Товариство мікробіологів України - ІМВ НАН України 🇺🇦

Товариство мікробіологів України ім . С.М. Виноградського (ТМУ) – всеукраїнська громадська організація спеціалістів України, які працюють у галузі мікробіології, вірусології та суміжних галузях.

Основна мета діяльності ТМУ – всебічне сприяння розвитку мікробіологічної та вірусологічної науки, особливо тих її галузей, що пов’язані з соціально-економічним розвитком України, та захист спільних інтересів членів Товариства.

Основні завдання ТМУ

 • надання допомоги членам Товариства в підвищенні їх професійного рівня і сприяння у впровадженні їх наукових розробок, винаходів і раціоналізаторських пропозицій в медицину, промисловість та сільське господарство;
 • надання допомоги вищій та середній школі в плануванні та проведенні дослідної роботи, у викладанні мікробіології та вірусології в навчальних закладах;
 • популяризація та пропаганда новітніх досягнень в галузі теоретичної і прикладної мікробіології, вірусології та суміжних напрямках науки.

Для забезпечення виконання своїх завдань ТМУ

 • сворює місцеві відділення Товариства і керує їх діяльністю, бере участь в організації науково-дослідних робіт з окремих проблем мікробіології і вірусології;
 • сприяє підготовці кадрів;
 • організує і проводить конференції, дискусії, з’їзди та симпозіуми для обговорення наукових і організаційних питань у межах завдань Товариства;
 • проводить лекції і бесіди, сприяє організації курсів, експедицій, виставок;
 • випускає інформаційні матеріали та наукові праці членів Товариства;
 • сприяє членам Товариства у виданні їх праць і впровадженню у виробництво їх наукових розробок і винаходів;
 • бере активну участь у створенні підручників, навчально-методичних посібників;
 • проводить пропаганду знань у галузі мікробіології і вірусології, експертизи проектів і програм науково-дослідних робіт, дає заключення , рекомендації і робить висновки з відповідних наукових питань;
 • розробляє і виносить на розгляд президії Національної академії наук України та інших відомств пропозиції з наукових і науково-організаційних питань у галузі мікробіології і вірусології;
 • висуває на присудження державних та іменних премій видатних вчених України, наукові праці з мікробіології і вірусології;
 • висуває кандидатури молодих вчених на одержання іменних стипендій;
 • здійснює зв’язки з науковими товариствами і установами інших країн, вирішує питання про вступ до міжнародних об’єднань мікробіологів.
Історична довідка

Товариство мікробіологів України раніше мало назву Українське мікробіологічне товариство і було засновано згідно з рішенням Президії АН України від 29 березня 1959 року. Товариство було створено на базі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР як філіал Всесоюзного мікробіологічного товариства.

Організатором та першим головою Товариства був академік АН УРСР В.Г. Дроботько (1959 – 1965), згодом його очолювали члени-кореспонденти АН УРСР М.М. Підоплічко (1965 – 1971), С.М. Московець (1971), Д.Г. Затула (1971 – 1980), академік НАНУ В.В. Смірнов (1980 – 2002), чл.-кор. Б.П. Мацелюх (2002 – 2004). Нині президентом ТМУ є академік НАНУ В.С. Підгорський.

За ініціативи академіка НАН України В.В. Смірнова Українське мікробіологічне товариство було реорганізовано і 27 грудня 2002 року в Міністерстві юстиції України було зареєстровано Товариство мікробіологів України (ТМУ) як добровільне науково-громадське об’єднання спеціалістів України, які працюють в галузі мікробіології, вірусології та суміжних напрямках науки.

З’їзди ТМУ проводяться через 4 – 5 років. Вони відбувалися в Києві (1965, 1968, 1971, 1975 рр.), Дніпропетровську (1980 р.), Донецьку (1984 р.), Чернівцях (1989 р.), Одесі (1993, 2004 рр.), Чернігові (2000 р.), Ужгороді (2009 р.), Ялті (2013 р.).

На Х з’їзді ТМУ (15 – 17 вересня 2004 р., Одеса) було одноголосно прийнято рішення про присвоєння Товариству мікробіологів України імені С.М. Виноградського з огляду на виняткову значущість досліджень у галузі мікробіології цього ученого зі світовим іменем та його українське походження.

Нині до складу Товариства мікробіологів України входять 17 відділень, які об’єднують науковців, інженерів, аспірантів, викладачів та медичних працівників: Вінницьке, Дніпропетровське, Донецьке, Житомирське, Івано-Франківське, ІМВ, Київське, Криворізьке, Кримське, Львівське, Одеське, Тернопільське, Закарпатське, Харківське, Черкаське, Чернігівське, Чернівецьке.

Науковий потенціал ТМУ – це представники більше, ніж 70 установ, у тому числі науково-дослідних інститутів НАНУ, НААНУ, кафедр мікробіології, вірусології, біотехнології університетів, медичних, аграрних вузів, та інших учбових закладів.

Сергій Миколайович Виноградський 

Сергій Миколайович Виноградський народився 13 вересня 1856 р. у заможній українській родині в Києві. З боку батьківської родини він був нащадком сотенного атамана А. Виноградського, а з материнського – славного гетьманського роду Скоропадських. Після закінчення гімназії в Києві Сергій Миколайович учився на фізико-математичному факультеті Київського університету Св. Володимира. А з 1877 по 1881 р. – на природничому факультеті Петербурзького університету, де в 1884 р. одержав диплом магістра.

У 1885 – 1899 р. С.М. Виногрдський працює в Швейцарії. Саме в цей період на прикладі сірководню, аміаку, нітритів як джерела енергії він виявив хемолітотрофні бактерії, тобто такі, які можуть рости тільки на мінеральних поживних речовинах, відкрив асимбіотичні азотфіксатори.

З 1899 по 1912 рр. Сергій Миколайович працював в Інституті експериментальної медицини у Санкт-Петербурзі, де займався вивченням небезпечних інфекцій, зокрема чуми, його помічником був Д.К. Заболотний.

З 1912 р. С.М. Виноградський жив в Україні у власному маєтку на Хмельниччині, де звертається до проблем землеробства і ґрунтознавства. З 1922 р. і до останніх днів свого життя працював в Інституті Пастера в Парижі. У цей період він здійснив низку блискучих досліджень у галузі ґрунтової мікробіології.

С.М. Виноградський став засновником першого об’єднання мікробіологів у Росії (другого в Європі), яке було створено більше як сто років тому в Петербурзі.

25 травня 2012 року в м. Городку на Хмельниччині було відкрито пам’ятник знаменитому співвітчизнику, вченому світового значення, видатному мікробіологу, Сергію Миколайовичу Виноградському.

Творчим об`єднанням громад “ПЛИН” створено перший науково-документальний фільм про життєвий і творчий шлях Сергія Миколайовича Виноградського – всесвітньо відомого українського вченого, першовідкривача явища хемосинтезу у великої групи ґрунтових мікроорганізмів і ролі останніх у фіксації азоту атмосфери та кругообігу речовин у природі, одного із основоположників загальної і ґрунтової мікробіології та екології.
Автор сценарію: Леонід Філонов, доцент кафедри культурології, соціології, педагогіки і психології Вінницького національного технічного університету; 
Науковий консультант: Василь Шендеровський, д.ф.-м.н., проф., пров. наук. співробітник Інституту фізики НАН України;
Продюсер: Микола Гуменюк, д.м.н., ст.н.с. Національного інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, директор «Юрія-фарм»; 
Звукооператор: Микола Бурденний

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України і Товариство мікробіологів України ім. С.М. Виноградського висловлюють щиру подяку творцям цікавого пізнавального науково-документального фільму про Сергія Виноградського, який сприяє відновленню історичної справедливості про геніального вченого як сина України, в якій він народився і зростав і пам`ять про яку зігрівала йому серце на далекій чужині. Фільм виховує у молодого покоління вчених любов до науки та України і вселяє в їх серця гордість за великого сина українського народу.

