікробіологічний журнал» 2016.- Т. 78(5), С.2-11.
 17. Klochko V.V., Zelena L.B., Kim J.Y., Avdeeva L.V., Reva O.N. Prospects of a new antistaphylococcal drug batumin revealed by molecular docking and analysis of the complete genome sequence of the batumin-producer Pseudomonas batumici UCM B-321. // Int J Antimicrob Agents. 2016 Jan;47(1):56-61. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2015.10.006.
 18. Громозова Е.Н., Качур Т.Л., Войчук  С.И., Харчук М.С. Исследование реакции метахромазии Saccharomyces cerevisiae // Мікробіологічний журнал.. – 2016. №3. – С.45-51
 19. Харчук М.С., Григорьев П.Е., Качур Т.Л., Громозова Е.Н. Особенности волютиновых гранул  Saccharomyces cerevisiae в условиях изменения космической погоды // Мікробіологічний журнал. – 2016. №4. – С.71-81
 20. Pidhorskyi V.S., Ianieva O.D., Fomina M.O., Tkachenko K.S., Stoyan V.S. Ethanol production from starch by yeasts isolated from crops and dairy products // Microbiol. Z.  – V.78, N 4. – 2016. – P. 83-90.
2015

Іноземні

Podgorskii V. S.,  Nogina T. M., Dumanskaya T.U., Ostapchuk A. N. Change of the composition parafinnaphthenic hydrocar-bon fraction in biological purification of water of oil //Journal of Water Che-mistry and Techno-logy – 2015.- Vol. 37, No. 6.- Р. 306–310