Відео про Сергія Миколайовича Виноградського

Керівництво товариства

Вищим керівним органом ТМУ є з’їзд . Чергові з’їзди скликаються не рідше одного разу на 4-5 років. У період між з’їздами поточною діяльністю ТМУ керує Центральна Рада Товариства. Поточна робота Товариства протягом терміну повноважень Центральної Ради покладається на президію. Президія Центральної Ради – орган оперативного керівництва Товариства у період між з’їздами і засіданнями Центральної ради.

Президент ТМУ
Підгорський Валентин Степанович

академік НАНУ, доктор біологічних наук, професор

Директор Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ (ІМВ), зав. відділу фізіології промислових мікроорганізмів ІМВ

вул. Академіка Заболотного, 154, м. Київ МСП, Д 03680, Україна
Т: (044) 526-92-16
Е-mail: tmu2009@ukr.nettmu@imv.kiev.ua
podgorsky@serv.imv.kiev.ua

Віце-президент
Курдиш Іван Кирилович

доктор біологічних наук, професор

Зав. відділу мікробіологічних процесів на твердих поверхнях Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ

вул. Академіка Заболотного, 154, м. Київ МСП, Д 03680, Україна
Т: (044) 526-90-11
Е: Kurdish@serv.imv.kiev.ua

Віце-президент
Патика Володимир Пилипович

академік НААНУ, доктор біологічних наук, професор

Зав. відділу фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ

вул. Академіка Заболотного, 154, м. Київ МСП, Д 03680, Україна
Т: (044) 526-90-11
Е: vpatyka@mail.ru

Бухгалтер
Мороз Світлана Миколаївна

кандидат біологічних наук

Старший науковий співробітник відділу фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ

вул. Академіка Заболотного, 154, м. Київ МСП, Д 03680, Україна
Т: (044) 526-55-78
Е: svitmoroz@ukr.net

Керівний орган ТМУ – Центральна рада (ЦР)

Президія ЦР

ПІБВч. звання,
наук. ступінь
Місце роботи,посадаАдреса
1Підгорський Валентин Степановичакадемік НАНУ, д.б.н., проф.Президент ТМУ
Директор Інституту мікробіології і вірусології НАН України (ІМВ)
Д 03680, Київ, вул. Академіка Заболотного 154
2Іваниця Володимир Олексійовичд.б.н., проф.Віце-президент ТМУ
Голова Одеського відділення ТМУ
Проректор з наукової роботи ОНУ, зав. кафедри мікробіології, вірусології та імунології
65058, м. Одеса, Шампанський пров., 2
3Курдиш Іван Кириловичд.б.н., проф.Віце-президент ТМУ
Зав. відділу мікробіологічних процесів на твердих поверхнях ІМВ НАНУ
Д 03680, Київ, вул. Академіка Заболотного 154
4Патика Володимир Пилиповичакадемік УААН, д.б.н., проф.Віце-президент ТМУ
Зав. відділу фітопатогених бактерій ІМВ НАНУ
Д 03680, Київ, вул. Академіка Заболотного 154
5Сибірний Андрій Андрійовичакадемік НАНУ, д.б.н.Делегат FEMS
Директор Інституту біології клітини НАНУ
Львів, вул. Драгоманова, 14/16
6Білявська Людмила Олексіївнак.б.н.Учений секретар ТМУ
н.с. відділу загальної і ґрунтової мікробіології ІМВ НАНУ
Д 03680, Київ, вул. Академіка Заболотного 154
7Варбанець Людмила Дмитрівнад.б.н., проф.Зав. відділу біохімії мікроорганізмів ІМВ НАН УкраїниД 03680, Київ, вул. Академіка Заболотного 154
8Вінніков Альберт Івановичд.б.н., проф.Голова Дніпропетровського відділення ТМУ, зав. кафедри мікробіології Дніпропетровського національного університету49050, м. Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, 72
9Волкогон Віталій Васильовиччлен-кор. УААН, д.б.н.Директор Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН15500, Чернігів, вул. Шевченка, 97
10Волянський Юрій Леонідовичд.м.н., проф.Голова Харківського відділення ТМУ Директор Інституту мікробіології і імунології АМН підпорядков. МОЗ61000, м. Харків, вул. Пушкінська, 14/16
11Іутинська Галина Олександрівначлен-кор. НАНУ, д.б.н.Заст. директора з наук. роботи ІМВ НАНУ, зав. відділу загальної і ґрунтової мікробіологіїД 03680, Київ, вул. Академіка Заболотного 154
12Мацелюх Богдан Павловиччлен-кор. НАНУ, д.б.н.Зав. відділу генетики мікроорганізмів ІМВ НАНУД 03680, Київ, вул. Академіка Заболотного 154
13Поліщук Валерій Петровичд.б.н., проф.Голова Київського відділення ТМУ, зав. каф. вірусології Київського національного університетуКиїв, просп. акад. Глушкова 2, корпус 12
14Співак Микола Яковиччлен-кор. НАНУ, д.б.н.Зав. відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів ІМВ НАНУД 03680, Київ, вул. Академіка Заболотного 154
15Широбоков Володимир Павловичакадемік НАНУ і член-кор. АМНУ д.б.н.Зав. кафедри мікробіології Київського національного медичного університету03057, Київ, пр. Перемоги, 34

Члени Центральної ради

ПІБВч. звання,
наук. ступінь
Місце роботи,посадаАдреса
1Бойко Анатолій Леонідовичакадемік УААН, д.б.н.Професор кафеди вірусології Київського національного університету ім. Тараса Шевченкам.Київ, просп. акад. Глушкова 2, корпус 12
2Бойко Надія Володимирівнад.б.н., доцентГолова Закарпатського відділення ТМУ доцент кафедри мікробіології, вірусології, імунології з курсом інфекційних хвороб, медичний ф-т УжНУ89400, м. Ужгород, пров. Університетський, 2
3Гвоздяк Петро Іллічд.б.н., проф.Інститут біоколоїдної хімії та хімії води НАНУ03680, МСП, Київ-142, бульв. ак. Вернадського, 42
4Гришко Віталій Миколайовичк.б.н.Голова Криворізького відділення ТМУ, зав. відділу фізіології рослин та біології ґрунтів Криворізького ботанічного саду НАНУ50089, Кривій Ріг, вул. Маршака, 50
5Ґудзь Степан Петровичк.б.н., проф.Голова Львівського відділення ТМУ зав. кафедри мікробіології Львівського національного університету ім. І. Франка79017, м. Львів, вул. Грушевського 4
6Дейнека Святослав Євгеновичд.м.н., проф.Голова Чернівецького відділення ТМУ зав. каф. мікробіології та вірусології Буковинський державний медичний університет58000, м. Чернівці, вул. Богомольця, 2
7Жадінський Микола Васильовичк.м.н., доцентГолова Донецького відділення ТМУ, зав. кафедри мікробіології Донецького державного медичного університету80003, м. Донецьк пр. Ілліча, 16
8Каменєва Ірина Олексіївнак.с.-г.нГолова Кримського відділення ТМУ, вчений секретар Південного філіалу ІСГМ УААН, зав. лаб. технічної мікробіології97513 АР Крим, Сімферопольський р-н, смт. Гвардійське, вул. К.Маркса, 107
9Климнюк Сергій Івановичд.б.н., проф.Голова Тернопільського відділення ТМУ, зав. кафедри мікробіології Тернопільського державного медичного університету46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1
10Коваленко Надія Констянтинівначлен-кор. НАНУ, д.б.н.Пров. наук. співр. відділу фізіології промислових мікроорганізмів ІМВ НАНУД 03680, Київ, вул. Академіка Заболотного 154
11Кременчуцький Генадій Миколайовичд.м.н., проф.Зав. кафедрою епідеміології Дніпропетровської державної медичної академії49044, Дніпропетровськ, в.Дзержинського,9
12Марієвський Віктор Федоровичд.м.н., проф.Директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб АМН України01601, Київ, вул. Амосова, 5
13Надкернична Олена Володимирівнад.б.н., с.н.с.Голова Чернігівського відділення ТМУ Зав. лаб. Інституту с.-г. мікробіології УААН15500, Чернігів, вул. Шевченка, 97
14Палій Гордій Кіндратовичд.м.н., проф.Голова Вінницького відділення ТМУ, зав. кафедри мікробіології Вінницького державного медичного університету21018, м. Вінниця, вул. Пірогова, 56
15Пирог Тетяна Павлівнад.м.н., проф.Зав. кафедри біотехнології мікробного синтезу Національного університету харчових технологій01033, Київ, вул.. Володимирська, 68
16Позур Володимир Констянтиновичд.м.н., проф.Зав. кафедри мікробіології та загальної імунології Київського національного університетуКиїв, просп. акад. Глушкова 2, корпус 12
17Положенець Віктор Михайловичд.c-г.н., проф.Голова Житомирського відділення ТМУ Житомирський агроекологічний університет10008, м. Житомир, вул. Старий бульвар, 7
18Стефурак Василь Петровичд.м.н., проф.Голова Івано-Франківського відділення ТМУ, зав. кафедри біології Івано-Франківського державного медичного університету76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2
19Товкач Федір Івановичд.м.н., проф.Заст. директора з наук. роботи ІМВ НАНУ, зав. відділу молекулярної генетики бактеріофагівД 03680, Київ, вул. Ак. Заболотного 154
20Тугай Тетяна Іванівнад.б.н., с.н.с.Голова відділення ТМУ ІМВ НАНУ С.н.с. відділу фіз іології і систематики мікроміцетівД 03680, Київ, вул. Ак. Заболотного 154
Статут товариства

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Товариство мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (далі ТМУ ) є всеукраїнською громадською організацією спеціалістів України, які працюють у галузі мікробіології, вірусології та суміжних галузях.
 • ТМУ діє відповідно до Конституції, чинного законодавства України та цього Статуту.
 • Діяльність ТМУ поширюється на територію України.
 • ТМУ набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації і відповідно до Законодавства України може бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові, немайнові права та нести обов’язки, пов’язані з його діяльністю. ТМУ має самостійний баланс, рахунки в установах банку, символіку, печатку, штамп, бланки із своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Центрально Радою Товариства. Символіка реєструється в установленому законом порядку.
 • ТМУ діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності.
 • Місце знаходження ТМУ:
  03143, м.Київ-143, вул. Академіка Д.К. Заболотного, 154

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА

 • Основною метою діяльності ТМУ є:
  • всебічне сприяння розвитку мікробіологічної та вірусологічної науки, особливо тих її галузей, що пов’язані з соціально-економічним розвитком України та захист спільних інтересів членів Товариства.
 • Основні завдання ТМУ:
  • надання допомоги членам Товариства в підвищенні їх професійного рівня і сприяння у впровадженні в медицину, промисловість та сільське господарство їх наукових розробок, винаходів і раціоналізаторських пропозицій;
  • надання допомоги вищій та середній школі в плануванні та проведенні дослідної роботи, у викладанні мікробіології та вірусології в навчальних закладах;
  • популяризація та пропаганда новітніх досягнень в галузі теоретичної і прикладної мікробіології, вірусології та суміжних галузях науки.
 • Для забезпечення виконання цих завдань ТМУ в установленому законом порядку:
  • створює місцеві відділення Товариства і керує їх діяльністю, створює в разі необхідності комісії, секції для вирішення окремих питань статутної діяльності Товариства;
  • бере участь в організації науково-дослідних робіт з окремих проблем мікробіології і вірусології;
  • сприяє підготовці кадрів;
  • організує і проводить конференції, дискусії, з’їзди та симпозіуми для обговорення наукових і організаційних питань у межах завдань Товариства;
  • проводить лекції і бесіди, сприяє організації курсів, експедицій, виставок, бібліотек, музеїв та інших заходів, пов’язаних з вирішенням завдань Товариства;
  • випускає інформаційні матеріали та наукові праці членів Товариства;
  • сприяє членам Товариства у виданні їх праць і впровадженню у виробництво їх наукових розробок і винаходів;
  • бере активну участь у створенні підручників, навчально-методичних посібників, кінофільмів з питань мікробіології і вірусології, проводить обговорення наукової літератури і підручників з питань, що відносяться до компетенції Товариства;
  • проводить пропаганду знань у галузі мікробіології і вірусології, експертизи проектів і програм науково-дослідних робіт, дає заключення, рекомендації і робить висновки з відповідних наукових питань;
  • розробляє і виносить на розгляд президії Національної академії наук України та інших відомств пропозиції з наукових і науково-організаційних питань у галузі мікробіології і вірусології;
  • висуває на присудження державних та іменних премій видатних вчених України, наукові праці з мікробіології і вірусології;
  • висуває кандидатури молодих вчених на одержання іменних стипендій;
  • здійснює зв’язки з науковими товариствами і установами інших країн, вирішує питання про вступ до міжнародних об’єднань мікробіологів.

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА, ВИБУТТЯ З НЬОГО

 • У ТМУ є індивідуальні члени.

  Індивідуальними членами ТМУ можуть бути співробітники та аспіранти науково-дослідних установ, викладачі та студенти ВУЗів, середніх учбових закладів, співробітники інших установ і організацій, які працюють у галузі теоретичної та прикладної мікробіології вірусології та біотехнології, визнають Статут Товариства і бажають сприяти його роботі.

  Члени Товариства обираються на загальних зборах відділення Товариства. Прийняття у члени Товариства проводиться у порядку, встановленому загальними зборами, на підставі письмової заяви.

  Членам Товариства видається квиток встановленого зразка, затверджений Центральною радою.
 • Почесними членами Товариства можуть бути видатні вчені, громадські діячі України та інших країн, праця яких є значним вкладом у мікробіологічну і вірусологічну науки;
 • почесні члени Товариства обираються на з’їздах відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Вони мають однакові з членами права, але звільняються від сплати членських внесків;
 • почесним членам ТМУ вручається диплом про їх обрання. Форма диплома затверджується Центральною радою.
 • Розмір вступних та річних внесків щорічно затверджується Центральною радою. Річні внески можуть не сплачувати непрацюючі пенсіонери та члени Товариства, які перебувають у довгостроковій відпустці.
 • Члени ТМУ можуть бути виключені з його складу за власним бажанням, а також за постановою загальних зборів відділення більшістю, але не менше 2/3 присутніх на зборах членів Товариства у випадках:
  • здійснення вчинків, несумісних з принципами та завданнями Статуту Товариства;
  • дворічної несплати без поважних причин членських внесків.
 • Рішення про виключення може бути оскаржене Центральною Радою або з’їздом Товариства. Рішення з’їзду є остаточним.