Українські

 1. Подгорский В.С. Ногина Т.М. Думанская Т.У. Остапчук А.Н. Изменение состава пара-финонафтеновой фракции углеводородов в процессе биологической очистки воды от нефти// Химия и технология воды. – 2015.- Т.37, №6. – С.555-563
 2. Фомина М.А., Подгорский В.С. Влажно-режимная сканирующая электронная микроскопия как инструмент исследования биогеохимических процессов образования биоминералов грибами// Мікробіол. журнал. – 2015. – T. 77, № 3. – С. 9–15.
 3. Dabrowska I.V., Tkachenko K.S., Podgorsky V.S., Fomina M.O. Anti-Staphylococci activity of yeast isolates affected by pH of experimental medium// Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2015. – V. 16. – P. 179-182.
 4. Matvieieva N.A., Pasichnyk L.A., Zhytkevych N.V., Galo Jacinto P.G., Pidgorskyi V.S. Antimicrobial activity of extracts from Ecuadorian lichens  // Мікробіол. журн. – 2015. – 77, № 3. – С. 23–27.
 5. Гармашева І.Л., Василюк О.М., Коваленко Н.К. Олещенко Л.Т. Дослідження природи антагоністичної дії штамів Lactobacillus plantarum щодо умовно-патогенних та фітопатогенних мікроорганізмів Мікробіологія і біотехнологія. – 2015. – №2, С. 49-58
 6. Livinska O.P. Vasilenko O.M., Tomila T.V., Garmasheva I.L., Kovalenko  N.K. Physical and immunobiological studies of teichoic acids of probiotic lactobacilli strains Мікробіологія і біотехнологія № 4. – С. 6-14. (не увійшла в минулорічний звіт)
 7. Коваленко Н.К. Продукт, продлевающий жизнь // Молочная индустрия 2015. – №4, С.12-13
 8.  Романчук І.О., Коваленко Н.К., Синєок Л.Л.  Прикладні аспекти застосування функціонального кисломолочного продукту геродієтичного призначення // Молочная индустрия. – 2015. – №2, С32-33
 9. Коваленко Н.К. Когда микробиология становится призванием // Молочная индустрия. – 2015. – №3, С24-25.
 10. Ногина Т.М., Думанськая Т.У., Хоменко Л.А., Кистень А.Г. Влияние ионов кальция и железа на уровень усвоения дизельного топлива штаммами актинобактерий. Микробиол. журн. – 2015. – Т.77, № 3. – С. 28– 33.
 11. Подгорский В.С., Ногина Т.М., Думанская Т.У., Остапчук А.Н. Изменение состава пара-финонафтеновой фракции углеводородов в процессе биологической очистки воды от нефти. Химия и технология воды. – 2015.- Т.37, №6. – С.1-9.
 12. Будзінська В.Л., Ногіна Т.М., Лебедєв Є.В. Біодеградабельні органо-неорганічні композити на основі силікату натрію, ізоціанатного форполімеру і карбоксиметилцелюлози. Полимерный журнал. – 2015. – Т.37, №3. – С.306-312.
 13. Хоменко Л.А., Ногина Т.М Микробная деструкция минеральных (нефтяных) масел. Микробиол. журн. – 2015. – Т.77, № 6. – С. 70– 81.
 14. Жукова Д.А., Клочко В.В., Зелена Л.Б., Рева О.М., Драговоз І.В., Авдєєва Л.В. Таксономічний аналіз штаму Bacillussp. УКМ В-7404 – антагоніста фітопатогенних // Мікробіологічний журнал.-2015.-Т.77,№2.- C.9-14.
 15. Драговоз I.В., Леонова Н.О., Зелена Л.Б., Ребрiєв А.В., Авдєєва Л.В. Iдентифiкацiя екзометаболiтiв штаму Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum IМВ В-7404 з антифунгальноюактивнiстю // Доповіді НАН України. – 2015. – N 7.-C.129-135
 16.  Дроздов А.В., Громозова Е.Н., Грецкий И.А. Анализ динамики интенсивности биолюминесценции светящихся бактерій Photobacterium phosphoreum // Биофизика. – 2015. – Т. 60, № 2.- С.316- 321
 17. М. В. Рагульская, Е. А. Руденчик, С. М. Чибисов, Е. Н. Громозова Динамические особенности космической погоды 2001 – 2012 годов, и их проявление в крупных массивах биомедицинских данных/ Бюллетень экспериментальной биологии и медицины  2015, N 2, с.233-237. IF=0,366
 18. Дёмина Э.А., Иванкова В.С., Пилипчук Е.П., Зеленая Л.Б. Формирование хромосомной и микросателлитной нестабильности в клетках крови онкологических больных при комбинированном воздействии invitro ионизирующей радиации и комутагенов// Доповіді НАН України. – 2015. – N 5.-C.166-173.
 19. Фомина М.А., Подгорский В.С., Влажно-режимная сканирующая электронная микроскопия как инструмент исследования биогеохимических процессов образования биоминералов. Микроб. Журнал, 2015, 77(3): 9-15.
 20. Dabrowska I., Tkachenko K., Podgorsky V., Fomina M. Anti-Staphylococci activity of yeast isolates affected by pH of experimental medium. In: Factors of Experimental Evolution of Organisms, Гол. редактор В.А. Кунах, Київ: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2015, Т. 16, с. 179-182. 
 21. Броварник В.В., Головач Т.М. База даних для депозитарію культур мікроорганізмів          //Мікробіол. журн. – 2015, Т.77, №5. С.81-86.
 22. Броварник В. В., Головач  Т. М. Інформаційний супровід депозитарію культур мікропорганізмів //«Управляющиесистемы и машины» (УСиМ) (журнал НАНУ), 2015. №4. С.58-66.
 23. Курченко І.М., Юр’єва О.М., Войчук С.І. Ріст мікроміцетів з різних еконіш на агаризованих поживних середовищах //Мікроб.ж-л , 2015.т.77, №5.с.37-46.
 24. Максименко, Войчук С.И.  Множинність бактеріоцинів, одержаних з природних ізолятів пектолітичних фітопатогенних бактерій Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, виділених у різних областях України// Доповіді НАНУ, 2015. – №2. – С: 145-151. 
 25. Matvieieva N.A., Pasichnyk L.A., Zhytkevych N.V., Galo Jacinto P.G., Pidgorskyi V.S.Antimicrobial activity of extracts from Ecuadorian lichens // Мікробіол. журн. – 2015. – 77, № 3. – С. 23–27.
Монографії
 1. Депонування та зберігання інноваційних мікроорганізмів. Методичні рекомендації. Київ “Знання України”, 2004. 108 с.
 2. Підгорський В.С., Іутинська Г.О., Птрог Т.П. Інтенсифікація технологій мікробного синтезу.       – Київ. НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2010. – 327 с.
 3. Зелена Л.Б., Сергійчук Н.М., Мележик О.В. Мікроекологія людини: опорний конспект лекцій.2015. К.:Університет “Україна”, 26c. (методичні вказівки)
 4. Зелена Л.Б., Сергійчук Н.М. Вірусологія. Опорний конспект лекцій. Методичні рекомендації. К.: Університет «Україна», 2018.-40с
 5. Підгорський В.С. 90 років Інституту мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного Національної Академії Наук України// Сузір’я мікробіологічних наукових закладів України/за ред.: В.П.Широбокова, В.А.Понятовського. – Нова Книга, 2019.- с. 96-105
 6. Dukic A.D., Semenov A.M., Lutovac M.V., Mandic L.G., Iutinska G.A., Podgorski V.S. Zemljsni ekosistemi-zagadenje i ociscenje. – Cacak: Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet; Beograd: Balkanski naucni centar Ruske akademije prirodnih nauka, 2020 (Novi Sad: Sajnos).-628 s
Патенти