ПРАВА ТА ОБОВ ‘ ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА

 • Члени ТМУ зобов’язані:
  • брати безпосередню участь у втіленні в життя мети і завдань Товариства;
  • перебувати на обліку в одному з відділень Товариства і брати активну участь у його роботі;
  • виконувати ухвали з’їзду, доручення і постанови президії Центральної Ради Товариства;
  • своєчасно сплачувати членські внески.
 • Члени Товариства мають право:
  • вирішального голосу на з’їзді Товариства;
  • обирати і бути обраними в керівні органи Товариства;
  • користуватися допомогою Товариства при виданні своїх праць і впровадженні їх у виробництво;
  • в одержанні консультацій та інструкційно-методичних матеріалів;
  • користуватися бібліотекою і лабораторіями Товариства та ін.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

 • Вищим керівним органом ТМУ є з’їзд, який:
  • затверджує Статут Товариства та вносить зміни і доповнення до нього;
  • обирає шляхом таємного або відкритого (за рішенням з’їзду) голосування Центральну Раду і ревізійну комісію Товариства терміном на 4-5 років до чергового з’їзду;
  • обирає шляхом таємного або відкритого (за рішенням з’їзду) голосування терміном на 4-5 років до чергового з’їзду; Президента, віце-президентів, ученого секретаря, членів Президії та визначає їх кількісний склад;
  • розглядає і затверджує доповіді та звіти Центральної Ради, ревізійної комісії та інших органів Товариства;
  • визначає чергові завдання Товариства;
  • заслуховує і обговорює наукові доповіді членів Товариства;
  • реалізує право власності на майно та кошти Товариства;
  • приймає рішення щодо реорганізації та ліквідації Товариства;
  • вирішує інші питання, які входять до його повноважень у межах діяльності Товариства.
 • Чергові з’їзди скликаються Центральною Радою Товариства не рідше одного разу на 4-5 років:
  • дата і місце проведення з’їзду, норми представництва, порядок обрання делегатів і порядок денний на з’їзді встановлюється Центральною Радою Товариства;
  • члени Центральної Ради і ревізійної комісії, почесні члени Товариства мають право бути присутніми на з’їздах Товариства з правом вирішального голосу понад встановлені норми представництва від відділень, без процедури виборів;
  • з’їзд вважається правомірним, якщо в його роботі бере участь не менше половини обраних делегатів, включаючи присутніх членів Центральної Ради, ревізійної комісії та почесних членів;
  • рішення з’їзду приймаються простою більшістю голосів, за винятком питань:
  • про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
  • про ліквідацію Товариства. Ці питання вирішуються більшістю, але не менше ніж двома третинами присутніх на з’їзді делегатів;
  • у разі потреби може скликатися позачерговий з’їзд Товариства. Позачерговий з’їзд може бути скликаний у двомісячний термін за рішенням Центральної Ради або на вимогу не менше 2/3 відділень Товариства. Норму представництва на з’їзді, порядок виборів делегатів визначає Центральна Рада Товариства.
 • У період між з’їздами поточною діяльністю ТМУ керує Центральна Рада Товариства, яка збирається за необхідністю, але не рідше одного разу між з’їздами. Рішення Центральної ради Товариства вважаються правомірними при наявності не менше половини загальної кількості членів Ради.
 • Центральна Рада ТМУ:
  • керує діяльністю відділень Товариства;
  • скликає з’їзди Товариства і перевіряє виконання членами Товариства рішень з’їзду;
  • заслуховує звіти про діяльність президії Центральної Ради і відділень Товариства;
  • затверджує зведені річні плани і звіти про фінансові витрати;
  • при необхідності кооптує до свого складу окремих членів Товариства;
  • обирає Президента, віце-президентів, секретаря, членів Президії (у разі їх раптового вибуття зі складу ТМУ) на термін до чергового з’їзду.
 • Поточна робота Товариства протягом терміну повноважень Центральної Ради покладається на президію.
  Президія Центральної Ради – орган оперативного керівництва Товариства у період між з’їздами і засіданнями Центральної ради.
 • Президія Центральної Ради ТМУ:
  • втілює в життя постанови з’їздів і рішення Центральної Ради та перевіряє їх виконання відділеннями;
  • координує всю організаційну, науково-пропагандистську та фінансово-господарську діяльність Товариства, його відділень і підпорядкованих органів;
  • розпоряджається майном, коштами Товариства, відкриває і закриває рахунки в кредитних умовах, здійснює від імені Товариства всілякого роду акти, укладає угоди, видає доручення, бере на себе обов’язки, пов’язані з діяльністю Товариства, організує видання наукової літератури і проводить інші заходи згідно із Статутом Товариства;
  • затверджує Положення відділень Товариства;
  • розробляє і затверджує інструкції та положення з питань діяльності Товариства;
  • затверджує річні плани і звіти відділень;
  • затверджує обраних місцевими відділеннями голів Ради відділень;
  • затверджує структуру штатів Товариства, крім штатів і посадових окладів Центральної Ради Товариства;
  • затверджує кандидатури обраних місцевими відділеннями делегатів на з’їзд Товариства;
  • представляє ТМУ в усіх державних і громадських організаціях, а також на міжнародних конгресах, симпозіумах, конференціях у встановленому порядку.

ВІДДІЛЕННЯ ТОВАРИСТВА

 • Для організації роботи на місцях ТМУ створює відділення в містах і областях України.
 • Відділення Товариства створюється при наявності не менше 7 членів Товариства, які проживають на даній території. Відділення може приймати до свого складу громадян, які проживають на інших територіях, якщо неможливо створити на цих територіях самостійні відділення.
 • Відділення Товариства діють на основі Положень, які приймаються їхніми керівними органами, не суперечать Статуту ТМУ і затверджуються Президією Центральної Ради Товариства.
 • Для набуття статусу юридичної особи відділення ТМУ повинні зареєструватися в установленому законом порядку.
 • Без статусу юридичної особи відділення ТМУ легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування в установленому законом порядку.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

 • Контрольним органом ТМУ є ревізійна комісія, яка обирається з’їздом в кількості трьох осіб. Вибори здійснюються шляхом відкритого або таємного (за рішенням з’їзду) голосування, причому обраними вважаються особи, які отримали більше половини голосів делегатів, що взяли участь у голосуванні.
 • Ревізійна комісія ТМУ ревізує не менше одного разу на рік:
  • виконання членами ТМУ постанов з’їзду, інших керівних органів ТМУ;
  • фінансову діяльність ТМУ і його відділень;
 • Ревізійна комісія обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії. Ревізійна комісія звітує про свою діяльність перед з’їздом, який її обрав. В період між з’їздами ревізійна комісія доводить до відома Президії Центральної Ради і голів відділень усі відмічені нею недоліки і пропозиції, які підлягають обов’язковому обговоренню на засіданнях Центральної Ради. Члени ревізійної комісії беруть участь у засіданні Центральної Ради з правом дорадчого голосу.

  До з’їзду ТМУ ревізійна комісія проводить перевірку всієї діяльності ТМУ і свої висновки представляє з’їзду.

МАЙНО ТА КОШТИ ТМУ

 • Відповідно до чинного законодавства ТМУ може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності. ТМУ може набувати право власності на кошти та інше майно, передане членами Товариства або державою у встановленому порядку; на майно набуте від членських внесків, пожертвувань громадянами, підприємствами, установами та організаціями; на майно, придбане за рахунок власних коштів; на майно і кошти, придбані в результаті господарської діяльності.
 • Кошти ТМУ складаються з:
  • вступних та щорічних внесків;
  • добровільних внесків та пожертвувань громадян України, іноземних громадян, закордонних і міжнародних установ та організацій;
  • з майна та коштів, придбаних в результаті господарської та іншої комерційної діяльності, створених ними розрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
  • ТМУ може мати у власності обладнання, інвентар, кошти, інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності Товариства, реалізації його мети і завдань.
 • Право розпоряджатися коштами та майном ТМУ належить Центральній Раді, яка несе відповідальність за своєчасне надходження коштів і їх правильне використання. Кошти Товариства використовуються відповідно до чинного законодавства на проведення заходів, передбачених Статутом. Вони не можуть розподілятись між їх членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.
 • ТМУ створює фонд для розвитку творчої діяльності, вирішення соціально-побутових питань, стимулювання і заохочення тих його членів, що працюють із ініціативою і високою віддачею.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ТМУ

 • Внесення змін та доповнень до Статуту ТМУ здійснюється за рішенням з’їзду, якщо за це проголосувало не менше 2/3 делегатів з’їзду.
 • Про прийняття змін та доповнень до Статуту Товариство повідомляє реєструючий орган в 5-денний термін.

ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ТМУ

 • Припинення діяльності ТМУ може бути здійснено шляхом реорганізації або ліквідації.
 • Реорганізація ТМУ здійснюється за рішенням з’їзду відповідно до вимог цього Статуту. Права і обов’язки ТМУ при реорганізації переходять до правонаступника.
 • Ліквідація ТМУ здійснюється за рішенням з’їзду або суду.
 • У разі ліквідації Товариства його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу державного бюджету.
FEMS

Товариство мікробіологів України імені С.М. Виноградського
(Vinogradskyi Society of Microbiologists of Ukraine)
є повноправним членом Федерації Європейських мікробіологічних товариств (FEMS) з 2009 р.
(http://www.fems-microbiology.org
)

Сертифікат

Декларація європейських мікробіологів

Декларація європейських мікробіологів представляє широкому загалу, представникам закону, науковій спільноті та нашим колегам відправні аспекти та задачі Федерації європейських мікробіологічних товариств – FEMS.

Мікробіологія, наука про мікроби (віруси, бактерії, водорості, найпростіші та гриби) має в Європі давні традиції, що продовжують розвиватись з часів, коли Антоні ван Левенгук, працюючи у Дельфті (Нідерланди) звітував Лондонському Королівськеому Товариству про виявлення водоростей, бактерій і найпростіших (1676 р.). За останні 200 років такі європейські вчені, як Луї Пастер, Роберт Кох, Сергій Виноградський та Мартінус Бейєрінк, зробили не менше вагомих досягнень в мікробіології, ніж вчені у будь-якій іншій галузі досліджень. Ця легендарна традиція високої майстерності підтримується і сьогодні у Європейській мікробіології, європейські мікробіологи роблять свій внесок в найбільш важливі досягнення у медицині, сільському господарстві, біотехнології та фундаментальних науках.

Мікробіологи всього світу об’єднуються у наукові товариства. У Європі мікробіологічні товариства з одного боку сворюються по країнах, з іншого по дисциплінах; вони об’єднуються як за суміжними дисциплінами (вірусологія, бактеріологія, альгологія, мікологія, протозоологія, паразитологія) так і за близькими напрямками (медична, харчова, сільськогосподарська, промислова мікробіологія, мікроорганізми навколишнього середовища).

Мета цієї декларації – ініціювати процес, що забезпечить консолідацію і об’єднання Європейської мікробіології. Тільки таким шляхом мікробіологи можуть проявити свої найкращі здібності на користь спільноті науковців, політиків, промисловців та всьому населенню Європи. Така згуртованість надасть нам можливість успішно задовольняти міжнародний попит та прикладати зусилля для досягнення світових стандартів у науковій точності та чесності. Усвідомлюючи те, що разом ми можемо зробити більше, ніж кожний окремо, Федерація європейських мікробіологічних товариств (FEMS), у складі якої 46 товариств з 35 країн Західної та Східної Європи, прагне стати ядром для такого єднання. Нехай початок ХХІ століття та п’яте століття сучасних мікробіологічних досліджень стане відправною точкою для справжнього єднання та зростання наукового потенціалу серед мікробіологів Європи!

Ця декларація переслідує мету ініціювати дискусію між Європейськими товариствами для встановлення механізмів, які в майбутньому забезпечать досягнення згоди та, маємо сподівання, об’єднання в мікробіології. Ми маємо робити це без ушкодження багатого різноманіття мікробіології в Європі. Того різноманіття, яке генерує майбутніх Нобелевських лауреатів та стимулює поширення впливу, який мікробіологи мають на технологічні, наукові, політичні, соціальні та природничі аспекти в Європі.

Федерація європейських мікробіологічних товариств вбачає, що ця декларація стимулюватиме наступні дії:

 • Забезпечити, щоб мікробіологія слугувала добробуту людства, надавала можливість для стабільного розвитку всіх людей, забезпечувала захист і збереження природи та сприяла досягненню миру у всьому світі.
 • Сприяти поширенню науково-популярної інформації про роль мікроорганізмів для світу і людства та розуміння, що небезпека від мікробів є занадто мізерною порівняно з їх значною користю.
 • Гарантувати доступ усім європейцям до точної інформації про мікробіологію (включаючи доступ до відповідної літератури) та про її користь та небезпеку для людей та довкілля.
 • Підтримувати розуміння необхідності захисту мікробного біорізноманіття шляхом дослідження та підтримки мережі колекцій мікробних культур.
 • Засуджувати зумисне використання мікроорганізмів для нанесення шкоди людству (біологічна зброя, біотероризм).
 • Докладати зусилля, щоб викладання мікробіології стало частиною всіх Європейських освітніх систем та було цілком інтегроване на всіх рівнях наукової та суспільної освіти. Заохочувати мікробіологів до спілкування з громадськістю про аспекти своєї роботи та важливе значення мікробів.
 • Підтримувати найвищі стандарти безпеки у всіх мікробіологічних процесах, виробництвах і процедурах. Гарантувати, щоб технологічні досягнення зростали завдяки мікробіологічним дослідженням, ретельно перевіреним перед їх впровадженням.
 • Всіляко сприяти, щоб дані про мікробний геном, які є здобутком всього людства, були доступні для всіх.
 • Сприяти розвитку європейської мікробіології шляхом підвищення мобільності учених та утримання кращих фахівців в межах Європи. Забезпечувати відповідні структури в університетах, лікарнях, державних і промислових лабораторіях, на базі яких матимуть місце масштабні мікробіологічні дослідження.
 • Підтримувати такі перспективні напрямки мікробіології як біотехнологія, харчова мікробіологія, швидка діагностика та захист навколишнього середовища.