1.Патент на винахід № 84928. Від 10.12.2008. Лікарський засіб, який містить бактеріальний лектин для лікування хворих, уражених герпесом 1 і 2 типів. Підгорський В. С., Коваленко Е. О., Рибалко С. Л., Шарикіна Н. І., Гетьман  К. І.

2.Патент на винахід № 83578. Від 25.07.2008. Лікарський засіб, який містить бактеріальний лектин, для лікування хворих, уражених грипом. Підгорський В. С., Коваленко Е. О., Рибалко С. Л., Шарикіна Н. І., Гетьман К. І.

3. Патент на корисну модель UA 119605 U від 25.09.2017. Пробіоттичний штам Lactobacillus Gasseri 55, здатний до біотрансформації неорганічного селену Підгорський В.С., Огірчук К.С., Коваленко Н.К..

4. Патент на корисну модель UA 119605 U від 25.09.2017. Пробіотичний штам Lactobacillus Gasseri 55, здатний до біотрансформації неорганічного селену. Підгорський В.С., Огірчук К.С., Коваленко Н.К.

5. Патент на корисну модель № 114282, від 10.03.2017. Середовище для підтримання тривалої біолюмінесценції бактерій Photobacterium phosphoreum IMB B-7071, що використовуються в біосенсорних пристроях для оцінки екологічних ризиків. Грецький І. О., Громозова О. М., Воцелко С. К.

6. Патент на корисну модель UA 119522, бюл.№18 від 25.09.2017. Штам Williopsis californica – продуцент b-мананази. Підгорський В.С., Борзова Н. В., Янєва О. Д., Варбанець Л. Д.

7.Патент на корисну модель UA  126775, бюл .№ 13 від 10.07.2018, Спосіб зброджування крохмалю шляхом сумісного культивування дріжджів та бактерій. Підгорський В.С., Янєва О.Д., Фоміна М. О., Головач Т.М., Огірчук К.С.

8. Патент на корисну модель № 126995, від 10.07.2018. Комплексний біопрепарат для антифунгальної і антибактеріальної обробки рослин на основі бактерій роду Pseudomonas. Кіпріанова О. А., Сафронова Л. А., Авдєєва Л. В., Скроцький С.О.

9. Патент на корисну модель UA 124128, бюл.№6 від 26.03.2018. Штам актинобактерій Rhodococcus aetherivorans – деструктор фенолу. Підгорський В.С.,  Ногіна Т.М., Думанська Т.У., Хоменко Л.А.

10. Патент на корисну модель, № 136578, бюл. №16 від 27.08.19. Інгібіторна композиція. Зінь І.М., Похмурський В.І., Карпенко О.В., Слободян З.В., Тимусь М.Б., Корній С.А., Хлопик О.П., Корецька Н.І., Покиньброда Т.Я., Ногіна Т.М., Хоменко Л.А.

11. Патент на корисну модель. 137353. Від 10.10.2019.Штам Сlostridium acetobutylicum IMB B-7807 – продуцент н-бутанолу, ацетону та етанолу. Скроцький С.О., Хоменко Л.А., Василюк О.М., Войчук С.І.

12. Патент на корисну модель. 137354.. від 10.10.2019. Штам Clostridium beijerinckii IMB B-7701 – продуцент масляної кислоти. Скроцький С.О., Хоменко Л.А., Василюк О.М., Войчук С.І. Патент України. 137659, від 25.10.2019. Штам Сlostridium beijerinckii IMB B 7806 – продуцент н-бутанолу та масляної кислоти . Скроцький С.О., Хоменко Л.А., Василюк О.М., Войчук С.І.