Підготовлено Федерацією європейських мікробіологічних товариств для І Конгресу європейських мікробіологів 2003.

Регіональні відділення
Вінницьке відділення ТМУ

Об’єднує 21 членів Товариства, в основному співробітників кафедри мікробіології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

Голова:

Палій Гордій Кіндратович

д.м.н., проф., зав. каф. мікробіології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Т: (0432) 35-15-58, (0432) 57-03-79
e-mail: ndivin@ukr.net
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018, Українаhttp://www.vnmu.edu.ua/http://www.vnmu.edu.ua/кафедра-мікробіології

Секретар:

Шевчук Наталія Миколаївна

к.м.н., асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології ВНМУ

Дніпропетровське відділення ТМУ

Нараховує 17 членів Товариства, серед них співробітники:

 • Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (каф. мікробіології та вірусології),
 • НДІ біології Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (НДЛ молекулярної біології мікроорганізмів та мікробної біотехнології),
 • Дніпропетровської державної медичної академії (каф. мікробіології, вірусології імунології і епідеміології, каф. загальної та клінічної фармакології).
Голова:
Вінніков Альберт Іванович

д.б.н., проф., зав. каф. мікробіології Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (ДНУ)

Т: (056) 374-97-34
Е: a_vinnikov@ukr.net
пр. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49050, Україна

Секретар:
Жерносєкова Ірина Володимирівна

к.б.н., с.н.с. НДЛ молекулярної біології мікроорганізмів та мікробної біотехнології

Е: microviro@rambler.ru

Донецьке відділення ТМУ

Налічує 14 членів Товариства, які працюють на кафедрі мікробіології, вірусології та епідеміології Донецького національного медичного університету ім. Максима Горького МОЗУ.

Голова:

Жадінський Микола Васильович

к.м.н., доцент, зав. каф. мікробіології, вірусології та імунології Донецького національного медичного університету ім. Максима Горького

Т: (0622) 344-35-77
e-mail: lobanov@donapex.net
пр. Ілліча, 16, м. Донецьк, 80003, Україна

Секретар:

Ніколенко Ольга Юріївна

к.м.н., ас. каф. мікробіології, вірусології та імунології ДонНМУ
Т: (0622) 344-36-27
Е: nikolenkoolga@ukr.net

Житомирське відділення ТМУ

Складається з 7 членів Товариства, що працюють в Житомирському національному агроекологічному університеті МАППУ.

Голова:

Положенець Віктор Михайлович

д.с.-г.н., проф., зав. каф. селекції та біотехнології агрономічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету
Т: (0412) 37 49 31, Ф: (0412) 22 14 02
Е: microbik_tov@mail.ru
Старий бульвар, м. Житомир, 710008, Україна

Секретар:

Немерицька Людмила Вікторівна

к.б.н., ас. каф. селекції та біотехнології агрономічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету
Т: (0412) 37 49 31
Е: timpost@ukr.net

Закарпатське відділення ТМУ
до 24.06.2010 р. Ужгородське відділення

http://www.univ.uzhgorod.ua/departments/mikrbio/ZV_Vunogradskoho

Одне з найчисельніших відділень Товариства, члени якого працюють у різних установах:

 • Ужгородський національний університет (каф. мікробіології, вірусології та імунології з курсом інфекційних хвороб медичного ф-ту, каф. генетики, фізіології рослин та мікробіології та каф. ентомології та збереження біорізноманіття біологічного ф-ту, каф. екології та охорони навколишнього середовища хімічного ф-ту, каф. терапії та сімейної медицини Ф-ту післядипломної освіти),
 • Ужгородська міська “Поліклініка УжНУ”,
 • Ужгородська центральна міська клінічна лікарня,
 • Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака
 • Закарпатська обласна санітарно-епідеміологічна служба СЕС,
 • Закарпатський Центр з профілактики та боротьби із СНІДом
 • Закарпатський територіальний центр карантину рослин Інституту захисту рослин УААН
Голова:
Бойко Надія Володимирівна

д.б.н., проф., пр.н.с. кафедри мікробіології, вірусології та імунології з курсом інфекційних хвороб медичного факультету Ужгородського національного університету

Т: (031) 223-31-48, (031) 266-46-03, (031) 266-40-15
Е: nadiya.boyko@gmail.com
пл. Народна, 1, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна

Секретар:
Петров Віктор Олександрович

лікар-інфекціоніст м. Ужгород, УМП

Т: (031) 223-38-92
Е: petrovviktor.uzh@gmail.com
вул. Грибоєдова, 20 Б, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000

Івано-Франківське відділення ТМУ

Налічує 23 члени Товариства. Серед них є співробітники:

 • Івано-Франківського національного медичного університету (каф. медичної біології і генетики, каф. мікробіології, вірусології та імунології),
 • Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (Інститут природничих наук (каф. біохімії та біотехнології, каф. фізкультури),
 • Івано-Франківської Центральної міської клінічної лікарні (централізована міська бактеріологічна лабораторія).
Голова:

Куцик Роман Володимирович

д.м.н., проф., зав. каф. мікробіології, вірусології та імунології Івано-Франківського національного медичного університету
Т: (04322) 47156
Е: r_kutsyk@mail.ru
вул. Гетьмана Мазепи, 25, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

Секретар:

Шикета Любов Миколаївна

асист. каф. мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ
Е: Ljuba-ph@mail.ru

ІМВ відділення ТМУ

Об’єднує найбільшу кількість членів Товариства, співробітників Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

Голова:
Тугай Тетяна Іванівна

к.б.н., с.н.с. відділу фізіології і систематики міксоміцетів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (ІМВ НАНУ)

Т: (044) 526-11-89
Е: tatyanatugay2@gmail.com
вул. Заболотного, 154, м. Київ МСП, Д 03680, Україна

Секретар:
Тугай Андрій Васильович

Е: Andre-1982@mail.ruAndre.07111982@gmail.com

Київське відділення ТМУ

Одне з найчисельніших відділень Товариства, серед яких є викладачі, науковці, співробітники наступних наукових установ і учбових закладів:

 • Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Навчально-науковий центр “Інститут біології”(каф. вірусології, каф. мікробіології та загальної імунології),
 • Національного університету харчових технологій (каф. біотехнології мікробного синтезу),
 • Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМНУ,
 • Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (каф. мікробіології),
 • Національного технічного університету України “КПІ” (каф. промислової біотехнології, каф. біотехніки та інженерії),
 • Інститут агроекології і економіки природокористування НААНУ (відділ еколого-біологічних досліджень),
 • Національного аграрного університету,
 • Інституту колоїдної хімії та хімії води НАН України,
 • Києво-Могилянської академії,
 • Інституту гідробіології НАН України,
 • Інституту бджільництва ім. П.І. Прокоповича УААН,
 • Інституту молекулярної біології і генетики НАН України,
 • Інституту рибного господарства НААНУ (лаб. іхтіопатології),
 • Інституту ветеринарної медицини НААНУ,
 • Інституту фізіології рослин і генетики НАНУ (відділ симбіотичної азотфіксації),
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України (каф. біології ґрунтів і мікроорганізмів, каф. екобіотехнології та біорізноманіття, наук. лаб. фітовірусологів та біотехнології),
 • Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів,
 • Національний авіаційний університет (Інститут екологічної безпеки (каф. біотехнології),
 • Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАНУ,
 • Державна установа “Інститут харчової біотехнології та геноміки”,
 • Інститут садівництва НААНУ
Голова:
Поліщук Валерій Петрович

д.б.н., проф., зав. каф. вірусології ННЦ “Інститут біології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Т: (044) 521-35-02
Е: pvp@univ.kiev.ua
Проспект академіка Глушкова, 2, м. Київ-022, 03022

Секретар:
Андрійчук Олена Миколаївна

к.б.н., н.с., ас. каф. вірусології КНУ

Е: aom@univ.kiev.ua

Криворізьке відділення ТМУ

Налічує 13 членів, які є співробітниками:

 • Криворізького ботанічного саду НАНУ (відділ фізіології рослин і біології ґрунтів),
 • Криворізького технічного університету (каф. екології і мінералогії, центр діагностики інфекційних хвороб),
 • КЗ “Міська лікарня № 7” м. Кривий Ріг, баклабораторія,
 • Українського НДІ промислової медицини (лабораторія патоморфології).
Голова:
Гришко Віталій Миколайович

к.б.н., с.н.с., зав. відділу фізіології рослин і біології ґрунтів Криворізького ботанічного саду НАНУ

Т: (056) 438-49-22, (056) 438-48-03
Е: vit.grishko@rambler.ru
вул. Маршака, 50, м. Кривий Ріг, 50089, Україна

Секретар:
Шевчук Наталія Миколаївна

к.м.н., асистент кафедри мікробіології ВНМУ

Кримське відділення ТМУ

Налічує 13 членів, серед них є співробітники:

 • Південної дослідної станції Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААНУ,
 • Південного філіалу “Кримський державний агротехнологічний університет” Національного університету біоресурсів і природокористування України (каф. садово-паркового, лісного та мисливчого господарства),
 • Науково-дослідного центру НДЦ “Державний океанаріум” України,
 • Державного закладу “Українська протичумна станція” МОЗУ.
Голова:
Каменєва Ірина Олексіївна

к.с.-г.н, уч. секр., зав. лаб. технічної мікробіології Південної дослідної станції Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААНУ

Т: (065) 232-39-65 (065) 232-34-76 irina.kameneva.7@mail.ru
вул. К. Маркса, 107, с.м.т. Гвардійське,
Сімферопільський р-н, АР Крим, 97513, Україна

Секретар:
Овсієнко Ольга Леонідівна

н.с.Південної дослідної станції ІСГМ НААНУ

Е: isxm@mail.ru

Львівське відділення ТМУ

Одне з найчисельніших відділень, яке об’єднує співробітників і викладачів:

 • Львівського національного університету ім. І. Франка (кафедра мікробіології та кафедра генетики та біотехнології),
 • Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (кафедра мікробіології),
 • Інституту біології клітини НАН України,
 • Львівського науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни МОЗУ
Голова:

Ґудзь Степан Петрович

к.б.н., проф., зав. каф. мікробіології Львівського національного університету ім. Івана Франка
Т: +380 32 239 43 57, +380 32 239 40 53
Е: biolog@franko.lviv.ua
http://bioweb.lnu.edu.ua/micro/
вул. Грушевського 4, м. Львів, 79005, Україна

Секретар:

Звір Галина Іванівна

к.б.н., доц. ЛНУТ:+380 32 239 40 53

Мороз Оксана Михайлівна

к.б.н., н.с. ЛНУ

Одеське відділення ТМУ

Є одним з найчисельніших відділень Товариства, який об’єднує представників різних закладів:

 • Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (каф. мікробіології, вірусології та імунології),
 • ДУ “Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечникова”,
 • Одеської національної академії харчових технологій,
 • Державної установи “Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П Філатова АМНУ”,
 • ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» (лабораторія вірусології і мікробіології),
 • НПП “Еконад”,
 • ІТІ “Біотехніка” НААНУ,
 • Одеської обласної СЕС.
Голова:
Іваниця Володимир Олексійович

віце-президент ТМУ, проф., д.б.н., проректор з наук. роботи Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, зав. каф. мікробіології, вірусології та імунології ОНУ

Т: (048) 723-71-51, (048) 746-63-91
Е: v_ivanit@ukr.net
Шампанський пров., 2, м. Одеса, 65058, Україна

Заступник голови:
Бухтіяров Андрій Євгенович

к.б.н., доц. каф. мікробіології, вірусології та імунології ОНУ

Т: (048) 268 79 64 Е: ainard@ukr.net

Секретар:
Бурлака Тетяна Василівна

к.б.н., н.с. каф. мікробіології, вірусології та імунології ОНУ

Т: (048) 268 79 64, (050) 380-97-58
Е: journal.mbt@onu.edu.ua

Скарбник:
Хитрова Алла Миколаївна

н.с. каф. мікробіології, вірусології та імунології ОНУ

Т: (048) 263 15 73

Тернопільське відділення ТМУ

Налічує 13 членів Товариства з таких закладів:

 • Інституту медико-біологічних проблем Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського (каф. медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології)
 • Тернопільськоїобласної та міської СЕС.
Голова:
Климнюк Сергій Іванович

д.м.н., проф., зав. кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології Інституту медико-біологічних проблем Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського

Т: (0352) 25 05 39
Е: klymnyuk@yahoo.com
Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001, Україна

Заступник голови:
Барна Тетяна Богданівна

зав. бактеріологічної лабораторії Тернопільської облСЕС

Т: (0352) 25-19-93
вул. Федьковича, 13, м. Тернопіль, 46001, Україна

Секретар:
Пятковський Тарас Іванович

ас. каф. медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології ТДМУ

Т: (0352) 25 05 39

Скарбник:
Кравчук Юлія Анатоліївна

лікар-бактеріолог Тернопільської облСЕС

Харківське відділення ТМУ

Одне з найчисельніших відділень, більшість членів якого працюють в ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІМІ НАМН»).

Голова:
Мінухін Валерій Володимирович,

директор ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМНУ»  д.м.н., професор

Телефон: (057) 731-51-51
Ел. пошта: present.mikro1922@ukr.netimidir@ukr.net
Адреса: 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14/16

Секретар:
Ждамарова Лариса Анатоліївна

к.м.н., пр.н.с. ЛСПКІ ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМНУ»

Телефон: 050-9460923, роб. (057) 731-16-42
Ел. пошта: larisa-zhdamarova@ ukr.net
Адреса: 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14/16

Черкаське відділення ТМУ

Об’єднує 17 членів Товариства, які є співробітниками Уманського національного університету садівництва МОНУ (каф. біології та каф. захисту і карантину рослин факультету плодоовочівництва і лісівництва).

Голова:

Грицаєнко Зінаїда Мартинівна

д. с.-г. н., проф., зав. каф. біології ф-ту плодоовочівництва і лісівництва Уманського національного університету садівництва

Т: 3-20-63, 3-43-27
Е: udau@udau.edu.uawebadmin@udau.edu.uav-biology@mail.ru
вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 20305, Україна

Секретар:

Карпенко Віктор Петрович

д. с.-г. н., проф., проректор з наукової та інноваційної діяльності УНУС, проф. каф. біології Ф-ту плодоовочівництва і лісівництва Уманського національного університету садівництва

Чернівецьке відділення ТМУ

Об’єднує 9 членів Товариства, які є співробітниками каф. мікробіології та вірусології Буковинського державного медичного університету.