13. Патент на винахід № 120295, від 11.11.2019. Спосіб захисту рослин від збудника бактеріальних хвороб Pseudomonas syringae. Балко О. Б., Балко О. І., Зелена Л. Б., Пасічник Л. А., Авдєєва Л. В.

14.. Патент на корисну модель № 140653, від 10.03.2020. Спосіб ферментації капусти. Василюк О. М., Гармашева І.Л., Коваленко Н.К., Олещенко Л.Т.

15. Патент на корисну модель №142435, від 10.06.2020. Спосіб збереження біолюмінесцентной активності бактерій  Photobacterium phosphoreum із застосуванням екзополісахаридів біологічного походження. Грецький І.О., Громозова О.М., Данкевич Л.А.

 16. Патенти на винахід :№120695, від 10.01.2020. Комплексний активатор ацетоно-бутилового бродіння на основі штамів бактерій роду Clostridium.Скроцький С.О., Хоменко Л.А., Василюк О.М., Войчук С.І. 

Співпраця
 • Ладижинський завод ферментних препаратів “Ензім” 
 • ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України 
 • Інститут молекулярної біології генетики НАН України 
 • Faculty of Biology and Earth Sciences, Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University of Krakow 
 • Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України
 • Інститут фізики напівпровідників В.Є. Лашкарьова НАНУ 
 • Інститут гігієни і медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України 
 • Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України
 • Відділ геомікології коледжу наук про життя університету м. Данді, Шотландія, Великобританія 
 • КНУ ім. Тараса Шевченка o Національний університет харчових технологій 
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 • Інститут гідробіології НАНУ o Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 
 • Головна Астрономічна Обсерваторія НАНУ 
 • Інститут проблем математичних машин і систем НАНУ
Співробітники відділу

Підгорський Валентин Степанович

Зав.відділу, головний науковий співробітник

Д.б.н., професор,акад. НАН України

Наукові інтереси зосереджені на фундаментальних питаннях регуляції росту і біосинтетичної активності дріжджів, молочнокислих бактерій, нокардіо- і корінеподібних бактерій їх систематичного положення і закономірностей поширення в природі; значна увага в його роботах приділена комплексним дослідженням в галузі бактеріальної лектинології та мікробіологічних методів деструкції речовин, які забруднюють біосферу, створенні нових біотехнологічних препаратів, продуктів і процесів для промисловості, медицини, сільського господарства та охорони довкілля

Scopus

Google Scholar

НАН України

Скроцький Сергій Олександрович

Завідуючий лабораторії біотехнології мікробного синтезу, головний технолог, к.т.н.

Фахівець у галузі біотехнології, розробці алгоритму створення біологічних препаратів мікробного синтезу різного призначення, створенні біотехнологічних виробництв і лабораторій, біотехнологічного виробничого обладнання

Google Scholar

НАН України

Фоміна Марина Олександрівна

Провідний науковий співробітник, д.б.н., с.н.с.

Фахівець у галузі вивчення міжмікробних взаємовідносин, дріжджових пробіотиків, геомікології, біоремедіації

Scopus

Google Scholar

НАН України

Войчук Сергій Іванович

Провідний науковий співробітник, д.б.н.

Фахівець у галузі вивчення дії комплексу стресових факторів на фізіолого-біохімічні і молекулярно-генетичні особливості функціонування біологічних систем.  З’ясування механізмів біологічної дії неіонізуючих електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону

Scopus

НАН України

Громозова Олена Миколаївна

Старший науковий співробітник, д.б.н. с.н.с.

Фахівець у галузі дослідження дії ЕМВ частотою 1800 МГц на дріжджові клітини, вивчення впливу факторів космічної погоди на фізіолого-біохімічні процеси в живих організмах, біологічної ролі поліфосфатаз, інформаційної ролі  біолюмінесценції Photobacterium phosphoreum, як показника біологічної дії неіонізуючого ЕМВ

Scopus

Google Scholar

НАН України

Гармашева Інна Леонтіївна

Старший науковий співробітник, к.б.н.