Голова:
Дейнека Святослав Євгенович

д.м.н., проф., зав. каф. мікробіології та вірусології Буковинського державного медичного університету

Т: (037) 223-52-54, (037) 223-52-54, 3-53-59
Е: sd@bsmu.edu.ua
вул. О. Богомольця, 2, м. Чернівці, 58001, Україна

Секретар:
Дриндак Валентина Богданівна

асистент кафедри мікробіології та вірусології БДМУ

Чернігівське відділення ТМУ

Одне з найчисельніших відділень Товариства, яке об’єднує співробітників:

 • Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААНУ,
 • Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка (хіміко-біологічний факультет).
Голова:
Надкернична Олена Володимирівна

д.б.н., заст. дир. з наук. роботи Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААНУ

Т: (046) 223-22-50, (046) 223-70-13
Е: ishmb@cn.relc.com
вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027, Україна

Секретар:
Євтушенко Тетяна Анатоліївна

н.с., ІСГМАВ

Т: (04622)3-81-40
вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027,Україна

Скарбник:
Гапон Оксана Григорівна

агроном ІСГМАВ

З’їзди та конгреси
ХV з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського

11-15 вересня 2017 року відбувся ХV-й з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (ТМУ). Ця визначна подія проходила в м. Одеса на базі Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Товариство мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (ТМУ) раніше мало назву Українське мікробіологічне товариство і було засноване за рішенням Президії АН України від 29 березня 1959 року. Воно було створене на базі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного (ІМВ) АН України як філіал Всесоюзного мікробіологічного товариства.

За ініціативи академіка НАН України В.В. Смірнова Українське мікробіологічне товариство було реорганізовано і 27 грудня 2002 року в Міністерстві юстиції України зареєстровано Товариства мікробіологів України (ТМУ) як добровільне науково-громадське об’єднання спеціалістів України, які працюють в галузі мікробіології, вірусології та суміжних напрямках науки.

На Х з’їзді ТМУ (15-17 вересня 2004 р., м. Одеса) було одноголосно прийнято рішення про присвоєння Товариству мікробіологів України імені Сергія Миколайовича Виноградського з огляду на виняткову значущість досліджень у галузі мікробіології цього ученого зі світовим іменем та його українське походження.

Науковий потенціал ТМУ – це представники понад 60 установ, у тому числі науково-дослідних інститутів НАНУ, НААНУ, кафедр мікробіології, вірусології, біотехнології університетів, медичних, аграрних вузів та інших навчальних закладів. З’їзди ТМУ проводяться через 4-5 років. ХІV з’їзд ТМУ відбувся в 2013 році в м. Ялті.

За звітний період членами ТМУ опубліковано більш ніж 5000 наукових праць, у тому числі – 2180 статей, з них 445 у зарубіжних виданнях, 38 монографій, 17 підручників, 68 посібників, одержано 120 патентів на винаходи та корисні моделі, серед них і міжнародні. Також за участі членів ТМУ впроваджено 19 інноваційних розробок препаратів , продуктів і біотехнологічних процесів на підприємствах України, Словаччини, Чехії, США.

На ХV з’їзд ТМУ в м. Одесі зібралося 209 учасників, серед яких були і гості з-за кордону: Азербайджану, Білорусі, Італії, Молдови, Румунії.

Учасники з’їзду працювали в інтенсивному режимі: представлення науковцями пленарних доповідей, виступи на засіданнях спеціалізованих наукових секцій, стендові доповіді.

Цього року було організовано шість секцій: Секція 1 «Екологія мікроорганізмів і біорізноманітність», Секція 2 «Біоінформатика та систематика мікроорганізмів», Секція 3 «Фізіологія та біохімія мікроорганізмів», Секція 4 «Медична, ветеринарна мікробіологія та імунологія», Секція 5 «Мікробні біотехнології, нанобіотехнології», Секція 6 ” Вірусологія, молекулярна біологія мікроорганізмів “

Серед молодих науковців, що виступили з доповідями на засіданнях секцій було проведено конкурс та визначено кращі роботи. За підсумкамиконкурсу доповідей переможцями стали:

Секція 1: Колодяжний О.Ю. (НУБІП, м. Київ), Штеніков М.Д. (ОНУ ім. І.І. Мечникова, м. Одеса), Письменна Ю.Б. (ІМВ ім. Д.К.Заболотного, м. Київ)

Секція 2: Златогурська М.А. (ОНУ ім. І.І.Мечникова, м. Одеса), Грицев О.А. (КНУім. Т.Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», м. Київ)

Секція 4: Голота Ю.В.(КНУ ім. Т.Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», м. Київ), Мелешко Т.В. (УНУ, м. Ужгород)

Секція 5: Мерліч А.Г.(Біотехнологічний науково-навчальний центр ОНУ ім. І.І.Мечникова, м. Одеса), Скороход І.О.(ІМВ ім. Д.К.Заболотного, м. Київ)

Секція 6: Науменко К.С.(ІМВ ім. Д.К.Заболотного, м. Київ).

Вітаємо переможців та зичимо нових досягнень!

У рамках роботи з’їзду було проведено сателітні симпозіуми: 1.“Вітчизняні розробки для персоніфікованої медицини”, присвячений актуальній концепції сучасної медицини про персоніфіковане лікування; 2.“Нові підходи до агропромислового виробництва», метою якого було налагодження співробітництва між працівниками аграрного сектору та науковцями нашого інституту, що спеціалізуються на виділенні та ідентифікації фітопатогенних збудниківсільськогосподарських культур.

Під час роботи ХV з’їзду науковці і представники органічного виробництвамали змогу зустрітися та обговорити ряд актуальних питань щодо застосування біопрепаратів у агропромисловому секторі за круглими столами: «Агромережі: Проект SKIN програми Горизонт 2020 і Мережа фермерських господарств як потенційні стейкхолдери інноваційної продукції у агропродовольчій галузі» та «Органічна продукція – унікальна роль натуральних біопрепаратів».

Ці різнопланові заходи стали яскравим доказом єдності науки та практики і підтвердили зацікавленість широких кіл суспільства усучасних наукових дослідженняхта розробках.

Дякуємо всім учасникам ХV з’їзд ТМУ за плідну працю!

До нових зустрічей!

Програма з’їзду – скачати pdf-файл

Фотозвіт – скачати архів

Тези доповідей – скачати pdf-файл

ХІІІ з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського
Вельмишановні колеги!

     З 1 по 6 жовтня 2013 року в м. Ялта відбувся ХІІІ з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (ТМУ), який став рекордсменом за кількістю учасників: більше 250 мікробіологів з усіх куточків України, а також країн ближнього і далекого зарубіжжя.

     У перший день роботи з’їзду відбулися вибори Президента та керівних органів ТМУ. Президентом Товариства мікробіологів України знову був обраний академік НАН України, директор Інституту мікробіології і вірусології В.С. Підгорський.

     У наступні два дні учасники з’їзду заслухали пленарні доповіді провідних вчених України , Росії , Білорусі, Німеччини та США. Далі з’їзд продовжив роботу на засіданнях таких секцій: «Біорізноманіття», «Мікроорганізми в екосистемах», «Мікробні біотехнології, Біоремедіація», «Медична мікробіологія та імунологія», «Вірусологія» і «Фізіологія, біохімія, генетика і молекулярна біологія мікроорганізмів».

Тези доповідей

Powered by Google Translate