Фахівець у галузі вивчення систематики і екології молочнокислих бактерій. Для їх  ідентифікації, згідно сучасної таксономії, використовує мікробіологічні, біохімічні та молекулярно-генетичні методи. Проводить відбір штамів за промислово-важливими характеристиками, що є перспективними для створення на їх основі заквасочних композицій для ферментування молока, а також овочевої сировини

Scopus

Google Scholar

НАН України

Головач Тетяна Миколаївна

Старший науковий співробітник, к.б.н. с.н.с.

Роботи пов’язані з організацією діяльності Депозитарію непатогенних для людини і тварин мікроорганізмів. Досліджує вплив ліофілізації на життєдіяльність та властивості депозитів, створює бази даних Депозитарію

Scopus

Google Scholar

НАН України

Кістень Олександр Григорович

Старший науковий співробітник, к.б.н.

Фахівець у галузі фізіології росту мікроорганізмів, біотехнології, опрацювання окремих етапів технології промислового отримання позаклітинного бацилярного сіалоспецифічного лектину, розробці ефективності застосування деяких фізичних способів обмеження піноутворення і контролю втрат пінної фракції культуральної рідини у ході ферментацій

Scopus

Google Scholar

НАН України

Зелена Любов Борисівна

Старший науковий співробітник, к.б.н.

Фахівець у галузі систематики, екології та фізіології Фахівець у галузі молекулярної генетики мікроорганізмів, біоінформатики. Проводить дослідження геномів мікроорганізмів з метою їх ідентифікації, встановлення філогенетичних зв’язків, аналізу активності ряду генів синтезу біологічно активних речови, біоінформатичний аналіз протеїн-кодуючих та повторюваних послідовностей у геномах мікроорганізмів

Scopus

Google Scholar

НАН України

Ногіна Таїсія Михайлівна

Старший науковий співробітник, к.б.н., с.н.с.

Фахівець у галузі систематики, екології та фізіології актинобактерій, виділення і таксономічних досліджень цих мікроорганізмів з використанням методів поліфазної таксономії, формування, підтриманні та розвитку колекції перспективних для промисловості штамів актинобактерій, розробки біопрепаратів для очищення забрудненого вуглеводнями нафти довкілля та їх використання

Scopus

Google Scholar

НАН України

Хоменко Людмила Анатоліївна

Старший науковий співробітник, к.б.н.

Фахівець у галузі вивчення систематики, екології та фізіології нокардіоподібних актинобактерій, здатних до засвоєння різних ксенобіотичних речовин ароматичної та аліфатичної природи, зокрема нафти, моторних олив, фенолів та їх похідних, дослідження біодеструктивного потенціалу колекційних та свіжоізольованих штамів нокардіоподібних актинобактерій щодо деяких лікарських препаратів – найбільш поширених мікрополютантів навколишнього середовища

Scopus

Google Scholar

НАН України

Василюк Ольга Миколаївна

Старший науковий співробітник, к.б.н.

Фахівець у галузі вивчення генетичних, біологічних, фізіологічних та біохімічних властивостей молочнокислих бактерій, оптимізації умов їх росту

Scopus

Google Scholar

НАН України

Янєва Ольга Дорофіївна

Старший науковий співробітник, к.б.н.

Фахівець у галузі вивчення біології та екологія  дріжджів, реакції дріжджів на стрес, проводить скринінг продуцентів  гідролітичних ферментів, досліджує склад дріжджової мікробіоти харчових продуктів з підвищеним вмістом солі

Scopus

Google Scholar

НАН України

Research Gate

Бабіч Тетяна Вікторівна

Науковий співробітник, к.б.н.

Фахівець у галузі екології, фізіології та систематики дріжджів

Scopus

Google Scholar

НАН України

Грецький Ігор Олександрович

Науковий співробітник, к.б.н.

Фахівець у галузі вивчення біологічної дії неіонізуючого електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону з використанням люмінесцентних бактерій

Scopus

Google Scholar

НАН України

Олещенко Любов Тимофіївна

Провідний інженер

Фахівець у галузі мікробіології, визначення вмісту молочнокислих бактерій, дріжджів, оцтовокислих бактерій та патогенної мікрофлори в харчових продуктах

Scopus

Гетьман Катерина Іллівна

Провідний інженер

фахівець у галузі мікробіології

Грома Любов Іванівна

Інженер

фахівець у галузі мікробіології

Зирянова Людмила Федорівна

Інженер

фахівець у галузі мікробіології